SLOVENSKO

STRUKTURA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU

Organizace vzdělávacího systému na Slovensku spadá do gesce Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, které zřizuje školy, organizuje výuku, dohlíží nad její kvalitou, tvoří strategické a koncepční dokumenty, atd. Kontrolním orgánem slovenského školství je Státní školní inspekce (ŠŠI). Jejím úkolem je dohlížet na kvalitu výuky na školách, kontrolu dodržování strategických dokumentů vydaných ministerstvem, hodnocení činnosti speciálních výchovných zařízení a školních zařízení výchovného poradenství a prevence.

Prvý akčný plán plnenia Stratégie inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní na roky 2022 – 2024, schválen slovenskou radou v roce 2021.

Na Slovensku je zpravidla devítiletý základní vzdělávací program, který musí každé dítě povinně absolvovat. Zatímco základní školy v České republice jsou děleny na dva stupně mezi pátým a šestým ročníkem, na Slovensku děti přecházejí na pětiletý druhý stupeň již po ukončení čtvrté třídy.

Dítě nastupuje první třídu základní školy ve věku šesti (případně sedmi) let a končí ji nejčastěji v patnácti letech. Kromě získávání porozumění základním předmětům, které jsou na základních školách vyučovány (slovenský jazyk, matematika, cizí jazyky, humanitní předměty atd.), se ministerstvo v programech pro základní vzdělávání věnuje posilování sociálního cítění dětí, toleranci, demokracii a tedy zásadám vycházejících z humanismu.

SYSTÉM HODNOCENÍ

Na Slovensku se ve vzdělávacích institucích používá pětibodová klasifikační stupnice. Známka 1 je nejvyšším hodnocením, známka 5 je nejnižší možná a označuje nedostatečnou úroveň znalostí.

Stupnice 1,00-1,99 označuje známku výborně (Výborný)

Stupnice 2,00-2,99 označuje velmi dobře (Vel’mi dobrý)

Stupnice 3,00-3,99 označuje dobrý (Dobrý)

Stupnice 4,00-4,99 označuje dostatečný (Dostatočný), nejnižší stupeň prospěchu.

Známka 5,00 označuje nedostatečný (Nedostatočne)

Zdroj:

https://www.minedu.sk/vychova-a-vzdelavanie-v-zakladnych-skolach/