Portál podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky cizince

Nové znění vyhlášek 14/2005 (MŠ) a 48/2005 (ZŠ) – nový systém podpory dětí/žáků cizinců zveřejněn

Ve Sbírce zákonů ČR, částka 118, vyšla vyhláška č. 271/2021, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška
č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.

Fakticky tak dochází ke změnám, které povedou k novému způsobu podpory dětí/žáků cizinců v mateřských a základních školách.

Znění vyhlášky č. 271/2021 je možno stáhnout zde.  (zdroj https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/start.aspx )

Proběhl diskusní panel: „Představení kurikula češtiny jako druhého jazyka a testu ke zjišťování úrovně českého jazyka u dětí s odlišným mateřským jazykem jako součást připravovaného systému podpory vzdělávání dětí a žáků cizinců.“ – info zde.

Bylo zveřejněno Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro PV (MŠ)  a ZŠ a orientační diagnostický test – info zde.

Připravuje se:

 1. MŠMT ve spolupráci s NPIČR natočilo informační videomateriál, který bude zveřejněn v nejbližších dnech na YouTube kanálu NPI ČR.
 2. MŠMT připravuje k těmto změnám metodický pokyn, který bude též zveřejněn na stránkách NPI ČR.
 3. NPI ČR ve spolupráci s MŠMT též připraví informaci pro rodiče cizince v několika jazykových mutacích, které budou moct školy distribuovat.
 4. NPI ČR zároveň připravuje nabídku doplňujících kurzů a školení pro pedagogickou veřejnost. Tyto kurzy se zaměří na podporu pedagogů v oblasti výuky češtiny jako druhého jazyka. Kurzy budou probíhat on line a budou pokrývat celé území ČR.
 5. Videomateriál (formou webináře) NPI ČR k tématu začleňování a výuky ČDJ v .
 6. Nabídka již vypsaných kurzůzde. Nabídka kurzů pod tímto odkazem se bude stále rozšiřovat. Pokud nenaleznete to, co potřebujete, obraťte se prosím s dotazem na svého krajského koordinátora, který se Vám bude věnovat a doplní informace uvedené na webu.

 

VÝZVA MŠMT k podání žádosti o poskytnutí dotace – Návrat 2021 (pro školy, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí )

Žádost o poskytnutí dotace lze podat do 1. srpna 2021.

Interkulturní rozdíly – Mongolská komunita z pohledu školství – video

Doplnili jsme pro pedagogy video s informacemi o interkulturních rozdílech mongolské komunity s přihlédnutím k problematice školství. Mělo by vysvětlit některé odlišnosti v nazírání rodičů a žáků přicházejících do české školy z Mongolska – video možno zhlédnout zde, dále jsou k dispozici videa Rusko a Ukrajina, Vietnam, Čína, arabský descent.
Informace o mongolské komunitě představila Mgr. Aldana Vlasáková, interkulturní pracovnice pro mongolskou komunitu, vystudovala mongolistiku nejdříve na Petrohradské státní univerzitě a pokračovala na Karlově univerzitě v Praze, působila několik let v Interkulturním centru Praha, o.p.s. jako interkulturní pracovnice. V současnosti působí ve Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s., má zkušenosti s prací s rodinami, které přichází z Mongolska do české republiky, v roli interkulturní tlumočnice doprovází rodiny na různá jednání s úřady, školami, k lékaři apod. Má proto s komunitou mnohaleté zkušenosti.

Kurikulum ČDJ pro předškolní a základní vzdělávání zveřejněno

NPI ve spolupráci s MŠMT zveřejňuje, Kurikulum ČDJ pro základní vzdělávání, které stanovuje očekávané výstupy jazykové přípravy v základním vzdělávání a Kurikulum ČDJ pro předškolní vzdělávání. 

 Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro základní vzdělávání zahrnuje podrobně rozpracovaný vzdělávací obsah pro deset tematických celků a dvě jazykové úrovně. Metodické poznámky ke vzdělávacímu obsahu upřesňují požadavky na jednotlivé věkové kategorie (1.–2. ročník, 3.– 5. ročník, 6.–9. ročník) a dvě úrovně jazykové pokročilosti. Vzdělávací obsah specifikuje gramatiku, slovní zásobu a sociokulturní kompetence pro jednotlivá témata. Nabízí také doporučené zdroje a materiály k výuce. Kurikulum je doplněno o ukázku zpracování vzdělávacího obsahu pro jazykovou přípravu na úrovni školy.

Vstupní orientační test slouží ke zjištění, jaký bude předpokládaný rozsah poskytnuté jazykové podpory v základním vzdělávání (minimálně 100 hodin, maximálně 200 hodin). Zahrnuje tři základní jazykové dovednosti: mluvení/porozumění/interakce, čtení a psaní.

Kurikulum ČDJ pro předškolní vzdělávání, které stanovuje deset tematických okruhů pro jazykovou přípravu v mateřské škole. Určuje úroveň toho, co by dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy v oblastech poslechu a mluvení a sociokulturních kompetencí, aby mu stačila podpora učitele v rámci běžné třídy.

Pro lepší názornost jsou v kurikulu uvedeny i příklady slovní zásoby a větných konstrukcí, které se vážou k jednotlivým tématům, a doporučené materiály k využití.

 

PŘEHLED NABÍZENÝCH KURZŮ ČJ PRO DĚTI A ŽÁKY S OMJ V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH V DOBĚ HLAVNÍCH PRÁZDNIN školní rok 2020/2021

S koncem letošního složitého školního roku 2020/2021 se blíží též období, kdy děti a žáci s odlišným mateřským jazykem ztrácí každodenní kontakt s českým jazykem, což činí jejich návrat v září do školy obtížnějším. Proto NPI ČR, prostřednictvím krajských center podpory, posbíral dostupné informace o nekomerčních kurzech českého jazyka pro děti a žáky s odlišným mateřským jazykem, které jsou poskytovány různými organizacemi v  jednotlivých krajích v době hlavních prázdnin.

Seznam může sloužit jako pomůcka pro pedagogy, aby mohli svým žákům poradit, kde je možné procvičovat český jazyk i v době hlavních prázdnin.

Seznam a informace jsou průběžně aktualizovány, pokud máte informaci o dalších nekomerčních kurzech, rádi je do seznamu doplníme. Pište na adresu halka.smolova@npi.cz

Kraj Kurzy ČJ pro děti a žáky OMJ
Jihomoravský Centrum pro cizince – Letní intenzivní kurzy pro děti. Termín všech kurzů je od 2. 8. 2021 do 19. 8. 2021. Výuka probíhá každý den 3×45 minut = 42 hodin výuky. Otevírat se bude 8 kurzů pro děti a žáky od věku 5 do 18 let. Potřeba jazykových úrovní se bude zjišťovat při osobních schůzkách ve dnech od 21. do 24. 6. 2021 vždy pro určenou věkovou a národnostní skupinu. Pro více informací navštivte stránky www.cizincijmk.cz. V případě zájmu o kurz vyplňte přihlašovací formulář v ČJ: zde ,  RU zde, EN zde. Pokud to epidemiologická situace dovolí, budou kurzy probíhat prezenčně na adrese Mezírka 1, Brno. V opačném případě budou převedeny na online.
Jihočeský Centrum pro integraci cizinců – nebylo určeno datum, kdy budou kurzy probíhat, víc informací podá Vedoucí centra Ing. Michaela Weissová, tel.: 725 339 386 e-mail: vweissova@suz.cz
Královéhradecký neučí se
Vysočina FPoint, Masarykovo nám. 34, Jihlava, telefon: 774 612 268, fpoint@fpoint.cz –  2x týdně „dopolední kluby“, na konci prázdnin 2týdenní příměstský klub
Karlovarský Centrum pro integraci cizinců Karlovarského kraje, kurzy budou započaty od 21. června 2021, každé pondělí a středu od 17.00 do 18.30, končit budou 30. srpna 2021, budou probíhat 4 kurzy v prostorách CIC Karlovy Vary, tři kurzy budou on-line, jeden prezenčně.
Liberecký CIC – Centrum pro integraci cizinců, o. p. s. pořádá Letní intenzívní kurz pro žáky 2. stupně ZŠ od pondělí 16. 8. do pátku 27. 8. 2021 v celkovém rozsahu 40 VH. Díky dotaci Libereckého kraje – Podpora integrace národnostních menšin a cizinců je kurz realizován zdarma. Do kurzu je nutno přihlásit se předem. Přihlášení přes registrační formulář – zde. Kurz se bude konat v prostorách CIC, Moskevská 27/14 (poblíž Fügnerovy). Kurz je určen žákům s OMJ, kteří se stěhují ze své země a ve školním roce 2021/22 se nově zapojí do základní školní docházky – 2.stupeň. V letošním roce je možné zahrnout i žáky, kteří přijeli do ČR nedávno a během opatření vlády se nemohli účastnit prezenční výuky.
Olomoucký CPIC –  Aktivity v létě: výuka ČDJ dětí, dospělých během letních prázdnin, individuální nebo skupinová výuka dle zájmu, registraci je nutné předem objednat na icolomouc@suz.cz, nebo na telefonním čísle +420 773 739 867, +420 608 119 971. Kurzy jsou určeny pro cizince z třetích zemí a dlouhodobě legálně pobývající cizince z EU na území České republiky a pro držitele mezinárodní ochrany patřící do cílové skupiny projektu. b) Prakticky česky – zde – online konverzace v českém jazyce.
Moravskoslezský neučí se
Pardubický Centrum na podporu integrace cizinců:
Doučování dětí, online příprava dětí před příchodem do ČR, kurzy češtiny.
Most pro o.p.s.:
• 4 nové kurzy pro dospělé (budou probíhat také o prázdninách) – nezveřejňují na stránkách – mají velký zájem
• budou děti učit o prázdninách – připravují realizaciČeská stezka – outdoorová akce pro děti v Pardubicích (vědomostně-pohybová).
Plzeňský Poradna pro cizince a uprchlíky DCHP (PCU DCHP), Cukrovarská 16, Plzeň, kurzy češtiny pro děti probíhají v průběhu celého roku, jsou určeny žákům základních škol.
• Kurz češtiny pro děti – 1. stupeň – čtvrtek 15:30 – 17:00
• Kurz češtiny pro děti – 2. stupeň – pátek 15:30 – 17:00
V případě zájmu o některý z kurzů, kontaktujte  organizaci na telefonním čísle 731 796 605 nebo e-mailem na adrese poradna@dchp.charita.cz . Kurzy jsou v současnosti realizovány on-line. Až to epidemiologická situace umožní, budou znovu probíhat prezenční formou na adrese Cukrovarská 16, Plzeň.
Více informací o všech  organizovaných kurzech najdete zde.
CPIC Plzeňský kraj CPIC Plzeň, Americká 39, plzeňský kraj plánuje realizaci kurzů českého jazyka pro děti i dospělé a to od úrovně A0 do úrovně B1,  registrace je spuštěna od 24. 5. 2021 na icplzen@suz.cz, nebo na telefonu 773 776 943, 725 874 976, 773 779 029 či 725 874 977, na základě schůzky s pověřeným pracovníkem, kde dojde k posouzení jazykové úrovně, budou zájemci zařazeni do vhodného kurzu.
Praha a Střední Čechy CIC, Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.:
Letní intenzivní kurzy češtiny pro děti v Praze zdarma, více zde
26. 7. – 6. 8. 2021, 10:00-11:30, děti 5 – 7 let, npk@cicops.cz, +420 735 173 738
26. 7. – 6. 8. 2021, 13:00-14:30, děti 5 – 7 let, npk@cicops.cz, +420 735 173 738
26. 7. – 6. 8. 2021, 9:30-11:45, děti 8 – 10 let, npk@cicops.cz, +420 735 173 738
16. 8. – 27. 8. 2021, 9:00-12:00, děti 11 – 12 let, npk@cicops.cz, +420 735 173 738
2. 8. – 13. 8. 2021, 9:00-12:00, děti 13 – 15 let, npk@cicops.cz, +420 735 173 738
Meta:
P3 16. 8. – 27. 8. 2021 8:30 – 12:30 kurz předškolní děti z Prahy 3 cjkurzy@meta-ops.cz, 773 304 534
16. 8. – 27. 8. 2021 intenzivní kurz čj předškoláci cjkurzy@meta-ops.cz, 773 304 534
2. 8. – 13. 8. 2021 intenzivní kurz čj 1. stupeň cjkurzy@meta-ops.cz, 773 304 534
23. 8. – 27. 8. 2021 9:00 – 15:00 tábor pro děti ZŠ cjkurzy@meta-ops.cz, 773 304 534
ICP, Integrační centrum Praha, o.p.s. připravují se kurzy – více zde
ZŠ Stross, Praha 7,  8. – 20. 8. 2021, 8:00 – 12:00 intenzivní kurz pro děti z Prahy 7, TaichT@Praha7.cz, 603 372 148
KC Zahrada, Praha 11, 23. – 27. 8. 2021, 9:00 – 16:00 příměstský tábor ivana.jirovska@kczahrada.cz, více na zde
Ústecký Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji – pořádá příměstský tábor v Ústí nad Labem – přednost dává nově příchozím žákům cizincům, kteří potřebují intenzivní jazykovou podporu – děti dojíždí z okolních měst (většinou Děčín, Teplice, Litoměřice, ale i Bílina nebo Roudnice nad Labem),  záleží na věku dítěte. Někdy jezdí i dvojice nebo skupinka z daného města.
Kurz pro předškoláky – pro děti ve věku 5-6 let (povinný předškolní ročník, odklad PŠD, s nástupem do 1. třídy ) – určeno dětem s žádnou nebo minimální znalostí ČJ – cílem je připravit děti na nové prostředí, popř. pomoci jim překonat nějakou překážku (většinou ostych mluvit)
Letní kurz českého jazyka v Teplicích z projektu MŠMT. Kurz bude probíhat na ZŠ Plynárenská 2953/6, 415 01 Teplice v termínu 2.8.-13.8.2021 od 9:00 do 12:30 každý všední den. Vzdělávací pracovnice Mgr. et Mgr. Daniela Hrdličková, daniela.hrdlickova@p-p-i.cz.
Zlínský CPIC – Zlínský kraj: Letní kurzy výuky Českého jazyka pro dospělé ale i děti (letní prázdniny). Výuka bude probíhat dle naplněnosti jednotlivých kurzů – on-line, Zlín, Vsetín, Valašské Meziříčí. Informace o aktuálním stavu naplněnosti prostřednictvím e-mailu: iczlin@suz.cz nebo na uvedených telefonních číslech: 577 018 651, 773 740 499, 725 148 515, 778 409 862.

 

Zveřejněn videozáznam – Webinář: Představení kurikula češtiny jako druhého jazyka a testu ke zjišťování úrovně českého jazyka u dětí s odlišným mateřským jazykem jako součást připravovaného systému podpory vzdělávání dětí a žáků cizinců

V sekci Webináře a videa jsme pro vás zveřejnili záznam webináře a dále prezentace všech přednášejících. v příštích dnes doplníme písemné odpovědi na dotazy z chatu.

Představení kurikula češtiny jako druhého jazyka a testu ke zjišťování úrovně českého jazyka u dětí s odlišným mateřským jazykem jako součást připravovaného systému podpory vzdělávání dětí a žáků cizinců.

 • Datum konání: 3. června 2021, 14.00 – 16.00 hodin

Stručný obsah:

 • Úvod – Mgr. Halka Smolová Závorová, NPI ČR, ústřední metodička pro vzdělávání
 • Představení kurikula ČDJ a testu ke zjišťování úrovně českého jazyka – Mgr. Alice Kourkzi, NPI ČR, garantka vzdělávání dětí a žáků s OMJ a nadaných
 • Systém podpory dětí a žáků cizinců ve školách – PaedDr. Michal Černý, ředitel Odboru základního vzdělávání a mládeže MŠMT
 • Představení upraveného systému podpory dětí a žáků cizinců ve školách (změny oproti říjnu 2020) – Mgr. Svatopluk Pohořelý, vedoucí Oddělení základního vzdělávání
 • Moderovaná diskuze – Dotazy a připomínky účastníků k příspěvkům

Letní kurzy češtiny pro předškoláky a školáky v Praze – META o.p.s.

V srpnu 2021 chystá nezisková organizace META o.p.s. letní intenzivní kurzy pro předškoláky a školáky z 1. stupně, kteří ještě dostatečně neovládají češtinu. Rovněž chystá příměstský tábor v Praze  “Čeština v akci”, ve kterém spojuje výuku a procvičování češtiny s nejrůznějšími hrami, tvůrčími aktivitami a výlety.

registraci spouštějí 16.6.2021. Více informací naleznete zde.

Informace k rozvolňování v ZŠ k 24. 5. 2021 (doplňujeme text z 17. 5. 2021) – překlady

Připravili jsme pro Vás překlad výtahu dokumentu MŠMT k rozvolňování a návratu do škol žáků ZŠ k 17. 5. 2021.

Překlady jsou k dispozici zde v těchto jazykových mutacích: ukrajinština, ruština, mongolština, vietnamština, rumunština, polština, bulharština.

Překlady doplňujeme o informaci a stavu k 24. 5. 2021, zde. (zdroj MŠMT)

Znění doplňku: Doplnění: Druhé stupně ZŠ (nižší ročníky víceletých gymnázií) budou od 24. května v celé ČR bez rotací. V případě antigenních testů se žáci budou testovat 1x týdně.

 Pokud byste potřebovali pro své žáky a jejich rodiče jiné jazykové mutace, rádi Vám je bezplatně zajistíme. Pište prosím na mail halka.smolova@npi.cz .

 

 

Jihomoravský kraj – Letní kurzy ČDJ pro cizince

Centrum pro cizince – Letní intenzivní kurzy pro děti. Termín všech kurzů je od 2. 8. 2021 do 19. 8. 2021. Výuka probíhá každý den 3×45 minut = 42 hodin výuky.

Otevírat se bude 8 kurzů pro děti a žáky od věku 5 do 18 let. Potřeba jazykových úrovní se bude zjišťovat při osobních schůzkách ve dnech od 21. do 24. 6. 2021 vždy pro určenou věkovou a národnostní skupinu. Pro více informací navštivte stránky www.cizincijmk.cz.

Letáky pro případné zájemce (možno předat žákům): čeština, angličtina, ruština

V případě zájmu o kurz vyplňte přihlašovací formulář v ČJ: https://forms.gle/wzm7YfHqWak8bUw69, EN: https://forms.gle/fWw8gzw5jRGaQGqc9 nebo RU: https://forms.gle/WhyS6iC8ebvTAVY2A.
Pokud to epidemiologická situace dovolí, budou kurzy probíhat prezenčně na adrese Mezírka 1, Brno. V opačném případě budou převedeny na online.

Zveřejněn soubor materiálů: Alice Kourkzi: KRABIČKA PRVNÍ ZÁCHRANY PRO UČITELE, první dny a týdny s žákem bez znalosti češtiny ve třídě

Nově zveřejňujeme již kompletní soubor materiálů k publikaci Alice Kourkzi: KRABIČKA PRVNÍ ZÁCHRANY PRO UČITELE, první dny a týdny s žákem bez znalosti češtiny ve třídě, najdete je v sekci Integrace.

Příchod nového žáka bez znalosti češtiny do třídy představuje velkou výzvu. Jedná se o velmi náročnou situaci nejen z pohledu žáka, který se musí rychle adaptovat na nové prostředí, ale i učitele, který se s podobnou situací může, ve své praxi setkat poprvé a čelí řadě otázek. Materiál přináší stručný návod především pro třídní učitele, jak v prvních týdnech po nástupu do školy postupovat, aby se žákovi dostalo maximální možné podpory a byl zajištěn hladký proces integrace do třídy. Věnuje se třem základním otázkám, které si učitel na počátku klade:
Jak žáka integrovat do třídního kolektivu?
Jak žáka učit češtinu?
Jak žáka zapojit do výuky?

Publikace  je doplněna o Informace pro zákonné zástupce (můžete jednoduše vytisknout a předat) – první dny a týdny s žákem bez znalosti češtiny ve třídě, v 18 jazykových mutacích,  stejně tak seznam doporučených kroků pro pedagogy a průvodce žáka, základní kroky v při začátku výuky ČJ, tyto mutace je možné si stáhnout a vytisknout.

K tomuto souboru jsou k dispozici vytištěné komunikační karty a další jednoduchý obrazový materiál (přílohy 4.4, 4.5, 4.6). Tyto materiály jsou vytištěny na tvrdším papíru, aby bylo možné je opakovaně používat, na vyžádání je rádi zdarma zašleme do školy nebo jsou k vyzvednutí na centrálním pracovišti NPI Praha, Senovážné náměstí 872/25, 110 00  Praha 1, kontaktujte Halku Smolovou Závorovou, tel. 770 124 750, e-mail: halka.smolova@npi.cz. 

 

Překlady informací k rozvolňování pro ZŠ

Připravujeme pro Vás překlad výtahu dokumentu MŠMT k rozvolňování a návratu do škol žáků ZŠ druhého stupně. Dokument obsahuje obecné informace – je nutné ho použít v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, tzn. jen pro kraje, ve kterých dochází k rozvolnění.

Česká verze dokumentu – zde.

Od 3. 5. 2021 je tento dokument k využití pro kraje: Karlovarský, Královéhradecký a Plzeňský, Středočeský, Liberecký, Pardubický a Prahu.

Od 10. 5. 2021 je tento dokument k využití pro kraje:  Ústecký, Olomoucký, Jihomoravský a Moravskoslezský.

Dokument je upraven tak, aby se v něm dal změnit termín a použít ho pro informaci rodičů žáků cizinců i v dalších vlnách rozvolnění. Je potřeba v něm však vždy změnit datum, od kdy úpravy platí!

Překlady v jazykových mutacích:

čeština (docx)čeština (pdf)

arabština (docx), arabština (pdf)

bulharština (docx), bulhrština (pdf)

němčina (docx), němčina (pdf)

angličtina (docx), angličtina (pdf)

španělština (docx), španělština (pdf)

francouzština (docx), francouzština (pdf),

mongolština (docx), mongolština (pdf)

polština (docx), polština (pdf)

rumunštin (docx), rumunština (pdf)

ruština (docx), ruština (pdf)

ukrajinština (docx), ukrajinština (pdf)

vietnamština (docx), vietnamština (pdf)

čínština (docx), čínština (pdf)

Otevření MŠ – přeložená věta pro rodiče

NPI ČR nechal přeložit text s informací o otevření MŠ, je možné v něm upravit datum podle postupného otvírání MŠ v jednotlivých krajích.

„V mateřských školách od 26. 4. 2021:
▪ se umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ, provoz probíhá v MŠ standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující tyto MŠ).“

Překlady k dispozici – zde.

Přejeme hodně zdaru všem v této nelehké době.

Překlady – hotovo – informace o provozu škol od 12. 4. 2021 a info leták pro rodiče k testování

Leták pro rodiče s informacemi k testování (překlad českého originálu MŠMT, NPI)

Leták pro rodiče – čeština

Leták pro rodiče – angličtina

Leták pro rodiče – ukrajinština

Leták pro rodiče – ruština

Leták pro rodiče – mongolština

Leták pro rodiče – vietnamština

Leták pro rodiče – čínština

Leták pro rodiče – rumunština

Leták pro rodiče – francouzština

Leták pro rodiče – němčina

Leták pro rodiče – španělština

NPI zajistil překlady informací z dokumentu: Základní informace k provozu škol – 12. 4. 2021 (pro ZŠ a MŠ)

Informace o provozu škol od 12. 4. 2021  (zdroj: web MŠMT, výtah) – na stránce s vyhotovenými překlady – zde

Pokud budete potřebovat pro rodiče svých žáků ještě další jazykové mutace, obraťte se prosím na email halka.smolova@npi.cz . Můžeme je pro Vás zajistit.

Čerstvá výzva MŠMT – LETNÍ KEMPY 2021 – podání žádostí do 30. 4. 2021

Přinášíme čerstvou informaci o vyhlášení dotační výzvy MŠMT Letní kempy 2021. Z podmínek vyplývá, že by se finanční prostředky daly též využít na podporu žáků cizinců, jejich adaptaci a přípravu na organický a pohodový vstup do nového školního roku. Výzva má obecnější charakter na aktivity zaměřené na well -being všech žáků. Je možno tedy žádat o podporu různých skupin žáků. Tato výzva se zaměřuje na NNO a volnočasové organizace.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu LETNÍ KEMPY 2021 k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu aktivit zaměřených na snížení nerovností v přístupu ke vzdělávání a podporu duševního zdraví u dětí, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku, v důsledku pandemie COVID 19.

Žádosti pro rok 2021 se vkládají prostřednictvím elektronického informačního systému ISPROM na adrese https://isprom.msmt.cz. ISPROM bude otevřen pro vkládání žádostí v úterý 6. dubna 2021 ve 12 hodin.

Žádost musí být podána nejpozději do 30. dubna 2021.
Upozorňujeme, že pro splnění lhůty musí být žádost tento den již doručena na MŠMT!

Aktuální znění výše uvedené výzvy naleznete zde:

Výzva Letní kempy 2021.pdf

 Kontaktní osoby:

Ing. Oldřich Komárek, tel.: 234 812 725, oldrich.komarek@msmt.cz
Ing. Tereza Vlčková, tel.: 234 812 727, tereza.vlckova@msmt.cz

https://www.msmt.cz/mladez/vyzva-letni-kempy-2021

 

Workshopy pro 1. a 2. ročníky SOŠ a SOU na téma (DEZ)INFORMACE – multikulturní a mediální výchova

Integrační centrum Praha, obecně prospěšná společnost zřízená hlavním městem Praha za účelem koordinace aktivit zaměřených na integraci cizinců na území metropole,  nabízí workshop, který zážitkovou formou zpracovává téma dezinformací a předsudků o cizincích, žijících v České republice a svou formou je vhodný do výuky multikulturní a mediální výchovy.

ICP se tématem cizinců dlouhodobě zabývá, a proto vnímá nedostatek ověřených informací jako klíčovou překážku v integraci. Právě proto vznikl projekt (DEZ)INFORMACE, jehož součástí je informační kampaň „Předsudky se šíří tam, kde nejsou fakta“ a speciálně vytvořené workshopy na školách.

CO WORKSHOP NABÍZÍ?

Workshopy jsou navrženy tak, aby se daly zakomponovat současně do výuky jak multikulturní, tak i mediální výchovy. Zážitkovou a atraktivní formou vedou žáky a studenty k tomu, aby se naučili ověřovat pravost informací na internetu a analyzovat mediální sdělení. Zároveň poskytují příležitost se dozvědět více o cizincích žijících v České republice.

KOMU JE WORKSHOP URČEN?

Workshop je určen žákům 8. a 9. tříd ZŠ a 1. a 2. ročníků SOŠ a SOU v rámci celé České republiky.

KDY A JAK BUDE WORKSHOP PROBÍHAT?

Workshopy budou realizovány ve školním roce 2021/2022. Metodicky je workshop navržen jak pro prezenční, tak i pro distanční výuku.

Časová dotace workshopu jsou dvě vyučovací hodiny.

Nabízíme také možnost účasti na pilotních workshopech během kterých chceme otestovat metodiku a následně workshopy upravit dle případných poznatků. Pilotní workshopy proběhnou během května a června 2021.

Workshopy jsou poskytovány v rámci projektu (DEZ)INFORMACE, který je financován ze zdrojů Evropské unie a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky, a tudíž jsou pro školy zcela ZDARMA.

MÁTE O WORKSHOP ZÁJEM?

Pokud vás téma workshopu zaujalo a měl/a byste zájem ho na své škole realizovat, kontaktujte koordiátorku projektu:

Jekaterina Gazukina
Koordinátorka projektu
e-mail: j.gazukina@icpraha.com
tel.: 775 509 732

Projekt (DEZ)INFORMACE, reg.č. AMIF/22/09, je financován v rámci národního programu Azylového migračního a integračního fondu a rozpočtem Ministerstva vnitra České republiky.

INTEGRAČNÍ CENTRUM PRAHA O.P.S.
Žitná 1574/51, 110 00 Praha 1
E-mail: centrum@icpraha.com

www.icpraha.com

http://go.sparkpostmail.com/f/a/_EbsFf2ASAq3hZSvd0yzoA~~/AAA-fAA~/RgRiNatKP0SJaHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL0lDUHJhaGEvP3V0bV9zb3VyY2U9ZWNvbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249MjAyMF8wMl8xNl9kZXppbmZvcm1hY2Ugd29ya3Nob3B5JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3Rlcm09ODc3JmVjbWlkPTFXA3NwY0IKYFJKJlNgQ9sFFVITY2VudHJ1bUBpY3ByYWhhLmNvbVgEAABcRw~~

http://go.sparkpostmail.com/f/a/akvn-pmZqwf0-5mqzFc-sA~~/AAA-fAA~/RgRiNatKP0SKaHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS9pY3ByYWhhLz91dG1fc291cmNlPWVjb21haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPTIwMjBfMDJfMTZfZGV6aW5mb3JtYWNlIHdvcmtzaG9weSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV90ZXJtPTg3NyZlY21pZD0xVwNzcGNCCmBSSiZTYEPbBRVSE2NlbnRydW1AaWNwcmFoYS5jb21YBAAAXEc~

http://go.sparkpostmail.com/f/a/wr9Kf8iPD6dlmHLb9p43VA~~/AAA-fAA~/RgRiNatKP0SMaHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vdXNlci9JQ1ByYWhhP3V0bV9zb3VyY2U9ZWNvbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249MjAyMF8wMl8xNl9kZXppbmZvcm1hY2Ugd29ya3Nob3B5JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3Rlcm09ODc3JmVjbWlkPTFXA3NwY0IKYFJKJlNgQ9sFFVITY2VudHJ1bUBpY3ByYWhhLmNvbVgEAABcRw~~

 

 

Pozvánka na panelovou diskuzi NPI ČR Hodnocení a klasifikace žáků s odlišným mateřským jazykem (v době pandemické:)

NPI ČR Vás zve na panelovou diskusi k tématu Hodnocení a klasifikace žáků s odlišným mateřským jazykem se zohledněním situace vzniklé pandemickými opatřeními.

Datum konání: 6. 4. 2021 (úterý), 14–16 hod.
Místo konání: on-line (zdarma)
Link pro přihlášení – zde.
Den před konáním panelu obdržíte na e-mail pozvánku s odkazem, který Vám umožní se zúčastnit.
Pro účast nemusíte nic instalovat, potřebujete pouze libovolný webový prohlížeč a připojení k internetu.

Program:

14.00 – 14.10 Úvod – Mgr. Halka Smolová Závorová, stručný popis možností dle legislativy – Mgr. Alice Kourkzi, NPI
14.10 – 14.30 Mgr. Ondřej Lněnička, ředitel školy, Základní škola profesora Švejcara v Praze 12
14.30 – 14.50 Mgr. Dominika Holubová, výchovná poradkyně, ZŠ LADA Česká Lípa
14.50 – 15.10 Mgr. Jaroslava Trautnerová, zástupkyně ředitele a Mgr. Jana Táborková, metodička prevence, učitelka ČDJ, ZŠ Karlovy Vary, Libušina 31, Karlovy Vary
15.10 – 16.00 Moderovaná diskuse

K diskuzi a ke sdílení dobré praxe jsme pozvali zástupce základních škol, které mají dlouholeté zkušenosti s podporou žáků cizinců, a proto již mají vypracované systémy této podpory. V době pandemie pak hledají strategie přístupu ke klasifikaci a hodnocení žáků cizinců v distanční výuce.

V rámci panelové diskuze budou prezentována témata týkající se hodnocení a klasifikace žáků s odlišným mateřským jazykem se zohledněním situace vzniklé pandemickými opatřeními. Jako jsou například: průběžné a výroční hodnocení těchto žáků, formy hodnocení u žáků s nulovou nebo velmi malou znalostí ČJ, rozdíl v přístupu k hodnocení cizinců mezi 1. a 2.stupněm, koordinace mezi vyučujícími jednotlivých předmětů a uplatňování individualizovaného hodnocení.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Zápisy do ZŠ na šk. rok 2021/2022 – překlady podpůrných materiálů pro ZŠ – informace pro rodiče cizince

Dobrý den,

NPI ČR připravil pro potřeby ZŠ překlad základních informací spojených se zápisem do ZŠ pro školní rok 2021/2022 v souladu s dokumenty vydanými MŠMT. Dokument je možno doplnit o personalizované údaje školy a poskytnout v jazyce země původu rodičům cizincům (do žlutě označených míst je možné doplnit údaje školy).

Zápisy do ZŠ pro školní rok 2021/2022.

Dále NPI ČR připravil soubornou informaci o systému a specifikách základního vzdělávání v ČR. Materiál se dotýká charakteristiky, cílů a obsahu vzdělávání a zároveň informuje o parametrech dalších školských zařízení jako jsou ŠD, ŠJ. Dotýká se též povinností a práv žáků a rodičů v souladu se školským zákonem.

Základní škola v ČR (základní vzdělávání).

Dokumenty jsou připraveny vždy v české verzi a poté v nejfrekventovanějších jazykových mutacích.

Pokud se vyskytne potřeba přeložení do dalších jazyků, neváhejte nás kontaktovat a NPI ČR Vám příslušnou jazykovou mutaci dokumentu zajistí – pište na adresu halka.smolova@npi.cz.

Přejeme všem klidný průběh letošních zápisů a budeme rádi za podněty pro další podporu škol, kterou by mohl NPI ČR poskytnout.

Nový překlad: Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. 2. 2021

Upozorňujeme na nový překlad materiálu Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. 2. 2021 – možno stáhnout zde, jedná se o obecné informace o situaci na školách od 27. 2. 2021 pro rodiče cizince, zdroj – MŠMT (informace budeme průběžně doplňovat v souladu s kroky MŠMT). Dispozici je česká verze, přeloženo do arabštiny, bulharštiny, němčiny, angličtiny, francouzštiny, mongolštiny, rumunštiny, ukrajinštiny, ruštiny, vietnamštiny a čínštiny.

 

 

Metodika integrace dětí s OMJ v mateřské škole (MŠ Srdíčko v Praze 12)

Upozorňujeme na inspirativní  Metodiku integrace dětí s OMJ v mateřské škole (MŠ Srdíčko v Praze 13, 2021), kterou zpracovala zkušená paní ředitelka (a lektorka vzdělávacího programu pro MŠ NPI) Radana Mikšová z MŠ Srdíčko v Praze 12 s kolegyní Petrou Macků. Jedná se o metodický materiál popisující krok po kroku způsob, jak na integrační proces v MŠ. Publikace vznikla v rámci projektu „Podpora integrace cizinců MČ Praha 12 – rok 2020“ podpořeného Ministerstvem vnitra ČR v rámci dotačního programu Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2020.  

Pozvánka na online informační setkání s diskuzí na téma „Nový systém jazykové přípravy dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ)“ (Meta o.p.s.)

META, o.p.s. ve spolupráci s MŠMT ČR a NPI ČR zve všechny aktéry působící na poli vzdělávání dětí a žáků s OMJ na panelovou diskuzi věnovanou tématu „Nový systém jazykové přípravy dětí a žáků s OMJ“. Cílem setkání je informovat pedagogy, zástupce krajských odborů školství a další klíčové aktéry o nově vzniklém systému a poskytnout prostor pro zodpovězení dotazů týkajících se nově zaváděného systému podpory.

Setkání proběhne online prostřednictvím platformy ZOOM ve středu 24. 3. 2021 od 14:00 do 17:00 hod.

Na seminář je možné se registrovat prostřednictvím registračního formuláře.

V rámci panelové diskuze budou představeny změny v systému zabezpečení bezplatné jazykové přípravy žáků s OMJ (Mgr. Svatopluk Pohořelý, vedoucí Oddělení základního vzdělávání, MŠMT ČR) a účastníci budou seznámeni i s metodickými materiály pro školy, které vzdělávají děti s OMJ (Mgr. Alice Kourkzi, garantka vzdělávání žáků s OMJ a žáků nadaných, NPI ČR).

 

Adaptační koordinátoři a překladatelské a tlumočnické služby v roce 2021 – máme pro Vás novinky!

S radostí Vám sdělujeme, že NPI ČR ve spolupráci s MŠMT přistoupil, s ohledem na pokračující omezení ve školách související se zákazem osobní přítomnosti žáků, k rozšíření možností využití  služeb adaptačního koordinátora v roce 2021. Nově budou tyto služby poskytovány nejen žákům s odlišným mateřským jazykem nově příchozím od začátku roku 2021, ale také těm, kteří přišli do ČR i dříve, ale vlivem současné situace ztratili kontakt se školou a potřebují individuální zacílenou podporu. Ta bude spočívat v individuální podpoře žáka s důrazem na rozvoj znalosti českého jazyka.

Cílovou skupinou aktivit integrace MV ČR zabezpečovaných NPI ČR a MŠMT v rámci „Postupu při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců-Ve vzájemném respektu v roce 2021“ (přijato Usnesením vlády č. 1352/2020) jsou nejen cizinci, ale ve výjimečných případech také státní občané České republiky, kteří mají prokazatelně obdobné integrační potřeby jako cizinci. Aktivity v oblasti integrace – zejména služby adaptačních koordinátorů, bezplatné tlumočnické a překladatelské služby pro MŠ, ZŠ, SŠ a poradenská zařízení lze tedy v souladu s výše uvedeným v odůvodněných případech poskytovat také českým občanům.

Pokud potřebujete využít služby adaptačního koordinátora či bezplatné překladatelské a tlumočnické služby, obraťte se na svého krajského koordinátora NPI ČR, který je vám k dispozici při realizaci služeb i pro jakékoliv dotazy na téma podpora žáků s odlišným mateřským jazykem.

 

Webinář 22. 2. 2021 Společné učení Metodou Feuersteina, zkušenosti zprostředkovaného učení – zaměřeno na cizince

Zveme Vás na cyklus webinářů připravených pro pedagogy, kteří pracují s dětmi/žáky s odlišným jazykem. Rádi bychom Vám v letošním roce nabídli nejen informace, ale také prostor pro hledání Vašich vlastních „dobrých řešení“.

Proto jsme připravili ve spolupráci s terénní učitelkou, zkušenou lektorkou a dlouholetou praktičkou Petrou Dočkalovou, seriál webinářů nazvaný Společné učení Metodou Feuersteina, zkušenosti zprostředkovaného učení – zaměřeno na cizince, který poskytne prostor pro hledání způsobů práce a podpory s dětmi/žáky cizinci. Nabízíme společnou cestu napříč tématy a společné hledání řešení, sdílení zkušeností v reálném čase a s kolegy, kteří řeší podobné situace a kladou si podobné otázky. Jedná se o 5 interaktivních setkání v online prostoru v roce 2021. Budou volně navazovat na úvodní semináře, které proběhly v roce 2020 s názvem Podpora žáků cizinců a s odlišným mateřským jazykem v praxi s použitím prvků Metody Feuersteina – ke shlédnutí zde. Do každého dílu je potřeba se přihlásit zvlášť (je možné se přihlásit nezávisle na předchozí účasti pouze na webinář, který Vás zaujme).

Naše lektorka též bloguje 🙂 na serveru Aktuálně.cz – zde

Zasíláme pozvánku na první z webinářů, který se bude věnovat tématu Spolupráce.

Termín konání: 22. února 2021, 17.00 – 18.30 hod.

Místo konání: online

Lektorka: Mgr. Petra Dočkalová

Účast: bezplatná

 • Obsah:
 • Výhody a úskalí – spolupráce s cizinci (cizinci nás učí zamyslet se nad češtinou JINAK – což je pro naše mozky přínosné).
 • Jak nastavit spolupráci, porozumění, důvěru (která je nosným pilířem v procesu učení.
 • Komunikace.
 • V rámci prvního letošního setkání se nejprve zaměříme na SPOLUPRÁCI. Jak nastavit, podporovat spolupráci. Spolupráci s cizinci, se všemi aktéry. Proč je důležité lidské přijetí a důvěra. Kroky podporující spolupráci a důvěru, ale i kroky, které toto kazí. Jak a kde začít v souvislosti s komunikací? Jak to vymyslet, pokud se spolupráce nedaří?
 • Poté budeme společně sdílet, podněty budou zaměřené a cílené na toto téma. Stanete se spolutvůrci Společného učení.
 • V druhé části propojíme toto téma s aktuálním děním – online výukou. Opět výhody a nevýhody + možnosti.

Link pro přihlášení –  zde (klikněte prosím na dlaždici Přihlásit). Do každého dílu je potřeba se přihlásit zvlášť. Je možné se přihlásit nezávisle na předchozí účasti pouze na webinář, který Vás zaujme.

Těšíme se v novém roce na setkání v online prostoru.

Nové překlady: Informace k provozu škol a školských zařízení od 29. 1. 2021

Informace k provozu škol a školských zařízení od 29. 1. 2021 – sestavili jsme pro Vás základní informace a přeložili do 12 jazykových mutací, aby je školy mohly použít při informování a komunikace s rodiči cizinci. Novinky se snažíme v co nejkratším čase přeložit a nabídnout.

Naleznete v sekci Tlumočení a překlady.

Inspirace: Předsudky se šíří tam, kde nejsou fakta. Otestujte si své představy o cizincích – webový portál (DEZ)INFORMACE v oblasti integrace

Integrační centrum Praha, o.p.s., realizuje projekt webový portál (DEZ)INFORMACE, jehož cílem je vyvrátit nejčastější nepravdivá tvrzení, která se objevují ve vztahu k cizincům, poskytnout základní fakta a zdroje.  Web lze využít pro práci ve školách s tématy integrace.

Předsudky se šíří tam, kde nejsou fakta. Otestujte si své představy o cizincích – zde.

Zveřejnění překladů „Informace k provozu škol a školských zařízení od 29. 1. 2021“

Dnes jsme zveřejnili překlady dokumentu „Informace k provozu škol a školských zařízení od 29. 1. 2021“ do třinácti různých jazyků. Naleznete je, jako obvykle, na stránce překladů.

Podcast NPI ČR, projekt APIV B: Škola jako nástroj integrace cizinců aneb „umět učit cizince znamená umět učit“

Rozhovor s Vladislavem Günterem, který je expertem na výuku skupin složených z různých národností, jazykových úrovní i věku. Podcast přináší též inspiraci z britského Leicesteru i tipy, jak do výuky v českých školách zapojit také děti, které mají v češtině vážné mezery.

Zveřejněn zde.

 

MŠMT – VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍ VÝZVY NA PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ CIZINCŮ V POVINNÉM PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ROCE 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 28. ledna 2021 dotační výzvu na podporu vzdělávání cizinců v povinném předškolním vzdělávání v roce 2021.

Cílem výzvy je podpora výuky českého jazyka u dětí-cizinců v povinném předškolním vzdělávání za účelem jejich úspěšné integrace a plynulého přechodu do základního vzdělávání přizpůsobená potřebám těchto dětí.

Lhůta pro podávání žádostí: do 5. března 2021

Podrobnosti naleznete zde.

Nová videa – Interkulturní rozdíly v kontextu začleňování dětí/žáků cizinců (1/2021)

NPI ČR připravil na základě kladných ohlasů na seminář Interkulturní rozdíly v kontextu začleňování dětí/žáků cizinců v ČR sérii videí pro seznámení se se základními specifiky a informacemi souvisejícími s vybranými skupinami cizinců, se kterými se pedagogičtí pracovníci/pracovnice při své práci potkávají v ČR v největší míře. Videa vznikla ve spolupráci NPI ČR a Integračního centra Praha (ICP). To poskytuje již několik let služby interkulturních pracovníků. Tito interkulturní pracovníci pracují s cizinci a jejich rodinami, které přichází do ČR, a pomáhají jim řešit nejrůznější problémové situace v běžném životě při začleňování do společnosti v ČR. Práce interkulturních pracovníků zahrnuje podporu těchto rodin i při komunikaci se školou. Videa též obsahují základní informace o zvyklostech a kulturní a společenské situaci, ze které do ČR cizinci přicházejí. Videa zpracovávají tématiku cizinců přicházejících do ČR z: Ruska a Ukrajiny, Vietnamu, Číny a cizinců z arabských zemí. Jedná se často o kulturně či společensky odlišné země. S uvědoměním si, že nelze vždy z jednotlivých případů usuzovat na skutečnost, videa pracují s jistou přijatelnou mírou zobecnění, kterou používají za účelem vysvětlení specifik jednotlivých cizineckých skupin.

Vaše připomínky či dotazy buď směřujte na kontakty uvedené vždy na konci videa či na koordinátorku podpory pedagogů pracujícími s dětmi/žáky cizinci NPI ČR Halku Smolovou Závorovu.

Doufáme, že materiál bude pomocí pro pedagogy při práci s dětmi/žáky cizinci. Zároveň děkujeme za spolupráci Integračnímu centru Praha.

Všechna videa naleznete zde

 

Deset zásad komunikace s rodičem z odlišného kulturního prostředí

NPI ČR připravil doporučení deseti jednoduchých zásad, jak nastavovat komunikaci s rodiči dětí/žáků z odlišným mateřským jazykem (též cizinců). Snažili jsme se najít doporučení, která by byla podporou pro pedagogy setkávající se s rodiči z odlišných kultur a hledající způsoby, jak nejlépe nastavit korektní vztahy a atmosféru porozumění a důvěry ve vztahu rodič, žák, učitel.

Deset zásad komunikace s rodičem z odlišného kulturního prostředí

 

Zveřejňujeme přehled nabídky doučování pro žáky s OMJ (cizince) v jednotlivých krajích ČR

Krajští koordinátoři podpory pedagogů pracujících s dětmi/žáky cizinci posbírali informace ohledně doučování žáků cizinců ve svých krajích. Kontakty a specifikace služeb naleznete zde.

 

MŠMT zveřejnilo VÝZVU PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PODPORU AKTIVIT INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONÁLNÍM ŠKOLSTVÍ V ROCE 2021

VÝZVA PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PODPORU AKTIVIT INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONÁLNÍM ŠKOLSTVÍ V ROCE 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 na podporu aktivit integrace cizinců v regionálním školství v roce 2021.

Nová publikace NPI – ADAPTAČNÍ KOORDINÁTOR NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE, metodická příručka

Nabízíme Vám novou publikaci NPI, snažili jsme se jednoduše a přehledně zpracovat základní informace, které mohou být užitečné pedagogům, kteří řeší otázky spojené s podporou nově příchozích dětí/žáků do české školy a mohou jim ulehčit orientaci v tématu integrace cizinců.

Předkládáme stručné a ucelené informace o práci adaptačního koordinátora a využití jeho služeb při přijímání dítěte/žáka cizince (dále jen „žákaׅ“) do školy. Tato příručka je primárně určena pedagogickým pracovníkům ve školách poskytujících povinnou školní docházku. V modifikované formě je ji možno aplikovat i pro práci adaptačního koordinátora v mateřské škole. Hlavním cílem příručky je usnadnit proces adaptace nově příchozího žáka na prostředí české základní školy. Metodická příručka je určena zejména adaptačním koordinátorům, třídním učitelům a ostatním vyučujícím, kteří v ní naleznou nejen potřebné informace a možné postupy ale i inspiraci, jak lze s těmito žáky pracovat ve škole. Využívat ji může dále i koordinátor vzdělávání cizinců (pokud je tato funkce ve škole zřízena), výchovný poradce, asistent pedagoga, vedení školy anebo ostatní pracovníci, se kterými se žák ve škole setkává.
V elektronické podobě, je příručka k dispozici na webu NPI ČR: cizinci.npi.cz/adaptacni-koordinatori. Najdete zde funkční a aktualizované odkazy, překlady dokumentů a další materiály.
Neváhejte, podívejte se a dle potřeby využijte!

Děkujeme za spolupráci všem krajským spolupracovníkům, kteří se podíleli na konečné verzi publikace připomínkami z praxe.

Ke stažení celá publikace – zde – Adaptační koordinátor na základní škole – metodická příručka

(Pro plnou funkci odkazů si prosím příručku stáhněte na disk.)

 

 

Doplnili jsme překlady alergenů

Na stránce překladů naleznete alergeny nyní nejen ve všech jazycích EU, ale i v do jazyků mimo EU, do kterých běžně překládáme (arabštiny, kazaštiny, mongolštiny, ruštiny, srbštiny, ukrajinštiny, vietnamštiny a čínštiny).

EDIT: Překlad aktuálních informací MŠMT k otvírání škol – již zveřejněno.

Překlad výtahu aktuálních informací  MŠMT v tomto znění  do mongolštiny, rumunštiny, ruštiny, ukrajinštiny, vietnamštiny, čínštiny, arabštiny, bulharštiny, němčiny, angličtiny, španělštiny, francouzštiny a italštiny. Již přeložené naleznete na stránce s překlady (23. 11. doplněny ro, ru, uk a vi; 24. 11. it, mn a zh)

Zbytek překladů jsme zveřejnili 25. 11. 2020.

Pozvánka na webinář NPI ČR s názvem PODPORA ŽÁKŮ CIZINCŮ A S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM V PRAXI S POUŽITÍM PRVKŮ METODY FEUERSTEINA 2, 7. 12. 2020, 17.00 hod. on-line

Pro velký zájem a skvělé zpětné vazby jsme pro Vás připravili pokračování webináře NPI ČR s názvem Podpora žáků cizinců a s odlišným mateřským jazykem v praxi s použitím prvků metody Feuersteina 2,

který se koná 7. prosince 2020, 17.00 – 18.40 hodin on-line, účast na webináři není zpoplatněna.

Odkaz pro přihlášení: zde.

Anotace webináře:

Při spolupráci s cizinci je důležité si uvědomit specifika učení se cizím jazykům. Často nejde pouze o osvojení si češtiny, ale i seznámení se s naší kulturou, tradicí, navázání důvěry, spolupráce, vzájemného respektu. Konkrétní možnosti, jak podpořit spolupráci, řeč, porozumění. Jak pracovat, pokud se nedaří.
Na co v terénu narážíme? Hodnocení, struktura hodiny, čas, aktuální online prostor – jak toho využít? Vše z praxe, autentické materiály.
Toto vše + podněty, které budou vycházet od vás, z vašich potřeb.

 Cíle:

·        navázat na 1. setkání (kde bylo cílem získat vhled, uvědomit si specifika, zamyslet se a sdílet)

·        zaměřit se na specifika jednotlivých jazyků

·        uvědomit si možnosti podpory učení cizinců

·        zprostředkovat zkušenost, praktické ukázky

·        umožnit debatu, klást otázky, společně sdílet

·        podpořit se vzájemně, nasměrovat

Více o lektorce na jejích stránkách https://terenniucitelka.cz/

Upozornění:  Webinář bude probíhat v prostředí Google Meet

Prvních zhruba 200 registrovaných bude přímo v místnosti, kde bude moci klást otázky a budou plnohodnotnými účastníky. Pro další, kteří se nevejdou do tohoto limitu a přihlásí se jako náhradníci, umožníme účast v rámci streamu.

Odkazy budou rozeslány nejpozději v průběhu pondělka dopoledne – pokud nedorazí, zkontrolujte si složku se spamy či hromadnou poštou – pokud jej nenaleznete, napište e-mail organizačnímu garantovi; nevolejte telefonem kolem začátku webináře

Pro přihlášení do on-line místnosti je potřeba mít účet Google, který si můžete zdarma založit.

Těšíme se na setkání v on line prostoru.

Webinář: Začínáme učit češtinu jako druhý jazyk – úvod do problematiky

Dovolujeme si Vás pozvat na webinář NPI ČR s názvem Začínáme učit češtinu jako druhý jazyk – úvod do problematiky, který se koná 18. 11. 2020 od 13:00 do 16:30 hodin on-line, účast na webináři není zpoplatněna.

Přihlásit se můžete zde.

Anotace:
Webinář je koncipován jako úvod do problematiky výuky ČJ jako druhého jazyka (dále jen ČJD) na ZŠ. Je určen pro začínající učitele ČJD na ZŠ, a to jak pro pedagogické nováčky, tak učitele češtiny s praxí, kteří zatím neměli s češtinou pro cizince zkušenosti. Webinář by měl sloužit k počátečnímu zorientování v problematice výuky ČJD.

Na webináři budou účastníci seznámeni s těmito tématy:

 • žáci cizinci v ZŠ, jejich začleňování, věkové zvláštnosti,
 • struktura vyučovací hodiny, pedagogické zásady, organizační formy,
 • učebnice a další materiál k výuce,
 • komunikační přístup při výuce ČJD, výuka gramatiky,
 • hodnocení a diagnostika žáků cizinců.

Lektorka: Mgr. Jana Rodrová, dlouholetá lektorka kurzů ČDJ, spolupracovnice Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, supervizora Pilotního projektu hl. m. Prahy: Systémová podpory výuky ČJ jako cizího jazyka ve 21 MČ HMP. Spoluautorka publikací: Rodrová, J., Vymětalová, M. Čeština pro cizince, Jazykové hry. Praha. 2016, Rodrová, J., Vymětalová, M. Čeština pro cizince, Jazykové hry 2. Praha. 2018.

Webinář bude veden interaktivní formou, lektorka dává prostor pro vyjádření, dotazy a postřehy účastníků, proto je počet účastníků omezen na 30.

Časový harmonogram:
13.00 – 14.30 1. blok
14.30 – 15.00 přestávka
15.00 – 15.30 2. blok

Webinář bude probíhat v prostředí MS Teams. Po přihlášení obdrží přihlášení účastníci odkaz pro připojení k webináři.

Doufáme, že takto koncipovaný rychlý úvod do problematiky bude pomocí pro pedagožky a pedagogy, kteří se s problematikou nově seznamují. Těšíme se na setkání v on line prostoru.

Zveřejnili jsme záznam z webináře 9. 11. (Podpora žáků cizinců a s OMJ v praxi s použitím prvků metody Feuersteina)

Sestřih záznamu z pondělního webináře, který se zabýval úvodním seznámením s metodou Reuvena Feuersteina na konkrétních dotazech účastníků, jsme zveřejnili na stránce s webináři.

S lektorkou Mgr. Petrou Dočkalovou plánujeme navazující webinář na 17:00 v pondělí 7. 12. 2020. V blízké době se zde objeví odkaz na registraci.

Inspirace: ONLINE DOUČOVÁNÍ PRO DĚTI CIZINCŮ

Centrum demokratického vzdělávání  nabízí a realizuje doučování pro děti cizinců.  Od 12. 10. se přesunulo do virtuálního prostoru, kde se děti mohou nadále setkávat s lektory CDV.

Je poskytováno doučování češtiny, matematiky a angličtiny pro žáky a studenty z Prahy. Doučování probíhá individuálně či v malé skupině účastníků.
Doučování se koná virtuálně od pondělí do čtvrtka v odpoledních hodinách prostřednictvím Skypu.
Doučování je v této nové formě otevřeno úplně novým zájemcům!
Pro domluvení informační schůzky se můžete obrátit na sarka@demokratickeho-vzdelavani.cz

Pozvánka na webinář NPI ČR s názvem Podpora žáků cizinců a s odlišným mateřským jazykem v praxi s použitím prvků metody Feuersteina, 9. 11. 2020, 17.00 hod. on-line

Dovolujeme si Vás pozvat na webinář NPI ČR s názvem Podpora žáků cizinců a s odlišným mateřským jazykem v praxi s použitím prvků metody Feuersteina, který se koná 9. 11. 2020 od 17:00 hodin on-line, účast na webináři není zpoplatněna.

Odkaz pro přihlášení: zde.

Anotace webináře:
Při spolupráci s cizinci, provázení, pokud se dostanou do ČR, je potřeba je seznámit nejen s češtinou, ale i kulturou a určitými „specifiky“ co se týká jazyka.
Seminář ukáže, jak můžeme využít principy FIE (Feuersteinovo instrumentální obohacení) při tomto společném učení. Jaké jsou jednotlivé etapy, pokud si člověk osvojuje nové jazyky. Tématem bude jedinečnost učení se cizímu jazyku, konkrétní možnosti podpory, příběhy z terénu.

Cíle:

 • seznámit se s principy FIE (Feuersteinovo instrumentální obohacení), konkrétně ty, které se velmi vhodně dají použít při spolupráci s cizinci;
 • uvědomit si, jakou roli hraje čas, při učení se cizímu jazyku;
 • pojmenovat si jednotlivé fáze učení a integračního procesu;
 • doporučit literaturu a další inspirativní zdroje.

Více o lektorce na jejích stránkách https://terenniucitelka.cz/

Upozornění:

 • Webinář bude probíhat v prostředí Google Meet.
 • Odkaz do on-line místnosti bude registrovaným účastníkům rozeslán v průběhu pondělka – pokud nedorazí dvě hodiny před webinářem, zkontrolujte si složku se spamy či hromadnou poštou – pokud jej nenaleznete, napište organizačnímu garantovi karel.kolar@npi.cz.
 • Pro přihlášení do on-line místnosti je potřeba mít účet Google, který si můžete zdarma založit.

Doufáme, že pro Vás bude vybrané téma obohacením a inspirací při Vaší další práci.

Těšíme se na setkání v on-line prostoru😊

Distanční výuka v mateřské škole s přihlédnutím k dětem s odlišným mateřským jazykem

Nabízíme článek s příkladem dobré praxe Mgr. Kateřiny Hanuškové, zástupkyně ředitelky MŠ Motýlek, Vlasákova 955, Praha 13, který vznikl jako příspěvek do Bulletinu NPI ČR k tématu podpory pedagogů pro práci z dětmi s odlišným mateřským jazykem.

Nový článek v sekci Inspirace: Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s. vydalo podrobný manuál o lokální integraci Manuál lokání integrace.

Ozvěny konference Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince IV

Konference Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince IV proběhla online dne 15. 10. 2020.  Všem účastníkům děkujeme za zapojení do diskuze a kladné ohlasy, které nám dávají energii do další práce:).

Na konferenci promluvil zástupce MŠMT Mgr. Svatopluk Pohořelý o nově připravovaném systému podpory dětí žáků cizinců či s odlišným mateřským jazykem v ČR. Dále jsme vyslechli příspěvek na téma připravovaného kurikula češtiny jako druhého jazyka pro základní povinné vzdělávání a orientačního nástroje pro určení znalosti českého jazyka Mgr. Alice Kourkzi. Byla představena též nabídka NPI ČR v oblasti podpory pedagogů, kteří se věnují dětem/žákům cizincům či s odlišným mateřským jazykem.

V druhém dopoledním bloku byly představeny strategie jak podporovat děti/žáky cizince a s odlišným mateřským jazykem v době uzavření škol, a to konkrétně pro předškolní vzdělávání přednesla prezentovala svoje zkušenosti pro MŠ Mgr. Radana Mikšová, ředitelka MŠ Srdíčko v Praze 12, základnímu vzdělávání se věnovala Mgr. Tereza Martínková, ředitelka ZŠ Curieových v Praze 1 a SŠ možnosti podpory pro žáky SŠ představila Mgr. Michaela Jiroutová, META o.p.s.

Všechny příspěvku byly zaměřeny zejména na předání informací využitelných v praxi v této nelehké době.

Na stránce konference jsme pro Vás připravili sestřihané záznamy vystoupení jednotlivých řečníků a jejich prezentace.

Děkujeme všem přednášejícím za jejich spolupráci a nasazení a těšíme se, že se snad v budoucnosti potkáme i osobně:). V roce 2021 se opět těšíme na setkání na konferenci Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince V, kterou pro Vás připravíme.


Doučování žáků s OMJ

Řešíte, jak podpořit žáky s výpadkem ve výuce? Pomoci mohou studenti pedagogických fakult či vyšších odborných škol. Jejich praxe proběhnou přímo ve Vaší základní škole formou skupinového či individuálního doučování vybraných žáků. Doučování může probíhat osobně i on-line.

Mnoho dětí a žáků dětí zůstalo během období distanční výuky bez větší podpory. Bariérou byla technika (nemají doma dostatečné vybavení, připojení) a/nebo problémy v rodině (chybějící kapacita rodičů). Ne všude lze poskytnout dodatečnou pomoc samotnými školami, sociálními službami, či dobrovolníky. Přesto je nutné děti v nadcházejícím školním roce podpořit plošněji a co nejvíce vyrovnávat vzniklé rozdíly. Dobrou možností je zapojení studentů pedagogických oborů, kteří jsou vysoce motivovaní a mají odborné vedení svých kateder.

Více informací zde:

https://www.zapojmevsechny.cz/doucovani/

Změna zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) + překlady

Upozorňujeme na změnu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), účinnou od 1. 10. 2020.

Překlady k použití pro školy zde.

V § 50 školského zákona odstavec 4, upravuje postup ukončení základního vzdělávání žáka cizince, jenž po dobu 60 vyučovacích dnů nedoložil důvody své nepřítomnosti.

Změna spočívá v rozšíření platnosti ustanovení pro všechny skupiny žáků cizinců (původně se vztahovalo pouze na žáky cizince bez trvalého pobytu na území ČR) a zároveň zavádí jednoznačnou lhůtu 15 dnů pro odpověď rodičů žáka cizince na výzvu ředitele školy.

Problematiky cizinců se týká konkrétní změna:

§ 50

(4) Pokud se cizinec, který nemá trvalý pobyt na území České republiky, neúčastní vyučování nepřetržitě po dobu nejméně 60 vyučovacích dnů, nedoloží důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem a ani po písemné výzvě ředitele školy zaslané na poslední známou adresu zákonného zástupce cizince nesdělí, že bude i nadále navštěvovat danou školu, přestává být dnem následujícím po uplynutí této doby žákem školy.

(4) Pokud se cizinec neúčastní vyučování nepřetržitě po dobu nejméně 60 vyučovacích dnů, nedoloží důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem a ani po následné písemné výzvě ředitele školy zaslané na poslední známou adresu zákonného zástupce cizince ve lhůtě 15 dnů ode dne odeslání výzvy nesdělí, že bude i nadále navštěvovat danou školu, přestává být dnem následujícím po uplynutí této lhůty žákem školy.

Úplné znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) s vyznačenými změnami naleznete zde.

 

Konference META o.p.s. Dlouhodobá jazyková podpora žáků s OMJ jako prevence školní neúspěšnosti

Živý stream mezinárodní konference: Dlouhodobá jazyková podpora žáků s OMJ jako prevence školní neúspěšnosti

Ve čtvrtek 22. října 2020 od 9:30 do 16:00 proběhne živé vysílání mezinárodní konference „Dlouhodobá jazyková podpora žáků s OMJ jako prevence školní neúspěšnosti“, kterou organizuje společnost META, o. p. s. a na kterou Vás srdečně zve.

Cílem konference je představit české i zahraniční zkušenosti s dlouhodobou podporou dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ). META, o. p. s. dlouhodobě upozorňuje na potřebnost intenzivní výuky češtiny pro nově příchozí děti a žáky. Současná intenzivní jazyková příprava se zaměřuje zejména na rozvoj komunikačního jazyka. Touto konferencí bychom však rádi upozornili na potřebnost rozvoje akademického jazyka, který je nutné poskytovat dětem a žákům s OMJ v dlouhodobém horizontu.

Své zkušenosti s tímto tématem přednesou zkušení pedagogové různých stupňů vzdělávání, koordinátor vzdělávání cizinců, pedagogičtí výzkumníci, ale i zástupci českého a rakouského ministerstva školství. Ze zahraničních hostů se můžete těšit na pedagožku a výzkumnou pracovnici Jenni Alisaari z Finska či světově uznávaného profesora Jima Cumminse z Torontské univerzity v Kanadě, který se dlouhodobě věnuje osvojování druhého jazyka u žáků s OMJ a seznámí Vás s poznatky ze své mnohaleté praxe nejen v severoamerickém, ale i evropském kontextu.

 Na konferenci se můžete zaregistrovat zde.

Více informací najdete na webových stránkách METY.

Nový Bulletin o podpoře pedagogů pracujících s dětmi/žáky cizinci

K příležitosti konference Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince IV, která proběhla online dne 15. 10. 2020 jsme vydali bulletin s informacemi o podpoře poskytované ze strany NPI ČR, příkladech dobré praxe a dalších tématech blízkých tématu konference.

Inspiromat: vyšla nová publikace: Jazykové hry pro malé školáky

Svatava Škodová, Markéta Lysá: Jazykové hry pro malé školáky  (Wolters Kluwer 2020) Soubor her určených pro výuku češtiny jako cizího jazyka a je zaměřena na děti mladšího školního věku, tedy na tu skupinu, která herní aktivity v jazykovém vyučování potřebuje nejvíce. Publikace je rozdělena na dvě části – Jazykové hry pro malé školáky fonetické a Jazykové hry pro malé školáky lexikální a gramatické.

Celostátní konference: Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince IV – 15. 10. 2020 – letos on line

Letošní konferenci Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince IV připravujeme na 15. 10. 2020, bohužel z důvodu opatření v souvislosti s opatřením Vlády ČR není možné konferenci pořádat prezenčně, přesouváme ji tedy do online prostoru.

Přístup na konferenci je zdarma.

Jako v minulých letech nabídneme informace MŠMT k aktuálnímu stavu a plánovaným krokům v oblasti podpory pedagogů pracujících s dětmi/žáky cizinci a informace o aktivitách NPI ČŘ. Zevrubněji se budeme zabývat tématem podpory žáků s odlišným mateřským jazykem v podmínkách změněných opatřeními v souvislosti s COVID -19.

Možnost přihlášení zde. Na základě přihlášení Vám bude zaslán před konáním konference link pro připojení.

Na všechny tradiční i nové účastníky se těšíme.

Aktualizováno: Vzdělávací program Interkulturní rozdíly v kontextu začleňování dětí/žáků cizinců do českého vzdělávacího systému

Vzhledem k epidemiologické situaci bude seminář streamován. Proto jsme uvolnili kapacitu a je možné se na něj ještě přihlásit zde.

Vzdělávací program:

Interkulturní rozdíly v kontextu začleňování dětí/žáků cizinců do českého vzdělávacího systému

Na školení budou přiblíženy vybrané komunity cizinců žijících v ČR. Kromě jejich základní charakteristiky, bude kladen důraz na vysvětlení hlavních rozdílů v systémech formálního vzdělání v zemích jejich původu oproti českému vzdělávacímu systému. Ze zkušeností s interkulturní prací a kontaktem s cizinci vyplývá, že právě rozdílná očekávání bývají často zdrojem komplikací při spolupráci rodičů-cizinců a školy. V rámci školení také zazní tipy pro pedagogy, jak komunikací s rodiči-cizinci zefektivnit.

Školení povedou interkulturní pracovníci Integračního centra Praha, neziskové organizace zaměřené na podporu integrace cizinců na území hl. m. Prahy. Více o činnosti organizace na www.icpraha.com.

Termín: 23. září 2020, 8.30 – 15.30

Program:

 • 8.30 – 10.00 ukrajinská a ruskojazyčná komunita (specifika komunity, kazuistiky, doporučení jak jednat s rodiči za účelem efektivního a hladkého průběhu vzdělávání v české škole)
 • 10.00 – 11.30 vietnamská komunita (specifika komunity, kazuistiky, doporučení jak jednat s rodiči za účelem efektivního a hladkého průběhu vzdělávání v české škole)
 • 11.30 – 12.00 přestávka na oběd
 • 12.00 – 13.30 čínská komunita (specifika komunity, kazuistiky, doporučení jak jednat s rodiči za účelem efektivního a hladkého průběhu vzdělávání v české škole)
 • 13.30 – 15.30 arabská komunita (specifika komunity, kazuistiky, doporučení jak jednat s rodiči za účelem efektivního a hladkého průběhu vzdělávání v české škole)

Program bude probíhat dle anoncovaného časového harmonogramu v reálném čase a bude streamován na uzavřeném kanálu youtube.

Rozsah: 8 vyučovacích hodin.

Hl. m. Praha vypsalo granty pro oblast podpory aktivit integrace cizinců

Programu v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2021.

Lhůta pro podávání žádostí o podporu v tomto programu je stanovena od 1.10. do 13.10.2020 včetně tohoto data.

Podmínky programu a formulář pro podání Žádosti naleznete v příloze tohoto e-mailu, obojí je samozřejmě i ke stažení na tomto odkazu na webových stránkách HMP.

Pro konzultace a dotazy ohledně tohoto dotačního programu se můžete obrátit na pracovníky našeho oddělení:

JménoE-mailTelefon
Mgr. Jan Janoušekjan.janousek@praha.eu236 005 251
Ilona Fiedlerováilona.fiedlerova@praha.eu236 002 647
Mgr. Jana Hajnájana.hajna@praha.eu236 002 599

Nové překlady do ar, bg, de, en, es, fr, mn, ro, ru, uk, vi, zh, výtahu z „Manuálu“ k zahájení školního roku 2020/21 od MŠMT

Český text pro informaci najdete ke stažení níže.

Překlady do jazyků: EN, DE, FR, ES, RU, UK, BG, RO, VI, CHI, MN, jsou k dispozici zde .

Překlad do arabštiny bude k dispozici 3. 9. 2020.

Videa k pracovním listům Spolu to zvládneme

Zveřejnili jsme videa k pracovním listům Spolu to zvládneme. Autorka pracovních listů nahrála tato videa, aby ukázala, jak je možno s listy pracovat. Videa je možno použít též jako pomůcku při domácím procvičování českého jazyka a též jako podporu při distančním vydělávání. Videa najdete zde.

POZOR – Úprava podmínek – Adaptační koordinátoři pro nejen nově příchozí děti/žáky a překladatelské a tlumočnické služby pro PPP a SPC

Služby adaptačních koordinátorů, které jsou standardně poskytovány po dobu 4 týdnů po příchodu dítěte/žáka cizince do české školy, je možné dočasně (v souvislosti s uzavřením škol ve 2. pololetí školního roku 2019/20) poskytovat také dětem/žákům cizincům, kteří nejsou nově příchozí, ale s ohledem na uzavření škol potřebují pomoc s adaptací na školní prostředí. Toto dočasné opatření platí na období do 30. 11. 2020 a jedná se zejména o podporu při osvojování základů českého jazyka.

NOVĚ, s účinností od 1. 7. 2020, mohou využívat tlumočnické a překladatelské služby též školská poradenská zařízení (PPP, SPC).

 

Doplňujeme informace průběžně:)

Sekci Inspiromat začínáme plnit (pokud máte zajímavý materiál, rádi ho do této sekce našeho webu zařadíme – napište nám) a do sekce Vzdělávací materiály a metodiky jsme do článku Slovní(č)ky pro děti doplnili odkazy na audio slovníky, které byly sestaveny v rámci realizace projektu podpořeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Výzvy Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2019, organizací F POINT z.s.

Inspirace: Pedagogická podpora žáků-cizinců v základních školách – zpráva ze šetření projektu APIV A

Byla zveřejněna zpráva ze šetření projektu APIV A.  Monitoring pedagogické realizace podpůrných opatření pro žáky-cizince a žáky s odlišným mateřským jazykem v základních školách je součástí aktivity KA 04 Výuka češtiny jako druhého jazyka pro žáky cizince v projektu Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem – Implementace akčního plánu inkluzivního vzdělávání – metodická podpora (APIV A). Aktivita KA 04 je zaměřena na podporu pedagogických pracovníků při začleňování žáků-cizinců a žáků s odlišným mateřským jazykem do společného vzdělávání prostřednictvím osvojování si českého jazyka jako druhého jazyka, jako prostředku interkulturního učení a nástroje pro osvojení vzdělávacích obsahů.
Monitoring se realizoval v roce 2019 na vybraných základních školách všech krajů ČR.

Pedagogická podpora žáků-cizinců v základních školách 2020

Inspiromat: Výstupy z mezinárodní konference „Integrace na školách – vzdělávání, dětí migrantů“ IOM 2018

Přidán příspěvek Výstupy z mezinárodní konference „Integrace na školách – vzdělávání, dětí migrantů“- sdílení příkladů dobré praxe (14. – 15. 6. 2018), IOM ve spolupráci s MHMP – zde

 

Nový překlad: Dodatek k harmonogramu uvolňování opatření v oblasti školství

NPI ČR nechal přeložit krátkou informaci MŠMT ke konci školního roku. Jedná se o poslední dodatek k Harmonogramu uvolňování opatření v oblasti školství.

Zdroj: www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi

Překlady naleznete, jako obvykle, na stránce s tlumočením a překlady.

Zveřejněny dva nové webinář – videa k problematice podpory žáků s OMJ: Podpora dětí s OMJ v MŠ distanční formou a Specifika hodnocení a klasifikace žáků s odlišným mateřským jazykem

Podpora dětí s OMJ v MŠ distanční formou (06/2020)

Jak poskytnout efektivní podporu dětem s OMJ v MŠ v podobě distančního vzdělávání – náměty na možnosti efektivní komunikace s dětmi a rodiči v době, kdy není možná docházka dětí do MŠ. Jak realizovat doučování ČJ ,,na dálku“? Jak zapojit rodiče a děti s OMJ do distančních aktivit připravovaných pro celou mateřskou školu.
Lektorka: Mgr. Radana Mikšová (Mateřská škola Srdíčko v Praze 12, ms_levskeho@centrum.cz)

Možnosti podpory žáků s odlišným mateřským jazykem v době hlavních prázdnin (06/2020)

Webinář nabízí možnosti podpory, praktické tipy a doporučení, jak mohou žáci s odlišným mateřským jazykem v období hlavních prázdnin zůstat více v kontaktu s českým jazykem. S ohledem na nedávné uzavření škol a složitou situaci, která z toho pro vzdělávání těchto žáků vyplývá, je žádoucí, aby tito žáci i v době hlavních prázdnin neztratili kontakt s češtinou. Jejich učitelky a učitelé mohou v tomto směru sehrát důležitou roli průvodce a rádce jak na to.
Lektoři: Mgr. Michala Bernkopfová, Ph.D. (META, o.p.s.; bernkopfova@meta-ops.cz) a Bc. Jan Heinrich (META, o.p.s.; heinrich@meta-ops.cz)

Oba webináře jsou ke zhlédnutí v nově vytvořeném adresáři https://cizinci.npi.cz/webinare/

Zveřejněn nový webinář – video: Specifika hodnocení a klasifikace žáků s odlišným mateřským jazykem

NPI ČR připravil ve spolupráci se Základní školou nám. Curieových, Praha 1, webinář – video na aktuální téma: Specifika hodnocení a klasifikace žáků s odlišným mateřským jazykem.

Webinář se zabývá doporučeními a možnostmi při hodnocení a klasifikaci žáků s odlišným mateřským jazykem s ohledem na nedávné uzavření škol a složitou situaci, která z toho pro vzdělávání i hodnocení těchto žáků vyplývá. Obsahuje příklady dobré praxe a další vysvětlení navržených postupů.

Lektorkami jsou Mgr. Alice Kourkzi, garantka vzdělávání dětí a žáků s OMJ a nadaných, Odbor kurikula a všeobecného vzdělávání, NPI ČR, alice.kourkzi@npicr.cz,  a  Mgr. Dominika Vondrová,  koordinátorka OMJ na ZŠ nám. Curie, dominika.vondrova@zscurie.cz.

Ke zhlédnutí je webinář zde.

Prezentace k webináři je zpřístupněna zde.

Webinář vznikl v rámci kmenové činnosti Národního pedagogického institutu České republiky https://www.npicr.cz/

Přehled nabízených kurzů ČJ pro děti a žáky s OMJ v jednotlivých krajích v době hlavních prázdnin

S koncem školního roku se blíží též období, kdy děti a žáci s odlišným mateřským jazykem ztrácí každodenní kontakt s českým jazykem, což činí jejich návrat v září do školy obtížnějším. Proto NPI ČR, prostřednictvím krajských center podpory, posbíral dostupné informace o nekomerčních kurzech českého jazyka pro děti a žáky s odlišným mateřským jazykem, které jsou poskytovány různými organizacemi v  jednotlivých krajích v době hlavních prázdnin.

Seznam může sloužit jako pomůcka pro pedagogy, aby mohli svým žákům poradit, kde je možné procvičovat český jazyk i v době hlavních prázdnin.

Seznam a informace jsou průběžně aktualizovány, pokud máte informaci o dalších nekomerčních kurzech, rádi je do seznamu doplníme. Pište na adresu halka.smolova@npicr.cz

Kraj Kurzy ČJ pro děti a žáky OMJ
Jihomoravský neučí se
Jihočeský neučí se
Královéhradecký neučí se
Vysočina FPoint (p. Chvátalová – mobil +420 775 123 184) jako každý rok nabídnou i letos: 2x týdně „dopolední kluby“ – 1,5 hod. úterý a čtvrtek, na konci prázdnin týdenní příměstský klub (9 až 13 hod.)
Karlovarský neučí se
Liberecký CIC – Letní intenzívní kurz poběží (podrobnosti zde)od pondělí 17. 8. do pátku 28. 8. 2020 v celkovém rozsahu 40 VH. Určen je žákům 2. stupně ZŠ (10 – 14 let, začátečníci – A0), kteří se nově zapojují do školní docházky. Díky dotaci bude realizován zdarma. Místo konání – v prostorách CIC, Moskevská 27/14 (poblíž Fügnerovy). Registrace – liberec1@cicpraha.org .
Olomoucký neučí se
Moravskoslezský neučí se
Pardubický Centrum na podporu integrace cizinců:
O prázdninách nepřipravují kurzy češtiny. Je možné, že bude doučování (tady záleží na domluvě s dobrovolníky)
Most pro o.p.s.:
• 4 nové kurzy pro dospělé (budou probíhat také o prázdninách) – nezveřejňují na stránkách – mají velký zájem
• budou děti učit o prázdninách – připravují realizaci
Plzeňský Poradna pro cizince a uprchlíky DCHP (PCU DCHP), Cukrovarská 16, Plzeň, červenec – srpen, Kurz češtiny pro děti – 1. stupeň, Kurz češtiny pro děti – 2. stupeň, Letní intenzivní kurz pro děti, Nutné přihlášení dítěte zákonným zástupcem v PCU DCHP.
CPIC Plzeňský kraj CPIC Plzeň, Americká 39, 6 – 10 let, začátečníci, realizace v případě naplnění kurzu
CPIC Plzeňský kraj CPIC Plzeň, Americká 39, 10 – 14 let, začátečníci, realizace v případě naplnění kurzu
CPIC Plzeňský kraj CPIC Plzeň, Americká 39, předškolní věk, začátečníci, realizace v případě naplnění kurzu
Praha a Střední Čechy CIC: Letní intenzivní kurzy – termíny ještě ladí s lektory, vše je zdarma, PRAHA (Karlínské náměstí 7, Praha 8), 2x LIK pro předškolní děti – 24 vyučovacích hodin – kapacita jednoho kurzu 8 dětí, LIK pro děti 1. stupně ZŠ – 38 VH – kapacita 12 dětí, LIK pro děti 2. stupně ZŠ – 48, VH – kapacita 12 dětí, KOLÍN (Zahradní 46, Kolín), 4x LIK: pro předškolní děti, mladší školní, starší školní – začátečníci, teenageři–pokročilí, kapacita kurzu: 6 dětí, 1 týden, 15 VH, MLADÁ BOLESLAV (Dukelská 1093, Mladá Boleslav), mladší školní děti, kapacita kurzu: 10–12 dětí, rozsah kurzu: 1 týden, 15 VH
IC PrahaKurz 5 – 8 let, Praha 12, 3. 8. – 14. 8. 2020 (pondělí – pátek), 8:00 – 12:00 hod, úroveň A0 – A1, MŠ Oáza, Čechtická 758/6, 142 00 Praha 12,Kurz 9 -12 let, Praha 4, 8. – 20. 8. 2020 (pondělí – čtvrtek), 9:00 – 12:00, úroveň A1 – A2, 32 vyučovacích hodin, ZŠ Táborská, Táborská 421/45, Praha 4 Kurz 10 – 15 let, Praha 12, 8. – 21. 8. 2020 (pondělí – pátek), 8:00 – 12:00 hod, úroveň A0 – A1, MŠ Oáza, Čechtická 758/6, 142 00 Praha 12, zdarma, kurzy@icpraha.com
In-báze: Pobytový tábor mimo Prahu v rekreačním areálu Sever Mšeno v přírodě a trvá 5 nocí. Ubytování v chatkách (chatky MDU), děti: 6-11 let, 3. až 8. 8. 2020, Příměstský tábor: pětidenní tábor v Praze či blízkém okolí s přespáním dětí doma, mladší děti 5-11 let, 13. až 17. 7. 2020, starší děti 11-18 let, 24. až 28. 8. 2020, celodenní výlety/akce, jedná se o výlety a exkurze v Praze a okolí, konkrétní termíny na webu, pro starší a mladší děti, v průběhu června či letních prázdnin.
Praha 3: Meta, o.p.s., Letní kurzy češtiny, děti/žáci z Prahy 3 (ostatní pouze při volné kapacitě), srpen 2020 (1. a 2. týden – 1. a 2. stupeň, 3. a 4. týden předškoláci); připravují i příměstský tábor (poslední týden v srpnu), zdarma, cjkurzy@meta-ops.cz
Praha 4: Intenzivní kurz češtiny jako druhého jazyka v rámci projektu obcí MV, zajišťuje CIC, předškolní děti, srpen 2020, Intenzivní kurz češtiny jako druhého jazyka v rámci projektu obcí MV, zajišťuje CIC, děti/žáci ZŠ, srpen 2020
Praha 11: Příměstský tábor – smíšený pro děti s OMJ a majoritu v rámci projektu obcí MV, děti s OMJ (10 i majoritní děti (10) z Prahy 11, 24. až 28. 8. 2020, Cena: 500 Kč, ivana.jirovska@kczahrada.cz, https://kczahrada.cz/
Intenzivní kurz češtiny pro děti cizince v rámci projektu obcí MV, ZŠ Pošepného, děti cizinci z Prahy 4, grafnetrova@zsposepneho.cz
Praha 12: 2x Intenzivní kurz češtiny MŠ Oáza (ve spolupráci s ICP), děti s OMJ 5 – 8 let (z Prahy 12), nada.sloviakova@mappraha12.cz,
Intenzivní kurz češtiny (ve spolupráci s ICP), děti /žáci ZŠ (z Prahy 12), nada.sloviakova@mappraha12.cz
Praha 14: Příměstský tábor v rámci projektu obcí MV (ve spolupráci s ICP a OPU), děti s OMJ (z Prahy 14), 27. až 21. 7. 2020, ekaterina.kokkalou@praha14.cz
Ústecký Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji pořádá příměstský tábor s kurzem češtiny, Termín : 10. 8. až 21. 8. 2020, místo konání Ústí nad Labem a Teplice, pořádá též „přípravný kurz do školy“ pro předškolní děti, termín : 13. 7. až 24. 7., místo konání: Poradna pro integraci, Velká Hradební 33, Ústí nad Labem
Zlínský neučí se

 

 

 

 

Žáci druhých stupňů základních škol a žáci středních škol – možnost prezenční docházky – překlady

MŠMT upravilo harmonogram uvolňování opatření ve školách a byla schválena možnost realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky druhých stupňů základních škol a žáků středních škol mimo závěrečné ročníky, a to v období od 8. do 30. června 2020. NPI ČR přeložilo text MŠMT, který tuto možnost vysvětluje. Text obsahuje dvě varianty pro školy. Je potřeba umazat text, který škola nepotřebuje.

O bezplatný překlad personalizovaných informací ohledně provozu školy je možné požádat prostřednictvím krajského pracoviště NPI ČR.

Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020

NPI ČR připravil výtah všeobecných informací pro rodiče v souvislosti s návratem některých skupin žáků do škol z dokumentu MŠMT Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020. Dokument byl přeložen do 13 jazykových mutací. Dokument obsahuje všeobecné informace, které se týkají všech škol a popisují režim v období otevření základních škol.

Překlady naleznete, jako obvykle, na stránce Tlumočení a překlady.

Nové překlady – Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění – 12 jazykových mutací

NPI ČR nechal přeložit pro potřeby základních škol Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které je přílohou manuálu pro ZŠ Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020. Manuál vydalo MŠMT dne 30. 4. 2020.

Zdroj:http: web MŠMT

 

Upozornění – využití finančních prostředků z rozvojového programu MŠMT Podpora vzdělávání cizinců ve školách na rok 2020 v době distančního vzdělávání

MŠMT vyhlásilo výsledky rozvojového programu Podpora vzdělávání cizinců ve školách  na rok 2020 (čj.: MSMT-33 014/2019).

Soubor s výsledky ke stažení zde: dotace_cizinci_rok_2020_33014_19.pdf

Aktuální informace:

Dotaci v rámci rozvojového programu „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“ na rok 2020 lze s ohledem na současnou situaci čerpat také na aktivity, při kterých probíhá vzdělávání cizinců na dálku.

Zdroj: Web MŠMT 

Strategie přechodu školy na distanční vzdělávání aneb Učíme (i) na dálku (modifikace DŽC) – krokovník pro školy

Krajské pracoviště NPI ČR v Plzni připravilo jednoduchý a přehledný krokovník, který by mohl být pomocí pro školy i jednotlivé pedagogy, kteří postupně přecházejí na on-line výuku a podporu dětí/žáků cizinců na dálku.  V odkazu Vám krokovník nabízíme k využití.

Strategie přechodu školy na distanční vzdělávání_DŽC_final.d

 

Nové překlady – Harmonogram uvolňování mimořádných opatření v oblasti školství a Schéma uvolňování mimořádných opatření

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo Harmonogram uvolňování mimořádných opatření v oblasti školství coby součásti celkového uvolňovacího scénáře. NPI ČR zajistilo překlad částí harmonogramu, které se týkají základních škol za účelem zjednodušení komunikace škol s rodiči žáků cizinců. Dále bylo přeloženo schéma, které v přehledné struktuře shrnuje informace obsažené v dokumentu.

Originál dokumentu najdete na webu MŠMT. Překlady jsou na tomto webu na stránce s tlumočením a překlady.

Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021 – přeložený dokument

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu (5. měsíc), a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. NPI ČR připravil pro potřeby MŠ překlad dokumentu do nejfrekventovanějších jazyků, aby mohly rodičům cizinců poskytnout tuto informaci v jejich jazyce. Dokument je připraven k použití. Do žlutě označených míst je potřeba doplnit personalizované údaje jednotlivé školy.

Překlad naleznete, jako obvykle, na stránce s tlumočením a překlady.

Soubor doporučení pro rodiče žáků cizinců – Jak můžete pomoci svému dítěti při vzdělávání na dálku?

NPI ČR připravil soubor krátkých doporučení pro rodiče žáků cizinců, jakým způsobem mohou své děti v době distančního vzdělávání podporovat. Materiál byl přeložen do 13 jazykových mutací, aby jej mohly učitelky a učitelé předat rodičům žáků cizinců a použít jej jako podpůrný materiál při komunikaci s nimi. Všechny jazykové mutace jsou k dispozici v sekci překlady.

Autorka: Mgr. Alice Kourkzi, garantka vzdělávání dětí a žáků s OMJ a žáků nadaných, NPI ČR

Webinář s praktickými ukázkami možností výuky doma

Dne 15. 4. 2020 bude vysílán nový webinář na téma Žáci s odlišným mateřským jazykem v době uzavření škol. Praktické ukázky možností výuky.

V průběhu webináře budou představeny konkrétní příklady, jak lze zadávat úkoly pro žáky s odlišným mateřským jazykem (předměty Člověk a jeho svět a Český jazyk). Hovořit se bude také o praktických a funkčních příkladech práce (nejen s těmito) žáky z konkrétních škol, a co z nabytých zkušeností můžeme vytěžit i pro budoucí běžnou výuku.

Lektorka: Mgr. Karolína Dohnalová (META, o.p.s.) Moderátor: Mgr. Vladislav Günter (NPI ČR – APIV B)

Sledujte na YouTube živě od 10:00.

Desatero pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) na dálku

Distanční výuka je velkou výzvou nejen pro učitele. Učitel je často jediným průvodcem češtinou i on-line vzděláváním pro žáky cizince (též „s OMJ“). V následujícím textu nabízíme přehledně zpracované tipy, jak při výuce na dálku postupovat vzhledem k těmto žákům.

Desatero pro výuku žáků s OMJ na dálku

Text byl připraven na ve spolupráci NPI ČR a META o.p.s.

Přehled možností distančního doučování žáků s odlišným mateřským jazykem

Níže naleznete přehled nestátních neziskových organizací, které nabízejí doučování žáků s odlišným mateřským jazykem v době distančního vzdělávání.

 

Čerpáno z materiálu zpracovaného Konsorciem nevládních organizací pracujících s migranty.

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty zpracovalo soubor Aktivity pro žáky s OMJ_seznam aktivit NNO v době distančního vydělávání, který obsahuje informace o nabídkách pro pedagogy, psychosociální pomoci a volnočasových aktivit, které tyto organizace nabízí. Jedná se o doplňkové služby, které mohou hrát významnou roli při podpoře žáků cizinců a mohou být pomocí pro pedagogy při jejich práci.

 

Záznam webináře „Jak na výuku na dálku u žáků s odlišným mateřským jazykem“

Záznam webináře Jak na výuku na dálku u žáků s odlišným mateřským jazykem naleznete na YouTube.

Webinář byl připraven ve spolupráci SYPO, APIV B, META o.p.s. a NPI ČR. V rámci webináře byly nabídnuty tipy a užitečné odkazy, které usnadní komunikaci pedagogů s rodiči žáků cizinců. Webinář se věnuje tomu, jak zůstat v pravidelném kontaktu s žáky cizinci, proč je to důležité, a zejména jaké výukové materiály je možné využít a jak srozumitelně zadávat úkoly a hodnotit žáky cizince.

Aktuálně ke koronaviru! Překlady materiálů k využití pro komunikaci s rodiči dětí/žáků cizinců

Aktualizace 2. 4. 2020: NPI ČR a META o.p.s. zpracovali materiál k využití pro pedagogy při komunikaci s rodiči žáků cizinců. Uvědomujeme si, že v této nelehké době jsou kladeny velké nároky na komunikaci pedagogů s žáky i jejich rodiči. Proto nabízíme podporu pedagogům v podobě připraveného dopisu pro rodiče žáků cizinců a soupis on line zdrojů pro výuku a procvičování českého jazyka pro cizince v domácím prostředí.

 1. Informace pro rodiče – soubor je k využití pro školy (pozor – je v něm zvýrazněno místo, kde si každá škola musí doplnit vlastní kontaktní údaje), obsahuje informace pro rodiče, jak mají spolupracovat se školou v době distančního vyučování.
 2. On-line zdroje – soubor zdrojů pro práci žáků cizinců on-line z domova – výuka českého jazyka. Soubor je k využití jak pro pedagogy, vzhledem k tomu, že je k dispozici v 11 jazykových mutacích, je vhodný pro též pro rodiče žáků cizinců.

Aktualizace 26. 3. 2020: Na stránce s překlady přibylo Opatření k zápisům do základních škol pro školní rok 2020/2021.


Upozorňujeme na nabídku Národního pedagogického institutu ČR – zajištění bezplatných překladatelských a tlumočnických služeb pro školy v souvislosti s potřebou informovat rodiče či zákonné zástupce dětí/žáků cizinců o situaci související s koronavirem.

Již přeložené dokumenty naleznete na stránce s překlady. Na stejné stránce jsou uvedeny podrobnosti k možnosti překladů a tlumočení pro děti MŠ/ZŠ. V případě potřeba kontaktujte krajské koordinátory.

Nová publikace – Průvodce začleňováním žáků s OMJ pro základní školy

META, o.p.s. vydalo novou publikaci s názvem Průvodce začleňováním žáků s OMJ pro základní školy

Cílem publikace je zpřehlednit a usnadnit ředitelům a učitelům základních škol proces začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do ZŠ. První dvě vymezují základní pojmy a řeší téma Získávání gramotnosti ve druhém (dalším) jazyce. Meta o.p.s. publikaci pojala shrnutí svých dosavadních zkušeností s tématem začleňování, výuky češtiny a inkluze ve výuce shromážděných za více než deset let. V jednotlivých praktických kapitolách publikace se tak věnuje tématům od přípravy na samotný příchod žáka, spolupráce a komunikace s rodiči, včetně rozhodujícího momentu přijetí žáka a jeho zařazení do ročníku, přes adaptaci a socializaci žáka jako nezbytné podmínky pro učení se novému jazyku a zažívání školního úspěchu, až k zajištění výuky češtiny jako druhého jazyka, a teprve v poslední kapitole se zabýváme zapojením žáků do běžných hodin výuky, plánováním výuky a hodnocením.

Dostupné na webu META, o.p.s.

Nová sada pracovních listů z naší produkce na webu

Na stránce s materiály pro 2. stupeň základních škol jsme zveřejnili sadu pracovních listů s titulem Spolu to zvládneme od Jitky Mikolášové.

Vznik Národního pedagogického institutu České republiky

K 1. lednu 2020 došlo ke sloučení Národního ústavu pro vzdělávání a Národního institutu pro další vzdělávání a vznikl Národní pedagogický institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) – příspěvková organizace přímo řízená MŠMT (zkratka NPI ČR). Více o nové instituci naleznete na jejím webu.

V souvislosti s tím probíhá řada změn v organizaci. Jednou z nich je například přesun portálu z adresy cizinci.nidv.cz na cizinci.npicr.cz, ale stále bude fungovat přesměrování. Nicméně agendy v rámci prioritního tématu dětí/žáků cizinců zůstávají zachovány – stejně služby, které poskytujeme.

Nová videohospitace z MŠ

Pro Vaši inspiraci v rámci výuky češtiny jako druhého jazyka v mateřské škole doporučujeme videohospitaci, kterou natočilo NÚV a je k dispozici na metodickém portálu RVP.

Překlady k dispozici volně na našem webu

Dokončili jsme další fázi doplnění dostupných překladů na stránku s Tlumočením a překlady, kam jsme také přesunuli všechny překlady, které dříve byly umístěné v záložce Metodiky. Zveřejněno je již přes 700 souborů s překlady.

Přání do nového školního roku 2019/20 a ohlédnutí za podporou NIDV k DŽC v roce 2018

Přejeme všem dětem/žákům cizincům i jejich učitelům a vedení škol vše nejlepší do nového školního roku. Podpora prostřednictvím NIDV probíhá nadále a těšíme se na Vaše dotazy v novém složení týmu. Koordinaci agendy dětí/žáků cizinců na celostátní úrovni se začátkem nového školního roku přebírá Mgr. Halka Smolová Závorová.

Současně bychom se chtěli ohlédnout za minulým kalendářním rokem prostřednictvím několika statistik, které byly vyhotoveny v rámci přípravy Výroční zprávy NIDV. Vybraná čísla za rok 2018 jsou:

 • 49 vzdělávacích programů v rámci ČR (697 účastníků),
 • 1 celostátní konference s tématem Děti/žáci cizinci (81 účastníků),
 • 157 podpořených prostřednictvím adaptačních koordinátorů,
 • 33 podpořených překladatelskými službami,
 • 23 podpořených tlumočnickými službami,
 • byli podpořeni pedagogičtí pracovníci z celkem 317 škol.

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo III. výzvu k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení na podporu kulturních aktivit napomáhajících integraci cizinců žijících v ČR

Určení výběrového dotačního řízení: muzea, galerie, knihovny a další kulturní instituce a zařízení registrované nebo založené do 31. 12. 2017 vyjma státních příspěvkových organizací. Podmínkou je realizace projektů v úzké spolupráci s některým z center na podporu integrace cizinců nebo ve spolupráci s některou z organizací cizinců nebo spolky, jejichž hlavní činností je práce s cizinci. Nemohou tedy žádat přímo NNO, ale jen kulturní instituce, které ovšem musí na projektu spolupracovat s nějakou věcně relevantní NNO.
Uzávěrka výběrového dotačního řízení: do 19. července 2019, při osobním podání do 15.30 hodin do podatelny MK, při podání poštou s razítkem pošty s datem 19. července 2019.

Text výzvy
Podpora kulturních aktivit napomáhajících integraci cizinců žijících v ČR – III. výzva

Formulář žádosti
Podpora kulturních aktivit napomáhajících integraci cizinců žijících v ČR – žádost III. výzva

Jihlavské listy přinášejí článek o několikaletých zkušenostech se začleňováním a vzděláváním žáků cizinců

Jihlavské listy přinášejí článek o několikaletých zkušenostech Základní školy Jihlava, Křížová 33 se začleňováním a vzděláváním žáků cizinců

63. setkání Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka

V sobotu 1. prosince 2018 od 10 hodin se koná v prostorách ÚJOP UK (Praha-Krystal, José Martího 407/2, 162 00 Praha) 63. setkání AUČCJ.

Bližší informace jsou k dispozici na těchto odkazech.

(Pokračování textu…)

Newsletter 02/2018/Rakousko

Navazující cyklus školení pro učitele (nejen) na základních a středních školách − výuka žáků cizinců na SŠ a ZŠ (2018/2019) v Brně

Pro školní rok 2018/2019 AUČCJ otevřela v Brně nově akreditovaný cyklus školení, který by měl začínajícím učitelům pomoci zorientovat se v oblasti výuky češtiny jako cizího jazyka pro děti ve věku od 2 do 19 let, tzn. od předškolního věku do ukončení střední školy. Účastníci se seznámí se specifiky jednotlivých věkových skupin, která mají vliv na lingvodidaktické postupy a metody, na tvorbu materiálů a testování a hodnocení. Důraz je kladen na praktické ukázky výuky jazykových jevů a nácvik jednotlivých jazykových kompetencí.

Více informací zde:

http://www.auccj.cz/probihajici-projekty/cyklus-skoleni-pro-ucitele-cestiny-na-zs-a-ss-2018-2019-a599

Kamarádi – dlouhodobý vzdělávací projekt pro děti

Vzdělávací projekt neziskové organizace Spolek Zaedno, pod názvem Kamarádi, působí po celé České republice od roku 2012 a zaměřuje se na vzdělávání dětí. Hlavními tématy jeho působení jsou vzdělávání v jazycích národnostních menšin, multikulturní výchova a podpora lidských práv a právo na inkluzívní vzdělávání. Mimo několik hlavních aktivit projekt vydává tištěný časopis Kamarádi a jeho interaktivní verzi pro prohlížení na PC. Více o projektu a časopisu najdete na stránkách:

https://www.zaedno.org/home-kamaradi

BULLETIN NIDV – speciální vydání zpravodaje pro pedagogické pracování je věnováno vzdělávání dětí/žáků cizinců (číslo 3, ročník 2018)

Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince

Název programu: Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince

Datum konání: 10. 10. 2018

Místo konání: MŠMT, Karmelitská 529/7, Praha 1, sál C 081

Druhý ročník celostátní konference Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince II s mezinárodní účastí je zaměřen na problematiku přijímání, začleňování a vzdělávání dětí/žáků cizinců v běžné škole. Pozornost je věnována teoretickým východiskům společného vzdělávání a legislativě, problematice dotačního systému, rozvojových projektů a programů, dále pak poskytování podpory formou podpůrných opatření jedincům z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami, rozvíjení komunikační kompetence této cílové skupiny, podpoře adekvátních strategií učení a výukových metod, podpůrný metodickým a učebním materiálům, dále pak příkladům dobré a inspirativní praxe v zahraničí i v Česku.

Dopolední jednání bude realizováno v plénu formou prezentací zástupců MŠMT, lektorů a odborných pracovníků NIDV, dále reprezentantů neziskových organizací, nadací, sdružení a dalších participantů.

V odpolední části se uskuteční odborný panel: příklady dobré a inspirativní praxe přijímání, začleňování a vzdělávání dětí/žáků/studentů cizinců v Řecku a na Slovensku; příklady dobré a inspirativní praxe přijímání, začleňování a vzdělávání dětí/žáků/studentů cizinců v České republice; prezentace podpůrných výukových materiálů vydaných NIDV k této oblasti, problematika výuky českého jazyka jako cizího jazyka / druhého jazyka / českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem; legislativa – závazné normy a dokumenty k přijímání, začleňování a vzdělávání dětí/žáků cizinců.

Cílová skupina: Konference je určena široké pedagogické veřejnosti.

Pozvánka na akci

Plakát

Přihlášení na akci

Děti mají obrovské vnitřní zdroje, se kterými dokážou pracovat

Ačkoliv je společné vzdělávání tématem, o němž se v posledních letech velmi intenzivně mluví, je stále opředeno mnoha mýty či nejasnostmi. Ve školních kabinetech, třídách i domácnostech tak mohou panovat obavy z inkluze dětí s potřebou podpůrných opatření, a přitom se takovým dítětem může během školní docházky stát v podstatě kterékoliv. Stačí málo – rozvod, stěhování, vada řeči, pomalejší chápání nebo naopak nadprůměrná inteligence či nadání. Ve všech těchto případech by měla být dítěti nabídnuta pomoc. Pomoc nesoucí název společné (inkluzivní) vzdělávání. Konzultantka z Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání v Olomouci Irena Balaban Cakirpaloglu má k tomuto tématu hodně co říci. A nejen proto, že se této problematice léta věnuje jako odbornice. V jejích 16 letech jí i její sestře zabalili rodiče kufry a všichni se přestěhovali z Makedonie do České republiky. Irena se tak ze dne na den stala inkludovaným žákem cizincem.

Celý rozhovor naleznete zde: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/deti-maji-obrovske-vnitrni-zdroje-se-kterymi-dokazou?lang=1

UČITELÉ A LEKTOŘI ČEŠTINY V ZAHRANIČÍ SE SETKALI V PRAZE

Praha, 3. srpna 2018 – V prostorách Domu zahraniční spolupráce se včera již podesáté setkali učitelé českého jazyka vysílaní ke krajanským komunitám v zahraničí a lektoři českého jazyka a literatury, kteří působí na zahraničních vzdělávacích institucích.

Mezi 80 účastníky nechyběli zástupci institucí, které se podílí na administraci Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí, a další příznivci výuky českého jazyka (zástupci Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí, bohemisté, zástupci Českých škol bez hranic, zástupci Českých center, apod.). Za MŠMT se akce zúčastnil náměstek pro řízení sekce operačních programů Václav Velčovský.

Hlavním tématem setkání byly nové trendy ve výuce češtiny jako cizího jazyka, program zpestřili zajímaví hosté z akademické i kulturní sféry, součástí byla i prezentace jednotlivých lektorátů i působišť krajanských učitelů.

U příležitosti setkání učitelů u krajanů a lektorů rovněž vyšel bohemistický časopis Krajiny češtiny, který slouží jako platforma výměny informací, názorů a zkušeností nejen pro učitele a lektory, ale také pro všechny zájemce o výuku češtiny v zahraničí, především však bohemisty. Více zde: http://www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici/obecne-informace-o-krajinach-cestiny/.

Reporty o migraci v pravidelných zprávách MVČR

Pro lepší informovanost veřejnosti začalo Ministerstvo vnitra České republiky vydávat pravidelné čtvrtletní zprávy o migraci. Souhrnné zprávy budou informovat o legální migraci na území České republiky a ukazovat vývoj migračních tras v Evropě.

MVČR v první čtvrtletní zprávě podává údaje o současné stabilní situaci v ČR a o zvyšování počtu cizinců, kteří přicházejí do ČR pracovat. Aktuálně zpráva podává statistické údaje o nelegálním migračním proudu na jihu Evropy.

Čtvrtletní zprávy MVČR zveřejňuje na stránce ZDE a aktuální zpráv je ke stažení níže.

Ke stažení: Čtvrtletní zpráva o migraci – II. 2018

Psychologové a pedagogové PPP, krajských koordinátorů péče o žáky–cizince

V nové kategorii menu tohoto webu pod názvem Metodici v PPP vám poskytujeme aktuální kontakty na členy pracovní skupiny psychologů a speciálních pedagogů pedagogicko-psychologických poraden, krajských koordinátorů péče o žáky–cizince.

   

   

   

   

Teacher´s training to the inclusion of the children of foreiners (TTI)

Na konci května roku 2018 byl ukončen projekt Strategické partnerství v odborném vzdělávání Erasmus+ Teacher´s training to the inclusion of the children of foreiners (TTI) neboli Vzdělávání učitelů k inkluzi dětí cizinců předložením závěrečné zprávy Domu zahraniční spolupráce.

Národní institut pro další vzdělávání se stal na konci roku 2016 koordinátorem tohoto projektu, zaměřeného na téma přípravy učitelů na zařazení dětí cizinců do běžné výuky. Tento projekt trval dvacet měsíců a jeho aktivity byly ukončeny v květnu 2018.

Za partnery projektu si NIDV vybral slovenský Štátny pedagogický ústav, dále řecké st General Lyceum of Trikala a italskou neziskovou organizaci CEMEA Neapol.

Během projektu se uskutečnila čtyři setkání partnerů – v Praze (10/2016), Neapoli (4/2017), Bratislavě (11/2017) a Trikale (4/ 2018). Kromě projektových pracovních jednání se během setkání konaly metodické návštěvy škol a školských zařízení, mezinárodní seminář, diskuze s představiteli organizací pracujících s migranty aj.

Projektová práce byla po celou dobu úzce propojena s činností Portálu podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky – cizince NIDV a odborníky zapojenými do jeho aktivit.

Poslední projektové setkání v Triklale mělo za cíl shrnout výstupy projektu a představit e-learning NIDV nabízený právě v rámci Portálu podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky – cizince. E-learningový modul vzniklý v rámci projektu se tak stane součástí DVPP a zároveň bude použit partnery projektu v jejich činnosti, jelikož je současně přeložený i do anglického jazyka.

Dalšími produkty (kromě e-learningu) projektu jsou vstupní status quo analýza mapující aktuální stav legislativy a školství v jednotlivých zemích. Dále dotazník týkající se potřeb pedagogů prvních a druhých stupňů základních škol v Itálii, Řecku, na Slovensku a v České republice včetně jeho vyhodnocení, seznam organizací působících v oblasti práce s dětmi-žáky cizinci v jednotlivých zemích projektu a