BULHARSKO

STRUKTURA VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU

Vzdělávání je v Bulharsku povinné od 7 do 16 let. Děti nastupují do základních škol v 7 letech a po absolvování 8 leté povinné školní docházky si vybírají ze 3 typů níže uvedených středních škol. Vzdělávací systém (předcházející vysokoškolskému studiu) zahrnuje 12 stupňů, které jsou rozděleny do dvou hlavních úrovní: základní a střední. Základní vzdělávání (první až osmá třída) se dělí na dvě dílčí úrovně: základní (první až čtvrtá třída) a předškolní (pátá až osmá třída). Středoškolské vzdělávání obvykle zahrnuje osmý až dvanáctý ročník, ale v závislosti na typu školy může začínat i dříve. Existují tři hlavní druhy středních škol: střední všeobecně vzdělávací, obvykle nazývané gymnázium (střední škola), střední odborné, nejčastěji označované jako tehnikum (odborná škola) a profilově orientovaných (jazyky a matematika). Střední škola reprezentuje 4 až 5 let studia v závislosti na typu školy.

Učební plán se skládá ze tří částí: povinné, volitelné a nepovinné; jejich vzájemný poměr se na různých typech škol liší. Předměty se dělí na následujících osm hlavních obsahových oblastí: Bulharský jazyk a literatura, cizí jazyky, matematika, informační technologie, společenské vědy a občanská nauka, přírodní vědy a ekologie, hudba a umění, tělesná kultura a sport.

Žáci od 1. do 12. třídy obvykle tráví ve škole polovinu dne, druhá polovina je věnována domácím úkolům a samostatnému studiu doma. Na základních školách a někdy i na středních školách existuje možnost zvaná zanimalnya (rozšířená péče), kdy žáci tráví druhou polovinu dne ve škole a pracují na svém učivu pod dohledem učitele. Děje se tak na výslovnou žádost rodičů. Školy ve velkých městech fungují podle dvousměnného režimu (dopolední a odpolední) z důvodu nedostatku školních prostor.

SYSTÉM HODNOCENÍ

Systém známkování je založen na číslicích, kde 6 je otlichen (výborný), 5 je mnogo dobar (velmi dobrý), 4 je dobar (dobrý), 3 je sreden (uspokojivý) a 2 je slab (špatný). Prospěšné známky jsou 3 až 6; 2 znamená neúspěch. Velmi zřídka se uplatňuje 1 (velmi špatně), která se někdy uděluje za studijní prohřešky. Tento systém známkování se používá na všech stupních škol. Známkování je založeno na písemném a ústním zkoušení, domácích úkolech a účasti ve třídě. Studenti nepostupují automaticky do vyššího ročníku. Žáci, kteří mají špatné známky z více než tří předmětů, opakují ročník. V případě tří a méně špatných známek má student právo konat doplňovací zkoušku, jejíž neúspěch má rovněž za následek opakování ročníku. Ve zkušební době není možné přejít do vyššího ročníku.

Škála Popis známky CZ ekvivalent
6.00 Отличен (Výborný) 1
5.00 – 5.99 Много добър (Velmi dobrý) 2
4.00 – 4.99 Добър (Dobrý) 3
3.00 – 3.99 Среден (Dostatečný) 4
2.00 – 2.99 Слаб (Nedostatečný) 5

Zdroj:

https://education.stateuniversity.com/pages/210/Bulgaria-EDUCATIONAL-SYSTEM-OVERVIEW.html

Zveřejněno: 28.3.2023