MŠMT vyhlásilo rozvojový program „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“

Rozvojový program je určen na podporu dětí a žáků – cizinců v povinném předškolním a základním vzdělávání uvedených v § 20 školského zákona. Jeho cílem je přispět právnickým osobám vykonávajícím činnost mateřských škol, základních škol a víceletých gymnázií ( v odpovídajících ročnících) zapsaných v rejstříku škol a  školských zařízení na částečnou úhradu, popřípadě krytí zvýšených nákladů souvisejících s poskytováním výuky českého jazyka přizpůsobené potřebám dětí a žáků – cizinců k usnadnění jejich integrace do naší společnosti a vzdělávacího systému České republiky.

Žádost podávána prostřednictvím kraje musí být příslušnému kraji doručena do 18. 11. 2016.

Bližší informace najdete na odkazu:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-rp-podpora-vzdelavani-cizincu-ve-skolach-na-rok

Rozvojový program se pro kalendářní rok 2017 vyhlašuje v členění na následující 3 moduly:

  • Modul A) Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků – cizinců z třetích zemí

Kontaktní osoba  – PhDr. Hana Petruščák Frýdová, kontakt hana.frydova@msmt.cz

  • Modul B) Zajištění podmínek vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území ČR a dětí, žáků – cizinců umístěných v zařízení cizinců

Kontaktní osoba – Ing. Miroslava Mayerová, kontakt miroslava.mayerova@msmt.cz

  • Modul C) Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do vzdělávání dětí a žáků osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie

Kontaktní osoba – Ing. Miroslava Mayerová, kontakt miroslava.mayerova@msmt.cz