Začleňování žáků s OMJ

Desatera

Metodiky

Mateřské školy

 • Komunikační kartičky pro MŠ (NPI ČR, 2023), práce s kartičkami
 • Metodika integrace dětí s OMJ v mateřské škole (MŠ Srdíčko v Praze 13, 2021)
  • Tato publikace vznikla v rámci projektu „Podpora integrace cizinců MČ Praha 12 – rok 2020“ podpořeného Ministerstvem vnitra ČR v rámci dotačního programu Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2020.
 • Děti s odlišným mateřským jazykem v mateřských školách (META, o.p.s., 2015)
  • Metodická příručka pro učitele
 • Metodika pro učitele MŠ (InBáze, 2019)
 • Hrou k jazykovým dovednostem dětí předškolního věku  (Hannová, Slavíková, NPI 2021)
  Vymezení hlavního pojmu dítě s odlišným mateřským jazykem, nutné přípravě pedagoga před nástupem takového dítěte do třídy, přípravě třídy a pomůcek, adaptačnímu a integračnímu procesu dítěte, jeho pedagogické diagnostice a dalšímu systematickému jazykovému rozvoji nebo specifikům komunikace s rodinou dítěte. Část publikace tvoří soubor osvědčených her směřujících k budování jazykových dovedností. Herní princip je zvolen účelně z důvodu nastavení uvolněné atmosféry, ve které dítě s OMJ projevuje chuť a radost z poznávání nového jazyka. Umožňuje mu zažít úspěch a probouzí motivaci k dalšímu učení. Zároveň dítě vede k sociální interakci a komunikaci s dalšími vrstevníky, protože si většinou hrají v menších skupinkách.
 • Máme nové kamarády (Chalušová, Havlínová, NPI 2022)
  Nápadník obsahuje 12 námětů na konkrétní aktivity s doporučením na jejich možné rozšíření. Aktivity směřují nejen k začlenění nového žáka, což je jejich hlavní cíl, ale zároveň podporují osvojování českého jazyka, rozvoj některých klíčových kompetencí.

Základní školy

 • Průvodce začleňováním žáků s odlišným mateřským jazykem. Pro základní školy (META, o.p.s., 2019)
  • Cílem publikace je zpřehlednit a usnadnit ředitelům a učitelům základních škol proces začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do ZŠ. V jednotlivých praktických kapitolách publikace se tak věnuje tématům od přípravy na samotný příchod žáka, spolupráce a komunikace s rodiči, včetně rozhodujícího momentu přijetí žáka a jeho zařazení do ročníku, přes adaptaci a socializaci žáka jako nezbytné podmínky pro učení se novému jazyku a zažívání školního úspěchu, až k zajištění výuky češtiny jako druhého jazyka. V poslední se zabývá zapojením žáků do běžných hodin výuky, plánováním výuky a hodnocením.
 • Český žák-cizinec (NIDV, 2016)
  • Metodická příručka v koncentrované podobě popisuje typy žáků cizinců přicházejících do českých škol, jejich možné odlišnosti i předpokládané vnímání nového prostředí. Nabízí rovněž opatření a rady, jak v nových školských situacích postupovat a čeho se vyvarovat.
 • Adaptační koordinátor na základní škole (NPI ČR, 2020)
  • Stručné a ucelené informace o práci adaptačního koordinátora a využití jeho služeb při přijímání dítěte/žáka cizince (dále jen „žákaׅ“) do školy. Příručka je primárně určena pedagogickým pracovníkům ve školách poskytujících povinnou školní docházku a zabývá se počátkem integračního procesu ve škole. V modifikované formě je ji možno aplikovat i pro práci adaptačního koordinátora v mateřské škole. Metodická příručka je určena zejména adaptačním koordinátorům, třídním učitelům a ostatním vyučujícím, kteří v ní naleznou nejen potřebné informace a možné postupy ale i inspiraci, jak lze s těmito žáky pracovat ve škole. Využívat ji může dále i koordinátor vzdělávání cizinců (pokud je tato funkce ve škole zřízena), výchovný poradce, asistent pedagoga, vedení školy anebo ostatní pracovníci, se kterými se žák ve škole setkává.
 • Podpora školní adaptace dětí-cizinců: náhled do české a norské praxe
  • Inspirace z Norska a srovnání s formami podpory v České republice.
 • Ukázky slovního hodnocení
 • Asistujeme u dětí s odlišným mateřským jazykem: praktická příručka pro asistenty a asistentky pedagoga v ZŠ  (META o.p.s., 2022)

 

Práce s OMJ v běžné třídě

 

Psychologie a wellbeing ve škole

Jak ve škole pomoci dětem přicházejícím z válkou zasažených oblastí.

Příklady dobré praxe

Bulletiny NPI ČR věnované vzdělávání dětí a žáků cizinců

Bulletin NPI ČR, dříve NIDV — zpravodaj pro pedagogické pracovníky je zcela věnován problematice podpory vzdělávání dětí cizinců a žáků cizinců. Obsahuje příklady dobré praxe ze škol.

Začleňování žáků do výuky
Metodická doporučení (prezentace)

Integrace obecně

 • Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s. vydalo podrobný manuál o lokální integraci Manuál lokání integrace.
  • Velmi pěkně zpracované informace k integraci ve všech oblastech. Manuál je určen především pracovníkům na místní a krajské úrovni, typově takovým, kteří s integrací nemají zkušenosti a téma je pro ně naprosto nové. Najde své využití v krajích, městech, vyloučených lokalitách a obcích, kterým přináší konkrétní odpovědi na otázky, jaká konkrétní opatření přijmout a jak nastavit úspěšnou a na znalostech založenou integrační politiku. Velmi pěkně zpracované informace k integraci ve všech oblastech.