Portál podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky cizince

Nejčastější dotazy

Český žák v zahraničí

Jaké jsou podmínky oznamování plnění povinné školní docházky v zahraničí?

Vzdělávání žáka s českým občanstvím v zahraničí (povinnost ohlášení v ČR)

Pokud má dítě české státní občanství, vztahuje se na něj povinná školní docházka (PŠD) podle § 36 školského zákona (bez ohledu na to, zda má v ČR trvalý pobyt či nikoliv). Pokud dítě plní povinnou školní docházku v zahraničí (§ 38 školského zákona), mají zákonní zástupci oznamovací povinnost, kterou lze splnit 1 ze 2 níže uvedených způsobů. Zároveň je potřeba se řídit začátkem povinné školní docházky dle českých předpisů, tzn. oznamovací povinnost se řeší před začátkem školního roku, ve kterém by dítě nastupovalo do 1. ročníku základní školy v ČR (u varianty kmenové školy ideálně v době zápisů, u varianty MŠMT nejpozději do konce září příslušného školního roku).

2 způsoby plnění oznamovací povinnosti:

Mít v ČR kmenovou školu – tato varianta je vhodná pro ty, kdo předpokládají v budoucnu návrat do ČR. V této škole můžete (ale nemusíte) konat nejméně jednou za pololetí, nejdéle jednou za 2 školní roky zkoušky z českého jazyka a českých reálií a získávat tak i české vzdělání; pokud zkoušky nekonáte, tak kmenové škole pouze dokládáte, jakým způsobem je plněna v zahraničí PŠD (většinou formou zaslání hodnocení ze zahraniční školy s překladem do ČJ, který nemusí být úředně ověřený) zpětně za období nejdéle 2 školních roků. Kmenová škola Vám bezplatně poskytuje učebnice. Vysvědčení Vám kmenová škola vydá pouze v případě, že konáte zkoušky. V kmenové škole požádáte o přijetí ke vzdělávání a zároveň oznámíte, že budete plnit PŠD v zahraničí podle § 38 školského zákona, uvedete předpokládanou dobu pobytu a adresu pobytu. Škola vede žáka v jiné kategorii než běžné žáky.

Oznamovat způsob plnění PŠD v zahraničí ministerstvu – tato varianta je vhodná pro ty, kdo nepředpokládají v budoucnu návrat do ČR. Je potřeba vyplnit a zaslat dle instrukcí formulář, který je dostupný zde.

Následně se zasílá vždy nejpozději po uplynutí 2 školních roků doklad o plnění PŠD v zahraničí s překladem do českého jazyka, který nemusí být úředně ověřený.

Český žák v zahraniční škole – Pokud má škola v zahraničí uzavřenou smlouvu s MŠMT o zajištění vzdělávání občanům ČR, česká kmenová škola vydává vysvědčení v souladu s osvědčením od České školy v zahraničí a žák již nemusí v ČR konat zkoušky z českého jazyka a českých reálií. Zákonní zástupci škole dokládají způsob plnění povinné školní docházky v zahraničí za nejdéle 2 školní roky.

Veškeré podrobnosti k dané problematice jsou uvedeny zde.

Žák cizinec v české škole - distanční vzdělávání

Otázka:
V minulém školním roce jsme přijali žáka z Mexika, rodiče jsou v Praze pracovně, chlapec má dlouhodobý pobyt. Nyní byl delší dobu s rodiči mimo území ČR, ale opět se vrátili do Prahy, dříve než uplynula lhůta pro ukončení vzdělávání, takže je stále žákem naší školy. Rodiče ovšem nevědí, jak to bude dále s jejich pracovním pobytem v Praze, rádi by se, pokud to bylo možné, vrátili do Mexika, ovšem zatím nevědí, zda a kdy se jim to podaří. Vědí, že v případě pobytu na území ČR se na chlapce vztahuje povinná školní docházka, ale přišli s dotazem, zda tuto povinnost lze plnit distančním způsobem v mexické škole. Chlapec se začal v době dočasného návratu vzdělávat v mexické škole a z Prahy nadále pokračuje v distanční výuce. Je tedy možné, aby dítě s dlouhodobým pobytem v ČR při pobytu delším než 90 dnů plnilo docházku jen v zahraniční škole? Mohou v tom případě rodiče ukončit vzdělávání v naší škole a nepřihlásit dítě do jiné školy v ČR? Je možná varianta obdobná vzdělávání českého žáka v zahraničí, tedy že u nás chlapec zůstane jako v kmenové škole a bude dokládat vzdělávání v zahraničí, nebo jak a komu má případně dokládat plnění školní docházky v zahraničí, když nebude kmenovou školu mít?
Odpověď:
Podle § 36 odst. 2 školského zákona se vztahuje povinná školní docházka na státní občany ČR a na cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR po dobu delší než 90 dnů.
Distanční formu u základního vzdělávání školský zákon – za běžných okolností – nepřipouští (§ 25 odst. 1 a 2 školského zákona). Výjimkou jsou případy stanovené v § 184a školského zákona (Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách). Na základě tohoto ustanovení se uskutečňuje distanční výuka v základních školách v současné situaci kvůli epidemii Covid.
Pokud nezletilý pobývá na území ČR, má se primárně vzdělávat ve škole zapsané ve školském rejstříku, popřípadě jej lze – za splnění stanovených podmínek a na základě rozhodnutí ředitel školy o žádosti ve správním řízení – vzdělávat individuálně podle § 41 školského zákona. Plnění povinné školní docházky distanční formou v zahraniční škole při pobytu na území ČR školský zákon nepřipouští. Při pobytu na území ČR může žák plnit povinnou školní docházku v zahraniční škole pouze v případě, že tato škola uskutečňuje vzdělávání podle zahraničního vzdělávacího programu na území ČR dle § 38 odst. 1 písm. c), a to v denní formě vzdělávání.
Škola může žákovi vzdělávání ukončit až tehdy, pokud rodina opravdu natrvalo odjede do zahraničí a požádá o ukončení vzdělávání (případně lze při nepodání žádosti ze strany zákonných zástupců poté využít § 50 odst. 4 školského zákona).

Přijímání na SŠ

Přijímání žáka cizince ke vzdělávání

Co všechno si musíme při přijetí žáka cizince od zákonných zástupců vyžádat?

Pas (včetně pasů rodičů), případně rodný list, údaje o trvalém či přechodném bydlišti, doklad o rodném čísle, zdravotní pojišťovně a doklady o předchozím vzdělávání. (Školský zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění zákona č. 82/2015 Sb., s účinností ke dni 1. 5. 2015, Dokumentace škol a školských zařízení, § 28 odst. 2 – školní matrika školy, písm. a–i. Dále zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců.

Lze přijmout do školy žáka cizince, který s sebou nemá žádné doklady o vzdělání?

Absence dokladů nemá pro přijetí žáka cizince žádný vliv. V případě pochybností nebo i nedostačujících znalostí českého jazyka žáka rozhodne ředitel školy o zařazení žáka do příslušného ročníku po zjištění úrovně jeho dosavadního vzdělání a znalosti vyučovacího jazyka (viz vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění poslední úpravy č. 256/2012 Sb., § 18d odst. 2. Na základě zkušeností v našich školách doporučujeme zohlednit i věk žáka cizince a zařadit ho k vrstevníkům (max. však o 1–2 roky níže).

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka cizince

Jakým způsobem se hodnotí žák cizinec, který neumí vůbec česky a nastoupí těsně před vydáním vysvědčení?

Při hodnocení se postupuje podle Školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění zákona č. 82/2015 Sb., s účinností ke dni 1. 5. 2015, § 51 až 53, a dle vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění poslední úpravy č. 256/2012 Sb., § 14 až 17, zvláště pak § 15 odst. 2 a 4. V souladu s § 15 odst. 6 vyhlášky č. 48/2005 Sb. se úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost, která ovlivňuje výkon žáka-cizince. Žáci mohou být hodnoceni na vysvědčení slovně (viz § 15 odst. 2 a 5, Hodnocení žáků na vysvědčení podle vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky), je ale zapotřebí klasifikační řád schválit školskou radou (školský zákon č. 561/2004 Sb., § 51 odst. 2). Pokud by žák nebyl hodnocen na konci školního roku z důvodu nedostatku podkladů pro hodnocení, musel by opakovat ročník (vyhláška č. 48/2005 Sb., § 16 odst. 4 písm. c).

Musí být žák cizinec na konci školního roku klasifikován z předmětu český jazyk?

Ano, neboť pokud by byl nehodnocen, musel by opakovat ročník. Klasifikace se dá nahradit slovním hodnocením, v tomto případě žák cizinec ročník neopakuje. Slovní hodnoceni musí mít ředitelství školy schválené školskou radou.

Učebnice pro výuku žáků cizinců

Kterou učebnici lze doporučit pro výuku nově příchozího žáka cizince na 1. stupni ZŠ?

Český jazyk pro malé cizince 1 a pak Český jazyk pro malé cizince 2 od autorky Svatavy Škodové, které byly vydány nakladatelstvím Wolters Kluwer ČR, a.s., v roce 2010 (1) a v roce 2012 (2). Každý soubor obsahuje učebnici, CD, pracovní sešit pro žáka cizince a metodiku pro učitele.

Seznam dalších doporučených učebnic pro výuku žáků-cizinců na 1. stupni ZŠ (ale také i na 2. stupni ZŠ a SŠ) je k dispozici na webu MŠMT (www.msmt.cz; vzdělávání, základní vzdělávání, vzdělávání žáků-cizinců, přímo na: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/test).

S kterými učebnicemi je možné pracovat s žákem cizincem na příslušném stupni školy?

Prosím podívejte se do sekce VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY, METODIKY těchto webových stránek.

Kde seženeme výukové materiály pro výuku žáků cizinců?

Např. Metodický portál www.rvp.cz, doporučené učebnice na www.msmt.cz, www.meta-ops.cz a www.inkluzivniskola.cz,
www.zaedno.org/home-kamaradi

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Je možné absolvovat v rámci DVPP e-learningový kurz k problematice začleňování žáků cizinců do českých škol a k sociokulturním odlišnostem?

Ano, na e-learningový kurz s názvem Sociokulturní kompetence pro pracovníky škol a školských zařízení (buď v rozsahu 300 hodin, nebo 150 hodin) je možné se přihlásit přes Centrum celoživotního vzdělávání na UJEP v Ústí nad Labem. Kurz byl doporučen Radou Evropy k plošnému využití v ČR, doporučen a akreditován MŠMT ČR a jeho výhodou je, že účastníci nemusejí nikam dojíždět a vzdělávají se prostřednictvím samostudia a tutora. Lze se přihlásit na e-mailu: jaromira.sindelarova@gmail.com. (Cena delšího kurzu v rozsahu 300 hodin je 6 900,- Kč a kratšího kurzu v rozsahu 150 hodin je 3 400,- Kč. Platba se provádí na účet UJEP- 107-5195930277/0100, v.s. 3233414301).

Financování dané oblasti

Kde získává ředitel školy finanční prostředky na ohodnocení svých pedagogů vzdělávajících žáky cizince, např. v Brně?

V rámci projektu „Jihomoravského regionálního centra na podporu integrace cizinců“ v Brně. V současné době lze částečně hradit výuku českého jazyka pro žáky bez znalosti českého jazyka z podpůrných opatření, která musí doporučit pedagogicko-psychologická poradna na základě vyšetření.