Materiály pro 1. st. ZŠ

Učební texty

Pro doplnění výukového materiálu češtiny jako druhého jazyka

 • METODIKA PRO VÝUKU ČESKÉHO JAZYKA PRO CIZINCE, Metodiku intenzivní výuky češtiny pro cizince pro základní školy zpracoval kolektiv učitelů češtiny pro cizince na ZŠ Marjánka Mgr. Anna Slabá, Mgr. Martina Šulcová a Mgr. Ivana Kůrková pod vedením ředitelky školy Bc. Mgr. Anny Niklové (Metodika je výsledkem projektu Čeština pro cizince, který je financován z dotace hlavního města Prahy).
 • PhDr. Jitka Kendíková: Žák s odlišným mateřským jazykem v české škole, Pasparta 2020
 • Svatava Škodová, Markéta Lysá: Jazykové hry pro malé školáky  (Wolters Kluwer 2020) Soubor her určených pro výuku češtiny jako cizího jazyka a je zaměřena na děti mladšího školního věku, tedy na tu skupinu, která herní aktivity v jazykovém vyučování potřebuje nejvíce. Publikace je rozdělena na dvě části – Jazykové hry pro malé školáky fonetické a Jazykové hry pro malé školáky lexikální a gramatické.
 • Mgr. Jana Rohová: Nový žák – cizinec v mé třídě (RAABE, 2019)
  Pracovní listy s doporučeními  pro využití v hodinách
 • Kolektiv autorů: Průvodce začleňováním žáků s OMJ pro základní školy (META, o.p.s., 2019)
  • Cílem publikace je zpřehlednit a usnadnit ředitelům a učitelům základních škol proces začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do ZŠ. První dvě vymezují základní pojmy a řeší téma Získávání gramotnosti ve druhém (dalším) jazyce. Meta o.p.s. publikaci pojala shrnutí svých dosavadních zkušeností s tématem začleňování, výuky češtiny a inkluze ve výuce shromážděných za více než deset let. V jednotlivých praktických kapitolách publikace se tak věnuje tématům od přípravy na samotný příchod žáka, spolupráce a komunikace s rodiči, včetně rozhodujícího momentu přijetí žáka a jeho zařazení do ročníku, přes adaptaci a socializaci žáka jako nezbytné podmínky pro učení se novému jazyku a zažívání školního úspěchu, až k zajištění výuky češtiny jako druhého jazyka, a teprve v poslední kapitole se zabýváme zapojením žáků do běžných hodin výuky, plánováním výuky a hodnocením.
  • Dostupné na webu META, o.p.s.
 • Nosálová Barbora, Mgr.: Učíme češtinu jako druhý jazyk, (Meta, o.p.s. 2018), Český jazyk. Učebnice. Diktáty. Pravopisná cvičení. Slohová cvičení. Učebnice pro cizince. Dostupné na webu META o.p.s.
 • Hron, J., Hronová, K.: Ahoj, jak se máš (Didakta, 2009)
  • Vstupní audiorální kurz pro začínající malé cizince, kteří se poprvé setkávají s češtinou.
 • Kotyková, S., Lejnarová, I.: Čeština pro malé cizince 1 (Universum, 2015)
  • Autorky jsou vyučujícími v Německé škole v Praze, učebnice a pracovní sešit v jednom (děti můžou kreslit, lepit a vybarvovat), obsahují tradiční dětská témata: škola, barvy, rodina, jídlo, hračky, počítáme apod. Jazyková úroveň A1.
 • Kotyková, S., Lejnarová, I.: Čeština pro malé cizince 2 (Universum, 2005)
  • Navazující učebnice, témata podle měsíců v roce, jazyk + reálie. Jazyková úroveň A2.
 • Lacinová, P.: Nečtu, nepíšu, učím se česky (CIC, 2018)
  • Pracovní sešit určený pro předškolní a raně školní děti – úplné začátečníky. Obsahuje 10 tematických okruhů – kapitol. Obsahem jsou obrázky k vybarvování a úkoly k řešení, jejichž cílem je upevňování slovní zásoby, porozumění základním otázkám a instrukcím, hlavně rozvoj mluvení. Ke každé kapitole jsou navržené pohybové a výtvarné aktivity. Součástí je metodická část pro učitele.
 • Kolektiv autorů: Můj první slovník českého jazyka (Fraus, 2008)
  • Obsahuje tematicky členěný heslář s celostránkovými ilustracemi pro žáky 1. ročníku, abecedně řazený heslář pro žáky 2. a 3. ročníku, přílohu shrnující nejdůležitější jazykové jevy + CD-ROM.
 • Čapek, J.: O pejskovi a kočičce (Akropolis, 2019)
  • Známá česká próza pro děti jako adaptovaná četba, doplněno ilustracemi autora, CD a DVD se 6 filmy o pejskovi a kočičce, gramaticko-lexikální cvičení k textům a filmům, slovník a klíč ke cvičením, audionahrávky také na webu www.czechstepbystep.cz. Jazyková úroveň A1.
 • Vojkovská, P.: Annjong hasejo, paní učitelko! (ZŠ Frýdek – Místek, 2008)
  • Sborník pracovních listů a dalších aktivit pro výuku češtiny pro cizince, včetně metodických doporučení a postupů, primárně určený pro korejské děti. Základní i nadstavbová témata, ukázky lekcí, v příloze hry a aktivity.
 • Úlohy z češtiny – gramar.in
  • Rozsáhlý materiál pro 1.- 6. ročník, obsahuje čtení s porozuměním (3 úrovně textů s úkoly), pravopisná, gramatická a lexikální cvičení formou her.
 • Čeština jako druhý jazyk – cestina2.cz (META, o.p.s.)
  • Interaktivní program (je nutné se registrovat) pro začátečníky sestavený podle témat a věku do jednotlivých lekcí, gramatiku lze procvičovat samostatně.
 • Kolektiv autorů: Čeština pro žáky-cizince – Pracovní karty (VÚP, 2010)
  • Karty s obrázky pro nácvik psaní úplných začátečníků.
 • Jaurisová, P, Pánová, M.: Prázdninová škola češtiny (NIDV, 2016)
  • Soubor materiálů (metodika + pracovní listy) k podpoře výuky češtiny pro začátečníky, 10 lekcí.
 • Táborková, J.: Hezky česky (NIDV, 2016)
  • Soubor materiálů zahrnuje pracovní listy s tematicky uspořádanými lekcemi a metodické pokyny. Pracovní listy jsou určeny žákům 1. – 9. třídy základní školy. Lekce vždy zahrnují tematické obrazové slovníky (využitelné už i u nečtenářů – žáků 1. tříd a žáků, kteří neovládají latinku a do listů si vpisují k obrázkům překlady), jednoduchou gramatiku (zaměřenou vždy pouze na jediný gramatický jev) a další doplňková cvičení, zejména články prověřující porozumění textu.
 • Certifikovaná zkouška z češtiny pro mládež
  • Vokabulář a modelová varianta A1.
 • Včelka
  • Výukový program pro rozvoj čtenářských dovedností.
 • Portál umimecesky.cz
  • Gramatika, pravopis, slovní zásoba, skladba, práce s textem formou různých typů zábavných cvičení pro 1. stupeň ZŠ.
 • Janoušková, Z. a kol.: Čeština do školy (META, o.p.s.; 2014)
  • 13 situačních videí, plánů lekcí a pracovních listů a e-learningových cvičení. Jednotlivé lekce jsou kombinací situačních frází, školní slovní zásoby a gramatiky potřebné k úspěšné komunikaci ve škole.
 • Škola s nadhledem (Fraus, s. r. o.; 2018)
  • On-line cvičení pro žáky ZŠ na psaní, čtení a porozumění, pravopis, gramatiku, slovní zásobu, skladbu. Zábavná forma, pěkná grafika, po tématech a ročnících.
 • Portál onlinecviceni.cz
  • On-line cvičení pro žáky ZŠ na pravopis, gramatiku, slovní zásobu, skladbu, rozděleno po ročnících.
 • Mgr. Anna Flanderková: Můj první pracovní sešit, 2011
 • Portál kurzycestinyprocizince.cz
 • V sekci Čeština do školy je 11 krátkých praktických témat a videí + transkript + cvičení ze školního prostředí. Autentická čeština v autentickém prostředí. Jazyková úroveň A1-A2.
 • Hry pro výuku ČDJ bez nutnosti znalosti čtení (vhodné pro MŠ i ZŠ)

Desková hra – oblečení Desková husí hra 
AktivityLotto – předměty denní potřeby

 • Hry pro výuku ČDJ pro školáky bez nutnosti znalosti čtení (od 1. třídy ZŠ)

Desková hra Ve škole
Desková hra Rozvrh hodin 1-3. ročník

 • Hry pro výuku ČDJ s nutností znalosti čtení (od 2. třídy ZŠ)

Domino Slovesa -ovat
Domino Slovesa -at
Domino Slovesa -it/et/ět
Domino Nepravidelná slovesa
Desková hra Rozvrh hodin 4.-5. ročník

 • Hry pro výuku ČDJ

Desková hra Rozvrh hodin 6.-9. ročník

Materiály vznikly v organizaci Centrum pro integraci cizinců, o. p. s.za podpory dotačního programu MŠMT Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2019. Autorka: Petra Lacinová

Pracovní listy Cizinec ve třídě 
Stránka obsahuje mnoho materiálů, je členěna na sekce: gramatika, slovní zásoba, fráze a hry (členěno na verzi pro výuku, verzi pro procvičování a verzi on line).
Materiály vznikly v rámci realizace projektu podpořeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Výzvy Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2019, organizací F POINT z.s.

Metodické materiály

 • Špačková K. a kol.: Gramotnostní dovednosti v období mladšího školního věku — možnosti rozvoje a diagnostiky, PF UK 2019, Ke stažení zde.
  Publikace se zaměřuje na otázku rozvoje gramotnostních dovedností žáků mladšího školního věku. Nejprve seznamuje čtenáře s aktuálním stavem poznání dané problematiky s důrazem na postihnutí klíčových komponent rozvoje čtenářské gramotnosti a jejich indikátorů. Konkrétně se zaměřuje na dekódování, poslech s porozuměním, čtení s porozuměním a práci s ilustrací. V návaznosti na vědecky ověřené poznatky představuje úlohy a aktivity, které je možné využít v učitelské praxi pro mapování úrovně těchto dílčích čtenářských dovedností i k jejich rozvoji. Materiály jsou určeny pro žáky běžné populace, ale také žáky s nulovou/nízkou znalostí vyučovacího jazyka.
 • Špačková K. a kol.: Gramotnostní dovednosti v období mladšího školního věku – možnosti rozvoje a diagnostiky. Pracovní listy. PF UK 2019. Ke stažení zde.
 • Burcsak, R. a kol.: Materiály pro výuku českého jazyka v Bavorsku. Mnichov: Herausgeber 2011.
  • Gramaticko – metodická příručka, která se skládá z 20 ucelených lekcí založených na základních tématech – představování, škola, rodina, hobby, můj den apod. V 2. části a na CD jsou pracovní listy. Jazyková úroveň A1+.