Konference 2022

Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince VI

Tak to klaplo. Děkujeme všem za účast a přejeme krásný podzim. Připravujeme pro Vás sestřih jednotlivých vystoupení, který bude zveřejněn na této stránce.

Celostátní konference Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince VI, kterou připravil NPI ČR ve spolupráci s kolegy z MŠMT a za podpory Ministerstva vnitra ČR.

Letos jsme se věnovali tradičně legislativním novinkám v oblasti začleňování dětí a žáků cizinců a záměrům MŠMT pro školní rok 2022/2023. Z oblasti podpory pedagogů jsme se zaměřili na aktuální témata při začleňování cizinců do běžných (heterogenních) tříd. K využití jsme nabídli nové nástroje a materiály vyvinuté NPI ČR a zároveň dostali slovo zkušení ředitelé škol, kteří mají dlouholeté zkušenosti s tímto tématem a je možné se z jejich praxe poučit a inspirovat.

Téma práce s cizinci v heterogenní třídě považujeme pro tento rok za obzvláště nosné a doufáme, že vám přineseme náměty a inspiraci pro další pedagogické působení.

Společné bloky byly realizovány formou streamované konference v MS Teams, abychom umožnili vstupovat do diskuze s dotazy a nabídli tak interaktivní formu setkání. Na společné bloky navázala workshopová část, která nabídla praktické rady a prostor pro výměnu zkušeností učitelů. V nabídce byl online workshop z oblasti podpory výuky češtiny pro žáky ZŠ nebo z oblasti podpory dětí v MŠ.

Termín: 13. 10. 2022, 9.00 – 15.30 hod., online

PROGRAM:

POSKYTOVÁNÍ PODPORY DĚTEM/ŽÁKŮM CIZINCŮM V ČESKÉ REPUBLICE

Aktuální informace

9.00 – 9.10 Zahájení a úvodní slovozáznam na YouTube
PaedDr. Michal Černý, ředitel odboru základního vzdělávání a mládeže MŠMT
9.10 – 9.40 Podpora vzdělávání dětí a žáků cizinců v MŠ a ZŠ, změny v roce 2022záznam na YouTube
Mgr. Svatopluk Pohořelý, vedoucí Oddělení základního vzdělávání, Odbor základního vzdělávání a mládeže MŠMT, prezentace
9.40 – 10.10 Podpora vzdělávání žáků cizinců na SŠzáznam na YouTube
PhDr. Marie Černíková, ministerská radová, Odbor středního, vyššího odborného a dalšího vzdělávání MŠMT, Oddělení všeobecného vzdělávání
10.10 – 10.30 Aktivity Krajských center podpory NPI ČR pro pedagogické pracovníkyzáznam na YouTube
Mgr. Halka Smolová Závorová, NPI ČR, metodička pro vzdělávání, prezentace
10.30 – 10.50 Diskuze, dotazyzáznam na YouTube
10.50 – 11.10 Přestávka na kávu

 

BLOK VĚNOVANÝ SDÍLENÍ DOBRÝCH PRAXÍ

Výuka a práce v heterogenních kolektivech

11.10 – 11.30 Pedagogická diagnostika v MŠ a možnosti jejího využití při podpoře dětí cizincůzáznam na YouTube
Mgr. Hana Splavcová, vedoucí Oddělení předškolního vzdělávání, garantka předškolního vzdělávání NPI ČR, prezentace
11.30 – 11.55 Individualizovaný přístup v heterogenních třídách v MŠ, podpora žáků cizinců v prostředí pestré třídyzáznam na YouTube
Mgr. Ivana Gerlašínská, ředitelka školy, Mateřská škola Mezi Domy, Praha 4, prezentace
11.55 – 12.15 Metodická podpora učitelů v práci s heterogenní třídou ze strany NPI ČRzáznam na YouTube
PhDr. Renata Votavová, vedoucí Oddělení společného vzdělávání NPI ČR, prezentace
12.15 – 12.40 Práce s heterogenním kolektivem na ZŠ Lyčkovo nám., začleňování žáků cizinců do běžných třídzáznam na YouTube
Mgr. Lenka Pechátová, zástupkyně ředitele školy, Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6, prezentace  
12.40 – 13.05 Specifika výuky češtiny jako druhého jazyka žáků na SŠ (zkušenosti z realizace)záznam na YouTube
Mgr. Aleš Novák, zástupce ředitele pro Jazykovou školu, Akademické gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, školy hlavního města Prahy, prezentace
13.05 – 13.30 Diskuze, dotazy
13.30 – 14.00 Přestávka na oběd

 

ODPOLEDNÍ WORKSHOPY

14.00 – 15.30 A: Autentické materiály ve výuce: metodická perspektiva
Mgr. Radim Ošmera, NPI ČR, metodik výuky ČDJ Prakticky pojatý seminář představí různé druhy autentických materiálů do výuky češtiny jako druhého jazyka a práce s nimi. V první části na konkrétních příkladech ukáže možnosti i rizika zapojení autentických materiálů do výuky. V druhé části pak na jednom vybraném příkladu představí konkrétní aktivity, které budou zarámovány do teorie schématu. Seminář bude interaktivní, účastníci si sami vyzkouší jak roli studentů, tak roli tvůrců aktivit.
14.15 – 15.45 B: Podpora rozvoje jazykových dovedností dětí v MŠ – praktické ukázky využití videomateriálu ČT Mína a Týna
Bc. Zuzana Nováková, MŠ Sluníčko pod Střechou, Praha 13
15.30 KONEC

 

Konference je určena široké pedagogické veřejnosti.

Medailonky vystupujících v rámci konference

___________ O vystupujících
PaedDr. Michal Černý PaedDr. Michal Černý
Původně Vystudoval učitelství pro 1. stupeň ZŠ, 35 let učil (ponejvíce matematiku na 2. stupni ZŠ), z toho 28 let řídil základní školu v Praze-Klánovicích, ve které bylo vždy významné zastoupení žáků – cizinců. Tato škola byla také určena pro výuku češtiny pro cizince pro Prahu 21 v rámci projektu Magistrátu hl. m. Prahy „Systémová podpora výuky ČJ jako cizího jazyka“. Od roku 2019 do roku 2021 byl prezidentem Asociace ředitelů základních škol ČR. Od května 2021 je ředitelem Odboru základního vzdělávání a mládeže MŠMT.
Mgr. Svatopluk Pohořelý Mgr. Svatopluk Pohořelý
Pracuje na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy od roku 1993, nyní v Odboru základního vzdělávání a mládeže na pozici vedoucí Oddělení základního vzdělávání. Zabývá se tvorbou a výklady právních předpisů a metodických materiálů, přípravou kurikulárních a koncepčních dokumentů zejména pro základní vzdělávání. Má také zkušenosti s přípravou projektů ESF, přípravou a administrací dotačních a rozvojových programů a vedením seminářů pro pedagogické pracovníky.
PhDr. Marie Černíková PhDr. Marie Černíková
Pracuje na MŠMT od 2008. Předtím učila ČJ pro cizince na ÚJOP UK a francouzštinu na Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky hl. města Prahy a VŠE. Před vstupem ČR do EU se zabývala revizí překladů legislativy EU na Úřadu vlády ČR. Vystudovala češtinu a francouzštinu na Filozofické fakultě UK. Během tříletého postgraduálního studia na pařížské Sorbonně (Paris V) se věnovala sociální a kulturní antropologii. Na ministerstvu pracuje v Odboru středního, vyššího odborného a dalšího vzdělávání. V její gesci je jazykové vzdělávání ve SŠ, zkoušky z češtiny pro cizince a vzdělávání cizinců ve středních školách.
Mgr. Hana Splavcová, Ph.D. Mgr. Hana Splavcová, Ph.D.
Pracuje v Národním pedagogickém institutu České republiky, kde garantuje oblast předškolního vzdělávání. Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v oboru Pedagogika předškolního věku se zaměřením na rané dětství. Věnuje se koncepční a metodické činnosti v oblasti předškolního vzdělávání. Nad rámec pracovních aktivit se věnuje pregraduální přípravě učitelů a DVPP. Je předsedkyní výboru Asociace předškolní výchovy a členkou předsednictva českého OMEP.
Mgr. Ivana Gerlašinská Mgr. Ivana Gerlašinská
Od roku 2015 je ředitelkou Mateřské školy Mezi Domy Praha 4 – Písnice. Vystudovala magisterský obor Předškolní pedagogika se specializací na speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě UK. Má 25 let praxe v MŠ (z toho 6 let jako učitelka ve speciální mateřské škole). Kvalitní vzdělávání v mateřských školách vnímá jako velmi důležité. Za jeho nezbytnou součást pak klima školy a vzájemnou komunikaci dětí, zaměstnanců a rodičů.
PhDr., Mgr., Ing. Renata Votavová PhDr., Mgr., Ing. Renata Votavová
Pracuje v NPI ČR jako garant společného vzdělávání. Stále se vrací je své původní profesi učitelky žáků s kognitivním postižením ve škole zřízené podle § 16 odstavec 9 školského zákona.
Mgr. Aleš Novák Mgr. Aleš Novák
Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy FF UK, obor anglistika amerikanistika.
V současnosti pracuje v Akademickém gymnáziu a Jazykové škole s Právem SJZ, školách hlavního města Prahy jako zástupce ředitele pro Jazykovou školu.
Jazykovému vzdělávání se věnuje v Jazykové škole 30 let. Je tvůrcem a examinátorem státních a mezinárodních jazykových zkoušek.
Mgr. et Mgr. Radim Ošmera Mgr. et Mgr. Radim Ošmera
Vystudoval bohemistiku a estetiku na FF MU. Působil v NESEHNUTÍ, kde pracoval s uprchlíky. Dále například jako korektor, redaktor v novinách, učitel na středních školách, redaktor v nakladatelství. Nyní je zaměstnán jako lektor češtiny jako druhého jazyka v kurzech pro děti i dospělé, metodik kurzů češtiny a didaktik češtiny jako druhého jazyka na MU a v NPI ČR.
Bc. Zuzana Nováková Bc. Zuzana Nováková
Vystudovala obor Učitelství pro mateřské školy na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Učí ve fakultní mateřské škole Sluníčko pod střechou při PedF UK. Od roku 2017 učí angličtinu jako druhý jazyk děti v předškolním věku. Učí češtinu jako druhý jazyk děti v předškolním věku. Ve spolupráci s NPI ČR je autorkou metodických materiálů k seriálu Čeština s Mínou a Týnou.