Konference 2023

Celostátní konference

Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince VII aneb co je nového v této oblasti?

19. října 2023, on-line

Letos 19. října 2023 od 9.00 do 15.30 hodin v prostředí MS Teams proběhl již VII. ročník tradiční celostátní konference Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince. Konference byla realizována ve spolupráci s kolegy z MŠMT.

Na konferenci jsme se věnovali shrnutí legislativních úprav v oblasti začleňování dětí a žáků cizinců a záměrům MŠMT pro školní rok 2023/2024. Z oblasti podpory pedagogů proběhlo sdílení zkušeností a dobrých praxí při začleňování cizinců do běžných (heterogenních) tříd. Prošli jsme desatero doporučení k práci v jazykově heterogenní třídě a také obecné principy práce v těchto třídách. Mluvili jsme také o tom, jak a kde kompetence v této oblasti rozvíjet. Téma práce s cizinci v heterogenní třídě je stále velmi aktuální a doufáme, že jsme Vám i letos přinesli náměty a inspiraci pro další pedagogické působení.

Společné bloky byly realizovány formou streamované konference v MS Teams, abychom umožnili vstupovat do diskuze s dotazy a nabídli tak interaktivní formu setkání.

Na společné bloky navázala workshopová část, která nabídla praktické rady a prostor pro výměnu zkušeností učitelů. Jeden online workshop se věnoval oblasti podpory při začleňování žáků do vzdělávání, tzn. principům práce se třídou na ZŠ při běžné výuce, ve které jsou součástí třídy též žáci s nedostatečnou znalostí češtiny. Druhý workshop se věnoval tématu přípravy žáků s odlišným mateřským jazykem na přijímací zkoušky. Své zkušenosti sdílela Markéta Slezáková, kolegyně, která se přípravě na žáků s odlišným mateřským jazykem věnuje řadu let jako součásti svého pedagogického působení na ZŠ a zároveň téma reflektuje z pohledu metodičky pro češtinu jako druhý jazyk.

Konference byla realizována ON-LINE v MS Teams a ZDARMA.

Rádi jsme Vás potkali v on-line prostoru 😊 a děkujeme za aktivní účast a plno položených dotazů i milé zpětné vazby.

Program

Streamovaná část: POSKYTOVÁNÍ PODPORY DĚTEM/ŽÁKŮM CIZINCŮM
V ČESKÉ REPUBLICE (aktuální informace)

9.00–9.10 Zahájení a úvodní slovo (záznam na YouTube)
PaedDr. Michal Černý, ředitel odboru základního, předškolního a speciálního vzdělávání MŠMT (21)
9.10–9.40 Podpora vzdělávání dětí a žáků cizinců v MŠ a ZŠ (záznam na YouTube)
Mgr. Svatopluk Pohořelý, vedoucí oddělení základního vzdělávání MŠMT (210), prezentace
9.40–10.10 Vzdělávání žáků cizinců na SŠ (záznam na YouTube)
Mgr. Barbora Krčmářová, ministerská radová, Odbor středního, vyššího odborného a dalšího vzdělávání MŠMT, prezentace
10.10–10.20 Podpora NPI ČR v oblasti integrace dětí a žáků cizinců a s odlišným mateřským jazykem (záznam na YouTube)
Mgr. Halka Smolová Závorová, NPI ČR, metodička podpory pedagogů pracujících s dětmi a žáky s OMJ
10.20–10.40 Desatero zásad jazykově senzitivní komunikace v heterogenních třídách na ZŠ (záznam na YouTube)desatero zde
Mgr. et Mgr. Radim Ošmera, NPI ČR, metodik výuky ČDJ
10.40–11.00 Diskuze, dotazy (záznam na YouTube)
11.00–11.10 Přestávka na kávu

BLOK VĚNOVANÝ SDÍLENÍ DOBRÝCH PRAXÍ

Výuka a práce v heterogenních kolektivech

11.10–11.35 Podpora rozvoje jazykových kompetencí v MŠ, práce se skupinou pro jazykovou přípravu a práce s jazykově heterogenní skupinou (záznam na YouTube)
Mgr. Tereza Niková, MŠ Sluníčko pod střechou, učitelka jazykové přípravy v MŠ, prezentace
11.35–12.00 Praxe ZŠ při podpoře a začleňování žáků s OMJ, výhled pro školní rok 2023/2024 (záznam na YouTube)
Mgr. Jan Olbert, Základní škola, Brno, Gajdošova 3, E-book – 6 principů zvládnuté inkluze ve škole, prezentace
12.00–12.20 Problematika výuky odborné češtiny na SŠ, projekt META o.p.s. (záznam na YouTube)
Bc. Karolina Štajnerová, vedoucí sekce SŠ, META o.p.s., prezentace – prezentace
12.20–12.25 Přestávka
12.25–12.50 Desatero zásad NPI ČR pro práci s heterogenní třídou při vzdělávání žáků s OMJ aneb Žáci s OMJ jako součást heterogenní třídy (záznam na YouTube)
PhDr. Mgr. Ing. Renata Votavová, vedoucí oddělení společného vzdělávání, garantka společného vzdělávání NPI ČR, prezentace
12.50–13.15 AI – využití při podpoře dětí/žáků cizinců (záznam na YouTube)
Mgr. Dita Macháčková, odborná asistentka, Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, prezentace
13.15–13.25 Diskuze, dotazy
13.25–14.00 Přestávka na oběd

ODPOLEDNÍ WORKSHOPY

14.00–15.30 (paralelní bloky) A: Zapojování žáků s nedostatečnou znalostí češtiny do předmětů na ZŠ
Mgr. Radim Ošmera, NPI ČR, metodik výuky ČDJ, Mgr. Lucie Sichingerová, koordinátorka vzdělávání cizinců, Masarykova základní škola Plzeň, prezentace
B: Přijímací zkoušky na SŠ pro žáky s OMJ: příprava na pohovor z českého jazyka a na instrukce v přijímacích testech z matematiky – zkušenosti, tipy a výzvy, shrnutí
Mgr. Markéta Slezáková, učitelka ČDJ a ČJ, ZŠ Táborská, Praha 4, ZŠ Strossmayerovo nám., Praha 7, lektorka rétoriky a psaní, tvůrkyně inovativních (jazykových) programů

 

Konference je určena široké pedagogické veřejnosti.

Medailonky vystupujících v rámci konference

___________ O vystupujících
PaedDr. Michal Černý PaedDr. Michal Černý
Původně Vystudoval učitelství pro 1. stupeň ZŠ, 35 let učil (ponejvíce matematiku na 2. stupni ZŠ), z toho 28 let řídil základní školu v Praze-Klánovicích, ve které bylo vždy významné zastoupení žáků – cizinců. Tato škola byla také určena pro výuku češtiny pro cizince pro Prahu 21 v rámci projektu Magistrátu hl. m. Prahy „Systémová podpora výuky ČJ jako cizího jazyka“. Od roku 2019 do roku 2021 byl prezidentem Asociace ředitelů základních škol ČR. Od května 2021 je ředitelem Odboru základního, předškolního a speciálního vzdělávání MŠMT (21).
Mgr. Svatopluk Pohořelý Mgr. Svatopluk Pohořelý
Pracuje na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy od roku 1993, nyní v Odboru základního, předškolního a speciálního vzdělávání MŠMT (21) na pozici vedoucího Oddělení základního vzdělávání MŠMT (210). Zabývá se tvorbou a výklady právních předpisů a metodických materiálů, přípravou kurikulárních a koncepčních dokumentů zejména pro základní vzdělávání. Má také zkušenosti s přípravou projektů ESF, přípravou a administrací dotačních a rozvojových programů a vedením seminářů pro pedagogické pracovníky.
Mgr. Barbora Krčmářová Mgr. Barbora Krčmářová
Pracuje na MŠMT od roku 2018, před tím pracovala na víceletých gymnáziích s vyšším podílem žáků cizinců ve třídách (Open Gate, Pražské humanitní gymnázium) jako školní psycholožka. Vystudovala psychologii a speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Na ministerstvu pracuje v Odboru středního, vyššího odborného a dalšího vzdělávání a zabývá se především přijímacími a maturitními zkouškami na středních školách.
Mgr. Halka Smolová Závorová Mgr. Halka Smolová Závorová
V současnosti pracuje jako ústřední metodička pro vzdělávání na Oddělení metodické podpory a DVPP v NPI ČR, kde do její působnosti spadají zejména tyto oblasti: DVPP, adaptační koordinátoři, překladatelské a tlumočnické služby, ediční činnost, webový portál cizinci.npi.cz, koordinace krajských center podpory a odborné poradenství.
Mgr. et Mgr. Radim Ošmera Mgr. et Mgr. Radim Ošmera
Vystudoval bohemistiku a estetiku na FF MU. Působil v NESEHNUTÍ, kde pracoval s uprchlíky. Dále například jako korektor, redaktor v novinách, učitel na středních školách, redaktor v nakladatelství. Nyní je působí jako lektor češtiny jako druhého jazyka v kurzech pro děti i dospělé Integračního centra Jihomoravského kraje, metodik  a didaktik češtiny jako druhého jazyka na Masarykově univerzitě a metodik češtiny jako druhého jazyka a lektor v NPI ČR.
Mgr. Tereza Niková Mgr. Tereza Niková
Absolvovala bakalářské studium v oboru Učitelství pro mateřské školy a magisterské v oboru Předškolní pedagogika na UK. Jeden rok učila v mateřské škole Jílovská na Praze 4 a čtvrtým rokem pracuje ve fakultní mateřské škole Sluníčko pod střechou na Praze 13. Pracuje s dětmi cizinci a dětmi s odlišným mateřským jazykem. A to jak v rámci běžného dne, tak i druhým rokem jako povinnou nabídku vzdělávání předškolních dětí cizinců.
Mgr. Jan Olbert Mgr. Jan Olbert
Vystudoval obor speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Jako speciální pedagog a etoped ve školství působí už 10 let z toho 7 let vede školní poradenské pracoviště a posledních 5 let působí na ZŠ v Brně jako zástupce ředitele pro inkluzivní vzdělávání. Na NPI působí jako konzultant pro nastavení podpory nejen žáků s OMJ. Je zakladatel projektu montik.cz.
 Bc. Karolina Štajnerová Bc. Karolina Štajnerová
Vystudovala specializaci v pedagogice – učitelství praktického vyučování a pracuje jako odborná pracovnice pro střední školy v organizaci META o.p.s., která podporuje vícejazyčné děti a žáky a jejich učitele. V METĚ se mimo jiné podílí i na vzdělávacím a tvůrčím programu pro pedagožky a pedagogy SOŠ a SOU: Česky v oborech.
PhDr. Mgr. Ing. Renata Votavová PhDr. Mgr. Ing. Renata Votavová
Pracuje v NPI ČR jako garant společného vzdělávání. Stále se vrací je své původní profesi učitelky žáků s kognitivním postižením ve škole zřízené podle § 16 odstavec 9 školského zákona.
Mgr. Dita Macháčková Mgr. Dita Macháčková
Od 2004 působí na Lékařské fakultě UK v Plzni jako lektorka češtiny pro cizince. Několik let se pravidelně účastní MLJŠ ZČU v Plzni, v letech 2012-2017 jako koordinátorka sekce češtiny. Je členkou zkušebních komisí zkoušek češtiny pro cizince, metodičkou kurzů češtiny pro cizince a problematiku výuky cizinců přednáší na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni i v jiných organizacích. V projektu Czeching zveřejňuje materiály pro výuku češtiny pro cizince. Je členkou AUČCJ.
Mgr. Lucie Sichingerová Mgr. Lucie Sichingerová
Pracuje jako koordinátorka vzdělávání cizinců a jako učitelka ČJ na Masarykově ZŠ v Plzni. Od roku 2016 se zabývá problematikou začleňování žáků s OMJ do základního vzdělávání a výukou češtiny jako cizího jazyka, je spoluautorkou „Příručky pro adaptační koordinátory na ZŠ“. Od roku 2019 lektoruje semináře zabývající se výukou češtiny jako cizího jazyka a začleňováním žáků s OMJ do prostředí základní školy. Absolventka Pedagogické fakulty ZČU, učitelství pro střední školy s aprobací český jazyk a literatura + dějepis, s rozšířeným vzděláním na ZČU/CŽV: čeština jako cizí jazyk.
Mgr. Markéta Slezáková Mgr. Markéta Slezáková
Je učitelka ČDJ a ČJ, lektorka rétoriky a psaní, metodička, tvůrkyně inovativních (jazykových) programů, autorka ŠVP, autorka projektu Příběh knihy, lektorka webinářů na téma začleňování dětí s OMJ do výuky na ZŠ a lektorka metodických seminářů pro učitele a lektory.