Adaptační koordinátoři

Adaptační koordinátoři do škol

NPI ČR nahradil službu adaptačních koordinátorů metodickou podporou a konzultační nabídkou pro školy a jejich zaměstnance, kteří se věnují podpoře žáků cizinců, především ukrajinských žáků. kteří přišli do vzdělávání v ČR z důvodu válečného konfliktu na území Ukrajiny. Podpora je bezplatná.

Budeme se snažit najít řešení či pomoc pro každou situaci, se kterou se ve školách potýkáte.

V každém kraji je k dispozici tzv. supervizní adaptační koordinátor, odborník z praxe s dlouholetou zkušeností v oblasti začleňování dětí/žáků cizinců, který je připraven poskytnou podporu ve všech oblastech dotazů. Seznam kontaktů na jednotlivé kraje naleznete zde, nebojte se volat či kontaktovat kolegy v krajích na e-mail.

Je možné též využít bezplatných konzultačních hodin, které je možno si předem zarezervovat. Nabídku nejdete zde.

Aktuální informace: v souvislosti s příchodem ukrajinských uprchlíků do České republiky a jejich začleňování do českých škol NPI ČR zaznamenal enormní zájem o služby adaptačních koordinátorů. Nyní jsou alokované prostředky na tuto službu na rok 2022 vyčerpány. Od ledna do března bylo podpořeno 433 adaptačních koordinátorů ve školách v celé České republice.  

Finanční prostředky na práci adaptačního koordinátora přímo ve škole je možno získat ze státního rozpočtu.  Na tuto službu navazují opatření MŠMT, která zahrnují možnost financování adaptačního koordinátora ve škole z prostředků státního rozpočtu. Podmínky a pravidla jsou popsána v dokumentu MŠMT  – POSTUP PŘI ZAJIŠTĚNÍ FINANCOVÁNÍ NÁRŮSTU POČTU DĚTÍ A ŽÁKŮ CIZINCŮ V MŠ A ZŠ

V tuto chvíli NPI ČR nepřijímá žádosti o přidělení adaptačního koordinátora do školy.

Popis aktivity Adaptační koordinátor:

Tato aktivita si klade za cíl poskytnout dítěti/žáku cizinci podporu při jeho adaptaci na nové kulturní prostředí a odlišné životní podmínky prostřednictvím adaptačního koordinátora.

Podpora Adaptačním koordinátorem NPI ČR se týká dětí/žáků cizinců (s odlišným mateřským jazykem) plnících povinnou školní docházku.

Adaptační koordinátor je jako poskytovaná podpora dětem/žákům cizincům k dispozici po dobu až 4 týdnů výuky po nástupu do školy. Nově příchozím dětem/žákům cizincům je poskytována pomoc s adaptací na české školní prostředí a se začleňováním do třídního kolektivu; pomoc při překonávání tzv. kulturního šoku, precedentů a nežádoucích stereotypů. 

Adaptační koordinátor je nápomocen při seznamování se se školními právy a povinnostmi, s třídním kolektivem a s třídou přijatými pravidly chování; se zažitými zvyklostmi a životním stylem; dále při seznamování se s běžným režimem a uspořádáním vyučovacího dne a vyučování (rozvrh hodin, stěhování z kmenových do odborných učeben, možnosti stravování zajišťované školou, školní klub, školní družina, nabídka zájmové činnosti a kroužků apod.).

Adaptační koordinátor taktéž poskytne pomoc s prostorovou orientací po škole včetně platných pravidel pro pohyb ve škole; zajistí průběžně seznamování s pedagogicko-organizačními i dalšími informacemi; je nápomocen při zajišťování či realizaci úvodního kurzu českého jazyka pro děti/žáky cizince, následně pak i dalších navazujících jazykových kurzů.

Částečně či kompletně se podílí na realizaci výuky základů českého jazyka jako jazyka druhého/cizího v prvních čtyřech týdnech přímo ve škole (tj. lexikálního a gramatického minima, základních jazykových frází pro základní komunikaci ve škole, příp. osvojování slovem a písmem nové/jiné grafické soustavy – latinky aj.).

Adaptačním koordinátorem pro děti/žáky cizince by měl být přednostně pedagogický pracovník dané školy, v případě potřeby jím může být i externí pedagogický pracovník s minimálně středoškolským vzděláním ukončeným maturitou.

Místem působiště adaptačních koordinátorů je příslušná škola, tj. nebudou docházet do rodin, ani do pedagogicko-psychologických poraden či jinam.

Další informace možno získat u krajského koordinátora (viz Kontakty).

Metodické příručky:

Adaptační koordinátor na základní škole – metodická příručka – kolektiv autorů, zpracováno NPI ČR, vydáno Praha, 2020 (pro plnou funkčnost odkazů si prosím stáhněte publikaci na disk)

Metodická příručka pro adaptační koordinátory: Sichingerová, Vágnerová, Herrmann, META, o. p. s. (vypracována ve škole ZŠ Masarykova v Plzni pro potřeby školy)

 

Bezplatné předklady/tlumočení

This will close in 0 seconds