Digitální učební materiály pro všeobecné i odborné vzdělávání v ukrajinské škole – článek, přehled

Digitální učební materiály pro všeobecné i odborné vzdělávání v ukrajinské škole

Celoukrajinská škola online   

https://lms.e-school.net.ua

Celoukrajinská škola online je digitální platforma pro distanční a kombinované vzdělávání žáků 5. – 11. ročníku (lze ji využít i pro individuální vzdělávání) a pro metodickou podporu učitelů při jejich organizování.

Platforma obsahuje kurzy, videolekce, testy a materiály pro samostatnou práci v 18 hlavních vyučovacích předmětech:

Ukrajinská literatura, ukrajinský jazyk, biologie, biologie a ekologie, zeměpis, světové dějiny, dějiny Ukrajiny, matematika, algebra, algebra a počátky analýzy, geometrie, umění, přírodní vědy, fyzika, chemie, anglický jazyk, zahraniční literatura, základy práva.

K dispozici jsou i samostatné diagnostické testy z matematiky (5. a 7. roč.), algebry, geometrie a fyziky (8. – 10. roč.).

Obsah výukových materiálů – kurzů vychází z aktuálních státních vzdělávacích programů/standardů a témat navržených Ministerstvem školství a vědy Ukrajiny. Na jejich zpracování se podíleli také zahraniční odborníci v rámci švýcarsko-ukrajinského projektu DECIDE.

Materiály – kurzy jsou strukturovány podle ročníků i samostatně podle předmětů. Texty, obrazový materiál, cvičení, příkladové situace a další úkoly pro samostatnou práci žáků uvedené v kurzech mohou sloužit nejen jako opora pro ukrajinské žáky, kteří ještě neovládají dokonale češtinu, ale také jako inspirace pro výuku všech žáků ve třídě. Lze je vhodně využít i pro vzájemné kulturní poznávání žáků (např. v oblasti kultury, umění, historie, práva atp.) formou samostatné individuální nebo skupinové práce českých a ukrajinských žáků. Např. kurz Základy práva (Основи правознавства; Lesja Jurčišin) – 9. ročník, kde se žáci seznamují s právním řádem Ukrajiny a učí se řešit z právního hlediska různé příkladové situace týkající se mladistvých, lze využít pro porovnání s českým právním řádem a pro rozvoj právního vědomí a jednání všech žáků.

Součástí této platformy jsou i výukové a metodické materiály Infomediální gramotnost (Інфомедійна грамотність) pro vytváření mediální gramotnosti a kritického myšlení u žáků 8. – 10. ročníku na příkladu předmětů ukrajinský jazyk, ukrajinská literatura, dějiny Ukrajiny, světové dějiny a umění.

 Digitální učební materiály pro všeobecné i odborné vzdělávání v ukrajinské škole

https://lib.imzo.gov.ua/

Jedná se o elektronické verze učebnic, příruček a metodických materiálů pro střední všeobecně vzdělávací školu a vybrané obory odborného vzdělávání, které jsou volně přístupné prostřednictvím Elektronické knihovny Institutu pro modernizaci obsahu vzdělávání Ukrajiny (2023). Materiály jsou zpracovány podle nových vzdělávacích programů (standardů) a jsou doporučeny Ministerstvem školství a vědy Ukrajiny.

 

Knihovna je rozdělena do několika sekcí, z nichž základní obsahuje elektronické učebnice pro 1. – 11. ročník (електронні версії підручників для 1-11 класів). Jedná se o učebnice všeobecně vzdělávacích předmětů, informatiky (Інформатика; 7. – 11. roč.), základy práva (Основи правознавства; 9. – 11. roč.), ekonomiky (Економіка; 10. – 11. roč.).

Učebnice uvedených tří předmětů jsou zpracovány na dvou úrovních – základní a profilující (Основи рівень/ стандарт –  профільний рівень), což odpovídá nové koncepci ukrajinské střední školy pro vyšší ročníky. Jsou využitelné i jako pomocné a inspirativní materiály pro vzdělávání ukrajinských žáků na českých středních školách.

 

V sekci Metodické materiály (Методичні матеріали) jsou učitelům k dispozici dvě příručky týkající se vedení žáků ke kyberbezpečnosti a počítačové etiketě, které připravil Google Ukrajina.

V SOŠ a SOU lze využít jako pomůcku pro osvojování odborné terminologie a odborných předmětů učebnice Pracovní výchovy pro 9. ročník (Трудове навчання), zvl. učebnice označené „technické druhy prací“ (технічні види праці). Obsahují popis různých pracovních činností a postupů, správného používání pracovních nástrojů (i pomocí nákresů), zhotovování kompletního výrobku podle zadání. Učebnice zahrnují také terminologické slovníčky, ukázky pracovní dokumentace, nákresy, cvičení, náměty pro samostatnou práci.

Podnětné jsou učebnice Technologie pro 10. (11.) roč. («Технології): Učebnice jsou zpracovány modulově, každá obsahuje sadu modulů z různých technologických oblastí včetně automatizace a robotizace, počítačového projektování, technického kreslení, podnikání. Součástí jsou úkoly pro ověření znalostí a témata pro vypracování samostatných žákovských projektů –  nejprve v písemné formě a poté ve formě konkrétního produktu (např. vytvoření robotka, založení konkrétní firmy). Některé učebnice mají ještě elektronickou přílohu obsahující další, doplňující moduly.

 

Sekce Učebnice a příručky pro odborné (profesně technické) vzdělávání (Підручники та навчальні посібники для здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти )

obsahuje:

 

  1. Základy BOZP (Основи безречної прац; Černjavska, V. O.; 2023)
  2. Základy ekonomie (Основи економічних знань; Kudinova, A. a kol.; 2023)
  3. Základy informačních technologií (Oснови інформаційних технологій; Guržij, A. M. a kol.; 2023)

 

  1. Strojírenství, elektrotechnika

Obrábění kovů/Soustružení, I

(Токарна справа. Частина І; Baz O.S., Zacharenko G.S.;2020)

Obrábění kovů/Soustružení, II

(Токарна справа. Частина ІI; Baz O.S., Zacharenko G.S.; 2021)

Spoje, jejich používání při montážních a opravárenských pracích

(Види з’єднань; Gumenjuk, I.V. a kol.; 2021)

Sváření, řezání a kontrola kvality při výrobě kovových konstrukcí

(Зварювання, різання й контроль якості під час виробництва металоконструкцій; Bykovskij, O.G.; 2021)

Technická měření

(Допуски, посадки та технічні вимірювання;  Naborov,V. Z.; 2019);

Technické materiály a jejich zpracování (Матеріалознавство та технологія металів; Vlasenko A.)

Technologie klempířských prací (Технологія бляхарних робіт; Gumenjuk I.V.a kol.; 2023)

Technologie montážních prací (Технологія механоскладальних робіт; Gumenjuk, I. V. a kol., 2020)

Základy zámečnických prací (Основи слюсарної справи; Popov A, a kol.; 2020)

Základy programování a obrábění na CNC strojích

(Основи розробки та програмування на верстатах з числовим програмним керуванням; Onofrejčuk  N.V; 2019)

Elektrotechnika a základy elektroniky

(Електротехніка та основи електроніки; Guržij, A. M. a kol.; 2020)

Elektromateriály

(Електроматеріалознавство; Parženickij, O. V. a kol.; 2023)

 Stavebnictví

Výstavba nízkopodlažních, rychle stavitelných a energeticky úsporných obytných domů z panelů

(Будівництво малоповерхових швидкоспоруджуваних, енергозберігаючих житлових будинків із СІП-панелей; Ciprianovič I.V. a kol. 2021)

Zemědělství

Agrotechnologie

(Агротехнологія; Lucjuk, V.I.; Šamraljuk, O. L.; 2020); součástí je příprava pro získání kvalifikace traktorista strojník zeměděl. strojů úrovně A1, A2, B1, B2, B3.

Kombajny pro sklizeň obilovin

(Комбайни зернозбиральні; Makarenko, M.; Melnik, O.; 2023)

Nová zemědělská technika v rostlinné výrobě

(Розробка, виробництво, конструктивні особливості нової сільськогосподарської техніки; Skripnik, V. I; 2019)

  1. Ostatní obory

Příprava pokrmů

(Kulinarna sprava; Stachmič T, M.,  Pacholjuk, O. M; 2020). Učebnice obsahuje také řadu receptů a popisu produktů ukrajinské kuchyně.

Základy kadeřnictví

(Основи перукарської справи;Gorgatjuk, N. A. a kol.; 2020)

Krejčí. Technologie zhotovování oděvů

(Кравець. Технологія виготовлення одягу; Batračenko, N. V; Zarjažko I. V.; 2019)

Technologie zhotovování prádla a bytových textilií

(Технологія виготовлення столової, постільної білизни, штор, ламбрекенів та аксесуарів; Carova, E.; 2019)

Praktické navrhování oděvů

(Практичне ескізування одягу; Gorbatjuk, N. A; 2021); učebnice zahrnuje tvorbu střihů i dějiny odívání

Prodavač potravinářského zboží

(Інтегрований курс підготовки продавця продовольчих товарів; Žariková, L. V., Lomakina H. P.;2021)

Prodavač nepotravinářského zboží

(Інтегрований курс підготовки продавця  непродовольчих товарів; Žariková, L. V., Lomakina H. P.;2020)

Další zdroje:

https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2020/04/28/5slyusarna.pdf

Základy zámečnických prací (Oснови слюсарної справи; Pechovka, M. V. a kol.; 2019) – učebnice pro přípravu instalatérů sanitárních a otopných zařízení 2. a 3. kvalifikačního stupně. Obsahuje také popis profilu absolventa, kvalifikačních požadavků, kompetencí, výstupů, činností, příklady prací, které se má budoucí instalatér naučit, BOZP, množství obrazového materiálu, dokumentace aj. Na závěr  jsou příklady vyučovacích hodin, zadání a úkolů pro žáky. Učebnice byla zpracována ve Výzkumném centru GURT Kyjev v rámci ukrajinsko-švýcarského projektu zaměřeného na modernizaci přípravy instalatérů a za podpory Ministerstva školství a osvěty Ukrajiny.

autorka: PhDr. Jana Kašparová, Národní pedagogický institut ČR, září 2023