Konference 2021

Rádi bychom Vás tímto pozvali na letošní konferenci Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince V, která se věnuje problematice přijímání, začleňování a vzdělávání dětí/žáků cizinců ve školách. Pozornost bude v letošním roce věnována současné situaci a podpoře dětí/cizinců v souvislosti se změnami vyhlášek vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, zkušenostem a implementaci bezplatné jazykové přípravy v předškolním a základním vzdělávání, dále se dotkneme tématu vzdělávání žáků na středních školách a největší prostor bude věnován sdílení příkladů dobré praxe. Zazní příspěvky, které se budou zaměřovat jak na zkušenosti z již realizovaných intenzivních kurzů Češtiny jako druhého jazyka, tak čerstvé zkušenosti z organizace a plánování bezplatné jazykové přípravy. Přihlásit se můžete zde. Termín konání: 14. 10. 2021, 9:00 – 16.00 hod., online MS Teams.

Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince V

POSKYTOVÁNÍ PODPORY DĚTEM/ŽÁKŮM CIZINCŮM V ČESKÉ REPUBLICE

Aktuální informace

 
9.00 – 9.10 Zahájení a úvodní slovo, NPI ČR
9.10 – 9.30 Podpora vzdělávání dětí a žáků cizinců ze strany MŠMT, Mgr. Svatopluk Pohořelý, vedoucí Oddělení základního vzdělávání, Odbor základního vzdělávání a mládeže MŠMT – prezentace
9.30 – 9.50 SŠ – legislativa, informace z MŠMT, Mgr. Barbora Krčmářová, Oddělení všeobecného vzdělávání, Odbor středního, vyššího odborného a dalšího vzdělávání MŠMT – SŠ prezentace
9.50 – 10.10 Metodická podpora pro učitele a poradenské pracovníky, kteří pracují s dětmi a žáky s nedostatečnou znalostí češtiny, Mgr. Alice Kourkzi, NPI ČR, garantka vzdělávání dětí a žáků s OMJ a nadaných – prezentace
10.10 – 10.20 Aktivity Krajských center podpory NPI ČR pro pedagogické pracovníky, Mgr. Halka Smolová Závorová, NPI ČR, metodička pro vzdělávání
10.20 – 10.45 Situace žáků s nedostatečnou znalosti češtiny jako vyučovacího jazyka – opakovaný monitoring na pražských základních školách a pilotáž v rámci České republiky, Mgr. Yana Leontiyeva, Ph.D., RNDr. Mgr. Renáta Mikešová, Ph.D., Mgr. Blanka Tollarová, Ph.D., Sociologický ústav AV ČR, projekt Škola jako integrační parter – prezentace
10.45 – 11.30 Diskuze
11.30 – 12.30 Přestávka oběd

 

BLOK VĚNOVANÝ SDÍLENÍ DOBRÝCH PRAXÍ

Plánování a realizace bezplatné jazykové přípravy v předškolním a základním vzdělávání, zkušenosti s výukou v intenzivních jazykových kurzech na ZŠ

12.30 – 12:50 Organizace jazykové podpory v MŠ v souladu se změnou vyhlášky 14/2005Sb., Mgr. Radana Mikšová, ředitelka, MŠ Srdíčko, Praha 12 – prezentace
12:50 – 13:10 Intenzivní kurz a organizace jazykové přípravy podle nového systému, Mgr. Lenka Kader Aghová, Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí – prezentace
13.10 – 13:30 Zkušenosti s organizací intenzivního kurzu, PhDr. Pavel Ostap, ředitel, Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického
13:30 – 13.50 Plánování a realizace bezplatné jazykové přípravy, PaedDr. Antonín Herrmann, ředitel, Mgr. Lucie Sichingerová, Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí – prezentace
13.50 – 14:10 Diskuze
14.10 – 14.30 Přestávka na kávu

 

ODPOLEDNÍ WORKSHOPY

14:30 – 16.00 A: Jazyková podpora a začleňování dětí s OMJ v rámci předškolního vzdělávání PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D., PedF UK v Praze, Mgr. Petra Ristić, zástupkyně ředitelky MŠ Sluníčko pod střechou – prezentace
14:30 – 16.00 B: Plánování výuky ČDJ, Mgr. Barbora Nosálová, lektorka kurzů ČDJ, autorka učebnice Učíme češtinu jako druhý jazyk
16.00 KONEC

Medailonky vystupujících v rámci konference

___________ O vystupujících
Mgr. Svatopluk Pohořelý

Pracuje na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy od roku 1993, nyní v Odboru základního vzdělávání a mládeže na pozici vedoucí Oddělení základního vzdělávání. Zabývá se tvorbou a výklady právních předpisů a metodických materiálů, přípravou kurikulárních a koncepčních dokumentů zejména pro základní vzdělávání. Má také zkušenosti s přípravou projektů ESF, přípravou a administrací dotačních a rozvojových programů a vedením seminářů pro pedagogické pracovníky.

Mgr. Barbora Krčmářová

Pracuje na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy od roku 2018, před tím pracovala na víceletých gymnáziích s vyšším podílem žáků cizinců ve třídách (Open Gate, Pražské humanitní gymnázium) jako školní psycholožka. Vystudovala psychologii a speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Na ministerstvu pracuje v Odboru středního, vyššího odborného a dalšího vzdělávání a zabývá se především přijímacími a maturitními zkouškami na středních školách.

Mgr. Alice Kourkzi

Působí jako garant vzdělávání žáků s OMJ a žáků nadaných v Národním pedagogickém institutu České republiky (NPI ČR) na Oddělení průřezových agend kurikula (vč. RVP a ČJ pro cizince). Je absolventkou Pedagogické fakulty UK v Praze. Absolvovala Studijní pobyty: The University of British Columbia, Kanada, Insituto Salamantino de lenguas aplicadas, Španělsko, Pacific Institute, Kanada.

Mgr. Halka Smolová Závorová

V současnosti pracuje jako ústřední metodička pro vzdělávání na Oddělení metodické podpory a DVPP v Národním pedagogickém institutu České republiky (NPI ČR), kde do její působnosti spadají zejména tyto oblasti: DVPP, adaptační koordinátoři, překladatelské a tlumočnické služby, ediční činnost, webový portál cizinci.npicr.cz, koordinace krajských center podpory a odborné poradenství.

Mgr. Yana Leontiyeva, Ph.D.

Je vědeckou pracovnicí Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. a vedoucí Českého sociálněvědního datového archivu. Vystudovala sociologii na Kyjevo-Mohyljanské Akademii na Ukrajině také na Fakultě sociálních věd UK. Zaměřuje se na studium mezinárodní migrace a management sociálněvědních dat. Má zkušenost s koordinací projektů věnovaných výzkumu migrace, včetně rozsáhlých dotazníkových šetření realizovaných na zakázku MPSV, ČSÚ a MHMP. Je členkou Výboru pro práva cizinců Rady vlády ČR pro lidská práva a Komise Rady hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců. V současné době je hlavní řešitelkou projektu Škola jako integrační partner podpořeného TAČR, který se zabývá situací dětí s OMJ na ZŠ v Praze.

RNDr. Mgr. Renáta Mikešová, Ph.D.

Je výzkumnou pracovnicí Sociologického ústavu Akademie věd ČR. Vystudovala sociologii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a sociální geografii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Věnuje se zkoumání regionální diferenciace volebního chování, prostorovým aspektům sociálního znevýhodnění a tématu migrace a integrace migrantů a migrantek do hostitelské společnosti. V současné době pracuje na projektu Škola jako integrační partner podpořeném TAČR, který se zabývá situací dětí s OMJ na ZŠ v Praze.

Mgr. Blanka Tollarová, Ph.D.

Se zabývá sociologií migrace a sociální politikou v oblasti integrace cizinců a transformace služeb a organizací. Ve své práci kombinuje zkušenosti z akademického a nevládního sektoru i ze státní správy. Aktuálně se věnuje několika projektům aplikovaného a evaluačního výzkumu a advokační práci v oblasti integrace cizinců. Kmenově pracuje v Konsorciu nevládních organizací pracujících s migranty, dlouhodobě spolupracuje se Sociologickým ústavem AV (projekt Škola jako integrační partner) a Magistrátem hl. m. Prahy. 

.

Mgr. Radana Mikšová

Od roku 2004 je ředitelkou mateřské školy Srdíčko v Praze 12. Vystudovala předškolní pedagogiku na SPGŠ v Praze a dále magisterský obor Předškolní pedagogika se specializací na speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě UK Praha. Má 33 let praxe v MŠ (z toho 24 roků v pozici ředitelky) a velké zkušenosti s integrací dětí s OMJ a inkluzí. Působí jako zkušební komisař pro ČR v rámci závěrečných zkoušek oboru Chůva pro předškolní vzdělávání a také jako zavádějící ředitelka.

Mgr. Lenka Kader Aghová

Působí na Základní škole Lyčkovo náměstí jako koordinátorka a učitelka češtiny žáků s OMJ. Třetím rokem vede intenzivní kurz češtiny pro žáky s OMJ. Kurz je určený pro žáky prvních a druhých tříd z Prahy, kteří nemluví, nepíší a nečtou česky. Vystudovala obor Učitelství 1. stupně ZŠ na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a absolvovala Dvousemestrální zdokonalovací kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka Univerzity Karlovy v Praze.

PhDr. Pavel Ostap

Absolvent FF UK, obor historie. Ve školství pracuje již od roku 2002 a od roku 2010 je ředitelem ZŠ a MŠ Chelčického. Kromě školy se věnuje svým zájmům jako je historie, cestování a turistika. ZŠ a MŠ Chelčického je středně velkou školou s 650 žáky, z nichž kolem 25% jsou děti s OMJ a cizinci. V posledních letech je hlavní snahou školy zajistit co nejrychlejší začlenění žáků z odlišného jazykového prostřední, což může napomoci tomu, aby se ze školy nestala škola cizinecká. Jelikož procento žáků cizinců a s OMJ stále stoupá, což je způsobeno umístěním školy na P3 a poblíž nové zástavby, kde počet cizinců tvoří velkou část obyvatelstva, je právě podpora žáků z těchto kruhů zásadní úkol, kterému se škola formou rozvojových programů a dotací věnuje od roku 2014.

PaedDr. Antonín Herrmann

Tělocvikář, absolvent FTVS UK v Praze, učitel s více než 30 ti letou praxí. Od roku 2015 ředitel Masarykovy ZŠ v Plzni. S NPI ČR spolupracuje jako odborný konzultant vzdělávání žáků cizinců. Ženatý, otec dvou dospělých dcer.

Mgr. Lucie Sichingerová

Pracuje jako koordinátorka vzdělávání cizinců a jako učitelka českého jazyka na Masarykově ZŠ v Plzni. Od roku 2016 se zabývá problematikou začleňování žáků s OMJ do základního vzdělávání a výukou češtiny jako cizího jazyka, je spoluautorkou „Příručky pro adaptační koordinátory na ZŠ“. Od roku 2019 lektoruje semináře zabývající se výukou češtiny jako cizího jazyka a začleňováním žáků s OMJ do prostředí základní školy. Absolventka Pedagogické fakulty ZČU, učitelství pro střední školy s aprobací český jazyk a literatura + dějepis, s rozšířeným vzděláním na ZČU/CŽV: čeština jako cizí jazyk.

PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D.

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v oboru předškolní pedagogika. Od roku 2012 působí na PedF UK na katedře preprimární a primární pedagogiky. Ve své pedagogické a vědecké činnosti se zaměřuje na komparativní pedagogiku, otázky inkluzivního vzdělávání a didaktiku předškolní výchovy, především ve vztahu k vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ. V rámci srovnávací pedagogiky se zabývá inovativním metodami, reformami v preprimárním vzdělávání a odborné přípravě předškolních pedagogů v Evropě (zejména v německy mluvících zemích).

Mgr. Petra Ristić

Absolvovala PedF UK v Praze, obor Učitelství pro mateřské školy a Pedagogika předškolního věku. Působí ve FMŠ Sluníčko pod střechou při Pedf UK v Praze 13. Má zkušenosti ze zahraničních předškolních zařízení. Dlouhodobě spolupracuje s neziskovou organizací META o.p.s. na tvorbě metodických materiálů pro MŠ a lektoruje semináře pro pedagogy MŠ o jazykové podpoře a začlenění dětí s OMJ do MŠ. Ze své praxe má dlouholeté zkušenosti se vzděláváním dětí s odlišným mateřským jazykem a předávání metodických zkušeností kolegyním.

Mgr. Barbora Nosálová

Vystudovala na FF UK český jazyk a literaturu a pedagogiku se zaměřením na pedagogicko-psychologické poradenství a učitelství. Učila na gymnáziu, působila jako asistentka na 1. stupni a pracovala v jazykové poradně Ústavu pro jazyk český. Češtinu jako cizí a druhý jazyk učí od r. 1998. Spoluvytvářela koncepci a metodiku nízkoprahových a otevřených kurzů češtiny a lektorovala je v Centru pro integraci cizinců. Od 2009 spolupracuje s METOU – vytváří Češtinu jako druhý jazyk pro portál inkluzivniskola.cz. Pracuje na propojení výuky českého jazyka a ČDJ a na začlenění žáků s OMJ do výuky. Je autorkou publikace Učíme češtinu jako druhý jazyk a deskové hry Ypsilonie, Cesta do vyjmenované země. Je spoluautorkou Kurikula Češtiny jako druhého jazyka vydaného NPI ČR. S kolegyní Markétou Slezákovou připravila a realizuje webináře na podporu pedagogů pracujících s dětmi žáky cizinci zaměřené na výuku ČDJ pro NPI ČR.

Co jsme Vám chtěli ukázat a na konferenci se nevešlo:)

  • Věděli jste, že se můžete se podívat na  You Tube kanál Integračního centra Praha ? Najdete zde videa s důležitými informacemi pro rodiče Vašich žáků cizinců, je možné jim kanál doporučit, za všechny mají čerstvé video v angličtině s 5 tipy pro trávení volného času dětí 🙂 , také mají krásný projekt (DEZ)INFORMACE, jehož cílem je vyvrátit nejčastější nepravdivá tvrzení, která se objevují ve vztahu k cizincům, otestujte si své představy o cizincích – zde
  • Znáte neziskovou organizaci InBáze, z. s.? Ta pořádá každý rok interkulturní festival REFUFEST, program je určen pro třídy ZŠ (žáky 1. i 2. stupně). Letos to na vzdělávací části Refufestu vypadalo takhle 🙂
  • Víte že nezisková organizace META má novou kampaň #JakoTy! ?  Videa stojí za shlédnutí, dají se použít též v hodinách občanské výchovy či jako materiál pro projektový den. Ukazují životní cestu několika mladých lidí s odlišnými kořeny v ČR.