Informace MŠMT k přijímacímu řízení do středního vzdělávání uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami od 1. 1. 2024

MŠMT aktualizovalo informace o úpravách podmínek přijímacího řízení pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami všech věkových skupin hlásícím se do všech forem středního vzdělávání (denní, večerní, dálková, distanční, kombinovaná) včetně nástavbového nebo zkráceného studia.

Dokument obsahuje informace o možnostech úpravy PZ pro žáky, jejichž rodným jazykem není čeština.

Úpravu podmínek přijímacího řízení a uzpůsobení konání přijímací zkoušky lze uplatnit pouze na základě doporučení pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami vydaného školským
poradenským zařízením (dále jen „ŠPZ“), které uchazeč odevzdá společně s přihláškou ke střednímu vzdělávání a konzervatoři podle § 3 odst. 1 písm. i) vyhlášky č. 422/2023 Sb. Pokud se na daný obor vzdělání přijímací zkouška nekoná, doporučení ŠPZ není součástí přijímacího řízení a k přihlášce ke vzdělávání se nepřikládá.

Informace MŠMT – uchazeči PZ se SVP od 1.1.2024_(zveřejněno 15.1.2024)