O projektu

Národní institut pro další vzdělávání se stal na konci roku 2016 koordinátorem projektu Erasmus+, Strategická partnerství v odborném vzdělávání, soustředícím se na téma přípravy učitelů na zařazení dětí cizinců do běžné výuky.

Aktivity projektu budou trvat 20 měsíců a jeho partnery jsou kromě NIDV občanské sdružení CEMEA Neapol (Itálie), Státní pedagogický ústav (Slovensko) a 1. Všeobecné lyceum Trikala (Řecko). Cílem projektu je vytvoření metodického rámce, který bude podporovat učitele ve výchovně-vzdělávacím procesu a inkluzi dětí cizinců ve školách a školských zařízeních. Kromě formálního vzdělávání se realizátoři projektu chtějí věnovat i přípravě pedagogů z oblasti neformálních a volnočasových aktivit škol a školských zařízení. Mezi hlavní výstupy projektu bude patřit analýza současného stavu integrace dětí přistěhovalců do formálního a neformálního vzdělávání v o oblastech, kde působí účastnické instituce, e-learningový vzdělávací program pro pedagogy a také mezinárodní workshop v Bratislavě.

Některé materiály budou k dispozici jak v angličtině, tak v národních jazycích, tj. češtině, slovenštině, italštině a řečtině.

Projekt Erasmus+ Teacher´s training to the inclusion of the children of foreigners (TTI) naplnil dvacet měsíců realizace

Na konci května roku 2018 byl ukončen projekt Strategické partnerství v odborném vzdělávání Erasmus+ Teacher´s training to the inclusion of the children of foreigners (TTI) neboli Vzdělávání učitelů k inkluzi dětí cizinců předložením závěrečné zprávy Domu zahraniční spolupráce.

Jak je zmíněno výše Národní institut pro další vzdělávání se stal na konci roku 2016 koordinátorem tohoto projektu, zaměřeného na téma přípravy učitelů na zařazení dětí cizinců do běžné výuky. Tento projekt Erasmus+ trval dvacet měsíců a jeho aktivity byly ukončeny v květnu 2018. Za partnery projektu si NIDV vybral slovenský Štátny pedagogický ústav, dále řecké 1st General Lyceum of Trikala a italskou neziskovou organizaci CEMEA Neapol.

Během projektu se uskutečnila čtyři setkání partnerů – v Praze (10/2016), Neapoli (4/2017), Bratislavě (11/2017) a Trikale (4/ 2018). Kromě projektových pracovních jednání se během setkání konaly metodické návštěvy škol a školských zařízení, mezinárodní seminář, diskuze s představiteli organizací pracujících s migranty aj.

Projektová práce byla po celou dobu úzce propojena s činností Portálu podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky cizince NIDV a odborníky zapojenými do jeho aktivit.

Poslední projektové setkání v Triklale mělo za cíl shrnout výstupy projektu a představit e-learning NIDV nabízený právě v rámci Portálu podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky cizince. E-learningový modul vzniklý v rámci projektu se tak stane součástí DVPP a zároveň bude použit partnery projektu v jejich činnosti, jelikož je současně přeložený i do anglického jazyka.

Dalšími produkty (kromě e-learningu) projektu jsou vstupní status quo analýza mapující aktuální stav legislativy a školství v jednotlivých zemích. Dále dotazník týkající se potřeb pedagogů prvních a druhých stupňů základních škol v Itálii, Řecku, na Slovensku a v České republice včetně jeho vyhodnocení, seznam organizací působících v oblasti práce s dětmi/žáky cizinci v jednotlivých zemích projektu a příslušných regionech. V neposlední řadě též množství prezentací týkajících se tématu inkluze a migrace v zemích projektových partnerů a příklady dobré praxe.

Další informace