Konzultační služby NPI ČR (Adaptační koordinátoři)

Nabízíme bezplatné konzultace supervizních adaptačních koordinátorů (online i osobní).

NPI ČR realizuje metodickou a konzultační podporou pro školy a jejich zaměstnance, kteří se věnují podpoře žáků cizinců.

Podpora je bezplatná.

V jednotlivých krajích v tuto chvíli nabízíme síť krajských supervizních adaptačních koordinátorů (konzultantů). Jedná se o velmi zkušené pedagogické pracovníky, kteří působí hlavně ve školách a mají dlouholeté zkušenosti jak s podporou žáků v oblasti integračních aktivit, tak s výukou češtiny jako druhého jazyka. Máme v řadách kolegů konzultantů též odborníky z pedagogicko psychologické oblasti. Neváhejte se obrátit na krajského koordinátora ve svém kraji. nebojte se volat či kontaktovat kolegy v krajích na e-mail.

Konzultace individuální:

Krajský koordinátor Vám přímo poskytne konzultaci sám nebo nabídne termín konzultace se supervizním adaptačním koordinátorem 

Konzultace on line: (možnost přihlášení)

zde se můžete přihlásit přímo na konzultace on line, termíny a možnost přihlášení je zveřejňujeme v nabídce NPI ČR, nebojte se na nás obrátit:) 

Budeme se snažit najít řešení či pomoc pro každou situaci, se kterou se ve školách potýkáte.

 

 

V tuto chvíli NPI ČR nepřijímá žádosti o přidělení adaptačního koordinátora do školy.

Adaptační koordinátoři do škol

NPI ČR nahradil službu adaptačních koordinátorů metodickou podporou a konzultační nabídkou pro školy a jejich zaměstnance, kteří se věnují podpoře žáků cizinců, především ukrajinských žáků. kteří přišli do vzdělávání v ČR z důvodu válečného konfliktu na území Ukrajiny. Podpora je bezplatná.

NPI ČR nahradil službu adaptačních koordinátorů metodickou podporou a konzultační nabídkou pro školy a jejich zaměstnance, kteří se věnují podpoře žáků cizinců, především ukrajinských žáků. kteří přišli do vzdělávání v ČR z důvodu válečného konfliktu na území Ukrajiny. Podpora je bezplatná.

Popis aktivity Adaptační koordinátor:

Tato aktivita si klade za cíl poskytnout dítěti/žáku cizinci podporu při jeho adaptaci na nové kulturní prostředí a odlišné životní podmínky prostřednictvím adaptačního koordinátora.

Podpora Adaptačním koordinátorem NPI ČR se týká dětí/žáků cizinců (s odlišným mateřským jazykem) plnících povinnou školní docházku.

Adaptační koordinátor je jako poskytovaná podpora dětem/žákům cizincům k dispozici po dobu až 4 týdnů výuky po nástupu do školy. Nově příchozím dětem/žákům cizincům je poskytována pomoc s adaptací na české školní prostředí a se začleňováním do třídního kolektivu; pomoc při překonávání tzv. kulturního šoku, precedentů a nežádoucích stereotypů. 

Adaptační koordinátor je nápomocen při seznamování se se školními právy a povinnostmi, s třídním kolektivem a s třídou přijatými pravidly chování; se zažitými zvyklostmi a životním stylem; dále při seznamování se s běžným režimem a uspořádáním vyučovacího dne a vyučování (rozvrh hodin, stěhování z kmenových do odborných učeben, možnosti stravování zajišťované školou, školní klub, školní družina, nabídka zájmové činnosti a kroužků apod.).

Adaptační koordinátor taktéž poskytne pomoc s prostorovou orientací po škole včetně platných pravidel pro pohyb ve škole; zajistí průběžně seznamování s pedagogicko-organizačními i dalšími informacemi; je nápomocen při zajišťování či realizaci úvodního kurzu českého jazyka pro děti/žáky cizince, následně pak i dalších navazujících jazykových kurzů.

Částečně či kompletně se podílí na realizaci výuky základů českého jazyka jako jazyka druhého/cizího v prvních čtyřech týdnech přímo ve škole (tj. lexikálního a gramatického minima, základních jazykových frází pro základní komunikaci ve škole, příp. osvojování slovem a písmem nové/jiné grafické soustavy – latinky aj.).

Adaptačním koordinátorem pro děti/žáky cizince by měl být přednostně pedagogický pracovník dané školy, v případě potřeby jím může být i externí pedagogický pracovník s minimálně středoškolským vzděláním ukončeným maturitou.

Místem působiště adaptačních koordinátorů je příslušná škola, tj. nebudou docházet do rodin, ani do pedagogicko-psychologických poraden či jinam.

Další informace možno získat u krajského koordinátora (viz Kontakty).

Metodické příručky:

Adaptační koordinátor na základní škole – metodická příručka – kolektiv autorů, zpracováno NPI ČR, vydáno Praha, 2020 (pro plnou funkčnost odkazů si prosím stáhněte publikaci na disk)

Metodická příručka pro adaptační koordinátory: Sichingerová, Vágnerová, Herrmann, META, o. p. s. (vypracována ve škole ZŠ Masarykova v Plzni pro potřeby školy)

 

Bezplatné předklady/tlumočení