Portál podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky cizince

O projektu

Od roku 2014 byl nově doplněn dosud centrálně organizovaný systém podpory o zařazení nového
článku podpory prostřednictvím krajských pracovišť Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV)
jako přímo řízené organizace MŠMT s finanční podporou MV. Národní institut pro další vzdělávání
od té doby nabízel vzdělávací programy, které se zaměřují zejména na zvyšování kompetencí pedagogů pro práci
s dětmi/žáky cizinci. Od roku 2020 přešly všechny agendy NIDV na nástupnickou organizaci Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR). Kromě školících akcí se nově akcentuje přímá metodická, informační a
organizační pomoc školám. Ve spolupráci s externími spolupracovníky se organizace podílí na
metodickém a organizačním řešení konkrétních případů dětí/žáků cizinců ve školách. Veškerá činnost
a realizované aktivity NPI ČR v dané oblasti jsou v rámci MŠMT pod gescí odboru vzdělávací soustavy.

13 krajských kontaktních center podpory pedagogických pracovníků pro práci s dětmi/žáky cizinci
v každém kraji (při krajských pracovištích NPI ČR) má v hlavní činnosti:

 1. Poradenství a metodická podpora (přímá – ve škole, nepřímá telefonicky, prostřednictvím
  elektronické poradny)
 2. Síťování a spolupráce relevantních aktérů (školy, kontaktní centra, instituce veřejné správy,
  neziskové organizace) prostřednictvím vytvořeného sytému kontaktních pracovníků
 3. Realizace diskuzních setkání, workshopů – zmapování potřeb učitelů a jednotlivých škol dle
  regionů
 4. Vznik, provozování a aktualizace portálu cizinci.npicr.cz
 5. Zajišťování ucelené nabídky metodických materiálů
 6. Zajišťování ucelené nabídky vzdělávacích programů pro pedagogické pracovníky