Mobilní interkulturní týmy nabízejí pomoc školám v Rakousku

V Rakousku od roku 2016 fungují tzv. mobilní interkulturní týmy (MIT), které nabízejí pomoc školám v jednotlivých spolkových zemích při integraci dětí uprchlíků. V dlouhodobém horizontu by měl projekt přispět k úspěšné integraci dětí uprchlíků nejen v rámci rakouského vzdělávacího systému, ale i v celé společnosti.

Původní návrh projektu, jehož koncept vypracovalo oddělení rakouského ministerstva vzdělávání zodpovědné za školní psychologii a poradenství, počítal s tím, že vzniknou tříčlenné mobilní týmy, ve kterých bude vždy zastoupen psycholog, pedagog a sociální pracovník. Každý z nich měl ovládat více jazyků, které jsou používány v zemích, odkud uprchlíci přicházejí (např. arabštinu, perštinu, kurdštinu, somálštinu, turečtinu, francouzštinu), a zároveň mít i vlastní zkušenosti s migrací nebo s migranty.

Výsledné týmy se nepodařilo sestavit tak, aby v nich byli zástupci všech tří profesí. Také původní plán, aby většina z nich uměla cizí jazyky a měla interkulturní kompetence, nebylo možné dodržet. Pouze třetina ze stávajících pracovníků ovládá arabštinu a pouhá desetina ovládá perštinu nebo daríjštinu (afghánskou perštinu). Některým z pracovníků chybějí zkušenosti s prací s lidmi z různých kultur. Přesto se podařilo nalézt 82 vhodných kandidátů, z nichž 46 pracuje na plný úvazek a zbytek z nich na částečný úvazek. Na začátku projektu byli všichni pracovníci zapojení do projektu proškoleni na celostátní úrovni. Další školení následně absolvovali přímo ve spolkových zemích, ve kterých jejich týmy poskytují poradenskou činnost. Kontrolu a koordinaci týmů mají na starosti referenti pro školní psychologii v jednotlivých spolkových zemích, kteří jsou také k dispozici všem týmům při řešení problémů obsahového charakteru.

Fungování týmů se v jednotlivých spolkových zemích liší s ohledem na dostupné zdroje a regionální potřeby a požadavky. V některých spolkových zemích mají týmy svá stálá zázemí ve školách s vysokým počtem dětí uprchlíků, v jiných si pomoc týmů mohou školy objednat v případě potřeby. Důležité je to, že všechny školy v Rakousku mají možnost požádat o pomoc v případě, že ji potřebují.

Tříčlenné týmy se s ohledem na množství úkolů o ně většinou dělí a do jednotlivých škol vyjíždějí většinou pouze dva, případně jeden pracovník mobilního týmu.

Mezi hlavní aktivity týmů patří:

  • podpora a poradenství pro vedení škol a učitelů;
  • práce s konkrétním žákem / konkrétními žáky;
  • práce ve třídách: workshopy zlepšující třídní klima, prevence, jazyková podpora, sociální učení, zprostředkování hodnot;
  • práce s rodiči: rozhovory s rodiči, rodičovské schůzky (pracovníci týmů mohou navštěvovat rodiče i doma, což zástupci školy nemohou);
  • spolupráce a vytváření sítí s veřejnými a soukromými zařízeními (například s obcemi, úřady péče o mládež, nevládními, neziskovými a dobrovolnickými organizacemi).

Pokračování na http://provzdelavani.nuv.cz/clanky/ze-zahranici/mobilni-interkulturni-tymy

Převzato za webu NÚV