Adaptační koordinátoři

V roce 2024 budou uvolněny prostředky na AK, neváhejte se obrátit na svého krajského koordinátora , prostředky jsou k dispozici od 3. 4. 2024 .

V roce 2024 po domluvě s MŠMT rozšiřujeme možnost využití AK pro krátkodobé doučování aktuální potřebné látky pro žáky s potřebou integračních opatření (děti/žáci cizinci a děti/žáci s OMJ) jako prevenci školního neúspěchu.

Adaptační koordinátor 2024 – pomoc při adaptačním procesu a vzdělávání – řekněte si o ni!

Máte ve třídě nového žáka (dítě), který přichází z cizojazyčného prostředí a mluví špatně nebo vůbec česky? Může Vám pomoct Adaptační koordinátor.
Jak ho získat?

  1. Kontaktuje svého krajského koordinátora (viz Kontakty). 
  2. Vyberte si Vašeho člověka, který má chuť pomoct nově příchozímu žákovi (dítěti) – uděláme z něj adaptačního koordinátora – máme metodiku jak na to :).
  3. Uzavřeme s ním na měsíc DPP, 250Kč/hod.
  4. Adaptační koordinátor pracuje ve Vaší škole 40 hodin/1 měsíc.
  5. Adaptační koordinátor se věnuje dítěti/žákovi ve Vámi určeném čase, provádí ho po škole, domlouvá s rodiči pravidla docházky apod., prochází základy češtiny, vysvětluje rozvrh a pravidla školy, pomáhá se zapojením do kolektivu.
  6. DPP vyřídíme a vyplatíme.

Ve spolupráci s MŠMT a Ministerstvem vnitra ČR přidělujeme prostředky na adaptační koordinátory. Pro detailní informace se můžete obrátit na jednotlivé krajské koordinátory podpory DŽC (žáků s OMJ).

Popis činnosti Adaptačního koordinátora:

Tato aktivita si klade za cíl poskytnout dítěti/žáku cizinci podporu při jeho adaptaci na nové kulturní prostředí a odlišné životní podmínky prostřednictvím adaptačního koordinátora.

Podpora Adaptačním koordinátorem NPI ČR se týká dětí/žáků cizinců (s odlišným mateřským jazykem) plnících povinnou předškolní a  školní docházku.

Adaptační koordinátor je jako poskytovaná podpora dětem/žákům cizincům k dispozici po dobu až 4 týdnů výuky po nástupu do školy. Nově příchozím dětem/žákům cizincům je poskytována pomoc s adaptací na české školní prostředí a se začleňováním do třídního kolektivu; pomoc při překonávání tzv. kulturního šoku, precedentů a nežádoucích stereotypů. 

Adaptační koordinátor je nápomocen při seznamování se se školními právy a povinnostmi, s třídním kolektivem a s třídou přijatými pravidly chování; se zažitými zvyklostmi a životním stylem; dále při seznamování se s běžným režimem a uspořádáním vyučovacího dne a vyučování (rozvrh hodin, stěhování z kmenových do odborných učeben, možnosti stravování zajišťované školou, školní klub, školní družina, nabídka zájmové činnosti a kroužků apod.).

Adaptační koordinátor taktéž poskytne pomoc s prostorovou orientací po škole včetně platných pravidel pro pohyb ve škole; zajistí průběžně seznamování s pedagogicko-organizačními i dalšími informacemi; je nápomocen při zajišťování či realizaci úvodního kurzu českého jazyka pro děti/žáky cizince, následně pak i dalších navazujících jazykových kurzů.

Částečně či kompletně se podílí na realizaci výuky základů českého jazyka jako jazyka druhého/cizího v prvních čtyřech týdnech přímo ve škole (tj. lexikálního a gramatického minima, základních jazykových frází pro základní komunikaci ve škole, příp. osvojování slovem a písmem nové/jiné grafické soustavy – latinky aj.).

Adaptačním koordinátorem pro děti/žáky cizince by měl být přednostně pedagogický pracovník dané školy, v případě potřeby jím může být i externí pedagogický pracovník s minimálně středoškolským vzděláním ukončeným maturitou.

Místem působiště adaptačních koordinátorů je příslušná škola, tj. nebudou docházet do rodin, ani do pedagogicko-psychologických poraden či jinam.

Metodické příručky:

Adaptační koordinátor na základní škole – metodická příručka – kolektiv autorů, zpracováno NPI ČR, vydáno Praha, 2020 (pro plnou funkčnost odkazů si prosím stáhněte publikaci na disk)

Metodická příručka pro adaptační koordinátory: Sichingerová, Vágnerová, Herrmann, META, o. p. s. (vypracována ve škole ZŠ Masarykova v Plzni pro potřeby školy)