Portál podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky cizince

Jihočeský kraj (České Budějovice)

Bc. Eva Vintrová
Krajský koordinátor podpory pedagogickým pracovníkům pracoviště NPI ČR v Českých Budějovicích
Hlinsko 49, 370 01 České Budějovice
Tel.: +420 770 146 257
E-mail: eva.vintrova@npi.cz

Školy určené k poskytování jazykové přípravy jsou pro školní rok 2021/2022 v souladu se změnou vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky účinné od 1. 9. 2021 určeny zřizovatelem ve spolupráci s krajským úřadem – seznam naleznete zde.

Zasíťované organizace

Informace poskytované Krajským centrem podpory v Českých Budějovicích

  • Další vzdělávání pedagogických pracovníků v dané oblasti. Krajská pracoviště NPI ČR nabízejí pro oblast děti/žáci cizinci vzdělávací programy s tematikou začleňování. Významnou aktivitou pracovišť jsou také diskusní setkání a sdílení příkladů dobré (inspirativní) praxe.
  • Materiály NPI ČR (NIDV) pro pedagogické pracovníky. Metodické a informační materiály jsou připravovány ve spolupráci s odborníky z akademické sféry, zkušenými pedagogickými pracovníky ze škol a s nestátními neziskovými organizacemi. Všechny materiály jsou zdarma ke stažení z webového portálu anebo jsou zdarma distribuovány přímo do škol.
  • Webový portál pro pedagogickou veřejnost. Portál cizinci.npi.cz je průběžně naplňován validními informacemi, odbornými materiály a články ze všech oblastí vzdělávání dětí/žáků cizinců. Jsou zde k dispozici i metodické materiály pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.
  • Dotazy a odpovědi na webovém portálu. Na webu je zprovozněn odkaz „e-Poradenství“ – jedná se o webový formulář, jehož prostřednictvím mohou školy pokládat své dotazy a žádat potřebné informace.
  • Adaptační koordinátoři do škol.Adaptační koordinátor je jako poskytovaná podpora dítěti/žákovi cizinci k dispozici po dobu prvních 4 týdnů výuky od jeho nástupu do školy. Adaptační koordinátor poskytuje dítěti/žákovi cizinci pomoc s adaptací na české školní prostředí a se začleňováním do třídního kolektivu. Pomáhá mu při překonávání tzv. kulturního šoku, precedentů a nežádoucích stereotypů. Místem působiště adaptačních koordinátorů je příslušná škola, tj. nedocházejí do rodin, ani do pedagogicko-psychologických poraden či jinam.
  • Tlumočnické a překladatelské služby. Poskytování překladatelských a tlumočnických služeb spočívá v zajištění překladu odborných a obecných textů z běžných jazyků i z jazyků s neevropskými znakovými systémy, včetně neobvyklých jazykových kombinací do českého jazyka, dále pak v zabezpečení tlumočnických služeb – především doprovodného tlumočení, tj. tlumočnického servisu s možností výjezdu tlumočníka po celé České republice a dle krajské příslušnosti KCP DŽC NPI ČR.

Stránky ostatních krajů