O projektu

Od roku 2014 byl nově doplněn dosud centrálně organizovaný systém podpory o zařazení nového článku podpory prostřednictvím krajských pracovišť Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV) jako přímo řízené organizace MŠMT s finanční podporou MV. Národní institut pro další vzdělávání od té doby nabízel vzdělávací programy, které se zaměřují zejména na zvyšování kompetencí pedagogů pro práci s dětmi/žáky cizinci. Od roku 2020 přešly všechny agendy NIDV na nástupnickou organizaci Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR). Kromě školících akcí se nově akcentuje přímá metodická, informační a organizační pomoc školám. Ve spolupráci s externími spolupracovníky se organizace podílí na metodickém a organizačním řešení konkrétních případů dětí/žáků cizinců ve školách. Veškerá činnost a realizované aktivity NPI ČR v dané oblasti jsou v rámci MŠMT pod gescí odboru vzdělávací soustavy.

V období 1. 10. 2016 až 31. 5. 2018 byly aktivity podpořeny grantem Erasmus+ v klíčové aktivitě 2 v rámci projektu Teacher´s training to the inclusion of the children of foreigners.

13 krajských kontaktních center podpory pedagogických pracovníků pro práci s dětmi/žáky cizinci v každém kraji (při krajských pracovištích NPI ČR) má v hlavní činnosti:

 1. Poradenství a metodická podpora (přímá – ve škole, nepřímá telefonicky, prostřednictvím
  elektronické poradny)
 2. Síťování a spolupráce relevantních aktérů (školy, kontaktní centra, instituce veřejné správy,
  neziskové organizace) prostřednictvím vytvořeného sytému kontaktních pracovníků
 3. Realizace diskuzních setkání, workshopů – zmapování potřeb učitelů a jednotlivých škol dle
  regionů
 4. Vznik, provozování a aktualizace portálu cizinci.npi.cz
 5. Zajišťování ucelené nabídky metodických materiálů
 6. Zajišťování ucelené nabídky vzdělávacích programů pro pedagogické pracovníky