Portál podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky cizince

E-mailová adresa pro sběr podnětů k realizaci nového systému jazykové přípravy

Sbíráme spolu s MŠMT Vaše připomínky a podněty k novému systému. Budeme rádi, když nám napíšete Vaše zkušenosti popř. návrhy na e-mailovou adresu, kterou jsme pro tyto účely speciálně zřídili  – podnetycizinci@npi.cz  (adresa neslouží pro dotazy a konzultace, v tomto případě se obracejte na krajské koordinátory podpory pedagogů pracujících s dětmi/žáky cizinci NPI).

Zajímá nás s čím se školy a pedagogové potýkají, abychom mohli lépe zacílit odbornou a jinou pomoc do terénu.

Děkujeme všem za spolupráci, vážíme si toho, jak školy doposud k realizaci systému přistupují a hledají řešení, která pomohou dětem/žákům cizincům k jednoduššímu zařazení do vzdělávání. Rádi bychom byli i nadále nápomocni v tomto procesu a doufáme, že zřízení této emailové adresy bude další možností jak školám a pedagogům naslouchat.

Za NPI  Halka Smolová Závorová, ústřední metodička DVPP v oblasti dětí/žáků cizinců, GSM: +420 770 124 750, E-mail: halka.smolova@npi.cz, www.npi.cz

Přidali jsme webinář Čeština jako druhý jazyk na ZŠ I – 16. 11. 2021

Čeština jako druhý jazyk na ZŠ I

Tématem webináře jsou otázky jak postupovat v prvních dnech a týdnech, když se česky začíná učit začátečník, když se začátečník připojí do smíšené skupiny nebo když začínáme učit pokročilejší žáky, jak vytvořit rozvrh pro žáka a jak uspořádat skupinku žáků – koho dát spolu, koho učit zvlášť a jak se domluvit s ostatními učiteli.

Pro přihlášení klikněte prosím zde.

 

Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince V – konference NPI

Rádi bychom Vás tímto pozvali na letošní konferenci Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince V , která se věnuje problematice přijímání, začleňování a vzdělávání dětí/žáků cizinců ve školách. Pozornost bude v letošním roce věnována současné situaci a podpoře dětí/cizinců v souvislosti se změnami vyhlášek vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů,  zkušenostem a implementaci bezplatné jazykové přípravy v předškolním a základním vzdělávání, dále se dotkneme tématu vzdělávání žáků na středních školách a největší prostor bude věnován sdílení příkladů dobré praxe. Zazní příspěvky, které se budou zaměřovat  jak na zkušenosti z již realizovaných intenzivních kurzů Češtiny jako druhého jazyka, tak čerstvé zkušenosti z organizace a plánování bezplatné jazykové přípravy. Přihlásit se můžete zde.

Termín konání: 14. 10. 2021, 9:00 – 16.00 hod., online MS Teams.

Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince V

14. října 2021, On line

POSKYTOVÁNÍ PODPORY DĚTEM/ŽÁKŮM CIZINCŮM V ČESKÉ REPUBLICE

Aktuální informace

9.00 – 9.10 Zahájení a úvodní slovo, NPI ČR
9.10 – 9.30

 

Podpora vzdělávání dětí a žáků cizinců ze strany MŠMT,

Mgr. Svatopluk Pohořelý, vedoucí Oddělení základního vzdělávání, Odbor základního vzdělávání a mládeže MŠMT

9.30 – 9.50

 

SŠ – legislativa, informace z MŠMT,

Mgr. Barbora Krčmářová, Oddělení všeobecného vzdělávání, Odbor středního, vyššího odborného a dalšího vzdělávání MŠMT

9.50 – 10.10 Metodická podpora pro učitele a poradenské pracovníky, kteří pracují s dětmi a žáky s nedostatečnou znalostí češtiny,

Mgr. Alice Kourkzi, NPI ČR, garantka vzdělávání dětí a žáků s OMJ a nadaných

10.10 – 10.20 Aktivity Krajských center podpory NPI ČR pro pedagogické pracovníky,

Mgr. Halka Smolová Závorová, NPI ČR, metodička pro vzdělávání

10.20 – 10.45

 

Situace žáků s nedostatečnou znalosti češtiny jako vyučovacího jazyka – opakovaný monitoring na pražských základních školách a pilotáž v rámci České republiky,

Mgr. Yana Leontiyeva, Ph.D., RNDr. Mgr. Renáta Mikešová, Ph.D., Mgr. Blanka Tollarová, Ph.D., Sociologický ústav AV ČR, projekt Škola jako integrační parter  

10.45 – 11.30 Diskuze
11.30 – 12.30 Přestávka oběd
BLOK VĚNOVANÝ SDÍLENÍ DOBRÝCH PRAXÍ:

Plánování a realizace bezplatné jazykové přípravy v předškolním a základním vzdělávání, zkušenosti s výukou v intenzivních jazykových kurzech na ZŠ

12.30 – 12:50 Organizace jazykové podpory v MŠ v souladu se změnou vyhlášky 14/2005Sb.,

Mgr. Radana Mikšová, ředitelka, MŠ Srdíčko, Praha 12

12:50 – 13:10 Intenzivní kurz a organizace jazykové přípravy podle nového systému,

Mgr. Lenka Kader Aghová, Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí

13.10 – 13:30 Zkušenosti s organizací intenzivního kurzu,

PhDr. Pavel Ostap, ředitel, Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického

13:30 – 13.50 Plánování a realizace bezplatné jazykové přípravy,

PaedDr. Antonín Herrmann, ředitel, Lucie Sichingerová, Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí

13.50 – 14:10 Diskuze
14.10 – 14.30 Přestávka na kávu
ODPOLEDNÍ WORKSHOPY
14:30 – 16.00 A: Jazyková podpora a začleňování dětí s OMJ v rámci předškolního vzdělávání

PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D.,  PedF UK v Praze, Mgr. Petra Ristić, zástupkyně ředitelky MŠ Sluníčko pod střechou

14:30 – 16.00 B: Plánování výuky ČDJ, Mgr. Barbora Nosálová, lektorka kurzů ČDJ, autorka učebnice Učíme češtinu jako druhý jazyk
16.00 KONEC

 

Připravujeme pro Vás medailonky jednotlivých lektorů:)

Přihlásit se můžete zde.

Online webinář PedF MUNI v Brně: Specifika vzdělávání žáka s odlišným mateřským jazykem

Rádi sdílíme nabídku Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.  Webinář z cyklu Vzdělávací rozhledy, který se uskuteční v úterý 21. října 2021 v 16:00 a bude zdarma dostupný prostřednictvím přímého přenosu na Facebooku.

Online webinář: Specifika vzdělávání žáka s odlišným mateřským jazykem

Více informací naleznete zde.

Webinář je určen současným a budoucím pedagogům, ale také i dalším zájemcům o problematiku výuky a vzdělávání nerodilých mluvčích v českém prostředí. Výuka je koncipovaná interdisciplinárně; propojuje teoretické poznatky se zkušenostmi z praxe.

Slouží jako vstup do tématu vzdělávání cizinců, pozvolna na něj navazuje prezenční seminář o několika blocích, který má za cíl seznámit účastníky se specifickou oblastí vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem (dále jen OMJ). Představí základní principy verbální a neverbální komunikace s žákem s OMJ, jeho postavení v české společnosti a českém vzdělávacím systému, i nejdůležitější zásady edukace jazykově a kulturně heterogenních kolektivů.

Publikace Hrou k jazykovým dovednostem dětí předškolního věku (publikace pro MŠ)

Zveřejňujeme pro vás novou publikaci zaměřenou na podporu práce pedagogů s dětmi v předškolním vzdělávání.

Hrou k jazykovým dovednostem dětí předškolního věku (publikace pro MŠ), NPI 2021

autorky: Klára Hannová a Petra Slavíková

Publikace je stručným praktickým průvodcem pedagoga; věnuje se vymezení hlavního pojmu dítě s odlišným mateřským jazykem, nutné přípravě pedagoga před nástupem takového dítěte do třídy, přípravě třídy a pomůcek, adaptačnímu a integračnímu procesu dítěte, jeho pedagogické diagnostice a dalšímu systematickému jazykovému rozvoji nebo specifikům komunikace s rodinou dítěte. Část publikace tvoří soubor osvědčených her směřujících k budování jazykových dovedností. Herní princip je zvolen účelně z důvodu nastavení uvolněné atmosféry, ve které dítě s OMJ projevuje chuť a radost z poznávání nového jazyka. Umožňuje mu zažít úspěch a probouzí motivaci k dalšímu učení. Zároveň dítě vede k sociální interakci a komunikaci s dalšími vrstevníky, protože si většinou hrají v menších skupinkách.

Děkujeme autorkám za vstřícnou a milou spolupráci, v NPI si jí vážíme:)

K bezplatnému stažení je k dispozici zde:

 

 

Nabídka vzdělávacích programů NPI ČR pro pedagogy pracující s žáky cizinci – sumář

Dobrý den,

dovolujeme si Vám představit sumarizovanou nabídku vzdělávacích programů NPI ČR pro pedagogy pracující s žáky cizinci.

Vzhledem k změnám vyhlášky 48/2005 sb., vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, jsme připravili širokou nabídku v oblasti přípravy výuky českého jazyka jako druhého jazyka a z oblasti kurikula češtiny jako druhého jazyka.

Připravili jsme pro Vás 4 druhy webinářů (všechny webináře jsou bezplatné):

Úvod do výuky češtiny jako druhého jazyka na ZŠ (kurikulum ČDJ a jednoduchý orientační test)
Webinář na téma: seznámení s kurikulem češtiny jako druhého jazyka a orientačním testem k určení jazykové úrovně žáků s odlišným mateřským jazykem. Vyjasnění pojmů čeština jako mateřský jazyk, čeština jako druhý jazyk a čeština jako cizí jazyk. Základní didaktické postupy při výuce češtiny jako druhého jazyka.

13.10.2021 obsazeno

20.10.2021 obsazeno

27.10.2021 volná místa

10.11.2021 volná místa

18.11.2021 volná místa

25.11.2021 volná místa

08.12.2021 volná místa

15.12.2021 volná místa

Čeština jako druhý jazyk na ZŠ I

Tématem webináře jsou otázky jak postupovat v prvních dnech a týdnech, když se česky začíná učit začátečník, když se začátečník připojí do smíšené skupiny nebo když začínáme učit pokročilejší žáky, jak vytvořit rozvrh pro žáka a jak uspořádat skupinku žáků – koho dát spolu, koho učit zvlášť a jak se domluvit s ostatními učiteli.

11.10.2021 obsazeno

18.10.2021 obsazeno

01.11.2021 obsazeno

09.11.2021 obsazeno

16.11.2021 volná místa

Čeština jako druhý jazyk na ZŠ II (pro absolventy ČDJ ZŠ I)

Tématem webináře jsou otázky jak učit žáka s OMJ (odlišným mateřským jazykem) nebo skupinku žáků s OMJ, jaká témata zvolit, jak si v nich stanovit splnitelný cíl a jak ho dosáhnout, jak se liší výuka ČDJ (čeština jako druhý jazyk) u žáků na 1. a na 2. stupni ZŠ, výuka žáků s OMJ po prvních týdnech, výuka mírně pokročilých (úroveň 1) a výuka ve smíšené skupině.

12.10.2021 obsazeno

19.10.2021 volná místa

02.11.2021 volná místa

15.11.2021 volná místa

22.11.2021 volná místa

Čeština jako druhý jazyk na ZŠ III – rozšíření pro pokročilé učitele češtiny jako druhého jazyka

Webinář nabízí obohacení výuky ČDJ (češtiny jako druhého jazyka) pokročilých pedagogů o další aktivity, bude probrána gramatika ČDJ, řečové dovednosti a jejich trénování více do hloubky (jak prakticky, tak odborně) a propojení výuky ČDJ s dalšími předměty.

23.11.2021 volná místa

06.12.2021 volná místa

Těšíme se na Vás online.

Halka Smolová Závorová halka.smolova@npi.cz

 

Omezení financování služby Adaptačního koordinátora

Vzhledem k velkému zájmu o finanční prostředky na službu Adaptační koordinátor ze strany škol v letošním kalendářním roce 2021 byly prostředky alokované pro letošní rok vyčerpány. Omlouváme se za způsobené komplikace. Doufáme, že tato služba bude k dispozici zase v roce 2022.

Vážíme si velkého zájmu pedagogů a škol o podporu dětí/žáků cizinců a doufáme, že Vám budeme i roce 2022 budeme oporou v oblasti Adaptačních koordinátorů.

Ostatní služby NPI ČR jsou stále k dispozici.

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na Halku Smolovou Závorovou, Národní pedagogický institut ČR, Centrální pracoviště, Senovážné náměstí 872/25, 110 00 Praha 1, tel.: +420 770 124 750, e-mail: halka.smolova@npi.cz

Webinář Interkulturní rozdíly v kontextu začleňování dětí/žáků cizinců do českého vzdělávacího systému – bezplatný

Podělte se o nabídku se svými kolegy:)

Upozorňujeme na nabídku bezplatného webináře: Interkulturní rozdíly v kontextu začleňování dětí/žáků cizinců do českého vzdělávacího systému – možno přihlásit zde.

Webinář nabízí základní informace o interkulturních rozdílech vybraných komunit cizinců, k nichž nastupují děti a žáci cizinci do českých škol. Proč někdy rodiče cizinci nejeví zájem o komunikaci se školou? Proč, když je vše vysvětleno, stejně rodiče cizinci nereagují, tak jak učitel/učitelka očekává? Jak vysvětlit rodičům dětí/žáků cizinců co od nich škola potřebuje a proč? S kým z rodiny komunikovat v případě problémů ve škole?

Webinář je vhodný pro všechny pedagogické pracovníky školy, nejen pro ty, kteří se zabývají přímo podporou dětí/žáků cizinců a obsahuje plno zajímavých informací, které mohou vést k pochopení věcí minulých i budoucích.

Na webináři budou přiblíženy vybrané komunity cizinců žijících v ČR. Kromě jejich základní charakteristiky, bude kladen důraz na vysvětlení hlavních rozdílů v systémech formálního vzdělání v zemích jejich původu oproti českému vzdělávacímu systému. Ze zkušeností s interkulturní prací a kontaktem s cizinci vyplývá, že právě rozdílná očekávání bývají často zdrojem komplikací při spolupráci rodičů-cizinců a školy. V rámci školení také zazní tipy pro pedagogy, jak komunikací s rodiči-cizinci zefektivnit.

Na konci každého bloku bude dán prostor pro otázky a diskuzi. Účastnice a účastníci si budou moci zkonzultovat vlastní postřehy a názory s kolegy z IC Praha, kteří se dlouhodobě určenou komunitou zabývají a pracují s ní.

Webinář povedou interkulturní pracovníci Integračního centra Praha, neziskové organizace zaměřené na podporu integrace cizinců na území hl. m. Prahy. Více o činnosti organizace na www.icpraha.com.

Na základě přihlášení bude před konáním prvního dílu webináře zaslán link pro připojení do on line prostředí.

Nástroj pro ověřování jazykových kompetencí v češtině žáků s odlišným mateřským jazykem –  výstupy projektu APIV A

Nástroj pro ověřování jazykových kompetencí v češtině žáků s odlišným mateřským jazykem –  výstupy projektu APIV A

Pedagogům základních škol nabízíme dva nástroje pro identifikaci úrovně osvojení češtiny u žáka s odlišným mateřským jazykem a jeho potřeb v oblasti češtiny na základě osobního  kontaktu a komunikace pedagoga se žákem, které byly vytvořeny v projektu APIV A. Jedná se o Rozhovor se žákem s odlišným mateřským jazykem a Učitelovo hodnocení jazykové kompetence žáka v češtině …. 

Zveřejňujeme překlady formuláře žádosti o zařazení do skupiny pro jazykovou přípravu pro školy

Nabízíme možný vzor žádosti zákonného zástupce o zařazení do jazykové přípravy (připraven MŠMT):

Formulář je k dispozici v těchto jazykových mutacích:

čeština.docxčeština.pdf,
arabština.docx, arabština.pdf,
bulharština.docx, bulharština.pdf,
němčina.docx, němčina.pdf,
angličtina.docx, angličtina.pdf,
španělština.docx, španělština.pdf,
francouzština.docxfrancouzština.pdf,
mongolština.docx, mongolština.pdf,
polština.docx, polština.pdf,
rumunština.docx, rumunština.pdf,
ruština.docx, ruština.pdf,
ukrajinština.docx, ukrajinština.pdf,
vietnamština.docx, vietnamština.pdf,
čínština.docx, čínština.pdf.

Překlady jsou k dispozici též v sekci Tlumočení a překlady.

Metodické doporučení pro poskytování služeb školských poradenských zařízení žákům s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka (a z odlišného kulturního prostředí)

Máme radost, že Vám můžeme nabídnout a zveřejnit Metodické doporučení MŠMT pro poskytování služeb školských poradenských zařízení žákům s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka (a z odlišného kulturního prostředí), které vydalo MŠMT 2. 9. 2021.

Materiál k dispozici zde – Metodika pro poskytování služeb ŠPZ.

Svoje dotazy a doplňující otázky můžete směřovat na: Alici Kourkzi – Kašlíkovou, garantku vzdělávání dětí a žáků s OMJ a nadaných, alice.kourkzi@npi.cz

 

Nová videa – Podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ

Připravili jsme pro Vás jako součást metodické podpory dvě nová videa, která se podrobně věnují problematice začleňování a jazykové podpory v MŠ.

Pořad vznikl jako metodická podpora pro pedagogy MŠ v souvislosti se novelizací vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a úpravou RVP PV (Doplněním RVP PV kapitoly 8.4: Jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí češtiny (a odlišného kulturního prostředí), která zavádí systémovou podpory dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka.

První část se zabývá obecně tématem úspěšného začleňování dětí cizinců a s odlišným mateřským jazykem do mateřské školy. Ukazuje, co je pro učitele důležité vědět dříve, než dítě nastoupí do mateřské školy a na co je potřeba myslet při přípravách na příchod dítěte. Ukazuje též příklady běžných situací, které při práci s kolektivem, kde jsou též děti s OMJ vznikají.
První část moderuje Hana Splavcová, garantka předškolního vzdělávání NPI ČR, odpovídá Mgr. Blanka Zelenková, učitelka MŠ s 30 letou praxí, absolventka Učitelství pro mateřské školy a Pedagogika předškolního věku na PedF UK v Praze. V současné době působí jako statutární zástupkyně MŠ Harmonie, Tolstého Praha 10. Aktivně rozvíjí jazykovou podporu dětí cizinců v MŠ již 4 roky, podílela se na tvorbě návrhu kurikula češtiny jako druhého jazyka pro cizince v roce 2019. Má zkušenostmi též z působení na ZŠ.

Druhá část webináře se věnuje více do hloubky přímo jazykové podpoře v mateřské škole a češtině jako druhému jazyku.
Druhou část moderuje Alice Kourkzi, garantka vzdělávání žáků s OMJ a žáků nadaných NPI ČR, odpovídá Mgr. Petra Ristić, absolvovala PedF UK v Praze, obor Učitelství pro mateřské školy a Pedagogika předškolního věku. Působí jako zástupkyně ředitelky ve FMŠ Sluníčko pod střechou při Pedf UK v Praze 13. Má zkušenosti ze zahraničních předškolních zařízení. Dlouhodobě spolupracuje s neziskovou organizací META o.p.s. na tvorbě metodických materiálů pro MŠ a lektoruje semináře pro pedagogy MŠ o jazykové podpoře a začlenění dětí s OMJ do MŠ. Ze své praxe má dlouholeté zkušenosti se vzděláváním dětí s odlišným mateřským jazykem a předávání metodických zkušeností kolegyním.

Webináře a videa

 

Zveřejňujeme PŘEKLADY INFORMACÍ PRO RODIČE O NÁROKU NA JAZYKOVOU PODPORU

Nabízíme  2 verze informací pro rodiče cizinců, které jsou pro školy přeloženy do 12 jazykových mutací.

Letáky je možno upravit, jsou v nich zažlucené části, které je možno na základě české verze doplnit o potřebné personalizované údaje školy.

Informační leták pro rodiče, jejichž dítěti bude poskytována jazyková podpora přímo ve škole:

čeština.docx, čeština.pdf
arabština.docx, arabština.pdf,
bulharština.docx, bulharština.pdf,
němčina.docx, němčina.pdf,
angličtina.docx, angličtina.pdf,
španělština.docx, španělština.pdf,
francouzština.docx, francouzština.pdf,
mongolština.docx, mongolština.pdf,
polština.docx, polština.pdf,
rumunština.docx, rumunština.pdf,
ruština.docx, ruština.pdf,
ukrajinština.docx, ukrajinština.pdf,
vietnamština.docx, vietnamština.pdf,
čínština.docx, čínština.pdf.

Informační leták pro rodiče, jejichž dítěti bude poskytována jazyková podpora mimo kmenovou školu (žák dochází do školy určené):

čeština.docxčeština.pdf,
arabština.docx, arabština.pdf,
bulharština.docx, bulharština.pdf,
němčina.docx, němčina.pdf,
angličtina.docx, angličtina.pdf,
španělština.docx, španělština.pdf,
francouzština.docx, francouzština.pdf,
mongolština.docx, mongolština.pdf,
polština.docx, polština.pdf,
rumunština.docx, rumunština.docx,
ruština.docx, ruština.pdf,
ukrajinština.docx, ukrajinština.pdf,
vietnamština.docx, vietnamština.pdf,
čínština.docx, čínština.pdf.

Nový metodický materiál MŠMT pro MŠ a ZŠ k podpoře dětí žáků cizinců vydán

Dne  17. 8. 2021 MŠMT rozeslalo do datových schránek mateřských a základních škol nový metodický materiál k poskytování bezplatné jazykové přípravy v předškolním a základním vzdělání. Materiál vysvětluje a doplňuje informace o tom, jak budou konkrétně realizovány změny vyhlášek č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.

Materiál je k dispozici zde – Metodika ke vzdělávání cizinců MŠ a ZŠ (aktualizováno k 21.9.2021 – v části 4.6 upraven text 1. odstavce)

NPI ČR bude poskytovat v této souvislosti konzultační a další (překlady, tlumočení, adaptační koordinátoři) podporu školám prostřednictvím sítě krajských koordinátorů pro oblast práce děti/žáci cizinci a odborných spolupracovníků v krajích.

Neváhejte se na nás obrátit, jsme Vám k dispozici na telefonech, e-mailech či prostřednictvím e-formuláře.

Budeme se jako NPI snažit školám a pedagožkám i pedagogům zajistit dostatek relevantních informací a podpory.

 

Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění RVP PV – podpora dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka

Webinář – Společné učení Metodou Feuersteina, zkušenosti zprostředkovaného učení – zaměřeno na cizince (bezplatný) 30. 8. 2021

Dovolujeme si Vás pozvat na další setkání z cyklu webinářů připravených NPI ČR pro pedagogy, kteří pracují s dětmi/žáky s odlišným jazykem, vedený zkušenou lektorkou a dlouholetou praktičkou Petrou Dočkalovou.

Jedná se o čtvrtý z webinářů z cyklu „Společné učení Metodou Feuersteina, zkušenosti zprostředkovaného učení – zaměřeno na cizince“, který se bude věnovat tématu možností a metod výuky, individualizace, jedinečnost ve spolupráci a atmosféra spolu učící se skupiny.

Termín konání: pondělí 30. srpna 2021, 17.00 – 18.30 hod

Místo konání: online

Lektorka: Mgr. Petra Dočkalová

Účast: bezplatná

 Link pro přihlášení –  zde (klikněte prosím na dlaždici Přihlásit). Do každého dílu tohoto cyklu webinářů je potřeba se přihlásit zvlášť. Je možné se přihlásit nezávisle na předchozí účasti pouze na webinář, který Vás zaujme.

Těšíme na setkání v online prostoru.

Webinář MŠ: Podpora dětí s OMJ a dětí cizinců v mateřské škole (APIV A) – zdarma

Naši kolegové pro Vás připravili v rámci projektu APIV A webinář, který se zaměří na podporu dětí cizinců a dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ, a to z pohledu právních předpisů, RVP PV, ŠVP i vlastního průběhu vzdělávání.

Jak můžeme podpořit děti cizince, respektive děti s odlišným mateřským jazykem? Jakou oporu k tomu najdeme v RVP PV? Na co se zaměřit ve svém školním vzdělávacím programu? Jakou podobu může mít práce se skupinou dětí cizinců v MŠ? Na tyto i další otázky přinese odpověď tento webinář.

Budeme se zabývat podporou potenciálu každého dítěte prostřednictvím individualizace a diferenciace vzdělávání, neopomeneme ani význam spolupráce s rodinou.

Kdy: 31. srpen 2021, 14.00 – 15.00

Kde: https://webinare.rvp.cz/webinar/548

Lektorka: Mgr. Hana Splavcová, garantka předškolního vzdělávání  NPI ČR

 

Nabídka InBáze – bezplatný kurz “Základy interkulturní práce a interkulturní komunikace na školách”

Sdílíme nabídku kolegů z neziskové organizace InBáze, z. s. na bezplatný kurz “Základy interkulturní práce a interkulturní komunikace na školách” akreditovaného u MŠMT , do kterého je stále otevřená registrace.

Kurz je určen především pedagogickým pracovníkům působícím v mateřských, základních a středních školách nebo dalším pracovníkům ve vzdělávání, kteří splňují vstupní požadavky kurzu a pracují s dětmi a žáky s odlišným mateřským jazykem.

Cílem kurzu je seznámit pedagogické pracovníky s konceptem interkulturní práce, jejím vývojem a aplikací v ČR, a připravit je k výkonu interkulturní práce na školách.  Kurz se zaměří na poradenské, mediační, tlumočnické a hlavně interkulturní dovednosti účastníků, které jsou pro výkon interkulturní práce nezbytné. Zároveň je cílem kurzu prohloubení znalostí účastníků v oblasti migrace a integrace, problematiky vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) a obecně aplikací inkluzivních opatření ve školách. Značná část výuky bude probíhat ve formě seminářů a praktických cvičení, které budou vždy zasazené do kontextu vzdělávání dětí a žáků s OMJ.

Rozsah kurzu je 80 vyučovacích hodin celkem, z toho 50 hodin tvoří prezenční výuka a 30 hodin odborná praxe absolvovaná ve vybrané mateřské, základní či střední škole.

Podmínkou účasti na kurzu je znalost českého jazyka a dalšího cizího jazyka na úrovni min. B1/B2.

Kurz proběhne v období konec srpna až listopad 2021. V případě nepříznivé epidemiologické situace bude kurz probíhat částečně online v prostředí ZOOM. Podrobné informace o obsahu kurzu a lektorech naleznete na https://inbaze.cz/kurzy-pro-pracovniky-ve-vzdelavani/

Pokud by někdo z Vašich zaměstnanců či známých měl o kurz zájem, je možné se přihlásit elektornicky  ZDE

Účast na kurzu je ZDARMA.

V případě dotazů se můžete obracet na kolegyni Mgr. Natallii Allen (allen@inbaze.cz)

Systém podpory dětí a žáků cizinců v mateřských a základních školách – zveřejněno krátké a dlouhé video

Byla zveřejněna nová videa jako doprovodný metodický materiál k Systému podpory dětí/žáků cizinců v MŠ a ZŠ. Kolegové z MŠMT vysvětlují na krátkém videu základní parametry pro pedagogy, kteří se oblasti primárně nevěnují, ale je pro ně důležité mít základní povědomí a tím zasadit ostatní vědomosti do souvislostí, v podrobném videu se pak věnují tématu hlouběji a odpovídají též na otázky, se kterými se v průběhu práce  na materiálu v terénu setkali.

Případě jakýchkoli dalších dotazů se můžete obracet též na kolegy z NPI nebo přes e-poradnový formulář.

Jsme Vám v NPI k dispozici.

Systém podpory dětí a žáků cizinců v mateřských a základních školách – krátká verze (08/2021)

Krátké představení – souborná informace o změnách v podpoře dětí/žáků cizinců od 1. 9. 2021 v souvislosti se změnou vyhlášek č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.

Systém podpory dětí a žáků cizinců v mateřských a základních školách – podrobná verze (08/2021)

Podrobné představení – budou představeny parametry nového systému podpory dětí/žáků cizinců který je účinný od 1. 9. 2021, a to v souvislosti se změnou vyhlášek č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Video se věnuje postupně představení parametrů pro předškolní vzdělávání, způsobu nastavení ve školách, financování, výkaznictví apod. Dále se věnuje parametrům systému na ZŠ, jejich nastavení, způsobu realizace výuky ČDJ pro žáky s nárokem, financování systému, spolupráce se zřizovatelem atd. Je vysvětlen též vznik nároku pro zařazení do skupiny pro jazykovou přípravu a systém vzniku skupin pro jazykovou přípravu. 

Přednášejí: Ing. Olga Jůnová, ministerský rada, Oddělení základního vzdělávání MŠMT Mgr. Svatopluk Pohořelý, vedoucí Oddělení základního vzdělávání MŠMT

Nové znění vyhlášek 14/2005 (MŠ) a 48/2005 (ZŠ) – nový systém podpory dětí/žáků cizinců zveřejněn

Ve Sbírce zákonů ČR, částka 118, vyšla vyhláška č. 271/2021, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.

Fakticky tak dochází ke změnám, které povedou k novému způsobu podpory nově příchozích dětí/žáků cizinců v mateřských a základních školách.

Znění vyhlášky č. 271/2021 je možno stáhnout zde.  (zdroj https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/start.aspx )

Proběhl diskusní panel: „Představení kurikula češtiny jako druhého jazyka a testu ke zjišťování úrovně českého jazyka u dětí s odlišným mateřským jazykem jako součást připravovaného systému podpory vzdělávání dětí a žáků cizinců.“ – info zde.

Bylo zveřejněno Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro PV (MŠ)  a ZŠ a orientační diagnostický test – info zde.

Připravuje se:

 1. MŠMT ve spolupráci s NPIČR natočilo informační videomateriál, který bude zveřejněn v nejbližších dnech na YouTube kanálu NPI ČR, krátké přehledové informační video a hodinový videomateriál s podrobnějšími informacemi.
 2. MŠMT připravilo k těmto změnám metodický pokyn, který je též zveřejněn na stránkách NPI ČR.
 3. NPI ČR ve spolupráci s MŠMT též připraví informaci pro rodiče cizince v několika jazykových mutacích, které budou moct školy distribuovat.
 4. NPI ČR zároveň připravuje nabídku doplňujících kurzů a školení pro pedagogickou veřejnost. Tyto kurzy se zaměří na podporu pedagogů v oblasti výuky češtiny jako druhého jazyka. Kurzy budou probíhat on line a budou pokrývat celé území ČR.
 5. Videomateriál (formou webináře) NPI ČR k tématu začleňování a výuky ČDJ v .
 6. Nabídka již vypsaných kurzůzde. Nabídka kurzů pod tímto odkazem se bude stále rozšiřovat. Pokud nenaleznete to, co potřebujete, obraťte se prosím s dotazem na svého krajského koordinátora, který se Vám bude věnovat a doplní informace uvedené na webu.

 

VÝZVA MŠMT k podání žádosti o poskytnutí dotace – Návrat 2021 (pro školy, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí )

Žádost o poskytnutí dotace lze podat do 1. srpna 2021.

Interkulturní rozdíly – Mongolská komunita z pohledu školství – video

Doplnili jsme pro pedagogy video s informacemi o interkulturních rozdílech mongolské komunity s přihlédnutím k problematice školství. Mělo by vysvětlit některé odlišnosti v nazírání rodičů a žáků přicházejících do české školy z Mongolska – video možno zhlédnout zde, dále jsou k dispozici videa Rusko a Ukrajina, Vietnam, Čína, arabský descent.
Informace o mongolské komunitě představila Mgr. Aldana Vlasáková, interkulturní pracovnice pro mongolskou komunitu, vystudovala mongolistiku nejdříve na Petrohradské státní univerzitě a pokračovala na Karlově univerzitě v Praze, působila několik let v Interkulturním centru Praha, o.p.s. jako interkulturní pracovnice. V současnosti působí ve Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s., má zkušenosti s prací s rodinami, které přichází z Mongolska do české republiky, v roli interkulturní tlumočnice doprovází rodiny na různá jednání s úřady, školami, k lékaři apod. Má proto s komunitou mnohaleté zkušenosti.

Kurikulum ČDJ pro předškolní a základní vzdělávání zveřejněno

NPI ve spolupráci s MŠMT zveřejňuje, Kurikulum ČDJ pro základní vzdělávání, které stanovuje očekávané výstupy jazykové přípravy v základním vzdělávání a Kurikulum ČDJ pro předškolní vzdělávání. 

Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro základní vzdělávání zahrnuje podrobně rozpracovaný vzdělávací obsah pro deset tematických celků a dvě jazykové úrovně. Metodické poznámky ke vzdělávacímu obsahu upřesňují požadavky na jednotlivé věkové kategorie (1.–2. ročník, 3.– 5. ročník, 6.–9. ročník) a dvě úrovně jazykové pokročilosti. Vzdělávací obsah specifikuje gramatiku, slovní zásobu a sociokulturní kompetence pro jednotlivá témata. Nabízí také doporučené zdroje a materiály k výuce. Kurikulum je doplněno o ukázku zpracování vzdělávacího obsahu pro jazykovou přípravu na úrovni školy.

Vstupní orientační test slouží ke zjištění, jaký bude předpokládaný rozsah poskytnuté jazykové podpory v základním vzdělávání (minimálně 100 hodin, maximálně 200 hodin). Zahrnuje tři základní jazykové dovednosti: mluvení/porozumění/interakce, čtení a psaní.

Kurikulum ČDJ pro předškolní vzdělávání, které stanovuje deset tematických okruhů pro jazykovou přípravu v mateřské škole. Určuje úroveň toho, co by dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy v oblastech poslechu a mluvení a sociokulturních kompetencí, aby mu stačila podpora učitele v rámci běžné třídy.

Pro lepší názornost jsou v kurikulu uvedeny i příklady slovní zásoby a větných konstrukcí, které se vážou k jednotlivým tématům, a doporučené materiály k využití.

 

PŘEHLED NABÍZENÝCH KURZŮ ČJ PRO DĚTI A ŽÁKY S OMJ V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH V DOBĚ HLAVNÍCH PRÁZDNIN školní rok 2020/2021

S koncem letošního složitého školního roku 2020/2021 se blíží též období, kdy děti a žáci s odlišným mateřským jazykem ztrácí každodenní kontakt s českým jazykem, což činí jejich návrat v září do školy obtížnějším. Proto NPI ČR, prostřednictvím krajských center podpory, posbíral dostupné informace o nekomerčních kurzech českého jazyka pro děti a žáky s odlišným mateřským jazykem, které jsou poskytovány různými organizacemi v  jednotlivých krajích v době hlavních prázdnin.

Seznam může sloužit jako pomůcka pro pedagogy, aby mohli svým žákům poradit, kde je možné procvičovat český jazyk i v době hlavních prázdnin.

Seznam a informace jsou průběžně aktualizovány, pokud máte informaci o dalších nekomerčních kurzech, rádi je do seznamu doplníme. Pište na adresu halka.smolova@npi.cz

Kraj Kurzy ČJ pro děti a žáky OMJ
Jihomoravský Centrum pro cizince – Letní intenzivní kurzy pro děti. Termín všech kurzů je od 2. 8. 2021 do 19. 8. 2021. Výuka probíhá každý den 3×45 minut = 42 hodin výuky. Otevírat se bude 8 kurzů pro děti a žáky od věku 5 do 18 let. Potřeba jazykových úrovní se bude zjišťovat při osobních schůzkách ve dnech od 21. do 24. 6. 2021 vždy pro určenou věkovou a národnostní skupinu. Pro více informací navštivte stránky www.cizincijmk.cz. V případě zájmu o kurz vyplňte přihlašovací formulář v ČJ: zde ,  RU zde, EN zde. Pokud to epidemiologická situace dovolí, budou kurzy probíhat prezenčně na adrese Mezírka 1, Brno. V opačném případě budou převedeny na online.
Jihočeský Centrum pro integraci cizinců – nebylo určeno datum, kdy budou kurzy probíhat, víc informací podá Vedoucí centra Ing. Michaela Weissová, tel.: 725 339 386 e-mail: vweissova@suz.cz
Královéhradecký neučí se
Vysočina FPoint, Masarykovo nám. 34, Jihlava, telefon: 774 612 268, fpoint@fpoint.cz –  2x týdně „dopolední kluby“, na konci prázdnin 2týdenní příměstský klub
Karlovarský Centrum pro integraci cizinců Karlovarského kraje, kurzy budou započaty od 21. června 2021, každé pondělí a středu od 17.00 do 18.30, končit budou 30. srpna 2021, budou probíhat 4 kurzy v prostorách CIC Karlovy Vary, tři kurzy budou on-line, jeden prezenčně.
Liberecký CIC – Centrum pro integraci cizinců, o. p. s. pořádá Letní intenzívní kurz pro žáky 2. stupně ZŠ od pondělí 16. 8. do pátku 27. 8. 2021 v celkovém rozsahu 40 VH. Díky dotaci Libereckého kraje – Podpora integrace národnostních menšin a cizinců je kurz realizován zdarma. Do kurzu je nutno přihlásit se předem. Přihlášení přes registrační formulář – zde. Kurz se bude konat v prostorách CIC, Moskevská 27/14 (poblíž Fügnerovy). Kurz je určen žákům s OMJ, kteří se stěhují ze své země a ve školním roce 2021/22 se nově zapojí do základní školní docházky – 2.stupeň. V letošním roce je možné zahrnout i žáky, kteří přijeli do ČR nedávno a během opatření vlády se nemohli účastnit prezenční výuky.
Olomoucký CPIC –  Aktivity v létě: výuka ČDJ dětí, dospělých během letních prázdnin, individuální nebo skupinová výuka dle zájmu, registraci je nutné předem objednat na icolomouc@suz.cz, nebo na telefonním čísle +420 773 739 867, +420 608 119 971. Kurzy jsou určeny pro cizince z třetích zemí a dlouhodobě legálně pobývající cizince z EU na území České republiky a pro držitele mezinárodní ochrany patřící do cílové skupiny projektu. b) Prakticky česky – zde – online konverzace v českém jazyce.
Moravskoslezský neučí se
Pardubický Centrum na podporu integrace cizinců:
Doučování dětí, online příprava dětí před příchodem do ČR, kurzy češtiny.
Most pro o.p.s.:
• 4 nové kurzy pro dospělé (budou probíhat také o prázdninách) – nezveřejňují na stránkách – mají velký zájem
• budou děti učit o prázdninách – připravují realizaciČeská stezka – outdoorová akce pro děti v Pardubicích (vědomostně-pohybová).
Plzeňský Poradna pro cizince a uprchlíky DCHP (PCU DCHP), Cukrovarská 16, Plzeň, kurzy češtiny pro děti probíhají v průběhu celého roku, jsou určeny žákům základních škol.
• Kurz češtiny pro děti – 1. stupeň – čtvrtek 15:30 – 17:00
• Kurz češtiny pro děti – 2. stupeň – pátek 15:30 – 17:00
V případě zájmu o některý z kurzů, kontaktujte  organizaci na telefonním čísle 731 796 605 nebo e-mailem na adrese poradna@dchp.charita.cz . Kurzy jsou v současnosti realizovány on-line. Až to epidemiologická situace umožní, budou znovu probíhat prezenční formou na adrese Cukrovarská 16, Plzeň.
Více informací o všech  organizovaných kurzech najdete zde.
CPIC Plzeňský kraj CPIC Plzeň, Americká 39, plzeňský kraj plánuje realizaci kurzů českého jazyka pro děti i dospělé a to od úrovně A0 do úrovně B1,  registrace je spuštěna od 24. 5. 2021 na icplzen@suz.cz, nebo na telefonu 773 776 943, 725 874 976, 773 779 029 či 725 874 977, na základě schůzky s pověřeným pracovníkem, kde dojde k posouzení jazykové úrovně, budou zájemci zařazeni do vhodného kurzu.
Praha a Střední Čechy CIC, Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.:
Letní intenzivní kurzy češtiny pro děti v Praze zdarma, více zde
26. 7. – 6. 8. 2021, 10:00-11:30, děti 5 – 7 let, npk@cicops.cz, +420 735 173 738
26. 7. – 6. 8. 2021, 13:00-14:30, děti 5 – 7 let, npk@cicops.cz, +420 735 173 738
26. 7. – 6. 8. 2021, 9:30-11:45, děti 8 – 10 let, npk@cicops.cz, +420 735 173 738
16. 8. – 27. 8. 2021, 9:00-12:00, děti 11 – 12 let, npk@cicops.cz, +420 735 173 738
2. 8. – 13. 8. 2021, 9:00-12:00, děti 13 – 15 let, npk@cicops.cz, +420 735 173 738
Meta:
P3 16. 8. – 27. 8. 2021 8:30 – 12:30 kurz předškolní děti z Prahy 3 cjkurzy@meta-ops.cz, 773 304 534
16. 8. – 27. 8. 2021 intenzivní kurz čj předškoláci cjkurzy@meta-ops.cz, 773 304 534
2. 8. – 13. 8. 2021 intenzivní kurz čj 1. stupeň cjkurzy@meta-ops.cz, 773 304 534
23. 8. – 27. 8. 2021 9:00 – 15:00 tábor pro děti ZŠ cjkurzy@meta-ops.cz, 773 304 534
ICP, Integrační centrum Praha, o.p.s. připravují se kurzy – více zde
ZŠ Stross, Praha 7,  8. – 20. 8. 2021, 8:00 – 12:00 intenzivní kurz pro děti z Prahy 7, TaichT@Praha7.cz, 603 372 148
KC Zahrada, Praha 11, 23. – 27. 8. 2021, 9:00 – 16:00 příměstský tábor ivana.jirovska@kczahrada.cz, více na zde
Ústecký Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji – pořádá příměstský tábor v Ústí nad Labem – přednost dává nově příchozím žákům cizincům, kteří potřebují intenzivní jazykovou podporu – děti dojíždí z okolních měst (většinou Děčín, Teplice, Litoměřice, ale i Bílina nebo Roudnice nad Labem),  záleží na věku dítěte. Někdy jezdí i dvojice nebo skupinka z daného města.
Kurz pro předškoláky – pro děti ve věku 5-6 let (povinný předškolní ročník, odklad PŠD, s nástupem do 1. třídy ) – určeno dětem s žádnou nebo minimální znalostí ČJ – cílem je připravit děti na nové prostředí, popř. pomoci jim překonat nějakou překážku (většinou ostych mluvit)
Letní kurz českého jazyka v Teplicích z projektu MŠMT. Kurz bude probíhat na ZŠ Plynárenská 2953/6, 415 01 Teplice v termínu 2.8.-13.8.2021 od 9:00 do 12:30 každý všední den. Vzdělávací pracovnice Mgr. et Mgr. Daniela Hrdličková, daniela.hrdlickova@p-p-i.cz.
Zlínský CPIC – Zlínský kraj: Letní kurzy výuky Českého jazyka pro dospělé ale i děti (letní prázdniny). Výuka bude probíhat dle naplněnosti jednotlivých kurzů – on-line, Zlín, Vsetín, Valašské Meziříčí. Informace o aktuálním stavu naplněnosti prostřednictvím e-mailu: iczlin@suz.cz nebo na uvedených telefonních číslech: 577 018 651, 773 740 499, 725 148 515, 778 409 862.

 

Zveřejněn videozáznam – Webinář: Představení kurikula češtiny jako druhého jazyka a testu ke zjišťování úrovně českého jazyka u dětí s odlišným mateřským jazykem jako součást připravovaného systému podpory vzdělávání dětí a žáků cizinců

V sekci Webináře a videa jsme pro vás zveřejnili záznam webináře a dále prezentace všech přednášejících. v příštích dnes doplníme písemné odpovědi na dotazy z chatu.

Představení kurikula češtiny jako druhého jazyka a testu ke zjišťování úrovně českého jazyka u dětí s odlišným mateřským jazykem jako součást připravovaného systému podpory vzdělávání dětí a žáků cizinců.

 • Datum konání: 3. června 2021, 14.00 – 16.00 hodin

Stručný obsah:

 • Úvod – Mgr. Halka Smolová Závorová, NPI ČR, ústřední metodička pro vzdělávání
 • Představení kurikula ČDJ a testu ke zjišťování úrovně českého jazyka – Mgr. Alice Kourkzi, NPI ČR, garantka vzdělávání dětí a žáků s OMJ a nadaných
 • Systém podpory dětí a žáků cizinců ve školách – PaedDr. Michal Černý, ředitel Odboru základního vzdělávání a mládeže MŠMT
 • Představení upraveného systému podpory dětí a žáků cizinců ve školách (změny oproti říjnu 2020) – Mgr. Svatopluk Pohořelý, vedoucí Oddělení základního vzdělávání
 • Moderovaná diskuze – Dotazy a připomínky účastníků k příspěvkům

Letní kurzy češtiny pro předškoláky a školáky v Praze – META o.p.s.

V srpnu 2021 chystá nezisková organizace META o.p.s. letní intenzivní kurzy pro předškoláky a školáky z 1. stupně, kteří ještě dostatečně neovládají češtinu. Rovněž chystá příměstský tábor v Praze  “Čeština v akci”, ve kterém spojuje výuku a procvičování češtiny s nejrůznějšími hrami, tvůrčími aktivitami a výlety.

registraci spouštějí 16.6.2021. Více informací naleznete zde.

Informace k rozvolňování v ZŠ k 24. 5. 2021 (doplňujeme text z 17. 5. 2021) – překlady

Připravili jsme pro Vás překlad výtahu dokumentu MŠMT k rozvolňování a návratu do škol žáků ZŠ k 17. 5. 2021.

Překlady jsou k dispozici zde v těchto jazykových mutacích: ukrajinština, ruština, mongolština, vietnamština, rumunština, polština, bulharština.

Překlady doplňujeme o informaci a stavu k 24. 5. 2021, zde. (zdroj MŠMT)

Znění doplňku: Doplnění: Druhé stupně ZŠ (nižší ročníky víceletých gymnázií) budou od 24. května v celé ČR bez rotací. V případě antigenních testů se žáci budou testovat 1x týdně.

 Pokud byste potřebovali pro své žáky a jejich rodiče jiné jazykové mutace, rádi Vám je bezplatně zajistíme. Pište prosím na mail halka.smolova@npi.cz .

 

 

Jihomoravský kraj – Letní kurzy ČDJ pro cizince

Centrum pro cizince – Letní intenzivní kurzy pro děti. Termín všech kurzů je od 2. 8. 2021 do 19. 8. 2021. Výuka probíhá každý den 3×45 minut = 42 hodin výuky.

Otevírat se bude 8 kurzů pro děti a žáky od věku 5 do 18 let. Potřeba jazykových úrovní se bude zjišťovat při osobních schůzkách ve dnech od 21. do 24. 6. 2021 vždy pro určenou věkovou a národnostní skupinu. Pro více informací navštivte stránky www.cizincijmk.cz.

Letáky pro případné zájemce (možno předat žákům): čeština, angličtina, ruština

V případě zájmu o kurz vyplňte přihlašovací formulář v ČJ: https://forms.gle/wzm7YfHqWak8bUw69, EN: https://forms.gle/fWw8gzw5jRGaQGqc9 nebo RU: https://forms.gle/WhyS6iC8ebvTAVY2A.
Pokud to epidemiologická situace dovolí, budou kurzy probíhat prezenčně na adrese Mezírka 1, Brno. V opačném případě budou převedeny na online.

Zveřejněn soubor materiálů: Alice Kourkzi: KRABIČKA PRVNÍ ZÁCHRANY PRO UČITELE, první dny a týdny s žákem bez znalosti češtiny ve třídě

Nově zveřejňujeme již kompletní soubor materiálů k publikaci Alice Kourkzi: KRABIČKA PRVNÍ ZÁCHRANY PRO UČITELE, první dny a týdny s žákem bez znalosti češtiny ve třídě, najdete je v sekci Integrace.

Příchod nového žáka bez znalosti češtiny do třídy představuje velkou výzvu. Jedná se o velmi náročnou situaci nejen z pohledu žáka, který se musí rychle adaptovat na nové prostředí, ale i učitele, který se s podobnou situací může, ve své praxi setkat poprvé a čelí řadě otázek. Materiál přináší stručný návod především pro třídní učitele, jak v prvních týdnech po nástupu do školy postupovat, aby se žákovi dostalo maximální možné podpory a byl zajištěn hladký proces integrace do třídy. Věnuje se třem základním otázkám, které si učitel na počátku klade:
Jak žáka integrovat do třídního kolektivu?
Jak žáka učit češtinu?
Jak žáka zapojit do výuky?

Publikace  je doplněna o Informace pro zákonné zástupce (můžete jednoduše vytisknout a předat) – první dny a týdny s žákem bez znalosti češtiny ve třídě, v 18 jazykových mutacích,  stejně tak seznam doporučených kroků pro pedagogy a průvodce žáka, základní kroky v při začátku výuky ČJ, tyto mutace je možné si stáhnout a vytisknout.

K tomuto souboru jsou k dispozici vytištěné komunikační karty a další jednoduchý obrazový materiál (přílohy 4.4, 4.5, 4.6). Tyto materiály jsou vytištěny na tvrdším papíru, aby bylo možné je opakovaně používat, na vyžádání je rádi zdarma zašleme do školy nebo jsou k vyzvednutí na centrálním pracovišti NPI Praha, Senovážné náměstí 872/25, 110 00  Praha 1, kontaktujte Halku Smolovou Závorovou, tel. 770 124 750, e-mail: halka.smolova@npi.cz. 

 

Překlady informací k rozvolňování pro ZŠ

Připravujeme pro Vás překlad výtahu dokumentu MŠMT k rozvolňování a návratu do škol žáků ZŠ druhého stupně. Dokument obsahuje obecné informace – je nutné ho použít v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, tzn. jen pro kraje, ve kterých dochází k rozvolnění.

Česká verze dokumentu – zde.

Od 3. 5. 2021 je tento dokument k využití pro kraje: Karlovarský, Královéhradecký a Plzeňský, Středočeský, Liberecký, Pardubický a Prahu.

Od 10. 5. 2021 je tento dokument k využití pro kraje:  Ústecký, Olomoucký, Jihomoravský a Moravskoslezský.

Dokument je upraven tak, aby se v něm dal změnit termín a použít ho pro informaci rodičů žáků cizinců i v dalších vlnách rozvolnění. Je potřeba v něm však vždy změnit datum, od kdy úpravy platí!

Překlady v jazykových mutacích:

čeština (docx)čeština (pdf)

arabština (docx), arabština (pdf)

bulharština (docx), bulhrština (pdf)

němčina (docx), němčina (pdf)

angličtina (docx), angličtina (pdf)

španělština (docx), španělština (pdf)

francouzština (docx), francouzština (pdf),

mongolština (docx), mongolština (pdf)

polština (docx), polština (pdf)

rumunštin (docx), rumunština (pdf)

ruština (docx), ruština (pdf)

ukrajinština (docx), ukrajinština (pdf)

vietnamština (docx), vietnamština (pdf)

čínština (docx), čínština (pdf)

Otevření MŠ – přeložená věta pro rodiče

NPI ČR nechal přeložit text s informací o otevření MŠ, je možné v něm upravit datum podle postupného otvírání MŠ v jednotlivých krajích.

„V mateřských školách od 26. 4. 2021:
▪ se umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ, provoz probíhá v MŠ standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující tyto MŠ).“

Překlady k dispozici – zde.

Přejeme hodně zdaru všem v této nelehké době.

Překlady – hotovo – informace o provozu škol od 12. 4. 2021 a info leták pro rodiče k testování

Leták pro rodiče s informacemi k testování (překlad českého originálu MŠMT, NPI)

Leták pro rodiče – čeština

Leták pro rodiče – angličtina

Leták pro rodiče – ukrajinština

Leták pro rodiče – ruština

Leták pro rodiče – mongolština

Leták pro rodiče – vietnamština

Leták pro rodiče – čínština

Leták pro rodiče – rumunština

Leták pro rodiče – francouzština

Leták pro rodiče – němčina

Leták pro rodiče – španělština

NPI zajistil překlady informací z dokumentu: Základní informace k provozu škol – 12. 4. 2021 (pro ZŠ a MŠ)

Informace o provozu škol od 12. 4. 2021  (zdroj: web MŠMT, výtah) – na stránce s vyhotovenými překlady – zde

Pokud budete potřebovat pro rodiče svých žáků ještě další jazykové mutace, obraťte se prosím na email halka.smolova@npi.cz . Můžeme je pro Vás zajistit.

Čerstvá výzva MŠMT – LETNÍ KEMPY 2021 – podání žádostí do 30. 4. 2021

Přinášíme čerstvou informaci o vyhlášení dotační výzvy MŠMT Letní kempy 2021. Z podmínek vyplývá, že by se finanční prostředky daly též využít na podporu žáků cizinců, jejich adaptaci a přípravu na organický a pohodový vstup do nového školního roku. Výzva má obecnější charakter na aktivity zaměřené na well -being všech žáků. Je možno tedy žádat o podporu různých skupin žáků. Tato výzva se zaměřuje na NNO a volnočasové organizace.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu LETNÍ KEMPY 2021 k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu aktivit zaměřených na snížení nerovností v přístupu ke vzdělávání a podporu duševního zdraví u dětí, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku, v důsledku pandemie COVID 19.

Žádosti pro rok 2021 se vkládají prostřednictvím elektronického informačního systému ISPROM na adrese https://isprom.msmt.cz. ISPROM bude otevřen pro vkládání žádostí v úterý 6. dubna 2021 ve 12 hodin.

Žádost musí být podána nejpozději do 30. dubna 2021.
Upozorňujeme, že pro splnění lhůty musí být žádost tento den již doručena na MŠMT!

Aktuální znění výše uvedené výzvy naleznete zde:

Výzva Letní kempy 2021.pdf

 Kontaktní osoby:

Ing. Oldřich Komárek, tel.: 234 812 725, oldrich.komarek@msmt.cz
Ing. Tereza Vlčková, tel.: 234 812 727, tereza.vlckova@msmt.cz

https://www.msmt.cz/mladez/vyzva-letni-kempy-2021

 

Workshopy pro 1. a 2. ročníky SOŠ a SOU na téma (DEZ)INFORMACE – multikulturní a mediální výchova

Integrační centrum Praha, obecně prospěšná společnost zřízená hlavním městem Praha za účelem koordinace aktivit zaměřených na integraci cizinců na území metropole,  nabízí workshop, který zážitkovou formou zpracovává téma dezinformací a předsudků o cizincích, žijících v České republice a svou formou je vhodný do výuky multikulturní a mediální výchovy.

ICP se tématem cizinců dlouhodobě zabývá, a proto vnímá nedostatek ověřených informací jako klíčovou překážku v integraci. Právě proto vznikl projekt (DEZ)INFORMACE, jehož součástí je informační kampaň „Předsudky se šíří tam, kde nejsou fakta“ a speciálně vytvořené workshopy na školách.

CO WORKSHOP NABÍZÍ?

Workshopy jsou navrženy tak, aby se daly zakomponovat současně do výuky jak multikulturní, tak i mediální výchovy. Zážitkovou a atraktivní formou vedou žáky a studenty k tomu, aby se naučili ověřovat pravost informací na internetu a analyzovat mediální sdělení. Zároveň poskytují příležitost se dozvědět více o cizincích žijících v České republice.

KOMU JE WORKSHOP URČEN?

Workshop je určen žákům 8. a 9. tříd ZŠ a 1. a 2. ročníků SOŠ a SOU v rámci celé České republiky.

KDY A JAK BUDE WORKSHOP PROBÍHAT?

Workshopy budou realizovány ve školním roce 2021/2022. Metodicky je workshop navržen jak pro prezenční, tak i pro distanční výuku.

Časová dotace workshopu jsou dvě vyučovací hodiny.

Nabízíme také možnost účasti na pilotních workshopech během kterých chceme otestovat metodiku a následně workshopy upravit dle případných poznatků. Pilotní workshopy proběhnou během května a června 2021.

Workshopy jsou poskytovány v rámci projektu (DEZ)INFORMACE, který je financován ze zdrojů Evropské unie a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky, a tudíž jsou pro školy zcela ZDARMA.

MÁTE O WORKSHOP ZÁJEM?

Pokud vás téma workshopu zaujalo a měl/a byste zájem ho na své škole realizovat, kontaktujte koordiátorku projektu:

Jekaterina Gazukina
Koordinátorka projektu
e-mail: j.gazukina@icpraha.com
tel.: 775 509 732

Projekt (DEZ)INFORMACE, reg.č. AMIF/22/09, je financován v rámci národního programu Azylového migračního a integračního fondu a rozpočtem Ministerstva vnitra České republiky.

INTEGRAČNÍ CENTRUM PRAHA O.P.S.
Žitná 1574/51, 110 00 Praha 1
E-mail: centrum@icpraha.com

www.icpraha.com

http://go.sparkpostmail.com/f/a/_EbsFf2ASAq3hZSvd0yzoA~~/AAA-fAA~/RgRiNatKP0SJaHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL0lDUHJhaGEvP3V0bV9zb3VyY2U9ZWNvbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249MjAyMF8wMl8xNl9kZXppbmZvcm1hY2Ugd29ya3Nob3B5JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3Rlcm09ODc3JmVjbWlkPTFXA3NwY0IKYFJKJlNgQ9sFFVITY2VudHJ1bUBpY3ByYWhhLmNvbVgEAABcRw~~

http://go.sparkpostmail.com/f/a/akvn-pmZqwf0-5mqzFc-sA~~/AAA-fAA~/RgRiNatKP0SKaHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS9pY3ByYWhhLz91dG1fc291cmNlPWVjb21haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPTIwMjBfMDJfMTZfZGV6aW5mb3JtYWNlIHdvcmtzaG9weSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV90ZXJtPTg3NyZlY21pZD0xVwNzcGNCCmBSSiZTYEPbBRVSE2NlbnRydW1AaWNwcmFoYS5jb21YBAAAXEc~

http://go.sparkpostmail.com/f/a/wr9Kf8iPD6dlmHLb9p43VA~~/AAA-fAA~/RgRiNatKP0SMaHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vdXNlci9JQ1ByYWhhP3V0bV9zb3VyY2U9ZWNvbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249MjAyMF8wMl8xNl9kZXppbmZvcm1hY2Ugd29ya3Nob3B5JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3Rlcm09ODc3JmVjbWlkPTFXA3NwY0IKYFJKJlNgQ9sFFVITY2VudHJ1bUBpY3ByYWhhLmNvbVgEAABcRw~~

 

 

Pozvánka na panelovou diskuzi NPI ČR Hodnocení a klasifikace žáků s odlišným mateřským jazykem (v době pandemické:)

NPI ČR Vás zve na panelovou diskusi k tématu Hodnocení a klasifikace žáků s odlišným mateřským jazykem se zohledněním situace vzniklé pandemickými opatřeními.

Datum konání: 6. 4. 2021 (úterý), 14–16 hod.
Místo konání: on-line (zdarma)
Link pro přihlášení – zde.
Den před konáním panelu obdržíte na e-mail pozvánku s odkazem, který Vám umožní se zúčastnit.
Pro účast nemusíte nic instalovat, potřebujete pouze libovolný webový prohlížeč a připojení k internetu.

Program:

14.00 – 14.10 Úvod – Mgr. Halka Smolová Závorová, stručný popis možností dle legislativy – Mgr. Alice Kourkzi, NPI
14.10 – 14.30 Mgr. Ondřej Lněnička, ředitel školy, Základní škola profesora Švejcara v Praze 12
14.30 – 14.50 Mgr. Dominika Holubová, výchovná poradkyně, ZŠ LADA Česká Lípa
14.50 – 15.10 Mgr. Jaroslava Trautnerová, zástupkyně ředitele a Mgr. Jana Táborková, metodička prevence, učitelka ČDJ, ZŠ Karlovy Vary, Libušina 31, Karlovy Vary
15.10 – 16.00 Moderovaná diskuse

K diskuzi a ke sdílení dobré praxe jsme pozvali zástupce základních škol, které mají dlouholeté zkušenosti s podporou žáků cizinců, a proto již mají vypracované systémy této podpory. V době pandemie pak hledají strategie přístupu ke klasifikaci a hodnocení žáků cizinců v distanční výuce.

V rámci panelové diskuze budou prezentována témata týkající se hodnocení a klasifikace žáků s odlišným mateřským jazykem se zohledněním situace vzniklé pandemickými opatřeními. Jako jsou například: průběžné a výroční hodnocení těchto žáků, formy hodnocení u žáků s nulovou nebo velmi malou znalostí ČJ, rozdíl v přístupu k hodnocení cizinců mezi 1. a 2.stupněm, koordinace mezi vyučujícími jednotlivých předmětů a uplatňování individualizovaného hodnocení.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Zápisy do ZŠ na šk. rok 2021/2022 – překlady podpůrných materiálů pro ZŠ – informace pro rodiče cizince

Dobrý den,

NPI ČR připravil pro potřeby ZŠ překlad základních informací spojených se zápisem do ZŠ pro školní rok 2021/2022 v souladu s dokumenty vydanými MŠMT. Dokument je možno doplnit o personalizované údaje školy a poskytnout v jazyce země původu rodičům cizincům (do žlutě označených míst je možné doplnit údaje školy).

Zápisy do ZŠ pro školní rok 2021/2022.

Dále NPI ČR připravil soubornou informaci o systému a specifikách základního vzdělávání v ČR. Materiál se dotýká charakteristiky, cílů a obsahu vzdělávání a zároveň informuje o parametrech dalších školských zařízení jako jsou ŠD, ŠJ. Dotýká se též povinností a práv žáků a rodičů v souladu se školským zákonem.

Základní škola v ČR (základní vzdělávání).

Dokumenty jsou připraveny vždy v české verzi a poté v nejfrekventovanějších jazykových mutacích.

Pokud se vyskytne potřeba přeložení do dalších jazyků, neváhejte nás kontaktovat a NPI ČR Vám příslušnou jazykovou mutaci dokumentu zajistí – pište na adresu halka.smolova@npi.cz.

Přejeme všem klidný průběh letošních zápisů a budeme rádi za podněty pro další podporu škol, kterou by mohl NPI ČR poskytnout.

Nový překlad: Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. 2. 2021

Upozorňujeme na nový překlad materiálu Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. 2. 2021 – možno stáhnout zde, jedná se o obecné informace o situaci na školách od 27. 2. 2021 pro rodiče cizince, zdroj – MŠMT (informace budeme průběžně doplňovat v souladu s kroky MŠMT). Dispozici je česká verze, přeloženo do arabštiny, bulharštiny, němčiny, angličtiny, francouzštiny, mongolštiny, rumunštiny, ukrajinštiny, ruštiny, vietnamštiny a čínštiny.

 

 

Metodika integrace dětí s OMJ v mateřské škole (MŠ Srdíčko v Praze 12)

Upozorňujeme na inspirativní  Metodiku integrace dětí s OMJ v mateřské škole (MŠ Srdíčko v Praze 13, 2021), kterou zpracovala zkušená paní ředitelka (a lektorka vzdělávacího programu pro MŠ NPI) Radana Mikšová z MŠ Srdíčko v Praze 12 s kolegyní Petrou Macků. Jedná se o metodický materiál popisující krok po kroku způsob, jak na integrační proces v MŠ. Publikace vznikla v rámci projektu „Podpora integrace cizinců MČ Praha 12 – rok 2020“ podpořeného Ministerstvem vnitra ČR v rámci dotačního programu Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2020.  

Pozvánka na online informační setkání s diskuzí na téma „Nový systém jazykové přípravy dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ)“ (Meta o.p.s.)

META, o.p.s. ve spolupráci s MŠMT ČR a NPI ČR zve všechny aktéry působící na poli vzdělávání dětí a žáků s OMJ na panelovou diskuzi věnovanou tématu „Nový systém jazykové přípravy dětí a žáků s OMJ“. Cílem setkání je informovat pedagogy, zástupce krajských odborů školství a další klíčové aktéry o nově vzniklém systému a poskytnout prostor pro zodpovězení dotazů týkajících se nově zaváděného systému podpory.

Setkání proběhne online prostřednictvím platformy ZOOM ve středu 24. 3. 2021 od 14:00 do 17:00 hod.

Na seminář je možné se registrovat prostřednictvím registračního formuláře.

V rámci panelové diskuze budou představeny změny v systému zabezpečení bezplatné jazykové přípravy žáků s OMJ (Mgr. Svatopluk Pohořelý, vedoucí Oddělení základního vzdělávání, MŠMT ČR) a účastníci budou seznámeni i s metodickými materiály pro školy, které vzdělávají děti s OMJ (Mgr. Alice Kourkzi, garantka vzdělávání žáků s OMJ a žáků nadaných, NPI ČR).

 

Adaptační koordinátoři a překladatelské a tlumočnické služby v roce 2021 – máme pro Vás novinky!

S radostí Vám sdělujeme, že NPI ČR ve spolupráci s MŠMT přistoupil, s ohledem na pokračující omezení ve školách související se zákazem osobní přítomnosti žáků, k rozšíření možností využití  služeb adaptačního koordinátora v roce 2021. Nově budou tyto služby poskytovány nejen žákům s odlišným mateřským jazykem nově příchozím od začátku roku 2021, ale také těm, kteří přišli do ČR i dříve, ale vlivem současné situace ztratili kontakt se školou a potřebují individuální zacílenou podporu. Ta bude spočívat v individuální podpoře žáka s důrazem na rozvoj znalosti českého jazyka.

Cílovou skupinou aktivit integrace MV ČR zabezpečovaných NPI ČR a MŠMT v rámci „Postupu při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců-Ve vzájemném respektu v roce 2021“ (přijato Usnesením vlády č. 1352/2020) jsou nejen cizinci, ale ve výjimečných případech také státní občané České republiky, kteří mají prokazatelně obdobné integrační potřeby jako cizinci. Aktivity v oblasti integrace – zejména služby adaptačních koordinátorů, bezplatné tlumočnické a překladatelské služby pro MŠ, ZŠ, SŠ a poradenská zařízení lze tedy v souladu s výše uvedeným v odůvodněných případech poskytovat také českým občanům.

Pokud potřebujete využít služby adaptačního koordinátora či bezplatné překladatelské a tlumočnické služby, obraťte se na svého krajského koordinátora NPI ČR, který je vám k dispozici při realizaci služeb i pro jakékoliv dotazy na téma podpora žáků s odlišným mateřským jazykem.

 

Webinář 22. 2. 2021 Společné učení Metodou Feuersteina, zkušenosti zprostředkovaného učení – zaměřeno na cizince

Zveme Vás na cyklus webinářů připravených pro pedagogy, kteří pracují s dětmi/žáky s odlišným jazykem. Rádi bychom Vám v letošním roce nabídli nejen informace, ale také prostor pro hledání Vašich vlastních „dobrých řešení“.

Proto jsme připravili ve spolupráci s terénní učitelkou, zkušenou lektorkou a dlouholetou praktičkou Petrou Dočkalovou, seriál webinářů nazvaný Společné učení Metodou Feuersteina, zkušenosti zprostředkovaného učení – zaměřeno na cizince, který poskytne prostor pro hledání způsobů práce a podpory s dětmi/žáky cizinci. Nabízíme společnou cestu napříč tématy a společné hledání řešení, sdílení zkušeností v reálném čase a s kolegy, kteří řeší podobné situace a kladou si podobné otázky. Jedná se o 5 interaktivních setkání v online prostoru v roce 2021. Budou volně navazovat na úvodní semináře, které proběhly v roce 2020 s názvem Podpora žáků cizinců a s odlišným mateřským jazykem v praxi s použitím prvků Metody Feuersteina – ke shlédnutí zde. Do každého dílu je potřeba se přihlásit zvlášť (je možné se přihlásit nezávisle na předchozí účasti pouze na webinář, který Vás zaujme).

Naše lektorka též bloguje 🙂 na serveru Aktuálně.cz – zde

Zasíláme pozvánku na první z webinářů, který se bude věnovat tématu Spolupráce.

Termín konání: 22. února 2021, 17.00 – 18.30 hod.

Místo konání: online

Lektorka: Mgr. Petra Dočkalová

Účast: bezplatná

 • Obsah:
 • Výhody a úskalí – spolupráce s cizinci (cizinci nás učí zamyslet se nad češtinou JINAK – což je pro naše mozky přínosné).
 • Jak nastavit spolupráci, porozumění, důvěru (která je nosným pilířem v procesu učení.
 • Komunikace.
 • V rámci prvního letošního setkání se nejprve zaměříme na SPOLUPRÁCI. Jak nastavit, podporovat spolupráci. Spolupráci s cizinci, se všemi aktéry. Proč je důležité lidské přijetí a důvěra. Kroky podporující spolupráci a důvěru, ale i kroky, které toto kazí. Jak a kde začít v souvislosti s komunikací? Jak to vymyslet, pokud se spolupráce nedaří?
 • Poté budeme společně sdílet, podněty budou zaměřené a cílené na toto téma. Stanete se spolutvůrci Společného učení.
 • V druhé části propojíme toto téma s aktuálním děním – online výukou. Opět výhody a nevýhody + možnosti.

Link pro přihlášení –  zde (klikněte prosím na dlaždici Přihlásit). Do každého dílu je potřeba se přihlásit zvlášť. Je možné se přihlásit nezávisle na předchozí účasti pouze na webinář, který Vás zaujme.

Těšíme se v novém roce na setkání v online prostoru.

Nové překlady: Informace k provozu škol a školských zařízení od 29. 1. 2021

Informace k provozu škol a školských zařízení od 29. 1. 2021 – sestavili jsme pro Vás základní informace a přeložili do 12 jazykových mutací, aby je školy mohly použít při informování a komunikace s rodiči cizinci. Novinky se snažíme v co nejkratším čase přeložit a nabídnout.

Naleznete v sekci Tlumočení a překlady.

Inspirace: Předsudky se šíří tam, kde nejsou fakta. Otestujte si své představy o cizincích – webový portál (DEZ)INFORMACE v oblasti integrace

Integrační centrum Praha, o.p.s., realizuje projekt webový portál (DEZ)INFORMACE, jehož cílem je vyvrátit nejčastější nepravdivá tvrzení, která se objevují ve vztahu k cizincům, poskytnout základní fakta a zdroje.  Web lze využít pro práci ve školách s tématy integrace.

Předsudky se šíří tam, kde nejsou fakta. Otestujte si své představy o cizincích – zde.

Podcast NPI ČR, projekt APIV B: Škola jako nástroj integrace cizinců aneb „umět učit cizince znamená umět učit“

Rozhovor s Vladislavem Günterem, který je expertem na výuku skupin složených z různých národností, jazykových úrovní i věku. Podcast přináší též inspiraci z britského Leicesteru i tipy, jak do výuky v českých školách zapojit také děti, které mají v češtině vážné mezery.

Zveřejněn zde.

 

MŠMT – VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍ VÝZVY NA PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ CIZINCŮ V POVINNÉM PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ROCE 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 28. ledna 2021 dotační výzvu na podporu vzdělávání cizinců v povinném předškolním vzdělávání v roce 2021.

Cílem výzvy je podpora výuky českého jazyka u dětí-cizinců v povinném předškolním vzdělávání za účelem jejich úspěšné integrace a plynulého přechodu do základního vzdělávání přizpůsobená potřebám těchto dětí.

Lhůta pro podávání žádostí: do 5. března 2021

Podrobnosti naleznete zde.

Nová videa – Interkulturní rozdíly v kontextu začleňování dětí/žáků cizinců (1/2021)

NPI ČR připravil na základě kladných ohlasů na seminář Interkulturní rozdíly v kontextu začleňování dětí/žáků cizinců v ČR sérii videí pro seznámení se se základními specifiky a informacemi souvisejícími s vybranými skupinami cizinců, se kterými se pedagogičtí pracovníci/pracovnice při své práci potkávají v ČR v největší míře. Videa vznikla ve spolupráci NPI ČR a Integračního centra Praha (ICP). To poskytuje již několik let služby interkulturních pracovníků. Tito interkulturní pracovníci pracují s cizinci a jejich rodinami, které přichází do ČR, a pomáhají jim řešit nejrůznější problémové situace v běžném životě při začleňování do společnosti v ČR. Práce interkulturních pracovníků zahrnuje podporu těchto rodin i při komunikaci se školou. Videa též obsahují základní informace o zvyklostech a kulturní a společenské situaci, ze které do ČR cizinci přicházejí. Videa zpracovávají tématiku cizinců přicházejících do ČR z: Ruska a Ukrajiny, Vietnamu, Číny a cizinců z arabských zemí. Jedná se často o kulturně či společensky odlišné země. S uvědoměním si, že nelze vždy z jednotlivých případů usuzovat na skutečnost, videa pracují s jistou přijatelnou mírou zobecnění, kterou používají za účelem vysvětlení specifik jednotlivých cizineckých skupin.

Vaše připomínky či dotazy buď směřujte na kontakty uvedené vždy na konci videa či na koordinátorku podpory pedagogů pracujícími s dětmi/žáky cizinci NPI ČR Halku Smolovou Závorovu.

Doufáme, že materiál bude pomocí pro pedagogy při práci s dětmi/žáky cizinci. Zároveň děkujeme za spolupráci Integračnímu centru Praha.

Všechna videa naleznete zde

 

Deset zásad komunikace s rodičem z odlišného kulturního prostředí

NPI ČR připravil doporučení deseti jednoduchých zásad, jak nastavovat komunikaci s rodiči dětí/žáků z odlišným mateřským jazykem (též cizinců). Snažili jsme se najít doporučení, která by byla podporou pro pedagogy setkávající se s rodiči z odlišných kultur a hledající způsoby, jak nejlépe nastavit korektní vztahy a atmosféru porozumění a důvěry ve vztahu rodič, žák, učitel.

Deset zásad komunikace s rodičem z odlišného kulturního prostředí

 

Zveřejňujeme přehled nabídky doučování pro žáky s OMJ (cizince) v jednotlivých krajích ČR

Krajští koordinátoři podpory pedagogů pracujících s dětmi/žáky cizinci posbírali informace ohledně doučování žáků cizinců ve svých krajích. Kontakty a specifikace služeb naleznete zde.

 

MŠMT zveřejnilo VÝZVU PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PODPORU AKTIVIT INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONÁLNÍM ŠKOLSTVÍ V ROCE 2021

VÝZVA PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PODPORU AKTIVIT INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONÁLNÍM ŠKOLSTVÍ V ROCE 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 na podporu aktivit integrace cizinců v regionálním školství v roce 2021.

Nová publikace NPI – ADAPTAČNÍ KOORDINÁTOR NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE, metodická příručka

Nabízíme Vám novou publikaci NPI, snažili jsme se jednoduše a přehledně zpracovat základní informace, které mohou být užitečné pedagogům, kteří řeší otázky spojené s podporou nově příchozích dětí/žáků do české školy a mohou jim ulehčit orientaci v tématu integrace cizinců.

Předkládáme stručné a ucelené informace o práci adaptačního koordinátora a využití jeho služeb při přijímání dítěte/žáka cizince (dále jen „žákaׅ“) do školy. Tato příručka je primárně určena pedagogickým pracovníkům ve školách poskytujících povinnou školní docházku. V modifikované formě je ji možno aplikovat i pro práci adaptačního koordinátora v mateřské škole. Hlavním cílem příručky je usnadnit proces adaptace nově příchozího žáka na prostředí české základní školy. Metodická příručka je určena zejména adaptačním koordinátorům, třídním učitelům a ostatním vyučujícím, kteří v ní naleznou nejen potřebné informace a možné postupy ale i inspiraci, jak lze s těmito žáky pracovat ve škole. Využívat ji může dále i koordinátor vzdělávání cizinců (pokud je tato funkce ve škole zřízena), výchovný poradce, asistent pedagoga, vedení školy anebo ostatní pracovníci, se kterými se žák ve škole setkává.
V elektronické podobě, je příručka k dispozici na webu NPI ČR: cizinci.npi.cz/adaptacni-koordinatori. Najdete zde funkční a aktualizované odkazy, překlady dokumentů a další materiály.
Neváhejte, podívejte se a dle potřeby využijte!

Děkujeme za spolupráci všem krajským spolupracovníkům, kteří se podíleli na konečné verzi publikace připomínkami z praxe.

Ke stažení celá publikace – zde – Adaptační koordinátor na základní škole – metodická příručka

(Pro plnou funkci odkazů si prosím příručku stáhněte na disk.)

 

 

EDIT: Překlad aktuálních informací MŠMT k otvírání škol – již zveřejněno.

Překlad výtahu aktuálních informací  MŠMT v tomto znění  do mongolštiny, rumunštiny, ruštiny, ukrajinštiny, vietnamštiny, čínštiny, arabštiny, bulharštiny, němčiny, angličtiny, španělštiny, francouzštiny a italštiny. Již přeložené naleznete na stránce s překlady (23. 11. doplněny ro, ru, uk a vi; 24. 11. it, mn a zh)

Zbytek překladů jsme zveřejnili 25. 11. 2020.

Pozvánka na webinář NPI ČR s názvem PODPORA ŽÁKŮ CIZINCŮ A S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM V PRAXI S POUŽITÍM PRVKŮ METODY FEUERSTEINA 2, 7. 12. 2020, 17.00 hod. on-line

Pro velký zájem a skvělé zpětné vazby jsme pro Vás připravili pokračování webináře NPI ČR s názvem Podpora žáků cizinců a s odlišným mateřským jazykem v praxi s použitím prvků metody Feuersteina 2,

který se koná 7. prosince 2020, 17.00 – 18.40 hodin on-line, účast na webináři není zpoplatněna.

Odkaz pro přihlášení: zde.

Anotace webináře:

Při spolupráci s cizinci je důležité si uvědomit specifika učení se cizím jazykům. Často nejde pouze o osvojení si češtiny, ale i seznámení se s naší kulturou, tradicí, navázání důvěry, spolupráce, vzájemného respektu. Konkrétní možnosti, jak podpořit spolupráci, řeč, porozumění. Jak pracovat, pokud se nedaří.
Na co v terénu narážíme? Hodnocení, struktura hodiny, čas, aktuální online prostor – jak toho využít? Vše z praxe, autentické materiály.
Toto vše + podněty, které budou vycházet od vás, z vašich potřeb.

 Cíle:

·        navázat na 1. setkání (kde bylo cílem získat vhled, uvědomit si specifika, zamyslet se a sdílet)

·        zaměřit se na specifika jednotlivých jazyků

·        uvědomit si možnosti podpory učení cizinců

·        zprostředkovat zkušenost, praktické ukázky

·        umožnit debatu, klást otázky, společně sdílet

·        podpořit se vzájemně, nasměrovat

Více o lektorce na jejích stránkách https://terenniucitelka.cz/

Upozornění:  Webinář bude probíhat v prostředí Google Meet

Prvních zhruba 200 registrovaných bude přímo v místnosti, kde bude moci klást otázky a budou plnohodnotnými účastníky. Pro další, kteří se nevejdou do tohoto limitu a přihlásí se jako náhradníci, umožníme účast v rámci streamu.

Odkazy budou rozeslány nejpozději v průběhu pondělka dopoledne – pokud nedorazí, zkontrolujte si složku se spamy či hromadnou poštou – pokud jej nenaleznete, napište e-mail organizačnímu garantovi; nevolejte telefonem kolem začátku webináře

Pro přihlášení do on-line místnosti je potřeba mít účet Google, který si můžete zdarma založit.

Těšíme se na setkání v on line prostoru.

Webinář: Začínáme učit češtinu jako druhý jazyk – úvod do problematiky

Dovolujeme si Vás pozvat na webinář NPI ČR s názvem Začínáme učit češtinu jako druhý jazyk – úvod do problematiky, který se koná 18. 11. 2020 od 13:00 do 16:30 hodin on-line, účast na webináři není zpoplatněna.

Přihlásit se můžete zde.

Anotace:
Webinář je koncipován jako úvod do problematiky výuky ČJ jako druhého jazyka (dále jen ČJD) na ZŠ. Je určen pro začínající učitele ČJD na ZŠ, a to jak pro pedagogické nováčky, tak učitele češtiny s praxí, kteří zatím neměli s češtinou pro cizince zkušenosti. Webinář by měl sloužit k počátečnímu zorientování v problematice výuky ČJD.

Na webináři budou účastníci seznámeni s těmito tématy:

 • žáci cizinci v ZŠ, jejich začleňování, věkové zvláštnosti,
 • struktura vyučovací hodiny, pedagogické zásady, organizační formy,
 • učebnice a další materiál k výuce,
 • komunikační přístup při výuce ČJD, výuka gramatiky,
 • hodnocení a diagnostika žáků cizinců.

Lektorka: Mgr. Jana Rodrová, dlouholetá lektorka kurzů ČDJ, spolupracovnice Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, supervizora Pilotního projektu hl. m. Prahy: Systémová podpory výuky ČJ jako cizího jazyka ve 21 MČ HMP. Spoluautorka publikací: Rodrová, J., Vymětalová, M. Čeština pro cizince, Jazykové hry. Praha. 2016, Rodrová, J., Vymětalová, M. Čeština pro cizince, Jazykové hry 2. Praha. 2018.

Webinář bude veden interaktivní formou, lektorka dává prostor pro vyjádření, dotazy a postřehy účastníků, proto je počet účastníků omezen na 30.

Časový harmonogram:
13.00 – 14.30 1. blok
14.30 – 15.00 přestávka
15.00 – 15.30 2. blok

Webinář bude probíhat v prostředí MS Teams. Po přihlášení obdrží přihlášení účastníci odkaz pro připojení k webináři.

Doufáme, že takto koncipovaný rychlý úvod do problematiky bude pomocí pro pedagožky a pedagogy, kteří se s problematikou nově seznamují. Těšíme se na setkání v on line prostoru.

Inspirace: ONLINE DOUČOVÁNÍ PRO DĚTI CIZINCŮ

Centrum demokratického vzdělávání  nabízí a realizuje doučování pro děti cizinců.  Od 12. 10. se přesunulo do virtuálního prostoru, kde se děti mohou nadále setkávat s lektory CDV.

Je poskytováno doučování češtiny, matematiky a angličtiny pro žáky a studenty z Prahy. Doučování probíhá individuálně či v malé skupině účastníků.
Doučování se koná virtuálně od pondělí do čtvrtka v odpoledních hodinách prostřednictvím Skypu.
Doučování je v této nové formě otevřeno úplně novým zájemcům!
Pro domluvení informační schůzky se můžete obrátit na sarka@demokratickeho-vzdelavani.cz

Pozvánka na webinář NPI ČR s názvem Podpora žáků cizinců a s odlišným mateřským jazykem v praxi s použitím prvků metody Feuersteina, 9. 11. 2020, 17.00 hod. on-line

Dovolujeme si Vás pozvat na webinář NPI ČR s názvem Podpora žáků cizinců a s odlišným mateřským jazykem v praxi s použitím prvků metody Feuersteina, který se koná 9. 11. 2020 od 17:00 hodin on-line, účast na webináři není zpoplatněna.

Odkaz pro přihlášení: zde.

Anotace webináře:
Při spolupráci s cizinci, provázení, pokud se dostanou do ČR, je potřeba je seznámit nejen s češtinou, ale i kulturou a určitými „specifiky“ co se týká jazyka.
Seminář ukáže, jak můžeme využít principy FIE (Feuersteinovo instrumentální obohacení) při tomto společném učení. Jaké jsou jednotlivé etapy, pokud si člověk osvojuje nové jazyky. Tématem bude jedinečnost učení se cizímu jazyku, konkrétní možnosti podpory, příběhy z terénu.

Cíle:

 • seznámit se s principy FIE (Feuersteinovo instrumentální obohacení), konkrétně ty, které se velmi vhodně dají použít při spolupráci s cizinci;
 • uvědomit si, jakou roli hraje čas, při učení se cizímu jazyku;
 • pojmenovat si jednotlivé fáze učení a integračního procesu;
 • doporučit literaturu a další inspirativní zdroje.

Více o lektorce na jejích stránkách https://terenniucitelka.cz/

Upozornění:

 • Webinář bude probíhat v prostředí Google Meet.
 • Odkaz do on-line místnosti bude registrovaným účastníkům rozeslán v průběhu pondělka – pokud nedorazí dvě hodiny před webinářem, zkontrolujte si složku se spamy či hromadnou poštou – pokud jej nenaleznete, napište organizačnímu garantovi karel.kolar@npi.cz.
 • Pro přihlášení do on-line místnosti je potřeba mít účet Google, který si můžete zdarma založit.

Doufáme, že pro Vás bude vybrané téma obohacením a inspirací při Vaší další práci.

Těšíme se na setkání v on-line prostoru😊

Distanční výuka v mateřské škole s přihlédnutím k dětem s odlišným mateřským jazykem

Nabízíme článek s příkladem dobré praxe Mgr. Kateřiny Hanuškové, zástupkyně ředitelky MŠ Motýlek, Vlasákova 955, Praha 13, který vznikl jako příspěvek do Bulletinu NPI ČR k tématu podpory pedagogů pro práci z dětmi s odlišným mateřským jazykem.

Nový článek v sekci Inspirace: Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s. vydalo podrobný manuál o lokální integraci Manuál lokání integrace.

Ozvěny konference Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince IV

Konference Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince IV proběhla online dne 15. 10. 2020.  Všem účastníkům děkujeme za zapojení do diskuze a kladné ohlasy, které nám dávají energii do další práce:).

Na konferenci promluvil zástupce MŠMT Mgr. Svatopluk Pohořelý o nově připravovaném systému podpory dětí žáků cizinců či s odlišným mateřským jazykem v ČR. Dále jsme vyslechli příspěvek na téma připravovaného kurikula češtiny jako druhého jazyka pro základní povinné vzdělávání a orientačního nástroje pro určení znalosti českého jazyka Mgr. Alice Kourkzi. Byla představena též nabídka NPI ČR v oblasti podpory pedagogů, kteří se věnují dětem/žákům cizincům či s odlišným mateřským jazykem.

V druhém dopoledním bloku byly představeny strategie jak podporovat děti/žáky cizince a s odlišným mateřským jazykem v době uzavření škol, a to konkrétně pro předškolní vzdělávání přednesla prezentovala svoje zkušenosti pro MŠ Mgr. Radana Mikšová, ředitelka MŠ Srdíčko v Praze 12, základnímu vzdělávání se věnovala Mgr. Tereza Martínková, ředitelka ZŠ Curieových v Praze 1 a SŠ možnosti podpory pro žáky SŠ představila Mgr. Michaela Jiroutová, META o.p.s.

Všechny příspěvku byly zaměřeny zejména na předání informací využitelných v praxi v této nelehké době.

Na stránce konference jsme pro Vás připravili sestřihané záznamy vystoupení jednotlivých řečníků a jejich prezentace.

Děkujeme všem přednášejícím za jejich spolupráci a nasazení a těšíme se, že se snad v budoucnosti potkáme i osobně:). V roce 2021 se opět těšíme na setkání na konferenci Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince V, kterou pro Vás připravíme.


Doučování žáků s OMJ

Řešíte, jak podpořit žáky s výpadkem ve výuce? Pomoci mohou studenti pedagogických fakult či vyšších odborných škol. Jejich praxe proběhnou přímo ve Vaší základní škole formou skupinového či individuálního doučování vybraných žáků. Doučování může probíhat osobně i on-line.

Mnoho dětí a žáků dětí zůstalo během období distanční výuky bez větší podpory. Bariérou byla technika (nemají doma dostatečné vybavení, připojení) a/nebo problémy v rodině (chybějící kapacita rodičů). Ne všude lze poskytnout dodatečnou pomoc samotnými školami, sociálními službami, či dobrovolníky. Přesto je nutné děti v nadcházejícím školním roce podpořit plošněji a co nejvíce vyrovnávat vzniklé rozdíly. Dobrou možností je zapojení studentů pedagogických oborů, kteří jsou vysoce motivovaní a mají odborné vedení svých kateder.

Více informací zde:

https://www.zapojmevsechny.cz/doucovani/

Změna zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) + překlady

Upozorňujeme na změnu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), účinnou od 1. 10. 2020.

Překlady k použití pro školy zde.

V § 50 školského zákona odstavec 4, upravuje postup ukončení základního vzdělávání žáka cizince, jenž po dobu 60 vyučovacích dnů nedoložil důvody své nepřítomnosti.

Změna spočívá v rozšíření platnosti ustanovení pro všechny skupiny žáků cizinců (původně se vztahovalo pouze na žáky cizince bez trvalého pobytu na území ČR) a zároveň zavádí jednoznačnou lhůtu 15 dnů pro odpověď rodičů žáka cizince na výzvu ředitele školy.

Problematiky cizinců se týká konkrétní změna:

§ 50

(4) Pokud se cizinec, který nemá trvalý pobyt na území České republiky, neúčastní vyučování nepřetržitě po dobu nejméně 60 vyučovacích dnů, nedoloží důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem a ani po písemné výzvě ředitele školy zaslané na poslední známou adresu zákonného zástupce cizince nesdělí, že bude i nadále navštěvovat danou školu, přestává být dnem následujícím po uplynutí této doby žákem školy.

(4) Pokud se cizinec neúčastní vyučování nepřetržitě po dobu nejméně 60 vyučovacích dnů, nedoloží důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem a ani po následné písemné výzvě ředitele školy zaslané na poslední známou adresu zákonného zástupce cizince ve lhůtě 15 dnů ode dne odeslání výzvy nesdělí, že bude i nadále navštěvovat danou školu, přestává být dnem následujícím po uplynutí této lhůty žákem školy.

Úplné znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) s vyznačenými změnami naleznete zde.

 

Konference META o.p.s. Dlouhodobá jazyková podpora žáků s OMJ jako prevence školní neúspěšnosti

Živý stream mezinárodní konference: Dlouhodobá jazyková podpora žáků s OMJ jako prevence školní neúspěšnosti

Ve čtvrtek 22. října 2020 od 9:30 do 16:00 proběhne živé vysílání mezinárodní konference „Dlouhodobá jazyková podpora žáků s OMJ jako prevence školní neúspěšnosti“, kterou organizuje společnost META, o. p. s. a na kterou Vás srdečně zve.

Cílem konference je představit české i zahraniční zkušenosti s dlouhodobou podporou dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ). META, o. p. s. dlouhodobě upozorňuje na potřebnost intenzivní výuky češtiny pro nově příchozí děti a žáky. Současná intenzivní jazyková příprava se zaměřuje zejména na rozvoj komunikačního jazyka. Touto konferencí bychom však rádi upozornili na potřebnost rozvoje akademického jazyka, který je nutné poskytovat dětem a žákům s OMJ v dlouhodobém horizontu.

Své zkušenosti s tímto tématem přednesou zkušení pedagogové různých stupňů vzdělávání, koordinátor vzdělávání cizinců, pedagogičtí výzkumníci, ale i zástupci českého a rakouského ministerstva školství. Ze zahraničních hostů se můžete těšit na pedagožku a výzkumnou pracovnici Jenni Alisaari z Finska či světově uznávaného profesora Jima Cumminse z Torontské univerzity v Kanadě, který se dlouhodobě věnuje osvojování druhého jazyka u žáků s OMJ a seznámí Vás s poznatky ze své mnohaleté praxe nejen v severoamerickém, ale i evropském kontextu.

 Na konferenci se můžete zaregistrovat zde.

Více informací najdete na webových stránkách METY.

Nový Bulletin o podpoře pedagogů pracujících s dětmi/žáky cizinci

K příležitosti konference Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince IV, která proběhla online dne 15. 10. 2020 jsme vydali bulletin s informacemi o podpoře poskytované ze strany NPI ČR, příkladech dobré praxe a dalších tématech blízkých tématu konference.

Inspiromat: vyšla nová publikace: Jazykové hry pro malé školáky

Svatava Škodová, Markéta Lysá: Jazykové hry pro malé školáky  (Wolters Kluwer 2020) Soubor her určených pro výuku češtiny jako cizího jazyka a je zaměřena na děti mladšího školního věku, tedy na tu skupinu, která herní aktivity v jazykovém vyučování potřebuje nejvíce. Publikace je rozdělena na dvě části – Jazykové hry pro malé školáky fonetické a Jazykové hry pro malé školáky lexikální a gramatické.

Celostátní konference: Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince IV – 15. 10. 2020 – letos on line

Letošní konferenci Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince IV připravujeme na 15. 10. 2020, bohužel z důvodu opatření v souvislosti s opatřením Vlády ČR není možné konferenci pořádat prezenčně, přesouváme ji tedy do online prostoru.

Přístup na konferenci je zdarma.

Jako v minulých letech nabídneme informace MŠMT k aktuálnímu stavu a plánovaným krokům v oblasti podpory pedagogů pracujících s dětmi/žáky cizinci a informace o aktivitách NPI ČŘ. Zevrubněji se budeme zabývat tématem podpory žáků s odlišným mateřským jazykem v podmínkách změněných opatřeními v souvislosti s COVID -19.

Možnost přihlášení zde. Na základě přihlášení Vám bude zaslán před konáním konference link pro připojení.

Na všechny tradiční i nové účastníky se těšíme.

Aktualizováno: Vzdělávací program Interkulturní rozdíly v kontextu začleňování dětí/žáků cizinců do českého vzdělávacího systému

Vzhledem k epidemiologické situaci bude seminář streamován. Proto jsme uvolnili kapacitu a je možné se na něj ještě přihlásit zde.

Vzdělávací program:

Interkulturní rozdíly v kontextu začleňování dětí/žáků cizinců do českého vzdělávacího systému

Na školení budou přiblíženy vybrané komunity cizinců žijících v ČR. Kromě jejich základní charakteristiky, bude kladen důraz na vysvětlení hlavních rozdílů v systémech formálního vzdělání v zemích jejich původu oproti českému vzdělávacímu systému. Ze zkušeností s interkulturní prací a kontaktem s cizinci vyplývá, že právě rozdílná očekávání bývají často zdrojem komplikací při spolupráci rodičů-cizinců a školy. V rámci školení také zazní tipy pro pedagogy, jak komunikací s rodiči-cizinci zefektivnit.

Školení povedou interkulturní pracovníci Integračního centra Praha, neziskové organizace zaměřené na podporu integrace cizinců na území hl. m. Prahy. Více o činnosti organizace na www.icpraha.com.

Termín: 23. září 2020, 8.30 – 15.30

Program:

 • 8.30 – 10.00 ukrajinská a ruskojazyčná komunita (specifika komunity, kazuistiky, doporučení jak jednat s rodiči za účelem efektivního a hladkého průběhu vzdělávání v české škole)
 • 10.00 – 11.30 vietnamská komunita (specifika komunity, kazuistiky, doporučení jak jednat s rodiči za účelem efektivního a hladkého průběhu vzdělávání v české škole)
 • 11.30 – 12.00 přestávka na oběd
 • 12.00 – 13.30 čínská komunita (specifika komunity, kazuistiky, doporučení jak jednat s rodiči za účelem efektivního a hladkého průběhu vzdělávání v české škole)
 • 13.30 – 15.30 arabská komunita (specifika komunity, kazuistiky, doporučení jak jednat s rodiči za účelem efektivního a hladkého průběhu vzdělávání v české škole)

Program bude probíhat dle anoncovaného časového harmonogramu v reálném čase a bude streamován na uzavřeném kanálu youtube.

Rozsah: 8 vyučovacích hodin.

Hl. m. Praha vypsalo granty pro oblast podpory aktivit integrace cizinců

Programu v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2021.

Lhůta pro podávání žádostí o podporu v tomto programu je stanovena od 1.10. do 13.10.2020 včetně tohoto data.

Podmínky programu a formulář pro podání Žádosti naleznete v příloze tohoto e-mailu, obojí je samozřejmě i ke stažení na tomto odkazu na webových stránkách HMP.

Pro konzultace a dotazy ohledně tohoto dotačního programu se můžete obrátit na pracovníky našeho oddělení:

JménoE-mailTelefon
Mgr. Jan Janoušekjan.janousek@praha.eu236 005 251
Ilona Fiedlerováilona.fiedlerova@praha.eu236 002 647
Mgr. Jana Hajnájana.hajna@praha.eu236 002 599

Nové překlady do ar, bg, de, en, es, fr, mn, ro, ru, uk, vi, zh, výtahu z „Manuálu“ k zahájení školního roku 2020/21 od MŠMT

Český text pro informaci najdete ke stažení níže.

Překlady do jazyků: EN, DE, FR, ES, RU, UK, BG, RO, VI, CHI, MN, jsou k dispozici zde .

Překlad do arabštiny bude k dispozici 3. 9. 2020.

Videa k pracovním listům Spolu to zvládneme

Zveřejnili jsme videa k pracovním listům Spolu to zvládneme. Autorka pracovních listů nahrála tato videa, aby ukázala, jak je možno s listy pracovat. Videa je možno použít též jako pomůcku při domácím procvičování českého jazyka a též jako podporu při distančním vydělávání. Videa najdete zde.

POZOR – Úprava podmínek – Adaptační koordinátoři pro nejen nově příchozí děti/žáky a překladatelské a tlumočnické služby pro PPP a SPC

Služby adaptačních koordinátorů, které jsou standardně poskytovány po dobu 4 týdnů po příchodu dítěte/žáka cizince do české školy, je možné dočasně (v souvislosti s uzavřením škol ve 2. pololetí školního roku 2019/20) poskytovat také dětem/žákům cizincům, kteří nejsou nově příchozí, ale s ohledem na uzavření škol potřebují pomoc s adaptací na školní prostředí. Toto dočasné opatření platí na období do 30. 11. 2020 a jedná se zejména o podporu při osvojování základů českého jazyka.

NOVĚ, s účinností od 1. 7. 2020, mohou využívat tlumočnické a překladatelské služby též školská poradenská zařízení (PPP, SPC).

 

Doplňujeme informace průběžně:)

Sekci Inspiromat začínáme plnit (pokud máte zajímavý materiál, rádi ho do této sekce našeho webu zařadíme – napište nám) a do sekce Vzdělávací materiály a metodiky jsme do článku Slovní(č)ky pro děti doplnili odkazy na audio slovníky, které byly sestaveny v rámci realizace projektu podpořeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Výzvy Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2019, organizací F POINT z.s.

Inspirace: Pedagogická podpora žáků-cizinců v základních školách – zpráva ze šetření projektu APIV A

Byla zveřejněna zpráva ze šetření projektu APIV A.  Monitoring pedagogické realizace podpůrných opatření pro žáky-cizince a žáky s odlišným mateřským jazykem v základních školách je součástí aktivity KA 04 Výuka češtiny jako druhého jazyka pro žáky cizince v projektu Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem – Implementace akčního plánu inkluzivního vzdělávání – metodická podpora (APIV A). Aktivita KA 04 je zaměřena na podporu pedagogických pracovníků při začleňování žáků-cizinců a žáků s odlišným mateřským jazykem do společného vzdělávání prostřednictvím osvojování si českého jazyka jako druhého jazyka, jako prostředku interkulturního učení a nástroje pro osvojení vzdělávacích obsahů.
Monitoring se realizoval v roce 2019 na vybraných základních školách všech krajů ČR.

Pedagogická podpora žáků-cizinců v základních školách 2020

Inspiromat: Výstupy z mezinárodní konference „Integrace na školách – vzdělávání, dětí migrantů“ IOM 2018

Přidán příspěvek Výstupy z mezinárodní konference „Integrace na školách – vzdělávání, dětí migrantů“- sdílení příkladů dobré praxe (14. – 15. 6. 2018), IOM ve spolupráci s MHMP – zde

 

Zveřejněny dva nové webinář – videa k problematice podpory žáků s OMJ: Podpora dětí s OMJ v MŠ distanční formou a Specifika hodnocení a klasifikace žáků s odlišným mateřským jazykem

Podpora dětí s OMJ v MŠ distanční formou (06/2020)

Jak poskytnout efektivní podporu dětem s OMJ v MŠ v podobě distančního vzdělávání – náměty na možnosti efektivní komunikace s dětmi a rodiči v době, kdy není možná docházka dětí do MŠ. Jak realizovat doučování ČJ ,,na dálku“? Jak zapojit rodiče a děti s OMJ do distančních aktivit připravovaných pro celou mateřskou školu.
Lektorka: Mgr. Radana Mikšová (Mateřská škola Srdíčko v Praze 12, ms_levskeho@centrum.cz)

Možnosti podpory žáků s odlišným mateřským jazykem v době hlavních prázdnin (06/2020)

Webinář nabízí možnosti podpory, praktické tipy a doporučení, jak mohou žáci s odlišným mateřským jazykem v období hlavních prázdnin zůstat více v kontaktu s českým jazykem. S ohledem na nedávné uzavření škol a složitou situaci, která z toho pro vzdělávání těchto žáků vyplývá, je žádoucí, aby tito žáci i v době hlavních prázdnin neztratili kontakt s češtinou. Jejich učitelky a učitelé mohou v tomto směru sehrát důležitou roli průvodce a rádce jak na to.
Lektoři: Mgr. Michala Bernkopfová, Ph.D. (META, o.p.s.; bernkopfova@meta-ops.cz) a Bc. Jan Heinrich (META, o.p.s.; heinrich@meta-ops.cz)

Oba webináře jsou ke zhlédnutí v nově vytvořeném adresáři https://cizinci.npi.cz/webinare/

Zveřejněn nový webinář – video: Specifika hodnocení a klasifikace žáků s odlišným mateřským jazykem

NPI ČR připravil ve spolupráci se Základní školou nám. Curieových, Praha 1, webinář – video na aktuální téma: Specifika hodnocení a klasifikace žáků s odlišným mateřským jazykem.

Webinář se zabývá doporučeními a možnostmi při hodnocení a klasifikaci žáků s odlišným mateřským jazykem s ohledem na nedávné uzavření škol a složitou situaci, která z toho pro vzdělávání i hodnocení těchto žáků vyplývá. Obsahuje příklady dobré praxe a další vysvětlení navržených postupů.

Lektorkami jsou Mgr. Alice Kourkzi, garantka vzdělávání dětí a žáků s OMJ a nadaných, Odbor kurikula a všeobecného vzdělávání, NPI ČR, alice.kourkzi@npicr.cz,  a  Mgr. Dominika Vondrová,  koordinátorka OMJ na ZŠ nám. Curie, dominika.vondrova@zscurie.cz.

Ke zhlédnutí je webinář zde.

Prezentace k webináři je zpřístupněna zde.

Webinář vznikl v rámci kmenové činnosti Národního pedagogického institutu České republiky https://www.npicr.cz/

Přehled nabízených kurzů ČJ pro děti a žáky s OMJ v jednotlivých krajích v době hlavních prázdnin

S koncem školního roku se blíží též období, kdy děti a žáci s odlišným mateřským jazykem ztrácí každodenní kontakt s českým jazykem, což činí jejich návrat v září do školy obtížnějším. Proto NPI ČR, prostřednictvím krajských center podpory, posbíral dostupné informace o nekomerčních kurzech českého jazyka pro děti a žáky s odlišným mateřským jazykem, které jsou poskytovány různými organizacemi v  jednotlivých krajích v době hlavních prázdnin.

Seznam může sloužit jako pomůcka pro pedagogy, aby mohli svým žákům poradit, kde je možné procvičovat český jazyk i v době hlavních prázdnin.

Seznam a informace jsou průběžně aktualizovány, pokud máte informaci o dalších nekomerčních kurzech, rádi je do seznamu doplníme. Pište na adresu halka.smolova@npicr.cz

Kraj Kurzy ČJ pro děti a žáky OMJ
Jihomoravský neučí se
Jihočeský neučí se
Královéhradecký neučí se
Vysočina FPoint (p. Chvátalová – mobil +420 775 123 184) jako každý rok nabídnou i letos: 2x týdně „dopolední kluby“ – 1,5 hod. úterý a čtvrtek, na konci prázdnin týdenní příměstský klub (9 až 13 hod.)
Karlovarský neučí se
Liberecký CIC – Letní intenzívní kurz poběží (podrobnosti zde)od pondělí 17. 8. do pátku 28. 8. 2020 v celkovém rozsahu 40 VH. Určen je žákům 2. stupně ZŠ (10 – 14 let, začátečníci – A0), kteří se nově zapojují do školní docházky. Díky dotaci bude realizován zdarma. Místo konání – v prostorách CIC, Moskevská 27/14 (poblíž Fügnerovy). Registrace – liberec1@cicpraha.org .
Olomoucký neučí se
Moravskoslezský neučí se
Pardubický Centrum na podporu integrace cizinců:
O prázdninách nepřipravují kurzy češtiny. Je možné, že bude doučování (tady záleží na domluvě s dobrovolníky)
Most pro o.p.s.:
• 4 nové kurzy pro dospělé (budou probíhat také o prázdninách) – nezveřejňují na stránkách – mají velký zájem
• budou děti učit o prázdninách – připravují realizaci
Plzeňský Poradna pro cizince a uprchlíky DCHP (PCU DCHP), Cukrovarská 16, Plzeň, červenec – srpen, Kurz češtiny pro děti – 1. stupeň, Kurz češtiny pro děti – 2. stupeň, Letní intenzivní kurz pro děti, Nutné přihlášení dítěte zákonným zástupcem v PCU DCHP.
CPIC Plzeňský kraj CPIC Plzeň, Americká 39, 6 – 10 let, začátečníci, realizace v případě naplnění kurzu
CPIC Plzeňský kraj CPIC Plzeň, Americká 39, 10 – 14 let, začátečníci, realizace v případě naplnění kurzu
CPIC Plzeňský kraj CPIC Plzeň, Americká 39, předškolní věk, začátečníci, realizace v případě naplnění kurzu
Praha a Střední Čechy CIC: Letní intenzivní kurzy – termíny ještě ladí s lektory, vše je zdarma, PRAHA (Karlínské náměstí 7, Praha 8), 2x LIK pro předškolní děti – 24 vyučovacích hodin – kapacita jednoho kurzu 8 dětí, LIK pro děti 1. stupně ZŠ – 38 VH – kapacita 12 dětí, LIK pro děti 2. stupně ZŠ – 48, VH – kapacita 12 dětí, KOLÍN (Zahradní 46, Kolín), 4x LIK: pro předškolní děti, mladší školní, starší školní – začátečníci, teenageři–pokročilí, kapacita kurzu: 6 dětí, 1 týden, 15 VH, MLADÁ BOLESLAV (Dukelská 1093, Mladá Boleslav), mladší školní děti, kapacita kurzu: 10–12 dětí, rozsah kurzu: 1 týden, 15 VH
IC PrahaKurz 5 – 8 let, Praha 12, 3. 8. – 14. 8. 2020 (pondělí – pátek), 8:00 – 12:00 hod, úroveň A0 – A1, MŠ Oáza, Čechtická 758/6, 142 00 Praha 12,Kurz 9 -12 let, Praha 4, 8. – 20. 8. 2020 (pondělí – čtvrtek), 9:00 – 12:00, úroveň A1 – A2, 32 vyučovacích hodin, ZŠ Táborská, Táborská 421/45, Praha 4 Kurz 10 – 15 let, Praha 12, 8. – 21. 8. 2020 (pondělí – pátek), 8:00 – 12:00 hod, úroveň A0 – A1, MŠ Oáza, Čechtická 758/6, 142 00 Praha 12, zdarma, kurzy@icpraha.com
In-báze: Pobytový tábor mimo Prahu v rekreačním areálu Sever Mšeno v přírodě a trvá 5 nocí. Ubytování v chatkách (chatky MDU), děti: 6-11 let, 3. až 8. 8. 2020, Příměstský tábor: pětidenní tábor v Praze či blízkém okolí s přespáním dětí doma, mladší děti 5-11 let, 13. až 17. 7. 2020, starší děti 11-18 let, 24. až 28. 8. 2020, celodenní výlety/akce, jedná se o výlety a exkurze v Praze a okolí, konkrétní termíny na webu, pro starší a mladší děti, v průběhu června či letních prázdnin.
Praha 3: Meta, o.p.s., Letní kurzy češtiny, děti/žáci z Prahy 3 (ostatní pouze při volné kapacitě), srpen 2020 (1. a 2. týden – 1. a 2. stupeň, 3. a 4. týden předškoláci); připravují i příměstský tábor (poslední týden v srpnu), zdarma, cjkurzy@meta-ops.cz
Praha 4: Intenzivní kurz češtiny jako druhého jazyka v rámci projektu obcí MV, zajišťuje CIC, předškolní děti, srpen 2020, Intenzivní kurz češtiny jako druhého jazyka v rámci projektu obcí MV, zajišťuje CIC, děti/žáci ZŠ, srpen 2020
Praha 11: Příměstský tábor – smíšený pro děti s OMJ a majoritu v rámci projektu obcí MV, děti s OMJ (10 i majoritní děti (10) z Prahy 11, 24. až 28. 8. 2020, Cena: 500 Kč, ivana.jirovska@kczahrada.cz, https://kczahrada.cz/
Intenzivní kurz češtiny pro děti cizince v rámci projektu obcí MV, ZŠ Pošepného, děti cizinci z Prahy 4, grafnetrova@zsposepneho.cz
Praha 12: 2x Intenzivní kurz češtiny MŠ Oáza (ve spolupráci s ICP), děti s OMJ 5 – 8 let (z Prahy 12), nada.sloviakova@mappraha12.cz,
Intenzivní kurz češtiny (ve spolupráci s ICP), děti /žáci ZŠ (z Prahy 12), nada.sloviakova@mappraha12.cz
Praha 14: Příměstský tábor v rámci projektu obcí MV (ve spolupráci s ICP a OPU), děti s OMJ (z Prahy 14), 27. až 21. 7. 2020, ekaterina.kokkalou@praha14.cz
Ústecký Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji pořádá příměstský tábor s kurzem češtiny, Termín : 10. 8. až 21. 8. 2020, místo konání Ústí nad Labem a Teplice, pořádá též „přípravný kurz do školy“ pro předškolní děti, termín : 13. 7. až 24. 7., místo konání: Poradna pro integraci, Velká Hradební 33, Ústí nad Labem
Zlínský neučí se

 

 

 

 

Nové překlady – Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění – 12 jazykových mutací

NPI ČR nechal přeložit pro potřeby základních škol Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které je přílohou manuálu pro ZŠ Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020. Manuál vydalo MŠMT dne 30. 4. 2020.

Zdroj:http: web MŠMT

 

Upozornění – využití finančních prostředků z rozvojového programu MŠMT Podpora vzdělávání cizinců ve školách na rok 2020 v době distančního vzdělávání

MŠMT vyhlásilo výsledky rozvojového programu Podpora vzdělávání cizinců ve školách  na rok 2020 (čj.: MSMT-33 014/2019).

Soubor s výsledky ke stažení zde: dotace_cizinci_rok_2020_33014_19.pdf

Aktuální informace:

Dotaci v rámci rozvojového programu „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“ na rok 2020 lze s ohledem na současnou situaci čerpat také na aktivity, při kterých probíhá vzdělávání cizinců na dálku.

Zdroj: Web MŠMT 

Strategie přechodu školy na distanční vzdělávání aneb Učíme (i) na dálku (modifikace DŽC) – krokovník pro školy

Krajské pracoviště NPI ČR v Plzni připravilo jednoduchý a přehledný krokovník, který by mohl být pomocí pro školy i jednotlivé pedagogy, kteří postupně přecházejí na on-line výuku a podporu dětí/žáků cizinců na dálku.  V odkazu Vám krokovník nabízíme k využití.

Strategie přechodu školy na distanční vzdělávání_DŽC_final.d