Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden-srpen 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 15. 11. 2016 v souladu s § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozvojový program „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden – srpen 2017“. Veškeré informace naleznete na:  http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/asistent-pedagoga-zdp.

Rozvojový program je vyhlašován ve třech modulech.

  1. Modul A – Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukromých a církevních školách na období leden – srpen 2017, účelový znak: 33215. Ke dni podání žádosti o dotaci je nutno doložit souhlas krajského úřadu se zřízením funkce asistenta pedagoga na období leden – srpen 2017, nedílnou součástí žádosti je platné doporučení asistenta pedagoga ŠPZ pro období leden – srpen 2017 vystavené do 31. 8. 2016. 
  1. Modul B – Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním ve školách všech zřizovatelů na období leden – srpen 2017, účelový znak: 33457. Ke dni podání žádosti o dotaci doloží škola souhlas krajského úřadu se zřízením funkce asistenta pedagoga na období leden – srpen 2017 a kopii vyrozumění o poskytnutí dotace z rozvojového programu MŠMT na období září – prosinec 2016. Průvodní dopis bude obsahovat vyjádření ředitele školy (čl. 2B odst. 3), že potřeba asistenta pedagoga nadále trvá. V případě platnosti souhlasu krajského úřadu pouze do 31. 12. 2016, bude podána nová žádost, včetně potřebných náležitostí a ostatních povinných příloh žádosti.
  1. Modul C – Financování asistentů pedagoga  dle § 18 odst. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb.,… na období leden – srpen 2017, účelový znak: 33068. Asistenta pedagoga lze využít, pokud je ve třídě, oddělení nebo studijní skupině počet žáků s přiznaným podpůrným opatřením druhého až pátého stupně vyšší než 5. Zároveň však musí být splněna podmínka § 17 odst. 4 vyhlášky, a to že důvodem pro počet žáků s přiznaným podpůrným opatřením druhého až pátého stupně vyšším než 5 musí být plnění povinnosti přednostního přijetí žáka podle § 34 odst. 4 nebo § 36 odst. 7 školského zákona nebo se jedná o střední školu, konzervatoř či vyšší odbornou školu. Do uvedeného minimálního počtu pěti žáků se nezapočítávají ti žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým je poskytováno podpůrné opatření spočívající ve využití asistenta pedagoga. V případě modulu C je nutné doložit kopie všech doporučení ve stupni 2 – 5 podpory.