Jihočeský kraj (České Budějovice)

Mgr., Bc. Kateřina Ježková
Krajská koordinátorka podpory pedagogickým pracovníkům pracoviště NPI ČR v Českých Budějovicích
Hlinsko 49, 370 01 České Budějovice
Tel.: +420 771 259 242
E-mail: katerina.jezkova@npi.cz

Mgr. Marie Najmonová, Ph.D.
odbornice z terénu, odborná asistentka PF Katedra primární a preprimární pedagogiky, Jihočeská univerzita Českých Budějovicích
Tel.: +420 603 551 160
E-mail: riasek@volny.cz

V Jihočeském kraji k prosinci 2020 žilo 23 601 cizinců (tj. 4,13% z celkového počtu obyvatel v regionu). Nejvyšší zastoupení mají Ukrajinci – 7230 osob, Slováci – 4011 osob, Vietnamci – 3294 osob, ale žijí zde i Poláci, Rusové a Němci.

V Jihočeském kraji se vzdělávalo 5216 dětí/žáků-cizinců ve školním roce 2022/2023:

Celkový počet dětí/žáků-cizinců Podíl z celkového počtu dětí/žáků v %
Mateřské školy 959 4,07
Základní školy 3583 5,91
Střední školy 674 2,29

Školy poskytující bezplatnou jazykovou přípravu:

ZŠ – dle vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky jsou určeny zřizovatelem ve spolupráci s krajským úřadem školy poskytující bezplatnou jazykovou přípravu, jejich seznam naleznete zde.

SŠ – dle vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění účinném od 1. 9. 2022 jsou určeny krajským úřadem, jejich seznam naleznete zde.

Zasíťované organizace

Informace poskytované Krajským centrem podpory v Českých Budějovicích

nabídka bezplatných konzultací:

  • Další vzdělávání pedagogických pracovníků v dané oblasti. Krajská pracoviště NPI ČR nabízejí pro oblast děti/žáci cizinci vzdělávací programy s tematikou začleňování. Významnou aktivitou pracovišť jsou také diskusní setkání a sdílení příkladů dobré (inspirativní) praxe.
  • Materiály NPI ČR (NIDV) pro pedagogické pracovníky. Metodické a informační materiály jsou připravovány ve spolupráci s odborníky z akademické sféry, zkušenými pedagogickými pracovníky ze škol a s nestátními neziskovými organizacemi. Všechny materiály jsou zdarma ke stažení z webového portálu anebo jsou zdarma distribuovány přímo do škol.
  • Webový portál pro pedagogickou veřejnost. Portál cizinci.npi.cz je průběžně naplňován validními informacemi, odbornými materiály a články ze všech oblastí vzdělávání dětí/žáků cizinců. Jsou zde k dispozici i metodické materiály pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.
  • Dotazy a odpovědi na webovém portálu. Na webu je zprovozněn odkaz „e-Poradenství“ – jedná se o webový formulář, jehož prostřednictvím mohou školy pokládat své dotazy a žádat potřebné informace.
  • Adaptační koordinátoři do škol. Adaptační koordinátor je jako poskytovaná podpora dítěti/žákovi cizinci k dispozici po dobu prvních 4 týdnů výuky od jeho nástupu do školy. Adaptační koordinátor poskytuje dítěti/žákovi cizinci pomoc s adaptací na české školní prostředí a se začleňováním do třídního kolektivu. Pomáhá mu při překonávání tzv. kulturního šoku, precedentů a nežádoucích stereotypů. Místem působiště adaptačních koordinátorů je příslušná škola, tj. nedocházejí do rodin, ani do pedagogicko-psychologických poraden či jinam.
  • Tlumočnické a překladatelské služby. Poskytování překladatelských a tlumočnických služeb spočívá v zajištění překladu odborných a obecných textů z běžných jazyků i z jazyků s neevropskými znakovými systémy, včetně neobvyklých jazykových kombinací do českého jazyka, dále pak v zabezpečení tlumočnických služeb – především doprovodného tlumočení, tj. tlumočnického servisu s možností výjezdu tlumočníka po celé České republice a dle krajské příslušnosti KCP DŽC NPI ČR.

Stránky ostatních krajů