Portál podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky cizince

Jihočeský kraj (České Budějovice)

Zde uvádíme přehled informací o aktivitách speciálně pro tento kraj.

NÁRODNÍ PEDAGOGICKÝ INSTITUT ČESKÉ REPUBLIKY
Bc. Eva Vintrová
Krajský koordinátor podpory pedagogickým pracovníkům
pracoviště NPI ČR v Českých Budějovicích
Hlinsko 49, 370 01 České Budějovice
Tel.: +420 770 146 257
E-mail: eva.vintrova@npicr.cz

Školy poskytující bezplatnou jazykovou přípravu v Jihočeském kraji dle  § 20 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky:

 • Základní škola Matice školské 3, České Budějovice, PSČ 370 03
 • Základní škola Linecká 43, Český Krumlov, PSČ 381 01
 • Základní škola Vajgar 692, Jindřichův Hradec, PSČ 377 01
 • Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola, Mírové náměstí 1466, Písek, PSČ 397 01
 • Základní škola Vodňanská 287, Prachatice, PSČ 383 01
 • Základní škola F. L. Čelakovského, Jezerní 1280, Strakonice, PSČ 386 01
 • Základní škola a Mateřská škola, Husova 1570, Tábor, PSČ 390 41

V Jihočeském kraji využívá většina škol rozvojový program vypisovaný MŠMT, který umožňuje, aby z něj finanční prostředky čerpala každá škola, která vzdělává děti/žáky cizince.

Zasíťované organizace

Informace poskytované Krajským centrem podpory v Českých Budějovicích

 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků v dané oblasti. Krajská pracoviště NPI ČR nabízejí pro oblast děti/žáci cizinci vzdělávací programy s tematikou začleňování. Významnou aktivitou pracovišť jsou také diskusní setkání a sdílení příkladů dobré (inspirativní) praxe.
 • Materiály NPI ČR (NIDV) pro pedagogické pracovníky. Metodické a informační materiály jsou připravovány ve spolupráci s odborníky z akademické sféry, zkušenými pedagogickými pracovníky ze škol a s nestátními neziskovými organizacemi. Všechny materiály jsou zdarma ke stažení z webového portálu anebo jsou zdarma distribuovány přímo do škol.
 • Webový portál pro pedagogickou veřejnost. Portál https://cizinci.npi.cz/je průběžně naplňován validními informacemi, odbornými materiály a články ze všech oblastí vzdělávání dětí/žáků cizinců. Jsou zde k dispozici i metodické materiály pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.
 • Dotazy a odpovědi na webovém portálu. Na webu je zprovozněn odkaz „e-Poradenství“ – jedná se o webový formulář, jehož prostřednictvím mohou školy pokládat své dotazy a žádat potřebné informace.
 • Adaptační koordinátoři do škol.Adaptační koordinátor je jako poskytovaná podpora dítěti/žákovi cizinci k dispozici po dobu prvních 4 týdnů výuky od jeho nástupu do školy. Adaptační koordinátor poskytuje dítěti/žákovi cizinci pomoc s adaptací na české školní prostředí a se začleňováním do třídního kolektivu. Pomáhá mu při překonávání tzv. kulturního šoku, precedentů a nežádoucích stereotypů. Místem působiště adaptačních koordinátorů je příslušná škola, tj. nedocházejí do rodin, ani do pedagogicko-psychologických poraden či jinam.
 • Tlumočnické a překladatelské služby. Poskytování překladatelských a tlumočnických služeb spočívá v zajištění překladu odborných a obecných textů z běžných jazyků i z jazyků s neevropskými znakovými systémy, včetně neobvyklých jazykových kombinací do českého jazyka, dále pak v zabezpečení tlumočnických služeb – především doprovodného tlumočení, tj. tlumočnického servisu s možností výjezdu tlumočníka po celé České republice a dle krajské příslušnosti KCP DŽC NPI ČR.