E-learning

Čeština jako druhý jazyk v českém školství

NPI ČR má ve své nabídce programů akreditovaný vzdělávací e-learningový program určený pedagogům mateřských, základních i středních škol, kteří ve své praxi vzdělávají děti-cizince, žáky cizince a jejich pracovní náplní je výuka češtiny jako druhého jazyka. V případě zájmu o účast v tomto programu se informujte u metodika pro vzdělávání na krajském pracovišti NPI ČR ve vašem kraji.

Obsahem kurzu je sedm tematických kapitol:

Cizinci v ČR
Obsahem kapitoly je přehled o vývoji počtu cizinců na území České republiky, načrtnuty jsou také proměny složení příchozích cizinců a jejich procentuální zastoupení. Účastníci jsou seznamování se společenskou potřebou vzdělávání cizinců v českém prostředí.

Osvojování jazyka u dětí
V kapitole je pozornost věnována procesu osvojování jazyka ve vícejazyčné situaci, v níž se dítě-cizinec a žák cizinec může nacházet. Učitelé jsou rovněž seznamováni s konkrétními situacemi, které mohou nastat při osvojování češtiny u dětí-cizinců a výuce českého jazyka u žáků cizinců.

Jazyková diagnostika a hodnocení
Účastníci kurzu se stručně seznamují se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky, jeho charakteristikou a významem pro výuku cizích jazyků. Předloženy jsou rovněž informace o možnostech jazykové diagnostiky u dětí v předškolním věku a žáků základních a středních škol.

Jazyková podpora dětí, žáků cizinců
Úkolem této části programu je seznámit pedagogy se specifikami a důležitými podmínkami pro osvojování a výuku češtiny jako druhého jazyka u dětí mateřských škol a žáků základních i středních škol. Ke každému školnímu stupni jsou doporučeny metodiky pro učitele, popřípadě učebnice k výuce češtiny jako druhého jazyka.

Sociokulturní kompetence
Náplní této kapitoly je seznámit učitele s důležitou součástí komunikačních dovedností, kterou je pochopení vzájemných odlišností sociokulturních prostředí cizinců. Základní jazykové znalosti musí být doplňovány o komunikační kompetence spjaté se sociální interakcí.

Interkulturní vzdělávání
Účelem kapitoly je vysvětlit pojem interkulturní vzdělávání a interkulturní komunikace ve srovnání s podstatou multikulturní komunikace s ohledem na její společenskou důležitost.

Legislativa
Obsahem kapitoly je legislativní základ, o který se opírá péče a podpora vzdělávání dětí-cizinců a žáků cizinců v českém školství.

Každá kapitola je uzavřena krátkým motivačním testem, a nakonec i testem opakovacím. Na závěrečném semináři si účastníci prohlubují znalosti jednotlivých kapitol o další poznatky a podílejí se na diskuzi k problematice, věnují se otázkám vyplývajícím z průběhu programu, navzájem si předávají zkušenosti ze své praxe a doplňují získané vědomosti a poznatky konzultací s lektorem. Celý vzdělávací program má 26 hodin, z toho závěrečný seminář je tříhodinový.