Adaptační koordinátoři a překladatelské a tlumočnické služby v roce 2021 – máme pro Vás novinky!

S radostí Vám sdělujeme, že NPI ČR ve spolupráci s MŠMT přistoupil, s ohledem na pokračující omezení ve školách související se zákazem osobní přítomnosti žáků, k rozšíření možností využití  služeb adaptačního koordinátora v roce 2021. Nově budou tyto služby poskytovány nejen žákům s odlišným mateřským jazykem nově příchozím od začátku roku 2021, ale také těm, kteří přišli do ČR i dříve, ale vlivem současné situace ztratili kontakt se školou a potřebují individuální zacílenou podporu. Ta bude spočívat v individuální podpoře žáka s důrazem na rozvoj znalosti českého jazyka.

Cílovou skupinou aktivit integrace MV ČR zabezpečovaných NPI ČR a MŠMT v rámci „Postupu při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců-Ve vzájemném respektu v roce 2021“ (přijato Usnesením vlády č. 1352/2020) jsou nejen cizinci, ale ve výjimečných případech také státní občané České republiky, kteří mají prokazatelně obdobné integrační potřeby jako cizinci. Aktivity v oblasti integrace – zejména služby adaptačních koordinátorů, bezplatné tlumočnické a překladatelské služby pro MŠ, ZŠ, SŠ a poradenská zařízení lze tedy v souladu s výše uvedeným v odůvodněných případech poskytovat také českým občanům.

Pokud potřebujete využít služby adaptačního koordinátora či bezplatné překladatelské a tlumočnické služby, obraťte se na svého krajského koordinátora NPI ČR, který je vám k dispozici při realizaci služeb i pro jakékoliv dotazy na téma podpora žáků s odlišným mateřským jazykem.