Konference 2020

Konference Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince IV proběhla online dne 15. 10. 2020. Níže naleznete jak obecné informace o konferenci, tak i odkazy na záznamy a výstupy.


Přístup na konferenci je zdarma.

Jako v minulých letech nabídneme informace MŠMT k aktuálnímu stavu a plánovaným krokům v oblasti podpory pedagogů pracujících s dětmi/žáky cizinci a informace o aktivitách NPI ČR. Zevrubněji se budeme zabývat tématem podpory žáků s odlišným mateřským jazykem v podmínkách změněných opatřeními v souvislosti s COVID-19.

Na všechny tradiční i nové účastníky se těšíme.

Program

Dopolední části programu byly zaznamenány – kliknutím na název příspěvku se dostanete na příslušné video na YouTube.

Blok Poskytování podpory dětem/žákům cizincům v České republice

9.00 – 9.10 Zahájení a úvodní slovo, NPI ČR
9.10 – 9.40 Podpora vzdělávání dětí a žáků cizinců ze strany MŠMT
Mgr. Svatopluk Pohořelý, vedoucí Oddělení základního vzdělávání, Odbor základního vzdělávání a mládeže MŠMT – prezentace
9.40 – 10.10 Představení metodického balíčku pro školy vzdělávající žáky s odlišným mateřským jazykem: kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro základní povinné vzdělávání a orientační nástroje pro určení znalosti českého jazyka
Mgr. Alice Kourkzi, NPI ČR, garantka vzdělávání dětí a žáků s OMJ a nadaných – prezentace
10.10 – 10.40 Aktivity Krajských center podpory NPI ČR pro pedagogické pracovníky
Mgr. Halka Smolová Závorová, NPI ČR, metodička pro vzdělávání – prezentace
10.40 – 11.00 Diskuze
11.00 – 11.20 Přestávka na kávu

Blok věnovaný sdílení dobrých praxí

11.20 – 11:50 Podpora dětí s OMJ v MŠ distanční formou, možnosti nastavení podpory v podmínkách školního roku 2020/2021
Mgr. Radana Mikšová, ředitelka, MŠ Srdíčko v Praze 12 – prezentace
11.50 – 12.20 Podpora žáků s OMJ v ZŠ v podmínkách distančního vzdělávání, možnosti nastavení podpory v podmínkách školního roku 2020/2021
Mgr. Tereza Martínková, ředitelka, Základní škola nám. Curieových, Praha 1 – prezentace
12.20 – 12.50 Podpora žáků s OMJ v SŠ v podmínkách distančního vzdělávání, možnosti nastavení podpory v podmínkách školního roku 2020/2021
Mgr. Michaela Jiroutová, META o. p. s, odborná pracovnice služeb pro pedagogy – poradenství pro SŠ – prezentace
12:50 – 13.20 Diskuze
13.20 – 14.00 Přestávka na oběd

Odpolední online workshopy

14.00 – 15.30 A: Začlenění češtiny jako druhého jazyka do základního povinného vzdělávání a práce s orientačním nástrojem pro určení znalosti českého jazyka
Mgr. Alice Kourkzi, NPI ČR, Mgr. Barbora Nosálová
B: Jak na hodnocení a klasifikaci žáků cizinců
Mgr. Dominika Vondrová, Základní škola nám. Curieových, Praha 1

Bulletin

K příležitosti této konference jsme vydali bulletin s informacemi o podpoře poskytované ze strany NPI ČR, příkladech dobré praxe a dalších tématech blízkých tématu konference.

Aktivity projektu NPI ČR – APIV B – aplikace zapojmevsechny.cz

Zdravíme všechny účastníky konference! Naším cílem je podpořit kvalitní společné vzdělávání pro všechny a věříme, že se protneme ve spoustě témat. Navíc jsme nedávno spustili nového pomocníka – webovou aplikaci Zapojmevšechny.cz, kde najdete k tématu Odlišný mateřský jazyk videa, články i dokumenty. Podívejte se na www.zapojmevsechny.cz!

Sledovat můžete také náš YouTube kanál Projekt APIV B, kde naleznete mj. webináře, jak pracovat s dětmi-cizinci a jejich rodiči nejen během karantény.

Medailonky vystupujících v rámci konference

___________O vystupujících
Mgr. Svatopluk Pohořelý
Pracuje na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy od roku 1993, nyní v Odboru základního vzdělávání a mládeže na pozici vedoucí Oddělení základního vzdělávání. Zabývá se tvorbou a výklady právních předpisů a metodických materiálů, přípravou kurikulárních a koncepčních dokumentů zejména pro základní vzdělávání. Má také zkušenosti s přípravou projektů ESF, přípravou a administrací dotačních a rozvojových programů a vedením seminářů pro pedagogické pracovníky.
Mgr. Alice Kourkzi
Působí jako garant vzdělávání žáků s OMJ a žáků nadaných v Národním pedagogickém institutu České republiky (NPI ČR) na Oddělení průřezových agend kurikula (vč. RVP a ČJ pro cizince). Je absolventkou Pedagogické fakulty UK v Praze. Absolvovala Studijní pobyty: The University of British Columbia, Kanada, Insituto Salamantino de lenguas aplicadas, Španělsko, Pacific Institute, Kanada.
Mgr. Halka Smolová Závorová
V současnosti pracuje jako ústřední metodička pro vzdělávání na Oddělení metodické podpory a DVPP v Národním pedagogickém institutu České republiky (NPI ČR), kde do její působnosti spadají zejména tyto oblasti: DVPP, adaptační koordinátoři, překladatelské a tlumočnické služby, ediční činnost, webový portál cizinci.npicr.cz, koordinace krajských center podpory a odborné poradenství.
Mgr. Radana Mikšová
Od roku 2004 je ředitelkou mateřské školy Srdíčko v Praze 12. Vystudovala předškolní pedagogiku na SPGŠ v Praze a dále magisterský obor Předškolní pedagogika se specializací na speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě UK Praha. Má 33 let praxe v MŠ (z toho 24 roků v pozici ředitelky) a velké zkušenosti s integrací dětí s OMJ a inkluzí. Působí jako zkušební komisař pro ČR v rámci závěrečných zkoušek oboru Chůva pro předškolní vzdělávání a také jako zavádějící ředitelka.
Mgr. Tereza Martínková
Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, oboru český jazyk a literatura – dějepis, ředitelka Základní školy nám. Curieových, Praha 1. Zapálená učitelka češtiny ve třídách druhého stupně a skupinách mimořádně nadaných žáků na stupni prvním, která děti vede k aktivním čtenářským dovednostem, samostatnosti, kreativitě, a především zájmu o jazyk i literaturu. Zabývá se i tématem žáků s odlišným mateřským jazykem a především možnostmi, které je základní škola pro jejich vzdělávání schopna poskytnout.
Mgr. Michaela Jiroutová
Odborná pracovnice služeb pro pedagogy – poradenství pro SŠ, META o. p. s. Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, obor Učitelství pro střední školy – aprobace český jazyk a literatura a společenské vědy. Poté vyučovala na střední odborné škole, kde se mj. intenzivně zabývala také výukou češtiny pro cizince. Od roku 2017 působí v METĚ v sekci služeb pro pedagogické pracovníky, kde se věnuje zejména poradenství a metodické podpoře pedagogům SŠ při práci s žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Je autorkou několika článků a příspěvků k tematice podpory žáků s OMJ na SŠ.
Mgr. Barbora Nosálová
Vystudovala na FF UK český jazyk a literaturu a pedagogiku se zaměřením na pedagogicko-psychologické poradenství a učitelství. Učila na gymnáziu, působila jako asistentka na 1. stupni a pracovala v jazykové poradně Ústavu pro jazyk český. Češtinu jako cizí a druhý jazyk učí od r. 1998. Spoluvytvářela koncepci a metodiku nízkoprahových a otevřených kurzů češtiny a lektorovala je v Centru pro integraci cizinců. Od 2009 spolupracuje s METOU – vytváří Češtinu jako druhý jazyk pro portál inkluzivniskola.cz. Pracuje na propojení výuky českého jazyka a ČDJ a na začlenění žáků s OMJ do výuky. Je autorkou publikace Učíme češtinu jako druhý jazyk a deskové hry Ypsilonie, Cesta do vyjmenované země.
Mgr. Dominika Vondrová
Učí Český jazyk jako 2. jazyk na ZŠ nám. Curieových v Praze 1, kde je koordinátorkou žáků s odlišným mateřským jazykem. Vystudovala Pedagogickou fakultu Technické univerzity v Liberci aprobace francouzský jazyk – výchova k občanství. Pořádala výměnné stáže pro francouzské a české studenty v rámci BAFA (certifikát pro animátory dětských táborů ve Francii). Absolvovala tlumočnicko – překladatelský kurz a překládání se věnuje dodnes. Učila francouzštinu a VkO na základních i jazykových školách a také pracovala v administrativě. Během rodičovské dovolené se zúčastnila Kurzu pro učitele češtiny jako cizího jazyka. Spolupracuje s neziskovou organizací META a s NPI ČR.

Medailonky jsou také ke stažení v PDF zde.