Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo III. výzvu k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení na podporu kulturních aktivit napomáhajících integraci cizinců žijících v ČR

Určení výběrového dotačního řízení: muzea, galerie, knihovny a další kulturní instituce a zařízení registrované nebo založené do 31. 12. 2017 vyjma státních příspěvkových organizací. Podmínkou je realizace projektů v úzké spolupráci s některým z center na podporu integrace cizinců nebo ve spolupráci s některou z organizací cizinců nebo spolky, jejichž hlavní činností je práce s cizinci. Nemohou tedy žádat přímo NNO, ale jen kulturní instituce, které ovšem musí na projektu spolupracovat s nějakou věcně relevantní NNO.
Uzávěrka výběrového dotačního řízení: do 19. července 2019, při osobním podání do 15.30 hodin do podatelny MK, při podání poštou s razítkem pošty s datem 19. července 2019.

Text výzvy
Podpora kulturních aktivit napomáhajících integraci cizinců žijících v ČR – III. výzva

Formulář žádosti
Podpora kulturních aktivit napomáhajících integraci cizinců žijících v ČR – žádost III. výzva

Jihlavské listy přinášejí článek o několikaletých zkušenostech se začleňováním a vzděláváním žáků cizinců

Jihlavské listy přinášejí článek o několikaletých zkušenostech Základní školy Jihlava, Křížová 33 se začleňováním a vzděláváním žáků cizinců

63. setkání Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka

V sobotu 1. prosince 2018 od 10 hodin se koná v prostorách ÚJOP UK (Praha-Krystal, José Martího 407/2, 162 00 Praha) 63. setkání AUČCJ.

Bližší informace jsou k dispozici na těchto odkazech.

(Pokračování textu…)

Newsletter 02/2018/Rakousko

Navazující cyklus školení pro učitele (nejen) na základních a středních školách − výuka žáků cizinců na SŠ a ZŠ (2018/2019) v Brně

Pro školní rok 2018/2019 AUČCJ otevřela v Brně nově akreditovaný cyklus školení, který by měl začínajícím učitelům pomoci zorientovat se v oblasti výuky češtiny jako cizího jazyka pro děti ve věku od 2 do 19 let, tzn. od předškolního věku do ukončení střední školy. Účastníci se seznámí se specifiky jednotlivých věkových skupin, která mají vliv na lingvodidaktické postupy a metody, na tvorbu materiálů a testování a hodnocení. Důraz je kladen na praktické ukázky výuky jazykových jevů a nácvik jednotlivých jazykových kompetencí.

Více informací zde:

http://www.auccj.cz/probihajici-projekty/cyklus-skoleni-pro-ucitele-cestiny-na-zs-a-ss-2018-2019-a599

Kamarádi – dlouhodobý vzdělávací projekt pro děti

Vzdělávací projekt neziskové organizace Spolek Zaedno, pod názvem Kamarádi, působí po celé České republice od roku 2012 a zaměřuje se na vzdělávání dětí. Hlavními tématy jeho působení jsou vzdělávání v jazycích národnostních menšin, multikulturní výchova a podpora lidských práv a právo na inkluzívní vzdělávání. Mimo několik hlavních aktivit projekt vydává tištěný časopis Kamarádi a jeho interaktivní verzi pro prohlížení na PC. Více o projektu a časopisu najdete na stránkách:

https://www.zaedno.org/home-kamaradi

BULLETIN NIDV – speciální vydání zpravodaje pro pedagogické pracování je věnováno vzdělávání dětí/žáků cizinců (číslo 3, ročník 2018)

Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince

Název programu: Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince

Datum konání: 10. 10. 2018

Místo konání: MŠMT, Karmelitská 529/7, Praha 1, sál C 081

Druhý ročník celostátní konference Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince II s mezinárodní účastí je zaměřen na problematiku přijímání, začleňování a vzdělávání dětí/žáků cizinců v běžné škole. Pozornost je věnována teoretickým východiskům společného vzdělávání a legislativě, problematice dotačního systému, rozvojových projektů a programů, dále pak poskytování podpory formou podpůrných opatření jedincům z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami, rozvíjení komunikační kompetence této cílové skupiny, podpoře adekvátních strategií učení a výukových metod, podpůrný metodickým a učebním materiálům, dále pak příkladům dobré a inspirativní praxe v zahraničí i v Česku.

Dopolední jednání bude realizováno v plénu formou prezentací zástupců MŠMT, lektorů a odborných pracovníků NIDV, dále reprezentantů neziskových organizací, nadací, sdružení a dalších participantů.

V odpolední části se uskuteční odborný panel: příklady dobré a inspirativní praxe přijímání, začleňování a vzdělávání dětí/žáků/studentů cizinců v Řecku a na Slovensku; příklady dobré a inspirativní praxe přijímání, začleňování a vzdělávání dětí/žáků/studentů cizinců v České republice; prezentace podpůrných výukových materiálů vydaných NIDV k této oblasti, problematika výuky českého jazyka jako cizího jazyka / druhého jazyka / českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem; legislativa – závazné normy a dokumenty k přijímání, začleňování a vzdělávání dětí/žáků cizinců.

Cílová skupina: Konference je určena široké pedagogické veřejnosti.

Pozvánka na akci

Plakát

Přihlášení na akci

Děti mají obrovské vnitřní zdroje, se kterými dokážou pracovat

Ačkoliv je společné vzdělávání tématem, o němž se v posledních letech velmi intenzivně mluví, je stále opředeno mnoha mýty či nejasnostmi. Ve školních kabinetech, třídách i domácnostech tak mohou panovat obavy z inkluze dětí s potřebou podpůrných opatření, a přitom se takovým dítětem může během školní docházky stát v podstatě kterékoliv. Stačí málo – rozvod, stěhování, vada řeči, pomalejší chápání nebo naopak nadprůměrná inteligence či nadání. Ve všech těchto případech by měla být dítěti nabídnuta pomoc. Pomoc nesoucí název společné (inkluzivní) vzdělávání. Konzultantka z Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání v Olomouci Irena Balaban Cakirpaloglu má k tomuto tématu hodně co říci. A nejen proto, že se této problematice léta věnuje jako odbornice. V jejích 16 letech jí i její sestře zabalili rodiče kufry a všichni se přestěhovali z Makedonie do České republiky. Irena se tak ze dne na den stala inkludovaným žákem cizincem.

Celý rozhovor naleznete zde: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/deti-maji-obrovske-vnitrni-zdroje-se-kterymi-dokazou?lang=1

UČITELÉ A LEKTOŘI ČEŠTINY V ZAHRANIČÍ SE SETKALI V PRAZE

Praha, 3. srpna 2018 – V prostorách Domu zahraniční spolupráce se včera již podesáté setkali učitelé českého jazyka vysílaní ke krajanským komunitám v zahraničí a lektoři českého jazyka a literatury, kteří působí na zahraničních vzdělávacích institucích.

Mezi 80 účastníky nechyběli zástupci institucí, které se podílí na administraci Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí, a další příznivci výuky českého jazyka (zástupci Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí, bohemisté, zástupci Českých škol bez hranic, zástupci Českých center, apod.). Za MŠMT se akce zúčastnil náměstek pro řízení sekce operačních programů Václav Velčovský.

Hlavním tématem setkání byly nové trendy ve výuce češtiny jako cizího jazyka, program zpestřili zajímaví hosté z akademické i kulturní sféry, součástí byla i prezentace jednotlivých lektorátů i působišť krajanských učitelů.

U příležitosti setkání učitelů u krajanů a lektorů rovněž vyšel bohemistický časopis Krajiny češtiny, který slouží jako platforma výměny informací, názorů a zkušeností nejen pro učitele a lektory, ale také pro všechny zájemce o výuku češtiny v zahraničí, především však bohemisty. Více zde: http://www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici/obecne-informace-o-krajinach-cestiny/.

Reporty o migraci v pravidelných zprávách MVČR

Pro lepší informovanost veřejnosti začalo Ministerstvo vnitra České republiky vydávat pravidelné čtvrtletní zprávy o migraci. Souhrnné zprávy budou informovat o legální migraci na území České republiky a ukazovat vývoj migračních tras v Evropě.

MVČR v první čtvrtletní zprávě podává údaje o současné stabilní situaci v ČR a o zvyšování počtu cizinců, kteří přicházejí do ČR pracovat. Aktuálně zpráva podává statistické údaje o nelegálním migračním proudu na jihu Evropy.

Čtvrtletní zprávy MVČR zveřejňuje na stránce ZDE a aktuální zpráv je ke stažení níže.

Ke stažení: Čtvrtletní zpráva o migraci – II. 2018

Psychologové a pedagogové PPP, krajských koordinátorů péče o žáky–cizince

V nové kategorii menu tohoto webu pod názvem Metodici v PPP vám poskytujeme aktuální kontakty na členy pracovní skupiny psychologů a speciálních pedagogů pedagogicko-psychologických poraden, krajských koordinátorů péče o žáky–cizince.

   

   

   

   

Teacher´s training to the inclusion of the children of foreiners (TTI)

Na konci května roku 2018 byl ukončen projekt Strategické partnerství v odborném vzdělávání Erasmus+ Teacher´s training to the inclusion of the children of foreiners (TTI) neboli Vzdělávání učitelů k inkluzi dětí cizinců předložením závěrečné zprávy Domu zahraniční spolupráce.

Národní institut pro další vzdělávání se stal na konci roku 2016 koordinátorem tohoto projektu, zaměřeného na téma přípravy učitelů na zařazení dětí cizinců do běžné výuky. Tento projekt trval dvacet měsíců a jeho aktivity byly ukončeny v květnu 2018.

Za partnery projektu si NIDV vybral slovenský Štátny pedagogický ústav, dále řecké st General Lyceum of Trikala a italskou neziskovou organizaci CEMEA Neapol.

Během projektu se uskutečnila čtyři setkání partnerů – v Praze (10/2016), Neapoli (4/2017), Bratislavě (11/2017) a Trikale (4/ 2018). Kromě projektových pracovních jednání se během setkání konaly metodické návštěvy škol a školských zařízení, mezinárodní seminář, diskuze s představiteli organizací pracujících s migranty aj.

Projektová práce byla po celou dobu úzce propojena s činností Portálu podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky – cizince NIDV a odborníky zapojenými do jeho aktivit.

Poslední projektové setkání v Triklale mělo za cíl shrnout výstupy projektu a představit e-learning NIDV nabízený právě v rámci Portálu podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky – cizince. E-learningový modul vzniklý v rámci projektu se tak stane součástí DVPP a zároveň bude použit partnery projektu v jejich činnosti, jelikož je současně přeložený i do anglického jazyka.

Dalšími produkty (kromě e-learningu) projektu jsou vstupní status quo analýza mapující aktuální stav legislativy a školství v jednotlivých zemích. Dále dotazník týkající se potřeb pedagogů prvních a druhých stupňů základních škol v Itálii, Řecku, na Slovensku a v České republice včetně jeho vyhodnocení, seznam organizací působících v oblasti práce s dětmi-žáky cizinci v jednotlivých zemích projektu a příslušných regionech. V neposlední řadě též množství prezentací týkajících se tématu inkluze a migrace v zemích projektových partnerů a příklady dobré praxe.

Chuť přiblížit se a pochopit se je zásadní

Jako jeden z nejdůležitějších faktorů úspěšného vzdělávání žáků–cizinců je označována ochota jednotlivých učitelů přiblížit se k žákům-cizincům a pochopit je. Otázkám vzdělávání žáků–cizinců na pražské Základní škole a mateřské škole ANGEL je na portále rvp.cz věnován text Chuť přiblížit se a pochopit se je zásadní.

Číst dále…

Hodnocení žáků-cizinců

Text Hodnocení žáků-cizinců zveřejněný na portále rvp.cz analyzuje základní druhy hodnocení a jejich vhodnost ve vztahu k žákům–cizincům.

Číst dále…

Film Bohu žel vstupuje do kin

Celovečerní autorský dokumentární film Saši Dlouhého Bohu žel, jenž sleduje šest uprchlických příběhů prožívaných po dobu několika let v České republice, má premiéru 17. května 2018.
Informace o filmu a jeho recenze od Mirky Spáčilové:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/11914703676-bohu-zel/

https://kultura.zpravy.idnes.cz/recenze-bohu-zel-dokument-uprchlici-bezenci-v-cr-fu4-/filmvideo.aspx?c=A180511_120838_filmvideo_ts

https://www.csfd.cz/film/596763-bohu-zel/prehled/

Útočiště Česko – veřejná diskuze

Ústav etnologie FF UK a RefuFest pořádá v malém přednáškovém sále v Kampusu Hybernská (Hybernská 4, Praha 1) veřejnou diskusi o přístupu České republiky k cizincům, kteří si Česko zvolili jako nové místo k životu, nebo zde hledají ochranu před pronásledováním.

Klíčovými tématy bude, zda česká společnost potřebuje a chce přijímat přistěhovalce, a zda by stát měl udělovat více azylů, jaké útočiště pro migranty Česká republika je a jak těžké je do ní skutečně patřit.

http://www.kampushybernska.cz/2018/05/06/utociste-cesko-verejna-diskuse/

Lidé v pohybu

Upozorňujeme na web a příručku Lidé v pohybu, který se obšírně zabývá inspiracemi pro práci s tématy uprchlictví a migrace. Oba informační zdroje byly vytvořeny v rámci projektu Skauti na Zemi, společného projektu organizace NaZemi a Junáka – český skaut.

NaZemi je nevládní nezisková organizace, která hájí důstojné pracovní podmínky ve světě. Zaměřuje se na propojenost našeho spotřebního chování s problémy v tzv. rozvojových zemích a motivuje jednotlivce, firmy i státy přijmout za tyto problémy odpovědnost.

Junák – český skaut má více než 55 tisíc členů a je největší výchovnou organizací pro děti a mládež v České republice.

V materiálech, na které odkazujeme níže, můžete najít metodickou podporu pro práci s kontroverzními tématy, rychlou orientaci v tématech migrace a uprchlictví. Nabídnuto je velké množství hotových aktivit, námětů a programů a také příručka Lidé v pohybu ke stažení.

Odkaz na web: https://lidevpohybu.eu/

Mobilní interkulturní týmy nabízejí pomoc školám v Rakousku

V Rakousku od roku 2016 fungují tzv. mobilní interkulturní týmy (MIT), které nabízejí pomoc školám v jednotlivých spolkových zemích při integraci dětí uprchlíků. V dlouhodobém horizontu by měl projekt přispět k úspěšné integraci dětí uprchlíků nejen v rámci rakouského vzdělávacího systému, ale i v celé společnosti.

Původní návrh projektu, jehož koncept vypracovalo oddělení rakouského ministerstva vzdělávání zodpovědné za školní psychologii a poradenství, počítal s tím, že vzniknou tříčlenné mobilní týmy, ve kterých bude vždy zastoupen psycholog, pedagog a sociální pracovník. Každý z nich měl ovládat více jazyků, které jsou používány v zemích, odkud uprchlíci přicházejí (např. arabštinu, perštinu, kurdštinu, somálštinu, turečtinu, francouzštinu), a zároveň mít i vlastní zkušenosti s migrací nebo s migranty.

Výsledné týmy se nepodařilo sestavit tak, aby v nich byli zástupci všech tří profesí. Také původní plán, aby většina z nich uměla cizí jazyky a měla interkulturní kompetence, nebylo možné dodržet. Pouze třetina ze stávajících pracovníků ovládá arabštinu a pouhá desetina ovládá perštinu nebo daríjštinu (afghánskou perštinu). Některým z pracovníků chybějí zkušenosti s prací s lidmi z různých kultur. Přesto se podařilo nalézt 82 vhodných kandidátů, z nichž 46 pracuje na plný úvazek a zbytek z nich na částečný úvazek. Na začátku projektu byli všichni pracovníci zapojení do projektu proškoleni na celostátní úrovni. Další školení následně absolvovali přímo ve spolkových zemích, ve kterých jejich týmy poskytují poradenskou činnost. Kontrolu a koordinaci týmů mají na starosti referenti pro školní psychologii v jednotlivých spolkových zemích, kteří jsou také k dispozici všem týmům při řešení problémů obsahového charakteru.

Fungování týmů se v jednotlivých spolkových zemích liší s ohledem na dostupné zdroje a regionální potřeby a požadavky. V některých spolkových zemích mají týmy svá stálá zázemí ve školách s vysokým počtem dětí uprchlíků, v jiných si pomoc týmů mohou školy objednat v případě potřeby. Důležité je to, že všechny školy v Rakousku mají možnost požádat o pomoc v případě, že ji potřebují.

Tříčlenné týmy se s ohledem na množství úkolů o ně většinou dělí a do jednotlivých škol vyjíždějí většinou pouze dva, případně jeden pracovník mobilního týmu.

Mezi hlavní aktivity týmů patří:

 • podpora a poradenství pro vedení škol a učitelů;
 • práce s konkrétním žákem / konkrétními žáky;
 • práce ve třídách: workshopy zlepšující třídní klima, prevence, jazyková podpora, sociální učení, zprostředkování hodnot;
 • práce s rodiči: rozhovory s rodiči, rodičovské schůzky (pracovníci týmů mohou navštěvovat rodiče i doma, což zástupci školy nemohou);
 • spolupráce a vytváření sítí s veřejnými a soukromými zařízeními (například s obcemi, úřady péče o mládež, nevládními, neziskovými a dobrovolnickými organizacemi).

Pokračování na http://provzdelavani.nuv.cz/clanky/ze-zahranici/mobilni-interkulturni-tymy

Převzato za webu NÚV

Dvě nové aktivity jako podpora pedagogických pracovníků pro práci s dětmi/žáky cizinci

Adaptační koordinátoři do škol a Tlumočnické a překladatelské služby pro školy jsou dvě zcela nové aktivity na podporu procesu přijímání a začleňování dětí/žáků cizinců ze strany MŠMT, jejichž pilotáž v běžných školách od dubna realizují krajská centra podpory NIDV.

První nová aktivita v rámci poskytování podpory pedagogickým pracovníkům při práci s dětmi/žáky cizinci umožní, aby po první dva týdny od nástupu žáka cizince do školy byla  s metodickou podporou krajských koordinátorů krajských center podpory NIDV dítěti/žákovi cizinci usnadněna adaptace na české školní prostředí. Vedle dosud poskytované podpory formou konzultací, diskusních setkání, vzdělávacích programů, sdílení příkladů dobré praxe, vydávání podpůrných metodických materiálů a metodické pomoci prostřednictvím portálu cizinci.nidv.cz s e-poradnou a e-learningovým kurzem je školám nově umožněno v dvoutýdenním období využívat služeb adaptačního koordinátora pro žáky cizince.

Druhá nově zaváděná aktivita spočívá v zajišťování překladatelských  a tlumočnických služeb v komunikaci školy s dítětem/žákem cizincem, s rodiči / zákonnými zástupci žáka / zletilým žákem, ve vypracování překladů dokumentů, které rodič / zákonný zástupce žáka / zletilý žák předkládá škole při nástupu a v průběhu realizace školní docházky jako např. osobní dotazník, vysvědčení, doporučení ŠPZ, ale také překladů informací a informačních letáků o škole a jejích aktivitách, dále o vzdělávacím systému České republiky, o legislativním rámci dané oblasti, o povinné školní docházce, klimatu školy i třídy. Mohou to být taktéž překlady nejrůznějších formulářů, ale i rozvrhu hodin, údajů k organizačnímu zabezpečení vyučování, časového harmonogramu školního roku včetně termínů prázdnin, popř. překlady letáků o školních a mimoškolních aktivitách, seznamu nezbytných pomůcek, pravidel slušného chování přijaté danou třídou apod.

Nová publikace NIDV Hezky česky II jako podpora výuky českého jazyka pro cizince

NIDV vydalo v klasické i elektronické podobě soubor materiálů k podpoře výuky českého jazyka pro cizince na úrovni začátečník a mírně pokročilý (pracovní listy a metodické pokyny) Hezky česky II, jehož autorkou je Jana Táborková. Elektronická verze ke stažení v záložce Metodiky zde.

Přednáška pro studenty navazujícího magisterského oboru Učitelství českého jazyka a literatury se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem o činnosti krajských center podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky–cizince NIDV na pedagogické fakultě MU

Pedagogická fakulta MU v rámci projektu Odborníci z praxe o aktuálních otázkách vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem z Fondu rozvoje Masarykovy univerzity do škol pořádá cyklus přednášek k tematice odlišného mateřského jazyka pro nového navazujícího magisterského oboru Učitelství českého jazyka a literatury se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem. Koncepci, činnost, jednotlivé aktivity krajských center podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky–cizince NIDV, nabídku vzdělávacích programů, e-learningový kurz spolu s aktuálními otázkami a přístupy v této oblasti studentům dne 19. dubna 2018 představila Renée Grenarová z centrálního pracoviště NIDV.

Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka vydala příručku k výuce češtiny jako druhého/ cizího jazyka u žáků se specifickými poruchami učení

Autorský kolektiv pod vedením Lindy Doleží se zaměřil na problematiku specifických poruch učení u žáků, jež se učí češtinu jako druhý/cizí jazyk, a vydal tak publikaci Specifické poruchy učení a čeština jako druhý/cizí jazyk: příručka pro lektory a lektorky. Příručku si můžete stáhnout zde.

Bulletin NIDV věnovaný vzdělávání dětí a žáků cizinců

Nejnovější Bulletin NIDV — zpravodaj pro pedagogické pracovníky je zcela věnován problematice podpory vzdělávání dětí cizinců a žáků cizinců.

Ke stažení: NIDV Bulletin č. 3 – DŽC

Výzva k dotačnímu řízení Ministerstva vnitra ČR — Integrace cizinců 2018

Dne 2. listopadu 2017 byla vyhlášena výzva k podávání žádostí v dotačním výběrovém řízení „Integrace cizinců 2018“. Bližší informace naleznete v příloze ke stažení pod článkem a na internetových stránkách:

http://www.mvcr.cz/clanek/narodni-dotacni-titul-cizinci.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d.

Termín pro zaslání žádostí je do 20. 12. 2017 včetně.

Přílohy: Vyzva_MV_Integrace_cizincu_2018

Celostátní konference s názvem „Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky/studenty – cizince“

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) pořádá celostátní konferenci pro širokou pedagogickou veřejnost s názvem „Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky/studenty – cizince“, dne 20. října 2017 v Praze, v prostorách MŠMT, Karmelitská 7, Praha, místnost C081.

Konference je zaměřena na problematiku přijímání, začleňování a vzdělávání cílové skupiny dětí/žáků/studentů cizinců, tj. na platnou legislativu, dotační systém, rozvojové a podpůrné programy, výuku češtiny jako cizího jazyka v cílové skupině, prezentaci veřejně dostupných výukových a metodických materiálů, portálů, webů, nejrůznějších forem a zdrojů podpory a na příklady dobré a inspirativní praxe.

V odpolední části konference proběhnou tři workshopy. Prvním z nich bude mít formu mikro vyučování a soustředí se na práci s metodickými materiály vydanými NIDV a na jazykovou diagnostiku společnosti META, o.p.s. Druhý workshop se bude věnovat problematice výuky českého jazyka v Českých školách bez hranic a v Evropských školách a uvede příklady dobré a inspirativní praxe. Třetí z workshopů je určen pro zástupce managementu škol a školských zařízení a bude zaměřen na legislativu, současné podmínky pro přijímání, začleňování a vzdělávání dětí/žáků/studentů cizinců a na možnosti spolupráce napříč rezorty.

Přihlášení a detaily:

http://www.nidv.cz/aplikace/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=57635&operace=detail

Nové publikace a zprávy evropské sítě Eurydice

Evropská síť Eurydice připravila rozsáhlou zprávu Key Data on Teaching Languages at School in Europe 2017, kde popisuje hlavní přístupy k výuce cizích jazyků v evropských vzdělávacích systémech. Vzhledem k tomu, že v mnohojazyčné Evropě existuje více než 60 oficiálních jazyků a tato diverzita dále roste spolu s přílivem migrantů, jedná se o vysoce aktuální téma. Publikace se zabývá nejen oblastmi týkajícími se přímo výuky, jako je zastoupení jednotlivých jazyků či délka studia apod., ale i vzděláváním učitelů cizích jazyků či problematikou národnostních menšin, resp. nově příchozích migrantů. Na zprávu navazuje tzv. Brief (Eurydice Brief: Key Data on Teaching Languages at School in Europe 2017), který ve zkrácené verzi představuje nejdůležitější zjištění hlavní studie a doplňuje ji o výzkumné práce posledních let a relevantní politické dokumenty EU. K publikaci vyšel rovněž český překlad Highlights.

 

Rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách byl vyhlášen

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na rok 2018 rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách (č.j.: MSMT‑24277/2017), který je určen na podporu dětí a žáků – cizinců uvedených v § 20 školského zákona v povinném posledním ročníku předškolního vzdělávání a v základním vzdělávání.  Jeho cílem je přispět právnickým osobám vykonávajícím činnost mateřských škol, základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení na částečnou úhradu, popřípadě krytí zvýšených nákladů souvisejících s poskytováním výuky českého jazyka přizpůsobené potřebám těchto dětí a žáků – cizinců k usnadnění jejich integrace do společnosti a vzdělávacího systému České republiky.

Podrobné informace k výše uvedenému rozvojovému programu včetně informace o způsobu a termínu podání žádosti dle typu oprávněného žadatele naleznete na internetové stránce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-rozvojoveho-programu-podpora-vzdelavani-cizincu-ve.

Žádost podávána prostřednictvím kraje musí být příslušnému kraji doručena do 23. 10. 2017. Žádost podávaná přímo ministerstvu musí být podána nejpozději do 6. 11. 2017 do 15 hod.

Newsletter spolku Česká škola bez hranic

Avizujeme vydání nového newsletteru spolku Česká škola bez hranic (www.csbh.cz).

Cílem sdružení je mimo jiné udržovat a šířit znalost českého jazyka a kultury u Čechů žijících v zahraničí, a to ve spolupráci s Českými školami bez hranic či jim příbuznými organizacemi v zemích světa.

Newsletter: http://csbh.cz/novinky/newsletter-csbh-zari-2017

Vyhlášení grantového řízení „Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2018“

Podmínky grantového řízení i příslušný elektronický formulář žádosti je v příloze toho mailu, případně je dostupný na tomto odkazu.

Termín uzávěrky pro podání žádostí o grant je stanoven na středu 1. 11. 2017 včetně tohoto data.

Informační semináře budou 2, jeden pro žadatele o grant z řad představitelů migrantských organizací a jeden pro ostatní žadatele o grant:

 1. Informační seminář pro žadatele o grant z řad představitelů migrantských organizací proběhne 3. října od 17:00 do 19:00 hodin v místnosti č. 201 ve Škodově paláci (Jungmannova 35/29).
 2. Informační seminář pro ostatní žadatele o grant se uskuteční ve středu 4. 10. 2017 od 16.00 hodin v budově Magistrátu hl. m. Prahy (Škodův palác), Jungmannova 29/35, Praha 1  – 2. patro, zasedací místnost č. 201.

Ke stažení:

Podmínky grantového řízení

IX. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ZÁSTUPCŮ ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ

Česká škola bez hranic z.s. si Vás v rámci „Týdne češtiny ve světě“ dovoluje pozvat na IX. Mezinárodní konferenci, která se koná 4. srpna 2017 v prostorách Ministerstva zahraničí, Praha 1.

Hlavním tématem programu konference je stav a vývoj výuky českého jazyka v českých školách v zahraničí, jejich role v udržování a rozvíjení vztahu zahraničních Čechů s Českou republikou.

Podrobnosti a program konference najdete v přiložených souborech.

Pozvánka

Program konference

Nabídka kurzů češtiny

Centrum pro integraci cizinců, Praha představuje zájemcům kurzy češtiny na léto 2017. V nabídce najdete intenzívní kurzy češtiny, vzdělávací program ke zdokonalení konverzace, kurz zaměřený na gramatiku i program pro lékaře a zdravotní pracovníky.

Intenzivní kurzy češtiny 
Termíny:
5.6. – 23.6. 2017 – poslední volná místa ve skupině A0 a A1/A2
10.7. – 28.7. 2017, rozřazovací test 29.6. 15:00
7.8. – 25.8. 2017, rozřazovací test 31.7. 15:00
1 kurz = 60 x 45 min = 7100 Kč* / 8100 Kč, pondělí – pátek, 9:00 – 12:00

Konverzace v češtině s lektorkou Katkou Kunovou (A2/B1) 

Termín: 21. 6. – 30. 8. 2017 / středa 18:00 – 19:30
1 kurz = 10 x 90 min = 3000 Kč* / 3700 Kč
6 – 10 studentů, materiály ZDARMA

Kurz češtiny pro pokročilé (B1/B2) 

Termín: 20. 6. – 31. 8. 2017 / úterý, čtvrtek 18:00 – 19:30
1 kurz = 20 x 90 min = 4500 Kč* / 5500 Kč
6 – 12 studentů, materiály ZDARMA

Gramatika (A1/B1) 
Termín: 19. 6. – 28. 8. 2017 / pondělí 18:00 – 19:30
1 kurz = 10 x 90 min = 3000 Kč* / 3700 Kč
6 – 12 studentů, materiály ZDARMA

Profesní čeština pro lékaře a zdravotní pracovníky (úroveň od A1) 
Termín: 10. 7. – 1. 9. 2017 / pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek
9:00 – 12:00, 12:45 – 14:15
6 – 10 studentů, materiály ZDARMA
vstupní test + registrace: 29. 9. v 15:00
Cena: 26 000 Kč
Místo konání všech kurzů: Karlínské náměstí 7, Praha 8

*kurz poskytujeme primárně jako benefit pro naše dárce – členy Klubu přátel CIC, kteří darovali příspěvek minimálně v dané výši. Stále přijímáme nové členy do Klubu přátel CIC.

PŘIHLÁŠENÍ
Zájemci o účast v některém kurzu se mohou registrovat na e-mailu anna.vinaricka@cicpraha.org, nebo na telefonu 222 360 834.

 

Centrum pro integraci cizinců (CIC), Pernerova 32/10, 186 00 Praha 8, www.cicpraha.org

Čeština jako druhý jazyk v českém školství

NIDV aktuálně nabízí účast ve vzdělávacím programu „Čeština jako druhý jazyk v českém školství“. Dvaceti šesti hodinový e-learningový program je nově akreditovaný a je určený pedagogům mateřských, základních i středních škol, kteří ve své praxi vzdělávají děti-cizince, žáky-cizince a jejich pracovní náplní je výuka češtiny jako druhého jazyka.

Zobrazit více, nebo se přihlásit.

Podpora mnohojazyčných tříd II (Jazykový rozvoj žáků-cizinců)

Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) pod záštitou Evropského střediska pro moderní jazyky při Radě Evropy uspořádal v dubnu 2017 pro základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií mezinárodní seminář k tématu mnohojazyčnosti a jazykové podpory žáků-cizinců

Nosnými tématy programu byla podpora povědomí učitelů o roli vyučovacího jazyka (češtiny), který vede k úspěšnému vzdělávání všech žáků, dále podpora pozitivního vztahu k jazykové a kulturní rozmanitosti a zlepšování kvality výuky jazyků pro všechny žáky v mnohojazyčných třídách.

Podrobnosti, materiály a výstupy ze semináře najdete v digifoliu na následujícím odkaze.

http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=13150

Převzato z Metodického portálu RVP.

Stanovisko České školní inspekce k poskytování poradenských služeb dětem-cizincům a žákům-cizincům

Česká školní inspekce zveřejňuje své stanovisko vybraným skutečnostem spojeným se vzděláváním dětí mateřské školy – cizinců (dále jen „děti-cizinci“) a žáků základní školy – cizinců (dále jen „žáci-cizinci“).

 • Vyšetření dětí-cizinců a žáků-cizinců školským poradenským zařízením
 • Poskytování jazykové přípravy žákům-cizincům a poskytování podpůrných opatření dětem-cizincům a žákům-cizincům

Převzato z www.csicr.cz

Více v příloze: Stanovisko ČŠI k poskytování poradenských služeb dětem, žákům-cizincům

Výukový program Včelka může pomoci i při výuce dětí/žáků-cizinců

Výukový program Včelka se zaměřuje na rozvoj techniky čtení, porozumění čtenému, počáteční psaní a podporu fonologických dovedností. Jedná se o široký výběr interaktivních cvičení, obrázků, zvuků, animací a samozřejmě i pochval. Prvotně byl výukový program vytvořen zejména pro práci s dětmi s dyslexií, ale pevně věříme, že jej mohou využít pedagogové jako podporu při práci s dětmi/žáky-cizinci, či s dětmi a žáky s odlišným mateřským jazykem.

Včelku není potřeba nikam instalovat, běží online na adrese www.vcelka.cz, kde si ji můžete ihned a bezplatně vyzkoušet.

Odborné posudky:

http://media.vcelka.cz/docs/PosudekKrejcova.pdf

http://media.vcelka.cz/docs/PosudekBudikova.pdf

Nově akreditovaný obor – Učitelství českého jazyka a literatury se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem

V pátek 20. ledna proběhlo na Katedře českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity pracovní setkání k novému studijnímu oboru: Učitelství českého jazyka a literatury se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem. Diskuse se účastnil i zástupce Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV) , který představil Systém podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky-cizince Vedoucí katedry doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D. poděkovala NIDV za podporu při získání akreditace zmíněného oboru. Bližší informace získáte na webových stránkách: http://www.ped.muni.cz/katedry-a-instituty/cesky-jazyk/studium či v přiloženém informačním letáku.

Informační leták

Základní informace ke vzdělávání dětí, žáků-cizinců na stránkách MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR na svých stránkách zveřejnilo základní informace ke vzdělávání dětí, žáků-cizinců ve školách. V odkaze najdete možnosti podpory podle § 20 a § 16 školského zákona, opatření k přijímacímu řízení na SŠ a VOŠ, opatření k maturitní zkoušce či nabídky podpory prostřednictvím modulového rozvojového programu.

Na stránky MŠMT můžete vstoupit následujícím odkazem:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/16-vzdelavani-deti-zaku-cizincu

Prázdninová škola češtiny

prazdninova_skolaNárodní institut pro další vzdělávání připravil v rámci Podpory pedagogům vzdělávajících děti/žáky-cizince publikaci Prázdninová škola češtiny.

Jedná se o soubor materiálů k podpoře výuky českého jazyka pro cizince staršího školního věku na úrovni začátečník. Obsahuje plán pro desetidenní intenzivní kurz doplněný sadou pracovních listů, které lze využít jak přímo ve výuce, tak k domácí přípravě dětí. Program pro každý den je detailně rozepsán a kromě konkrétních aktivit obsahuje také praktické poznámky a doporučení pro učitele.

Materiál ke stažení

Metodický materiál pro výuku dětí s odlišným mateřským jazykem

Národní institut pro další vzdělávání připravil další metodický materiál pro učitele mateřských škol. Jedná se o DVD, kde jsou názorně ukázány a okomentovány hudební činnosti podporující osvojování češtiny jako druhého jazyka. NIDV pevně věří, že i tento materiál pomůže učitelům při vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem. DVD se natáčelo ve Fakultní mateřské škole Sluníčko pod střechou v Praze 13. Velké dík patří autorce celého projektu paní Mgr. Mileně Kmentové, která se dané problematice věnuje již dlouhá léta.

Zde se můžete přihlásit na kurz „Hudební činnosti při osvojování češtiny jako druhého jazyka“

Video ke stažení ve formátu mp4 (300 MB)

potisk_obalu-dvd-metodicky_material

Obal DVD

Zástupci NIDV na setkání AUČCJ

Zástupci Národního institutu pro další vzdělávání se zúčastnili v sobotu 3. prosince již 55. setkání Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka. Prezentovali tu činnost NIDV v rámci podpory pedagogům vzdělávajících děti/žáky-cizince. NIDV a AUČCJ se dohodly na další spolupráci v rámci dané oblasti, která bude především založena na sdílení materiálů, vzájemné odkazy na webových stránkách.

Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden-srpen 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 15. 11. 2016 v souladu s § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozvojový program „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden – srpen 2017“. Veškeré informace naleznete na:  http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/asistent-pedagoga-zdp.

Rozvojový program je vyhlašován ve třech modulech.

 1. Modul A – Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukromých a církevních školách na období leden – srpen 2017, účelový znak: 33215. Ke dni podání žádosti o dotaci je nutno doložit souhlas krajského úřadu se zřízením funkce asistenta pedagoga na období leden – srpen 2017, nedílnou součástí žádosti je platné doporučení asistenta pedagoga ŠPZ pro období leden – srpen 2017 vystavené do 31. 8. 2016. 
 1. Modul B – Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním ve školách všech zřizovatelů na období leden – srpen 2017, účelový znak: 33457. Ke dni podání žádosti o dotaci doloží škola souhlas krajského úřadu se zřízením funkce asistenta pedagoga na období leden – srpen 2017 a kopii vyrozumění o poskytnutí dotace z rozvojového programu MŠMT na období září – prosinec 2016. Průvodní dopis bude obsahovat vyjádření ředitele školy (čl. 2B odst. 3), že potřeba asistenta pedagoga nadále trvá. V případě platnosti souhlasu krajského úřadu pouze do 31. 12. 2016, bude podána nová žádost, včetně potřebných náležitostí a ostatních povinných příloh žádosti.
 1. Modul C – Financování asistentů pedagoga  dle § 18 odst. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb.,… na období leden – srpen 2017, účelový znak: 33068. Asistenta pedagoga lze využít, pokud je ve třídě, oddělení nebo studijní skupině počet žáků s přiznaným podpůrným opatřením druhého až pátého stupně vyšší než 5. Zároveň však musí být splněna podmínka § 17 odst. 4 vyhlášky, a to že důvodem pro počet žáků s přiznaným podpůrným opatřením druhého až pátého stupně vyšším než 5 musí být plnění povinnosti přednostního přijetí žáka podle § 34 odst. 4 nebo § 36 odst. 7 školského zákona nebo se jedná o střední školu, konzervatoř či vyšší odbornou školu. Do uvedeného minimálního počtu pěti žáků se nezapočítávají ti žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým je poskytováno podpůrné opatření spočívající ve využití asistenta pedagoga. V případě modulu C je nutné doložit kopie všech doporučení ve stupni 2 – 5 podpory.

Schéma přípravy na příchod nového žáka-cizince do školy

 CO JE DOBRÉ MÍT NACHYSTÁNO, NEŽ PŘIJDE DÍTĚ CIZINEC DO ŠKOLY:

 1. Určit zodpovědnou osobu za integraci cizinců (případně žáků se SVP) ve škole – koordinátora pro integraci cizinců.
 • Funguje jako prostředník mezi všemi zúčastněnými stranami, koordinuje všechny kroky směřující k bezproblémovému zařazení žáka cizince do vzdělávacího procesu a podporuje odstraňování bariér jazykových i výukových.
 • Koordinátor integrace cizinců, stejně jako výchovný poradce, může mít pro svou práci, která je podle vyhlášky č. 412/2006 specializovanou činností, k dispozici až tři hodiny z úvazku.
 1. Soubor důležitých informací v mateřském jazyce pro žáka a rodiče.
 • Měl by obsahovat např. systém vzdělávání u nás, informace o škole, povinnosti rodičů a žáků vůči škole, konzultační hodiny, plán školy, kontakt na důležité osoby, slovníček důležitých pojmů, apod.
 • Vzory dopisů v několika jazykových mutacích – jsou dostupné na: http://www.inkluzivniskola.cz/organizace-integrace-cizincu/cestina

 

PŘI PŘIJETÍ ŽÁKA CIZINCE:

 1. Co mě zajímá?
 • Pro přijetí není nutné vědět status cizince.
 • Co se týká vzdělávání v ZŠ, práva a povinnosti mají všichni stejná bez rozdílu. Rozdílné statuty jsou následné důležité vědět pro školu, např. když si žádá o finanční podporu z rozvojových či jiných grantů MŠMT, aj. Více na: http://www.inkluzivniskola.cz/organizace-integrace-cizincu/prijeti-do-skoly
 • Dle novely školského zákona (zákon č. 343/2007 Sb. základní školy při přijímání dětí cizinců již nemají právo posuzovat oprávněnost jejich pobytu na území naší republiky.
 • Z veřejného zdravotního pojištění jsou ze zákona pojištěny všechny osoby, které mají na území ČR trvalý pobyt, tedy i cizinci s trvalým pobytem a jejich rodinní příslušníci, dále děti občanů jiného členského státu EU, EHP a Švýcarska, kteří jsou zde zaměstnáni, případně pracují jako OSVČ. Dále jsou účastníky veřejného zdravotního pojištění také děti azylantů, žadatelů o azyl a cizinců požívajících dočasné ochrany. Ostatní cizinci ani jejich děti nejsou účastníci veřejného zdravotního pojištění a jsou tedy odkázáni na komerční pojištění, které je většinou pro rodiny s dětmi neúnosně drahé. Proto se může stát, že žáci navštěvující vaši školu nebudou mít zdravotní pojištění. To je důležité vědět zejména kvůli úrazům ve škole, ale i při cestě na školu v přírodě, případně jiné akce mimo školu.
 1. Přijímací pohovor:
 • Vedení školy, koordinátor, případně výchovný poradce, žák a jeho zákonný zástupce, případně tlumočník.
 • Získání informací – např.: Jak správně vyslovovat jméno, který způsob komunikace (písemná, verbální) bude nejefektivnější, jaký jazyk zvolit při komunikaci, předchozí vzdělávání dítěte, jak se mluví doma, zdravotní obtíže, aj. více viz http://www.inkluzivniskola.cz/organizace-integrace-cizincu/informace-od-rodicu
 • Je důležité sdělit, k čemu primárně získáváme informace – Tyto informace je důležité znát, protože schopnost dítěte adaptovat se na odlišné školní prostředí je jedním z důležitých faktorů ovlivňující integraci. Navíc by škola měla na základě těchto informací připravit plán začleňování žáka do výuky, případně naplánovat výuku češtiny jako cizího jazyka.
 • Prvotní ohodnocení znalostí nově příchozího žáka – stěžejní je určitě zjistit úroveň češtiny, z důvodu komunikace se žákem a také pro nastavení nezbytné jazykové podpory. S novelou ŠZ od září 2016 je neznalost češtiny objektivní speciální vzdělávací potřebou, která vyžaduje vyrovnávací opatření, škola uplatňuje podporu v 1. stupni a zároveň doporučuje rodičům bezodkladně navštívit ŠPZ.
 • Úroveň znalostí češtiny může být (vedle věku) stěžejní při rozhodování, do jakého ročníku dítě zařadit, ale v žádném případě se nejedná o definitivní soud nad jeho znalostmi a podklad pro vymezení speciálních vzdělávacích potřeb. Je možno využít jednoduchých dotazníků z českého jazyka a matematiky, dostupné na: http://www.inkluzivniskola.cz/organizace-integrace-cizincu/uvodni-zjisteni-znalosti

 

ZJIŠŤOVÁNÍ ZNALOSTÍ ŽÁKA:

 1. Audit dovedností:
 • Třídní učitel nebo koordinátor, ale zapojeni jsou všichni pedagogové, kteří se s novým žákem ve škole setkávají.
 • Jde o dlouhodobý proces, který následuje v období přibližně čtyř až pěti týdnů po nástupu do školy, jinými slovy se jedná o diagnostiku vzdělávacích potřeb, více viz: http://www.inkluzivniskola.cz/organizace-integrace-cizincu/metody-auditu . Pomáhá učitelům zjistit aktuální stav žákových kompetencí (znalostí, dovedností, návyků, postojů) a následně zvážit specifické potřeby žáka a naplánovat možnosti, které pomohou překonat jeho/její bariéry ve vzdělávání. Zjištěné informace poslouží jako podklad pro vypracování PLPP. Součástí pedagogické diagnostiky je nezbytná jazyková diagnostika, od které se odvíjí nastavení individuální podpory ŽOMJ. http://www.inkluzivniskola.cz/content/diagnostika-urovne-znalosti-ceskeho-jazyka
 1. Plán pedagogické podpory žáka:
 • PLPP pro žáky cizince lze nazývat také individuálním vzdělávacím plánem nebo individuální podpůrným programem či vyrovnávacím plánem. Základní funkcí je stanovení vzdělávacích cílů a metod, které napomohou správně naplňovat individualizovanou výuku. PLPP by měli mít vypracováni všichni žáci, kteří mají problémy s češtinou jako vyučovacím jazykem. Východisko z obtížné situace nabízí vypracování IVP, ve kterém je přesně stanoveno, jak a za co je žák hodnocen. Rozdíl mezi VP (vyrovnávacím plánem – může sama škola nastavit bez vyšetření a doporučení PPP) a IVP (individuálním vzdělávacím plánem – je možné udělat pouze na základě doporučení PPP, případně jiného školského poradenského zařízení). Části IVP/VP je třeba věnovat velký důraz, jakožto zásadní pro podporu a začleňování žáků s OMJ. (tvorba, jazyková diagnostika, průběžné vyhodnocování, aj.) Je možné odkázat na IŠ: http://www.inkluzivniskola.cz/organizace-integrace-cizincu/vyrovnavaci-plan , případně odkaz na vzorový VP tamtéž: http://www.inkluzivniskola.cz/cizinec-v-ceske-skole-aneb-organizace/priklad-vyrovnavaciho-planu
 1. Hodnocení žáků cizinců:
 • Hodnocení vědomostí z ostatních předmětů – žák by měl mít možnost například při popisu obrázků, schémat apod. používat dvojjazyčný slovník.
 • Hodnocení na základě referenčního rámce – podstatné je uvědomit si, že žák je vždy hodnocen ve vztahu k určitému měřítku, nazývanému také referenční rámec. Rámec stanoví, co by měl žák dle dosažené jazykové úrovně ovládat v písemném a mluveném projevu, ve čtení a v poslechu.
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb. stanovuje, že v případě „hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany České republiky a plní v České republice povinnou školní docházku, se dosažená úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost, která ovlivňuje výkon žáka. Při hodnocení těchto žáků ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura se na konci tří po sobě jdoucích pololetí po zahájení docházky do školy v České republice vždy považuje dosažená úroveň znalosti českého jazyka za závažnou souvislost, která ovlivňuje výkon žáka a ke které je nutné přihlížet“. Určitě to neznamená, že škola nemá klasifikovat – to je řešení chybné. Naopak škola je ze ŠZ povinna žáka klasifikovat. (§ 52, odstavec 2 a 3 (ZŠ) a § 69, odstavec 5 a 6 (SŠ))„Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník.

 

ZAŘAZENÍ DO ROČNÍKU:

 1. Věk dítěte a jazyková bariéra:
 • Z praxe se ukázalo, že i přes neznalost češtiny není dobré volit ročník neodpovídající věku žáka. Vyplatí se zařadit žáka maximálně o jeden ročník níže.
 1. Děti bez předchozího vzdělání nebo děti, jejichž vzdělání bylo přerušeno:
 • Jedná se o děti, které věkem patří do určitého ročníku, ale dokumentace ani znalosti či dovednosti tomu neodpovídají. Přesto by i tyto děti měly být zařazeny do věkem odpovídajícího ročníku, ale měla by jim být věnována zvýšená pozornost. Zejména potřeba nastavení podpůrných opatření, nastavení podpory pro vzdělávání a začlenění – což je IVP, AP, kurzy ČJ, aj.
 1. Zařazování do ročníku dětí ve věku od 14 – 15 let:
 • Je nutné mít na zřeteli blížící se přechod na střední školu, na které je vyžadována alespoň minimální znalost českého jazyka. Proto je potřeba zaměřit se více na jazykovou průpravu a zohlednit tuto skutečnost také při volbě vhodného ročníku.
 1. Příprava třídního kolektivu:
 • Seznámit budoucí spolužáky s jeho/jejím příchodem. Prodiskutovat zemi původu, zvyklosti a odlišnosti, ale naopak také zdůraznit společné znaky a především podporovat empatii. Odlišnosti není dobré příliš vyzdvihovat.
 • Výběr patrona – zodpovídá za určitou podporu nového spolužáka. (V zahraničí mají pro tyto spolužáky označení „peers“ nebo „buddies“ a jejich úkolem je dělat žákům cizincům v počátečních týdnech po jejich přijetí určité společníky a průvodce jejich novým školním prostředím.). Výběr vhodného patrona by měl být velice důkladný, je lepší, aby podporujících spolužáků bylo více a každý zodpovídal za něco jiného. Je nutné předem konzultovat, zda dotyčný chce patrona vůbec dělat. Poté určit patrony – kdo a jak z dětí se chce a může zapojit do podpory – výroba s ŽOMJ vícejazyčných slovníčků a případně další nápady dětí, jak pomoci ŽOMJ vzájemně – volný čas a jeho společné trávení (s cílem přirozené jazykové podpory a pomoci s domácí přípravou, vypracování úkolů ŽOMJ), aj. 
 • Prodiskutovat se třídou, co by mohlo být pro nově příchozího obtížné a promluvit o možnostech a strategii podpory, která by měla zahrnovat následující: důležitost podpory všech dětí vůči nově příchozímu, mluvit na dítě zřetelnou a především spisovnou češtinou, ukázat vždy, jak dělat zadaný úkol, a mluvit s ním o zadáních a ověřovat porozumění úkolu.

 

PRVNÍ DEN VE ŠKOLE:

 1. Přivítat a seznámit:
 • Provádí zodpovědná osoba (třídní učitel, koordinátor, popřípadě někdo z vedení).
 1. Seznámit se školou:
 • Patron, koordinátor, učitel.
 • Provést školou, zdůraznit, kde najde záchody, vchody, východy, jídelnu, sborovnu a další důležitá místa
 • Seznámit s celkovým chodem školy. Např. harmonogram, přestávky, obědy, družina, přezouvání se, jak je to s učebnicemi – nosím si je domu, jsou moje, půjčené…, stěhování se z třídy na konkrétní předměty, družina a stravování ve školní jídelně. Zde může velmi dobře sloužit výroba obrázkových slovníčků, příp. použít různé piktogramy (když mají ŽOMJ jazykovou bariéru).
 1. Vybavit:
 • Vybavte žáka obrázky, které znázorňují základní potřeby (i školní) a problematické situace. Obrázky usnadní počáteční komunikaci žáka s ostatními, pomůžou mu vyjádřit, co potřebuje. Jako příklad můžeme uvést žízeň, hlad, potřebu jít na toaletu, tužku, papír, jestli je v pořádku, atd.
 1. Usadit:
 • Kam žáka cizince posadit – v každém případě by měli noví žáci být v blízkosti učitele a měl by vedle nich sedět někdo spolehlivý a šikovný, nějaký dobrý vzor češtiny. Rozhodně není dobré posadit je například vedle žáků se SPÚ nebo do zadních lavic! Je vhodné, aby vedle nich seděl jejich patron nebo aby patron seděl v jejich blízkosti.

Mgr. Helena Brožovská (ZŠ Ratibořická, Horní Počernice)

 

Nová metodika pro výuku žáků-cizinců klepe na dveře

Národní institut pro další vzdělávání v rámci podpory v pedagogických pracovníků vzdělávající žáky-cizince připravil ve spolupráci s Mgr. Janou Táborkovou novou metodiku Hezky česky. Autorka metodiky je dlouholetou a zkušenou pedagožkou věnující se výuce žáků s odlišným mateřským jazykem. Ve své praxi se zaměřuje zejména na nově příchozí žáky s žádnou či minimální znalostí českého jazyka. Celou metodiku si můžete stáhnout na odkaze:

https://cizinci.npi.cz/wp-content/uploads/2016/09/20161244_PRACOVNI_LISTY_TABORKOVA_solo_str_screen.pdf

Kolektiv NIDV a sama autorka pevně věří, že i tato metodika může vyučujícím poskytnout další materiály pro výuku dětí/žáků-cizinců.

Změna maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb. a cizinci

MŠMT zveřejnilo vyhlášku č. 311/2016 Sb., kterou byla novelizována maturitní vyhláška     č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Podle upravených pravidel budou konat maturitní zkoušku žáci počínaje jarním zkušebním obdobím 2017. Pro lepší orientaci zveřejňujeme paragraf týkající se žáků-cizinců. Změna je vyznačena.

§ 5

(4) Cizinci, který pobývá na území České republiky nepřetržitě po dobu kratší než čtyři roky bezprostředně před konáním maturitní zkoušky, se na jeho žádost prodlužuje doba konání didaktického testu z českého jazyka a literatury o 15 minut a písemné práce z českého jazyka a literatury o 30 minut. Při konání písemné práce má možnost použít překladový slovník a Slovník spisovné češtiny.

 

Platné znění vyhlášky naleznete na stránkách MŠMT:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/novela-maturitni-vyhlasky-c-177-2009-sb?source=rss

MŠMT vyhlásilo rozvojový program „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“

Rozvojový program je určen na podporu dětí a žáků – cizinců v povinném předškolním a základním vzdělávání uvedených v § 20 školského zákona. Jeho cílem je přispět právnickým osobám vykonávajícím činnost mateřských škol, základních škol a víceletých gymnázií ( v odpovídajících ročnících) zapsaných v rejstříku škol a  školských zařízení na částečnou úhradu, popřípadě krytí zvýšených nákladů souvisejících s poskytováním výuky českého jazyka přizpůsobené potřebám dětí a žáků – cizinců k usnadnění jejich integrace do naší společnosti a vzdělávacího systému České republiky.

Žádost podávána prostřednictvím kraje musí být příslušnému kraji doručena do 18. 11. 2016.

Bližší informace najdete na odkazu:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-rp-podpora-vzdelavani-cizincu-ve-skolach-na-rok

Rozvojový program se pro kalendářní rok 2017 vyhlašuje v členění na následující 3 moduly:

 • Modul A) Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků – cizinců z třetích zemí

Kontaktní osoba  – PhDr. Hana Petruščák Frýdová, kontakt hana.frydova@msmt.cz

 • Modul B) Zajištění podmínek vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území ČR a dětí, žáků – cizinců umístěných v zařízení cizinců

Kontaktní osoba – Ing. Miroslava Mayerová, kontakt miroslava.mayerova@msmt.cz

 • Modul C) Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do vzdělávání dětí a žáků osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie

Kontaktní osoba – Ing. Miroslava Mayerová, kontakt miroslava.mayerova@msmt.cz

Vyhláška o přijímacím řízení a přijímání cizinců

V přípravě pro tisk v Částce č. 139 Sbírky předpisů České republiky je schválená Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.  Podle nových pravidel bude přijímací řízení probíhat počínaje školním rokem 2016/2017.

Nová vyhláška nahradí dosavadní vyhlášku č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/informace-o-prijimacim-rizeni-ke-strednimu-vzdelavani-podle

 

Přijímání cizinců na střední školy se řídí dle § 14 dané vyhlášky. Uvádíme plné znění paragrafu.

§ 14

Úprava hodnocení výsledků jednotné zkoušky cizinců

Ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky cizinců, kteří nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytváří ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo zaměření podle školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona.