Portál podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky cizince

Legislativa

Aktuální plné znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) – naleznete na webu MŠMT – zde

  • režim vzdělávání dětí/žáků cizinců upravuje § 20
  • režim poskytování podpůrných opatření upravuje § 16

Aktuální plné znění vyhlášek :
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů –
naleznete na webu MŠMT – zde

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky –
naleznete na webu MŠMT – zde

Realizaci jazykové přípravy se věnují §§ 10,11,11a, 11b.
Hodnocení žáků cizinců se věnuje § 15 (15, odst. 6)

Metodiky (MŠMT):
Metodický materiál k poskytování bezplatné jazykové přípravy v předškolním a základním vzdělání – zde
Metodické doporučení pro poskytování poradenských služeb pro žáky s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka – zde

Vzdělávání žáka s českým občanstvím v zahraničí (povinnost ohlášení v ČR)

Pokud má dítě české státní občanství, vztahuje se na něj povinná školní docházka (PŠD) podle § 36 školského zákona (bez ohledu na to, zda má v ČR trvalý pobyt či nikoliv). Pokud dítě plní povinnou školní docházku v zahraničí (§ 38 školského zákona), mají zákonní zástupci oznamovací povinnost, kterou lze splnit 1 ze 2 níže uvedených způsobů. Zároveň je potřeba se řídit začátkem povinné školní docházky dle českých předpisů, tzn. oznamovací povinnost se řeší před začátkem školního roku, ve kterém by dítě nastupovalo do 1. ročníku základní školy v ČR (u varianty kmenové školy ideálně v době zápisů, u varianty MŠMT nejpozději do konce září příslušného školního roku).

2 způsoby plnění oznamovací povinnosti:

  • Mít v ČR kmenovou školu – tato varianta je vhodná pro ty, kdo předpokládají v budoucnu návrat do ČR. V této škole můžete (ale nemusíte) konat nejméně jednou za pololetí, nejdéle jednou za 2 školní roky zkoušky z českého jazyka a českých reálií a získávat tak i české vzdělání; pokud zkoušky nekonáte, tak kmenové škole pouze dokládáte, jakým způsobem je plněna v zahraničí PŠD (většinou formou zaslání hodnocení ze zahraniční školy s překladem do ČJ, který nemusí být úředně ověřený) zpětně za období nejdéle 2 školních roků. Kmenová škola Vám bezplatně poskytuje učebnice. Vysvědčení Vám kmenová škola vydá pouze v případě, že konáte zkoušky. V kmenové škole požádáte o přijetí ke vzdělávání a zároveň oznámíte, že budete plnit PŠD v zahraničí podle § 38 školského zákona, uvedete předpokládanou dobu pobytu a adresu pobytu. Škola vede žáka v jiné kategorii než běžné žáky.
  • Oznamovat způsob plnění PŠD v zahraničí ministerstvu – tato varianta je vhodná pro ty, kdo nepředpokládají v budoucnu návrat do ČR. Je potřeba vyplnit a zaslat dle instrukcí formulář, který je dostupný zde:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/zak-bez-kmenove-skoly.

Následně se zasílá vždy nejpozději po uplynutí 2 školních roků doklad o plnění PŠD v zahraničí s překladem do českého jazyka, který nemusí být úředně ověřený.

Český žák v zahraniční škole – Pokud má škola v zahraničí uzavřenou smlouvu s MŠMT o zajištění vzdělávání občanům ČR, česká kmenová škola vydává vysvědčení v souladu s osvědčením od České školy v zahraničí a žák již nemusí v ČR konat zkoušky z českého jazyka a českých reálií. Zákonní zástupci škole dokládají způsob plnění povinné školní docházky v zahraničí za nejdéle 2 školní roky.

Veškeré podrobnosti k dané problematice jsou uvedeny zde:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vzdelavani-zaku-v-zahranici

Přehled národních vzdělávacích systémů států EU – oficiální stránka EU  – EURIDICE

Webová stránka je v anglickém jazyce, obsahuje detailní informace o vzdělávacích systémech států EU.

Stanovisko MŠMT k přijímání žáků cizinců či dlouhodobě pobývajících na zahraniční škole na SŠ.

Informace k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury osob pobývajících dlouhodobě v zahraničí při přijímání ke střednímu vzdělávání

Stanovisko České školní inspekce k poskytování poradenských služeb dětem cizincům a žákům cizincům

Česká školní inspekce zveřejňuje své stanovisko vybraným skutečnostem spojeným se vzděláváním dětí mateřské školy – cizinců (dále jen „děti cizinci“) a žáků základní školy – cizinců (dále jen „žáci cizinci“).

  • Vyšetření dětí cizinců a žáků cizinců školským poradenským zařízením
  • Poskytování jazykové přípravy žákům cizincům a poskytování podpůrných opatření dětem cizincům a žákům cizincům

Převzato z www.csicr.cz

Více v příloze: Stanovisko ČŠI k poskytování poradenských služeb dětem, žákům cizincům

Obecné:

1. Vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem  – tematická zpráva ČŠI

2. Doporučení Rady Evropy (prezentace)

Absence žáka – cizince nad 60 vyučovacích dnů (pozor, od 1. 10. 2020 platí nové znění § 50)

Změna zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), platí od 1. 10. 2020.

V § 50 školského zákona odstavec 4, upravuje postup ukončení základního vzdělávání žáka cizince, jenž po dobu 60 vyučovacích dnů nedoložil důvody své nepřítomnosti.

Změna spočívá v rozšíření platnosti ustanovení pro všechny skupiny žáků cizinců (původně se vztahovalo pouze na žáky cizince bez trvalého pobytu na území ČR) a zároveň zavádí jednoznačnou lhůtu 15 dnů pro odpověď rodičů žáka cizince na výzvu ředitele školy.

§ 50

(4) Pokud se cizinec, který nemá trvalý pobyt na území České republiky, neúčastní vyučování nepřetržitě po dobu nejméně 60 vyučovacích dnů, nedoloží důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem a ani po písemné výzvě ředitele školy zaslané na poslední známou adresu zákonného zástupce cizince nesdělí, že bude i nadále navštěvovat danou školu, přestává být dnem následujícím po uplynutí této doby žákem školy.

(4) Pokud se cizinec neúčastní vyučování nepřetržitě po dobu nejméně 60 vyučovacích dnů, nedoloží důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem a ani po následné písemné výzvě ředitele školy zaslané na poslední známou adresu zákonného zástupce cizince ve lhůtě 15 dnů ode dne odeslání výzvy nesdělí, že bude i nadále navštěvovat danou školu, přestává být dnem následujícím po uplynutí této lhůty žákem školy.

Úplné znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) s vyznačenými změnami naleznete zde.