Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo III. výzvu k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení na podporu kulturních aktivit napomáhajících integraci cizinců žijících v ČR

Určení výběrového dotačního řízení: muzea, galerie, knihovny a další kulturní instituce a zařízení registrované nebo založené do 31. 12. 2017 vyjma státních příspěvkových organizací. Podmínkou je realizace projektů v úzké spolupráci s některým z center na podporu integrace cizinců nebo ve spolupráci s některou z organizací cizinců nebo spolky, jejichž hlavní činností je práce s cizinci. Nemohou tedy žádat přímo NNO, ale jen kulturní instituce, které ovšem musí na projektu spolupracovat s nějakou věcně relevantní NNO.
Uzávěrka výběrového dotačního řízení: do 19. července 2019, při osobním podání do 15.30 hodin do podatelny MK, při podání poštou s razítkem pošty s datem 19. července 2019.

Text výzvy
Podpora kulturních aktivit napomáhajících integraci cizinců žijících v ČR – III. výzva

Formulář žádosti
Podpora kulturních aktivit napomáhajících integraci cizinců žijících v ČR – žádost III. výzva