Portál podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky cizince

Nejčastější dotazy

Přijímání žáka cizince ke vzdělávání

Co všechno si musíme při přijetí žáka cizince od zákonných zástupců vyžádat?

Pas (včetně pasů rodičů), případně rodný list, údaje o trvalém či přechodném bydlišti, doklad o rodném čísle, zdravotní pojišťovně a doklady o předchozím vzdělávání. (Školský zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění zákona č. 82/2015 Sb., s účinností ke dni 1. 5. 2015, Dokumentace škol a školských zařízení, § 28 odst. 2 – školní matrika školy, písm. a–i. Dále zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců.

Lze přijmout do školy žáka cizince, který s sebou nemá žádné doklady o vzdělání?

Absence dokladů nemá pro přijetí žáka cizince žádný vliv. V případě pochybností nebo i nedostačujících znalostí českého jazyka žáka rozhodne ředitel školy o zařazení žáka do příslušného ročníku po zjištění úrovně jeho dosavadního vzdělání a znalosti vyučovacího jazyka (viz vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění poslední úpravy č. 256/2012 Sb., § 18d odst. 2. Na základě zkušeností v našich školách doporučujeme zohlednit i věk žáka cizince a zařadit ho k vrstevníkům (max. však o 1–2 roky níže).

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka cizince

Jakým způsobem se hodnotí žák cizinec, který neumí vůbec česky a nastoupí těsně před vydáním vysvědčení?

Při hodnocení se postupuje podle Školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění zákona č. 82/2015 Sb., s účinností ke dni 1. 5. 2015, § 51 až 53, a dle vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění poslední úpravy č. 256/2012 Sb., § 14 až 17, zvláště pak § 15 odst. 2 a 4. V souladu s § 15 odst. 6 vyhlášky č. 48/2005 Sb. se úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost, která ovlivňuje výkon žáka-cizince. Žáci mohou být hodnoceni na vysvědčení slovně (viz § 15 odst. 2 a 5, Hodnocení žáků na vysvědčení podle vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky), je ale zapotřebí klasifikační řád schválit školskou radou (školský zákon č. 561/2004 Sb., § 51 odst. 2). Pokud by žák nebyl hodnocen na konci školního roku z důvodu nedostatku podkladů pro hodnocení, musel by opakovat ročník (vyhláška č. 48/2005 Sb., § 16 odst. 4 písm. c).

Musí být žák cizinec na konci školního roku klasifikován z předmětu český jazyk?

Ano, neboť pokud by byl nehodnocen, musel by opakovat ročník. Klasifikace se dá nahradit slovním hodnocením, v tomto případě žák cizinec ročník neopakuje. Slovní hodnoceni musí mít ředitelství školy schválené školskou radou.

Učebnice pro výuku žáků cizinců

Kterou učebnici lze doporučit pro výuku nově příchozího žáka cizince na 1. stupni ZŠ?

Český jazyk pro malé cizince 1 a pak Český jazyk pro malé cizince 2 od autorky Svatavy Škodové, které byly vydány nakladatelstvím Wolters Kluwer ČR, a.s., v roce 2010 (1) a v roce 2012 (2). Každý soubor obsahuje učebnici, CD, pracovní sešit pro žáka cizince a metodiku pro učitele.

Seznam dalších doporučených učebnic pro výuku žáků-cizinců na 1. stupni ZŠ (ale také i na 2. stupni ZŠ a SŠ) je k dispozici na webu MŠMT (www.msmt.cz; vzdělávání, základní vzdělávání, vzdělávání žáků-cizinců, přímo na: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/test).

S kterými učebnicemi je možné pracovat s žákem cizincem na příslušném stupni školy?

Seznam doporučených učebnic pro výuku žáků cizinců na 1. a 2. stupni ZŠ a SŠ je k dispozici na webu MŠMT (www.msmt.cz; vzdělávání, základní vzdělávání, vzdělávání žáků cizinců, přímo na http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/test).

Kde seženeme výukové materiály pro výuku žáků cizinců?

Např. Metodický portál www.rvp.cz, doporučené učebnice na www.msmt.cz, www.meta-ops.cz a www.inkluzivniskola.cz.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Je možné absolvovat v rámci DVPP e-learningový kurz k problematice začleňování žáků cizinců do českých škol a k sociokulturním odlišnostem?

Ano, na e-learningový kurz s názvem Sociokulturní kompetence pro pracovníky škol a školských zařízení (buď v rozsahu 300 hodin, nebo 150 hodin) je možné se přihlásit přes Centrum celoživotního vzdělávání na UJEP v Ústí nad Labem. Kurz byl doporučen Radou Evropy k plošnému využití v ČR, doporučen a akreditován MŠMT ČR a jeho výhodou je, že účastníci nemusejí nikam dojíždět a vzdělávají se prostřednictvím samostudia a tutora. Lze se přihlásit na e-mailu: jaromira.sindelarova@gmail.com. (Cena delšího kurzu v rozsahu 300 hodin je 6 900,- Kč a kratšího kurzu v rozsahu 150 hodin je 3 400,- Kč. Platba se provádí na účet UJEP- 107-5195930277/0100, v.s. 3233414301).

Financování dané oblasti

Kde získává ředitel školy finanční prostředky na ohodnocení svých pedagogů vzdělávajících žáky cizince, např. v Brně?

V rámci projektu „Jihomoravského regionálního centra na podporu integrace cizinců“ v Brně. V současné době lze částečně hradit výuku českého jazyka pro žáky bez znalosti českého jazyka z podpůrných opatření, která musí doporučit pedagogicko-psychologická poradna na základě vyšetření.