Legislativa

Aktuální zákony související se začleňováním ukrajinských dětí a žáků do českého vzdělávacího systému:

Lex Ukrajina I, II (aktuální znění na webu MŠMT) (30.6.2022) verze pdf 

Metodika k zákonu Lex Ukrajina I

Komentář k zákonu Lex Ukrajina II  – ke stažení zde

Aktuální plné znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) – naleznete na webu MŠMT – zde

  • režim vzdělávání dětí/žáků cizinců upravuje § 20
  • režim poskytování podpůrných opatření upravuje § 16

Aktuální plné znění vyhlášek :


Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů –
naleznete na webu MŠMT – zde, PDF soubor

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky –
naleznete na webu MŠMT – zde, PDF soubor 

Realizaci jazykové přípravy se věnují §§ 10,11,11a, 11b.
Hodnocení žáků cizinců se věnuje § 15 (15, odst. 6)

Opatření obecné povahy – přijímací řízení (vydáno 27.10.2022)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určuje opatřením obecné povahy č. j. MSMT-29772/2022-1   úpravu podmínek pro přijímací řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní rok 2023/2024 pro cizince podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů.
Opatření obecné povahy (1. strana) PDF – čeština, ukrajinština

Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění účinném od 1. 9. 2022 –
naleznete na webu MŠMT – zde, PDF soubor

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných – zde 
(definuje podpůrná opatření (PO), na která mohu být uplatněna pro žáky s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka, např. PO 2. a 3. posílení výuky českého jazyka)

Metodiky (MŠMT):

Podpora mladistvých z Ukrajiny 15+ (nejsou žáky žádné školy) – zde
Metodický materiál k poskytování bezplatné jazykové přípravy v předškolním a základním vzdělání – zde

Metodické doporučení pro poskytování poradenských služeb pro žáky s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka – zde , (Metodické doporučení pro ŠPZ – webinář pro ŠPZ – zde)

Stanovisko MŠMT k náhradě druhého cizího jazyka – prosinec 2021:

Cizí jazyk a další cizí jazyk u žáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka

V souladu s § 4 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, rámcové vzdělávací programy stanoví mimo jiné podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Rámcové vzdělávací programy tedy podle školského zákona pouze stanoví podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, nemohou zúžit úpravu stanovenou právními předpisy.

Pravidla vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami upravuje vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, v platném znění (dále jen vyhláška). V příloze č. 1, části A vyhlášky v ustanovení Podpůrná opatření 3. stupně pod číslem 2. Úprava obsahu a výstupů vzdělávání je uvedeno, že obsah učiva může být v odůvodněných případech modifikován; výstupy a výsledky vzdělávání se mohou upravovat pouze pro žáky s lehkým mentálním postižením podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV).

Vyhláška přímo nestanoví, jakého učiva se modifikace obsahu týká, ani jakým způsobem k ní má dojít ani na které kategorie žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve třetím stupni se v odůvodněných případech vztahuje.

RVP ZV upravuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v části D. V této části je stanoveno, že na úrovni IVP je možné na doporučení ŠPZ (v případech stanovených Přílohou č. 1 vyhlášky č.27/2016 Sb.) v rámci podpůrných opatření upravit očekávané výstupy stanovené ŠVP případně upravit vzdělávací obsah tak, aby byl zajištěn soulad mezi vzdělávacími požadavky a skutečnými možnostmi žáků a aby vzdělávání směřovalo k dosažení jejich osobního maxima. Pro náhradu části vzdělávacích obsahů některých vzdělávacích oborů jinými vzdělávacími obsahy nebo náhradu celého vzdělávacího obsahu některého vzdělávacího oboru jiným, který lépe vyhovuje vzdělávacím možnostem žáků, se využívá podpůrné opatření úprava obsahů a výstupů ze vzdělávání, prostřednictvím podpůrného opatření IVP u žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními, za podmínek stanovených školským zákonem a vyhláškou č. 27/2016 Sb. V IVP žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními lze v souvislosti s touto náhradou části nebo celého vzdělávacího obsahu vzdělávacích oborů změnit minimální časové dotace vzdělávacích oblastí (oborů) stanovené v kapitole 7 RVP ZV.

RVP ZV v části C obsahuje kapitolu 7.2 Poznámky ke vzdělávacím oblastem. V této kapitole je stanoveno, že vzdělávací obsah vzdělávacích oborů Cizí jazyk a Další cizí jazyk je možné nahradit v nejlepším zájmu žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího stupně dle § 16 odst. 2 písm. b) jiným vzdělávacím obsahem v rámci IVP. Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Další cizí jazyk je možné nahradit v nejlepším zájmu žáka-cizince vzdělávacím obsahem vzdělávacího oboru Cizí jazyk.

Vyhláška ani RVP ZV nevylučuje, aby v odůvodněném případě kteréhokoliv žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího stupně byl Vzdělávací obor Další cizí jazyk nahrazen Vzdělávacím oborem Český jazyk a literatura. Z žádného ustanovení právního předpisu ani z RVP ZV nelze dovodit, že by se tato možnost vztahovala pouze na žáky s lehkým mentálním postižením.

Souhrny

Možnosti podpory žáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka

Podpora dětí v mateřských školách + soupis podpůrných opatření v souladu s § 16 školského zákona

Podpora žáků v základních školách+ soupis podpůrných opatření v souladu s § 16 školského zákona

Podpora ve středních školách+ soupis podpůrných opatření v souladu s § 16 školského zákona

Vzdělávání žáka s českým občanstvím v zahraničí (povinnost ohlášení v ČR)

Pokud má dítě české státní občanství, vztahuje se na něj povinná školní docházka (PŠD) podle § 36 školského zákona (bez ohledu na to, zda má v ČR trvalý pobyt či nikoliv). Pokud dítě plní povinnou školní docházku v zahraničí (§ 38 školského zákona), mají zákonní zástupci oznamovací povinnost, kterou lze splnit 1 ze 2 níže uvedených způsobů. Zároveň je potřeba se řídit začátkem povinné školní docházky dle českých předpisů, tzn. oznamovací povinnost se řeší před začátkem školního roku, ve kterém by dítě nastupovalo do 1. ročníku základní školy v ČR (u varianty kmenové školy ideálně v době zápisů, u varianty MŠMT nejpozději do konce září příslušného školního roku).

2 způsoby plnění oznamovací povinnosti:

  • Mít v ČR kmenovou školu – tato varianta je vhodná pro ty, kdo předpokládají v budoucnu návrat do ČR. V této škole můžete (ale nemusíte) konat nejméně jednou za pololetí, nejdéle jednou za 2 školní roky zkoušky z českého jazyka a českých reálií a získávat tak i české vzdělání; pokud zkoušky nekonáte, tak kmenové škole pouze dokládáte, jakým způsobem je plněna v zahraničí PŠD (většinou formou zaslání hodnocení ze zahraniční školy s překladem do ČJ, který nemusí být úředně ověřený) zpětně za období nejdéle 2 školních roků. Kmenová škola Vám bezplatně poskytuje učebnice. Vysvědčení Vám kmenová škola vydá pouze v případě, že konáte zkoušky. V kmenové škole požádáte o přijetí ke vzdělávání a zároveň oznámíte, že budete plnit PŠD v zahraničí podle § 38 školského zákona, uvedete předpokládanou dobu pobytu a adresu pobytu. Škola vede žáka v jiné kategorii než běžné žáky.
  • Oznamovat způsob plnění PŠD v zahraničí ministerstvu – tato varianta je vhodná pro ty, kdo nepředpokládají v budoucnu návrat do ČR. Je potřeba vyplnit a zaslat dle instrukcí formulář, který je dostupný zde:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/zak-bez-kmenove-skoly.

Následně se zasílá vždy nejpozději po uplynutí 2 školních roků doklad o plnění PŠD v zahraničí s překladem do českého jazyka, který nemusí být úředně ověřený.

Český žák v zahraniční škole – Pokud má škola v zahraničí uzavřenou smlouvu s MŠMT o zajištění vzdělávání občanům ČR, česká kmenová škola vydává vysvědčení v souladu s osvědčením od České školy v zahraničí a žák již nemusí v ČR konat zkoušky z českého jazyka a českých reálií. Zákonní zástupci škole dokládají způsob plnění povinné školní docházky v zahraničí za nejdéle 2 školní roky.

Veškeré podrobnosti k dané problematice jsou uvedeny zde:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vzdelavani-zaku-v-zahranici

Přehled národních vzdělávacích systémů států EU – oficiální stránka EU  – EURIDICE

Webová stránka je v anglickém jazyce, obsahuje detailní informace o vzdělávacích systémech států EU.

Stanovisko MŠMT k přijímání žáků cizinců či dlouhodobě pobývajících na zahraniční škole na SŠ.

Informace k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury osob pobývajících dlouhodobě v zahraničí při přijímání ke střednímu vzdělávání

Stanovisko České školní inspekce k poskytování poradenských služeb dětem cizincům a žákům cizincům

Česká školní inspekce zveřejňuje své stanovisko vybraným skutečnostem spojeným se vzděláváním dětí mateřské školy – cizinců (dále jen „děti cizinci“) a žáků základní školy – cizinců (dále jen „žáci cizinci“).

  • Vyšetření dětí cizinců a žáků cizinců školským poradenským zařízením
  • Poskytování jazykové přípravy žákům cizincům a poskytování podpůrných opatření dětem cizincům a žákům cizincům

Převzato z www.csicr.cz

Více v příloze: Stanovisko ČŠI k poskytování poradenských služeb dětem, žákům cizincům

Obecné:

1. Vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem  – tematická zpráva ČŠI

2. Doporučení Rady Evropy (prezentace)

Absence žáka – cizince nad 60 vyučovacích dnů (pozor, od 1. 10. 2020 platí nové znění § 50) – (u ukr. žáků platí úprava v Lex Ukrajina II – 15 dnů)

Změna zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), platí od 1. 10. 2020.

V § 50 školského zákona odstavec 4, upravuje postup ukončení základního vzdělávání žáka cizince, jenž po dobu 60 vyučovacích dnů nedoložil důvody své nepřítomnosti.

Změna spočívá v rozšíření platnosti ustanovení pro všechny skupiny žáků cizinců (původně se vztahovalo pouze na žáky cizince bez trvalého pobytu na území ČR) a zároveň zavádí jednoznačnou lhůtu 15 dnů pro odpověď rodičů žáka cizince na výzvu ředitele školy.

§ 50

(4) Pokud se cizinec, který nemá trvalý pobyt na území České republiky, neúčastní vyučování nepřetržitě po dobu nejméně 60 vyučovacích dnů, nedoloží důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem a ani po písemné výzvě ředitele školy zaslané na poslední známou adresu zákonného zástupce cizince nesdělí, že bude i nadále navštěvovat danou školu, přestává být dnem následujícím po uplynutí této doby žákem školy.

(4) Pokud se cizinec neúčastní vyučování nepřetržitě po dobu nejméně 60 vyučovacích dnů, nedoloží důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem a ani po následné písemné výzvě ředitele školy zaslané na poslední známou adresu zákonného zástupce cizince ve lhůtě 15 dnů ode dne odeslání výzvy nesdělí, že bude i nadále navštěvovat danou školu, přestává být dnem následujícím po uplynutí této lhůty žákem školy.

Úplné znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) s vyznačenými změnami naleznete zde.

Bezplatné předklady/tlumočení

This will close in 0 seconds