Dvě nové aktivity jako podpora pedagogických pracovníků pro práci s dětmi/žáky cizinci

Adaptační koordinátoři do škol a Tlumočnické a překladatelské služby pro školy jsou dvě zcela nové aktivity na podporu procesu přijímání a začleňování dětí/žáků cizinců ze strany MŠMT, jejichž pilotáž v běžných školách od dubna realizují krajská centra podpory NIDV.

První nová aktivita v rámci poskytování podpory pedagogickým pracovníkům při práci s dětmi/žáky cizinci umožní, aby po první dva týdny od nástupu žáka cizince do školy byla  s metodickou podporou krajských koordinátorů krajských center podpory NIDV dítěti/žákovi cizinci usnadněna adaptace na české školní prostředí. Vedle dosud poskytované podpory formou konzultací, diskusních setkání, vzdělávacích programů, sdílení příkladů dobré praxe, vydávání podpůrných metodických materiálů a metodické pomoci prostřednictvím portálu cizinci.nidv.cz s e-poradnou a e-learningovým kurzem je školám nově umožněno v dvoutýdenním období využívat služeb adaptačního koordinátora pro žáky cizince.

Druhá nově zaváděná aktivita spočívá v zajišťování překladatelských  a tlumočnických služeb v komunikaci školy s dítětem/žákem cizincem, s rodiči / zákonnými zástupci žáka / zletilým žákem, ve vypracování překladů dokumentů, které rodič / zákonný zástupce žáka / zletilý žák předkládá škole při nástupu a v průběhu realizace školní docházky jako např. osobní dotazník, vysvědčení, doporučení ŠPZ, ale také překladů informací a informačních letáků o škole a jejích aktivitách, dále o vzdělávacím systému České republiky, o legislativním rámci dané oblasti, o povinné školní docházce, klimatu školy i třídy. Mohou to být taktéž překlady nejrůznějších formulářů, ale i rozvrhu hodin, údajů k organizačnímu zabezpečení vyučování, časového harmonogramu školního roku včetně termínů prázdnin, popř. překlady letáků o školních a mimoškolních aktivitách, seznamu nezbytných pomůcek, pravidel slušného chování přijaté danou třídou apod.