Ukázky slovního hodnocení

Publikujeme pro inspiraci ukázky příkladů slovního hodnocení, které byly poskytnuty Základní školou J. Gutha-Jarkovského v Praze 1 (prošly též kontrolou ČSI v roce 2022).

Žák v dvojjazyčném programu – slovní hodnocení po celou dobu školní docházky:

Český jazyk 6. třída

Karle,

V průběhu celého pololetí ses aktivně zapojoval do výuky, jak ve škole, tak při distančním vzdělávání. V tomto období jsi získal mnoho znalostí o světových jazycích, spisovné a nespisovné češtině a jazykovědných disciplínách. Zopakoval sis učivo o tvarosloví, prohloubil sis poznatky o podstatných jménech. Seznámil ses s některými krátkými slohovými útvary. V literatuře umíš odlišit lyrický a epický text. Rozeznáš jednotlivé žánry lidové slovesnosti, bajku i báji. Pracuješ pilně a se zájmem. V písemných projevech občas chybuješ. Umíš se však nad chybami zamyslet a opravit je. Na otázky učitele reaguješ pohotově. Při skupinové práci býváš vůdčí osobností. Vážím si toho, že dovedeš pomoci spolužákům, kteří to potřebují.

 

Přírodověda 5. třída

V přírodovědě sis zopakoval a prohloubil znalosti ze světa živočichů. Získal jsi další poznatky o organismu člověka. Dokážeš vysvětlit, co mají za úkol buňky, orgány a orgánové soustavy lidského těla a víš, jak je chránit. Poznal jsi, jak důležitý je zdravý životní styl, správné složení potravin, pohyb. Zkusil sis, jak se poskytuje první pomoc. Pracoval jsi rychle, svědomitě a se zájmem ve škole i během distanční výuky, při které jsi prokázal velkou samostatnost. Pilně jsi plnil i dobrovolné úkoly.

 

Matematika 4. třída

V matematice ses v tomto pololetí velice dobře naučil písemné násobení a dělení jednociferným dělitelem, zvládáš bez větších problémů vyřešit praktické úlohy se zlomky jak v českém, tak v italském jazyce. Pokud se dopustíš numerické chyby, je to většinou z nepozornosti. Větší obtíže ti však dělají geometrické úlohy. Konstrukce bývají nepřesné, proto se ti nepodařilo lépe osvojit některé vlastnosti rovnoběžníků. V hodinách býváš někdy nepozorný, ale pokud tě učivo zaujme, jsi aktivní, snaživý a dokážeš vymyslet mnoho zajímavých řešení. Kladně hodnotím také tvoji domácí přípravu.

 

Žákyně se SVP – 5. třída – slovní hodnocení Aj; od 6. třídy dvojjazyčný program – slovní hodnocení všechny předměty

Anglický jazyk – 5. třída

V anglickém jazyce prokazuješ dobré znalosti v oblasti slovní zásoby. Velmi pěkně rozumíš základním výrazům a frázím. Umíš je používat ve správných situacích. Postupně se seznamuješ se základy anglické gramatiky. Velmi by ti pomohlo, kdybys procvičovala výslovnost hlasitým čtením jednoduchých textů. Přitom můžeš trémovat i porozumění.

 

Fyzika – 6. třída

V hodinách fyziky jsi aktivní, vyjadřuješ se poměrně výstižně a pracuješ samostatně. Tvá pozornost ale někdy kolísá. Složitější úlohy řešíš s pomocí učitele. Tvé znalosti, které jsi prokázala v písemných testech, jsou lehce nadprůměrné, ovšem se vzestupnou tendencí. Domácí úkoly vypracováváš pečlivě. Je ve tvých možnostech dosahovat lepších výsledků.

 

Zeměpis – 7. třída

Při výuce zeměpisu jsi pozorná, aktivní a snaživá. Nenecháváš se rozptylovat svými spolužáky a je vidět, že ti záleží na dobrých výsledcích. Velké problémy ti stále dělá orientace na mapě a česká terminologie. Zkus si ještě více prohloubit znalosti fyzické geografie Severní Ameriky, soustřeď se především na vodstvo. Bez větších obtíží umíš charakterizovat specifika USA a dovedeš popsat tamní obyvatelstvo a hospodářství. Více úsilí věnuj domácí přípravě.

 

Žák s vývojovou dysfázií pocházející z rodiny, kde český jazyk není mateřština

Český jazyk – 3. třída

Marco,

V průběhu 1. pololetí se velmi zlepšil v oblasti komunikace s učitelem, paní asistentkou i spolužáky. Rozšířil sis slovní zásobu a daří se ti lépe vyjadřovat vlastní myšlenky. Čteš pomalu, ale téměř bez chyb. Hůře se orientuješ v textu. S obtížemi vyjadřuješ obsah přečteného textu. Osvojil sis základní pravopisné pojmy – psaní i/y v tvrdých a měkkých slabikách. Orientuješ se v používání párových souhlásek a umíš své řešení zdůvodnit. Naučil ses pravidla pro psaní vyjmenovaných slov po b a l. Dokážeš vytvořit některá slova příbuzná. Nezapomeň, že je důležité vše procvičovat a opakovat. Pomůže ti domácí příprava. Tvá píle je vidět a přináší ovoce.

 

Matematika – 5. třída

V tomto pololetí jsi zvládl porovnávání čísel v oboru 0 – 1 000¨000, matematické operace sčítání a odčítání, násobení a dělení. Potíže ti nadále činí matematická terminologie, rychlost a někdy i správnost výpočtů. Osvojil sis převody jednotek délky, hmotnosti, objemu a času. Drobné chyby stále děláš v příkladech se závorkami. Zvládl jsi také zaokrouhlování čísel v řádech desítek a seznámil ses se systémem římských číslic. Potíže ti stále dělají slovní úlohy. Při jejich řešení potřebuješ dopomoc paní asistentky, zejména v oblasti porozumění zadání. Dařilo se ti v geometrii, kde sis osvojil mnohé znalosti o úsečkách a přímkách i geometrických útvarech. Pomáhá ti důsledná domácí příprava. Věřím, že právě ta ti postupně usnadní samostatnou práci ve škole.

 

Přírodopis 6. třída

Některá probíraná témata jsou ti bližší, jiná méně. Z toho se pak odvíjí i tvá snaha a aktivita při výuce. Například zájem o učivo o virech jsi podpořil pěkně připraveným a odprezentovaných referátem. Řada chyb pochází z toho, že jsi nepochopil zadání otázky. Neboj se oslovit učitele či asistenta, rádi ti pomůžeme. Jsi si vědom své jazykové bariéry, ale vše se snažíš podpořit poctivou domácí přípravou. Domácí úkoly plní na sto procent. Pokud budeš i nadále stejně svědomitý a překonáš jazykovou bariéru, budou tvé výsledky výborné, protože schopnosti na to určitě máš.

Další informace: odborný článek Mgr. Alice Kourkzi Hodnocení žáků -cizinců