Portál podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky cizince

AAA-test-vkládání

___________O vystupujících
Mgr. Svatopluk Pohořelý
Pracuje na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy od roku 1993, nyní v Odboru základního vzdělávání a mládeže na pozici vedoucí Oddělení základního vzdělávání. Zabývá se tvorbou a výklady právních předpisů a metodických materiálů, přípravou kurikulárních a koncepčních dokumentů zejména pro základní vzdělávání. Má také zkušenosti s přípravou projektů ESF, přípravou a administrací dotačních a rozvojových programů a vedením seminářů pro pedagogické pracovníky.
Mgr. Alice Kourkzi
Působí jako garant vzdělávání žáků s OMJ a žáků nadaných v Národním pedagogickém institutu České republiky (NPI ČR) na Oddělení průřezových agend kurikula (vč. RVP a ČJ pro cizince). Je absolventkou Pedagogické fakulty UK v Praze. Absolvovala Studijní pobyty: The University of British Columbia, Kanada, Insituto Salamantino de lenguas aplicadas, Španělsko, Pacific Institute, Kanada.
Mgr. Halka Smolová Závorová
V současnosti pracuje jako ústřední metodička pro vzdělávání na Oddělení metodické podpory a DVPP v Národním pedagogickém institutu České republiky (NPI ČR), kde do její působnosti spadají zejména tyto oblasti: DVPP, adaptační koordinátoři, překladatelské a tlumočnické služby, ediční činnost, webový portál cizinci.npicr.cz, koordinace krajských center podpory a odborné poradenství.
Mgr. Radana Mikšová
Od roku 2004 je ředitelkou mateřské školy Srdíčko v Praze 12. Vystudovala předškolní pedagogiku na SPGŠ v Praze a dále magisterský obor Předškolní pedagogika se specializací na speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě UK Praha. Má 33 let praxe v MŠ (z toho 24 roků v pozici ředitelky) a velké zkušenosti s integrací dětí s OMJ a inkluzí. Působí jako zkušební komisař pro ČR v rámci závěrečných zkoušek oboru Chůva pro předškolní vzdělávání a také jako zavádějící ředitelka.
Mgr. Tereza Martínková
Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, oboru český jazyk a literatura – dějepis, ředitelka Základní školy nám. Curieových, Praha 1. Zapálená učitelka češtiny ve třídách druhého stupně a skupinách mimořádně nadaných žáků na stupni prvním, která děti vede k aktivním čtenářským dovednostem, samostatnosti, kreativitě, a především zájmu o jazyk i literaturu. Zabývá se i tématem žáků s odlišným mateřským jazykem a především možnostmi, které je základní škola pro jejich vzdělávání schopna poskytnout.
Mgr. Michaela Jiroutová
Odborná pracovnice služeb pro pedagogy – poradenství pro SŠ, META o.p.s. Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, obor Učitelství pro střední školy – aprobace český jazyk a literatura a společenské vědy. Poté vyučovala na střední odborné škole, kde se mj. intenzivně zabývala také výukou češtiny pro cizince. Od roku 2017 působí v METĚ v sekci služeb pro pedagogické pracovníky, kde se věnuje zejména poradenství a metodické podpoře pedagogům SŠ při práci s žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Je autorkou několika článků a příspěvků k tematice podpory žáků s OMJ na SŠ.
Mgr. Barbora Nosálová
Vystudovala na FF UK český jazyk a literaturu a pedagogiku se zaměřením na pedagogicko-psychologické poradenství a učitelství. Učila na gymnáziu, působila jako asistentka na 1. stupni a pracovala v jazykové poradně Ústavu pro jazyk český. Češtinu jako cizí a druhý jazyk učí od r. 1998. Spoluvytvářela koncepci a metodiku nízkoprahových a otevřených kurzů češtiny a lektorovala je v Centru pro integraci cizinců. Od 2009 spolupracuje s METOU – vytváří Češtinu jako druhý jazyk pro portál inkluzivniskola.cz. Pracuje na propojení výuky českého jazyka a ČDJ a na začlenění žáků s OMJ do výuky. Je autorkou publikace Učíme češtinu jako druhý jazyk a deskové hry Ypsilonie, Cesta do vyjmenované země.
Mgr. Dominika Vondrová
Učí Český jazyk jako 2. jazyk na ZŠ nám. Curieových v Praze 1, kde je koordinátorkou žáků s odlišným mateřským jazykem. Vystudovala Pedagogickou fakultu Technické univerzity v Liberci aprobace francouzský jazyk – výchova k občanství. Pořádala výměnné stáže pro francouzské a české studenty v rámci BAFA (certifikát pro animátory dětských táborů ve Francii). Absolvovala tlumočnicko – překladatelský kurz a překládání se věnuje dodnes. Učila francouzštinu a VkO na základních i jazykových školách a také pracovala v administrativě. Během rodičovské dovolené se zúčastnila Kurzu pro učitele češtiny jako cizího jazyka. Spolupracuje s neziskovou organizací META a s NPI ČR.