Portál podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky cizince

Adaptační koordinátoři

Adaptační koordinátoři do škol

Tato aktivita si klade za cíl poskytnout dítěti/žáku cizinci podporu při jeho adaptaci na nové kulturní prostředí a odlišné životní podmínky prostřednictvím adaptačního koordinátora.

Adaptační koordinátor bude jako poskytovaná podpora dítěti/žákovi cizinci k  dispozici po dobu 4 týdnů výuky po jeho nástupu do školy. Nově příchozímu dítěti/žákovi cizinci bude poskytována pomoc s adaptací na české školní prostředí a se začleňováním do třídního kolektivu; pomoc při překonávání tzv. kulturního šoku, precedentů a nežádoucích stereotypů. Dětem/žákům, kteří přišli do ČR i dříve, ale vlivem současné situace ztratili kontakt se školou bude poskytována individuální podpora s důrazem na rozvoj znalosti českého jazyka.

Bude mu nápomocen při seznamování se se školními právy a povinnostmi, s třídním kolektivem a s třídou přijatými pravidly chování; se zažitými zvyklostmi a životním stylem; dále při seznamování se s běžným režimem a uspořádáním vyučovacího dne a vyučování (rozvrh hodin, stěhování z kmenových do odborných učeben, možnosti stravování zajišťované školou, školní klub, školní družina, nabídka zájmové činnosti a kroužků apod.).

Adaptační koordinátor taktéž dítěti/žákovi cizinci poskytne pomoc s prostorovou orientací po škole včetně platných pravidel pro pohyb ve škole; zajistí průběžně seznamování s pedagogicko-organizačními i dalšími informacemi; je nápomocen při zajišťování či realizaci úvodního kurzu českého jazyka pro děti/žáky cizince, následně pak i dalších navazujících jazykových kurzů.

Částečně či kompletně se bude podílet na realizaci výuky základů českého jazyka jako jazyka druhého/cizího v prvních čtyřech týdnech přímo ve škole (tj. lexikálního a gramatického minima, základních jazykových frází pro základní komunikaci ve škole, příp. osvojování slovem a písmem nové/jiné grafické soustavy – latinky aj.).

Adaptačním koordinátorem pro děti/žáky cizince bude přednostně pedagogický pracovník dané školy, v případě potřeby jím může být i externí pedagogický pracovník s minimálně středoškolským vzděláním ukončeným maturitou.

Místem působiště adaptačních koordinátorů bude příslušná škola, tj. nebudou docházet do rodin, ani do pedagogicko-psychologických poraden či jinam.

Zájemci o adaptačního koordinátora mohou kontaktovat příslušného krajského koordinátora (viz Kontakty).

Adaptační koordinátor na základní škole – metodická příručka – kolektiv autorů, zpracováno NPI ČR, vydáno Praha, 2020 (pro plnou funkčnost odkazů si prosím stáhněte publikaci na disk)

Metodická příručka pro adaptační koordinátory: Sichingerová, Vágnerová, Herrmann, META, o. p. s. (vypracována ve škole ZŠ Masarykova v Plzni pro potřeby školy)