Portál podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky cizince

Materiály pro 1. st. ZŠ

Učební texty

Pro doplnění výukového materiálu češtiny jako druhého jazyka

 • PhDr. Jitka Kendíková: Žák s odlišným mateřským jazykem v české škole, Pasparta 2020
 • Mgr. Anna Flanderková: Můj první pracovní sešit, 2011
 • Svatava Škodová, Markéta Lysá: Jazykové hry pro malé školáky  (Wolters Kluwer 2020) Soubor her určených pro výuku češtiny jako cizího jazyka a je zaměřena na děti mladšího školního věku, tedy na tu skupinu, která herní aktivity v jazykovém vyučování potřebuje nejvíce. Publikace je rozdělena na dvě části – Jazykové hry pro malé školáky fonetické a Jazykové hry pro malé školáky lexikální a gramatické.
 • Mgr. Jana Rohová: Nový žák – cizinec v mé třídě (RAABE, 2019)
  Pracovní listy s doporučeními  pro využití v hodinách
 • Kolektiv autorů: Průvodce začleňováním žáků s OMJ pro základní školy (META, o.p.s., 2019)
  • Cílem publikace je zpřehlednit a usnadnit ředitelům a učitelům základních škol proces začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do ZŠ. První dvě vymezují základní pojmy a řeší téma Získávání gramotnosti ve druhém (dalším) jazyce. Meta o.p.s. publikaci pojala shrnutí svých dosavadních zkušeností s tématem začleňování, výuky češtiny a inkluze ve výuce shromážděných za více než deset let. V jednotlivých praktických kapitolách publikace se tak věnuje tématům od přípravy na samotný příchod žáka, spolupráce a komunikace s rodiči, včetně rozhodujícího momentu přijetí žáka a jeho zařazení do ročníku, přes adaptaci a socializaci žáka jako nezbytné podmínky pro učení se novému jazyku a zažívání školního úspěchu, až k zajištění výuky češtiny jako druhého jazyka, a teprve v poslední kapitole se zabýváme zapojením žáků do běžných hodin výuky, plánováním výuky a hodnocením.
  • Dostupné na webu META, o.p.s.
 • Nosálová Barbora, Mgr.: Učíme češtinu jako druhý jazyk, (Meta, o.p.s. 2018), Český jazyk. Učebnice. Diktáty. Pravopisná cvičení. Slohová cvičení. Učebnice pro cizince. Dostupné na webu META o.p.s.
 • Hron, J., Hronová, K.: Ahoj, jak se máš (Didakta, 2009)
  • Vstupní audiorální kurz pro začínající malé cizince, kteří se poprvé setkávají s češtinou.
 • Kotyková, S., Lejnarová, I.: Čeština pro malé cizince 1 (Universum, 2015)
  • Autorky jsou vyučujícími v Německé škole v Praze, učebnice a pracovní sešit v jednom (děti můžou kreslit, lepit a vybarvovat), obsahují tradiční dětská témata: škola, barvy, rodina, jídlo, hračky, počítáme apod. Jazyková úroveň A1.
 • Kotyková, S., Lejnarová, I.: Čeština pro malé cizince 2 (Universum, 2005)
  • Navazující učebnice, témata podle měsíců v roce, jazyk + reálie. Jazyková úroveň A2.
 • Lacinová, P.: Nečtu, nepíšu, učím se česky (CIC, 2018)
  • Pracovní sešit určený pro předškolní a raně školní děti – úplné začátečníky. Obsahuje 10 tematických okruhů – kapitol. Obsahem jsou obrázky k vybarvování a úkoly k řešení, jejichž cílem je upevňování slovní zásoby, porozumění základním otázkám a instrukcím, hlavně rozvoj mluvení. Ke každé kapitole jsou navržené pohybové a výtvarné aktivity. Součástí je metodická část pro učitele.
 • Kolektiv autorů: Můj první slovník českého jazyka (Fraus, 2008)
  • Obsahuje tematicky členěný heslář s celostránkovými ilustracemi pro žáky 1. ročníku, abecedně řazený heslář pro žáky 2. a 3. ročníku, přílohu shrnující nejdůležitější jazykové jevy + CD-ROM.
 • Čapek, J.: O pejskovi a kočičce (Akropolis, 2019)
  • Známá česká próza pro děti jako adaptovaná četba, doplněno ilustracemi autora, CD a DVD se 6 filmy o pejskovi a kočičce, gramaticko-lexikální cvičení k textům a filmům, slovník a klíč ke cvičením, audionahrávky také na webu www.czechstepbystep.cz. Jazyková úroveň A1.
 • Vojkovská, P.: Annjong hasejo, paní učitelko! (ZŠ Frýdek – Místek, 2008)
  • Sborník pracovních listů a dalších aktivit pro výuku češtiny pro cizince, včetně metodických doporučení a postupů, primárně určený pro korejské děti. Základní i nadstavbová témata, ukázky lekcí, v příloze hry a aktivity.
 • Úlohy z češtiny – gramar.in
  • Rozsáhlý materiál pro 1.- 6. ročník, obsahuje čtení s porozuměním (3 úrovně textů s úkoly), pravopisná, gramatická a lexikální cvičení formou her.
 • Čeština jako druhý jazyk – cestina2.cz (META, o.p.s.)
  • Interaktivní program (je nutné se registrovat) pro začátečníky sestavený podle témat a věku do jednotlivých lekcí, gramatiku lze procvičovat samostatně.
 • Kolektiv autorů: Čeština pro žáky-cizince – Pracovní karty (VÚP, 2010)
  • Karty s obrázky pro nácvik psaní úplných začátečníků.
 • Jaurisová, P, Pánová, M.: Prázdninová škola češtiny (NIDV, 2016)
  • Soubor materiálů (metodika + pracovní listy) k podpoře výuky češtiny pro začátečníky, 10 lekcí.
 • Táborková, J.: Hezky česky (NIDV, 2016)
  • Soubor materiálů zahrnuje pracovní listy s tematicky uspořádanými lekcemi a metodické pokyny. Pracovní listy jsou určeny žákům 1. – 9. třídy základní školy. Lekce vždy zahrnují tematické obrazové slovníky (využitelné už i u nečtenářů – žáků 1. tříd a žáků, kteří neovládají latinku a do listů si vpisují k obrázkům překlady), jednoduchou gramatiku (zaměřenou vždy pouze na jediný gramatický jev) a další doplňková cvičení, zejména články prověřující porozumění textu.
 • Certifikovaná zkouška z češtiny pro mládež
  • Vokabulář a modelová varianta A1.
 • Včelka
  • Výukový program pro rozvoj čtenářských dovedností.
 • Portál umimecesky.cz
  • Gramatika, pravopis, slovní zásoba, skladba, práce s textem formou různých typů zábavných cvičení pro 1. stupeň ZŠ.
 • Janoušková, Z. a kol.: Čeština do školy (META, o.p.s.; 2014)
  • 13 situačních videí, plánů lekcí a pracovních listů a e-learningových cvičení. Jednotlivé lekce jsou kombinací situačních frází, školní slovní zásoby a gramatiky potřebné k úspěšné komunikaci ve škole.
 • Škola s nadhledem (Fraus, s. r. o.; 2018)
  • On-line cvičení pro žáky ZŠ na psaní, čtení a porozumění, pravopis, gramatiku, slovní zásobu, skladbu. Zábavná forma, pěkná grafika, po tématech a ročnících.
 • Portál onlinecviceni.cz
  • On-line cvičení pro žáky ZŠ na pravopis, gramatiku, slovní zásobu, skladbu, rozděleno po ročnících.
 • Portál kurzycestinyprocizince.cz
 • V sekci Čeština do školy je 11 krátkých praktických témat a videí + transkript + cvičení ze školního prostředí. Autentická čeština v autentickém prostředí. Jazyková úroveň A1-A2.
 • Hry pro výuku ČDJ bez nutnosti znalosti čtení (vhodné pro MŠ i ZŠ)

Desková hra – oblečení Desková husí hra 
AktivityLotto – předměty denní potřeby

 • Hry pro výuku ČDJ pro školáky bez nutnosti znalosti čtení (od 1. třídy ZŠ)

Desková hra Ve škole
Desková hra Rozvrh hodin 1-3. ročník

 • Hry pro výuku ČDJ s nutností znalosti čtení (od 2. třídy ZŠ)

Domino Slovesa -ovat
Domino Slovesa -at
Domino Slovesa -it/et/ět
Domino Nepravidelná slovesa
Desková hra Rozvrh hodin 4.-5. ročník

 • Hry pro výuku ČDJ

Desková hra Rozvrh hodin 6.-9. ročník

Materiály vznikly v organizaci Centrum pro integraci cizinců, o. p. s.za podpory dotačního programu MŠMT Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2019. Autorka: Petra Lacinová

Pracovní listy Cizinec ve třídě 
Stránka obsahuje mnoho materiálů, je členěna na sekce: gramatika, slovní zásoba, fráze a hry (členěno na verzi pro výuku, verzi pro procvičování a verzi on line).
Materiály vznikly v rámci realizace projektu podpořeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Výzvy Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2019, organizací F POINT z.s.

Metodické materiály

 • Špačková K. a kol.: Gramotnostní dovednosti v období mladšího školního věku — možnosti rozvoje a diagnostiky, PF UK 2019, Ke stažení zde.
  Publikace se zaměřuje na otázku rozvoje gramotnostních dovedností žáků mladšího školního věku. Nejprve seznamuje čtenáře s aktuálním stavem poznání dané problematiky s důrazem na postihnutí klíčových komponent rozvoje čtenářské gramotnosti a jejich indikátorů. Konkrétně se zaměřuje na dekódování, poslech s porozuměním, čtení s porozuměním a práci s ilustrací. V návaznosti na vědecky ověřené poznatky představuje úlohy a aktivity, které je možné využít v učitelské praxi pro mapování úrovně těchto dílčích čtenářských dovedností i k jejich rozvoji. Materiály jsou určeny pro žáky běžné populace, ale také žáky s nulovou/nízkou znalostí vyučovacího jazyka.
 • Špačková K. a kol.: Gramotnostní dovednosti v období mladšího školního věku – možnosti rozvoje a diagnostiky. Pracovní listy. PF UK 2019. Ke stažení zde.
 • Burcsak, R. a kol.: Materiály pro výuku českého jazyka v Bavorsku. Mnichov: Herausgeber 2011.
  • Gramaticko – metodická příručka, která se skládá z 20 ucelených lekcí založených na základních tématech – představování, škola, rodina, hobby, můj den apod. V 2. části a na CD jsou pracovní listy. Jazyková úroveň A1+.