Legislativa

Aktuální zákony související se začleňováním  žáků cizinců a ukrajinských žáků do českého vzdělávacího systému

Začleňování ukrajinských žáků

Lex Ukrajina VI – (1.1.2024) – č. 67/2022 Sb. označovaný jako Lex Ukrajina (1) nabývá účinnosti dnem 24. ledna 2022, poslední úprava je platná od 1.1.2024 – PDF.

Metodika MŠMT k Lex Ukrajina VI  (nejnovější vydání, leden 2024).

Metodika MŠMT k Lex Ukrajina IV pro šk._rok_2023/2024 (publikováno 16.6.2023, necháváme k dispozici do konce školního roku, pro který je platná)

Aktuální plné znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) – naleznete na webu MŠMT – zde. (poslední verze 1.7.2023)

 • režim vzdělávání dětí/žáků cizinců upravuje § 20
 • režim poskytování podpůrných opatření upravuje § 16

Aktuální plné znění vyhlášek :


Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů –
naleznete na webu MŠMT – zde, PDF soubor

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky –
naleznete na webu MŠMT – zde, PDF soubor 

Realizaci jazykové přípravy se věnují §§ 10,11,11a, 11b.
Hodnocení žáků cizinců se věnuje § 15 (15, odst. 6)

Úpravu RVP ZV, která je platná od 1. 9. 2023 a která upřesňuje možnost náhrady dalšího cizího jazyka u cizinců češtinou jako druhým jazykem, a to bez vypracování IVP (není nutná návštěva poradny, protože není podpůrné opatření). Nové znění bodu z RVP zní takto:

 • vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Další cizí jazyk je možné nahradit v nejlepším zájmu žáka-cizince vzdělávacím obsahem vzdělávacího oboru Cizí jazyk nebo vzdělávacím obsahem Češtiny jako druhého jazyka (lze využít Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro základní vzdělávání)“. V těchto případech se nejedná o podpůrné opatření, vzdělávací obsah se nahrazuje bez vytváření individuálního vzdělávacího plánu (IVP).

Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání – text zde

Přijímací řízení 2023/2024

Opatření obecné povahy – přijímací řízení 2023/2024 (platí od 31.10.2023)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určuje opatřením obecné povahy č. j. MSMT-26560/2023-1 úpravu podmínek přijímacího řízení konaného ve školním roce 2023/2024 ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách od školního roku 2024/2025 pro cizince podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o úpravu podmínek pro ukrajinské žáky, kteří jsou držiteli víz dočasné ochrany.

Nejdůležitější:
Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem. Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.
Škola může písemný test školní přijímací zkoušky cizinci na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole zadat v ukrajinském jazyce.

Opatření obecné povahy – maturitní zkouška 2023/2024 (platí od 27.11.2023)

 • Použití Pravidel českého pravopisu
 • Minimální rozsah písemné práce z ČJL –200 slov
 • 15 titulů povinné četby• Navýšení časového limitu u přípravy i u teoretické apraktické zkoušky •Použití překladového slovníku

Opatření obecné povahy – závěreční zkoušky 2023/2024 (platí od 19.12.2023)

 • Navýšení časového limitu u přípravy i u teoretické apraktické zkoušky
 • Použití překladového slovníku

Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění účinném od 1. 9. 2022 –
naleznete na webu MŠMT – zde, PDF soubor

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných – zde 
(definuje podpůrná opatření (PO), na která mohu být uplatněna pro žáky s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka, např. PO 2. a 3. posílení výuky českého jazyka)

Metodiky (MŠMT):

Metodický materiál MŠMT k posouzení nedostatečné znalosti vyučovacího jazyka (16.6.2026) – zde. (vodítko pro vyplnění zahajovacích výkazů od šk. roku 2023/2024)

Podpora mladistvých z Ukrajiny 15+ (nejsou žáky žádné školy) – zde
Metodický materiál k poskytování bezplatné jazykové přípravy v předškolním a základním vzdělání – zde

Metodické doporučení pro poskytování poradenských služeb pro žáky s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka – zde , (Metodické doporučení pro ŠPZ – webinář pro ŠPZ – zde)

 

Souhrny

Podpora dětí v mateřských školách + soupis podpůrných opatření v souladu s § 16 školského zákona

Podpora žáků v základních školách+ soupis podpůrných opatření v souladu s § 16 školského zákona

Podpora ve středních školách+ soupis podpůrných opatření v souladu s § 16 školského zákona

Vzdělávání žáka s českým občanstvím v zahraničí (povinnost ohlášení v ČR)

Pokud má dítě české státní občanství, vztahuje se na něj povinná školní docházka (PŠD) podle § 36 školského zákona (bez ohledu na to, zda má v ČR trvalý pobyt či nikoliv). Pokud dítě plní povinnou školní docházku v zahraničí (§ 38 školského zákona), mají zákonní zástupci oznamovací povinnost, kterou lze splnit 1 ze 2 níže uvedených způsobů. Zároveň je potřeba se řídit začátkem povinné školní docházky dle českých předpisů, tzn. oznamovací povinnost se řeší před začátkem školního roku, ve kterém by dítě nastupovalo do 1. ročníku základní školy v ČR (u varianty kmenové školy ideálně v době zápisů, u varianty MŠMT nejpozději do konce září příslušného školního roku).

2 způsoby plnění oznamovací povinnosti:

 • Mít v ČR kmenovou školu – tato varianta je vhodná pro ty, kdo předpokládají v budoucnu návrat do ČR. V této škole můžete (ale nemusíte) konat nejméně jednou za pololetí, nejdéle jednou za 2 školní roky zkoušky z českého jazyka a českých reálií a získávat tak i české vzdělání; pokud zkoušky nekonáte, tak kmenové škole pouze dokládáte, jakým způsobem je plněna v zahraničí PŠD (většinou formou zaslání hodnocení ze zahraniční školy s překladem do ČJ, který nemusí být úředně ověřený) zpětně za období nejdéle 2 školních roků. Kmenová škola Vám bezplatně poskytuje učebnice. Vysvědčení Vám kmenová škola vydá pouze v případě, že konáte zkoušky. V kmenové škole požádáte o přijetí ke vzdělávání a zároveň oznámíte, že budete plnit PŠD v zahraničí podle § 38 školského zákona, uvedete předpokládanou dobu pobytu a adresu pobytu. Škola vede žáka v jiné kategorii než běžné žáky.
 • Oznamovat způsob plnění PŠD v zahraničí ministerstvu – tato varianta je vhodná pro ty, kdo nepředpokládají v budoucnu návrat do ČR. Je potřeba vyplnit a zaslat dle instrukcí formulář, který je dostupný zde:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/zak-bez-kmenove-skoly.

Následně se zasílá vždy nejpozději po uplynutí 2 školních roků doklad o plnění PŠD v zahraničí s překladem do českého jazyka, který nemusí být úředně ověřený.

Český žák v zahraniční škole – Pokud má škola v zahraničí uzavřenou smlouvu s MŠMT o zajištění vzdělávání občanům ČR, česká kmenová škola vydává vysvědčení v souladu s osvědčením od České školy v zahraničí a žák již nemusí v ČR konat zkoušky z českého jazyka a českých reálií. Zákonní zástupci škole dokládají způsob plnění povinné školní docházky v zahraničí za nejdéle 2 školní roky.

Veškeré podrobnosti k dané problematice jsou uvedeny zde:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vzdelavani-zaku-v-zahranici

Přehled národních vzdělávacích systémů států EU – oficiální stránka EU  – EURIDICE

Webová stránka je v anglickém jazyce, obsahuje detailní informace o vzdělávacích systémech států EU.

Stanovisko MŠMT k přijímání žáků cizinců či dlouhodobě pobývajících na zahraniční škole na SŠ.

Informace k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury osob pobývajících dlouhodobě v zahraničí při přijímání ke střednímu vzdělávání

Stanovisko České školní inspekce k poskytování poradenských služeb dětem cizincům a žákům cizincům

Česká školní inspekce zveřejňuje své stanovisko vybraným skutečnostem spojeným se vzděláváním dětí mateřské školy – cizinců (dále jen „děti cizinci“) a žáků základní školy – cizinců (dále jen „žáci cizinci“).

 • Vyšetření dětí cizinců a žáků cizinců školským poradenským zařízením
 • Poskytování jazykové přípravy žákům cizincům a poskytování podpůrných opatření dětem cizincům a žákům cizincům

Převzato z www.csicr.cz

Více v příloze: Stanovisko ČŠI k poskytování poradenských služeb dětem, žákům cizincům

Obecné:

1. Vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem  – tematická zpráva ČŠI

2. Doporučení Rady Evropy (prezentace)