VIETNAM

STRUKTURA VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU

Základní škola je definována jako nižší škola nebo základní škola, kde děti získávají základní nebo elementární vzdělání. Do základní školy obvykle nastupují děti po absolvování předškolního vzdělávání. Základní vzdělání připravuje děti na přechod na střední školu.

Do základních škol ve Vietnamu musí žáci povinně chodit od šesti do jedenácti let. Základní školní vzdělávání ve Vietnamu trvá pět let (1. až 5. třída). U mezinárodních vietnamských základních škol závisí zápis na typu učebního plánu, který škola nabízí. Například školy, které se řídí britskými učebními osnovami, přijímají děti ve věku čtyř nebo pěti let k zápisu do Reception, což představuje první ročník základního vzdělávání. V pěti nebo šesti letech pak postoupí do 1. ročníku v rámci 1. klíčové etapy. V případě amerického kurikula začínají děti základní vzdělávání na základní škole ve věku od čtyř do 11 let.

Učební osnovy vietnamské základní školy se zaměřují na několik základních předmětů: vietnamština, matematika, mravní výchova, přírodní a společenské vědy, umění a tělesná výchova. Kromě toho se ve 4. a 5. třídě vyučuje dějepis a zeměpis. V roce 2017 zavedlo ministerstvo školství dva nové předměty – cizí jazyk a počítačovou přípravu pro žáky od 3. třídy. Jako volitelný předmět jsou nabízeny také jazyky menšin.

Ve většině tříd mezinárodních základních škol ve Vietnamu vyučuje jeden učitel a počet žáků ve třídě je relativně malý. Někdy jsou přítomni asistenti pedagoga. Základní vzdělání je ve Vietnamu povinné pro děti ve věku od šesti do jedenácti let.

Za vzdělávání ve Vietnamu odpovídá ministerstvo školství a odborné přípravy (MOET). Bylo provedeno mnoho reforem, například angličtina hraje v učebních osnovách větší roli, ale systém má stále problémy udržet krok s mezinárodními standardy. Míra gramotnosti přesahuje 90 % a stále roste. Vietnam se nicméně stále potýká s prostorovou a genderovou nerovností. Navíc je povinných pouze pět ročníků základní školy. Vzhledem k nákladům na pomůcky, jako jsou učebnice nebo školní uniformy, které mohou snadno představovat pětinu celkového příjmu rodiny, musí mnoho dětí ve venkovských oblastech po uplynutí povinné pětileté doby ukončit školní docházku a pracovat v rodinném podniku.

Střední vzdělání se dělí na nižší střední (trung học cơ sở) a vyšší střední (trung học phổ thông). Ani jedno z nich není povinné. První trvá čtyři roky (11-15 let) a druhé tři roky (15-18 let) až do ukončení ve dvanácté třídě. Provádí se přijímací a závěrečná zkouška. Žáci si musí vybrat buď přírodovědné, nebo společenskovědní zaměření.

Školní týden ve Vietnamu je šestidenní, začíná v pondělí a končí v sobotu, ale děti obvykle chodí do školy jen na polovinu dne. Školní rok obvykle trvá od září do května.

Ve vyšších třídách a na středních školách se přidává cizí jazyk (obvykle angličtina, ale někdy i čínština nebo francouzština), dějepis, přírodní vědy, technika, hudba a zeměpis. Morálka je pouze součástí základního vzdělávání. Proběhly úspěšné reformy a pilotní projekty, jejichž cílem bylo zařadit angličtinu jako součást základního vzdělávání.

SYSTÉM HODNOCENÍ

Školy a univerzity ve Vietnamu používají desetibodovou klasifikační stupnici, kde 10 je považováno za nejvyšší známku a 0 za nejnižší. Základní známka je 5. Systém známkování se liší v závislosti na vzdělávací instituci. Při převodu známek je důležité poskytnout překladateli i první stranu dokumentu, na které je uvedeno číslo směrnice, která určuje škálu známkování. Systém je rozrůzněný.

Desetibodové hodnocení

Školy a univerzity používají desetibodovou klasifikační stupnici. Systém známkování je následující:

Studenti, jejichž výsledek leží v rozmezí 9,00-10,00 jsou hodnoceni jako výjimeční „vynikající (Xuất sắc)“.

Škála 8,00-8,99 označuje výkon „vynikající (Giỏi)“ (CZ ekvivalent 1, tj. výborný).

Škála 7,00-7,99 označuje výkon „dobrý (Kha)“ (CZ ekvivalent 1-2).

Škála 6,00-6,99 označuje výkon „docela dobrý (Trung binh kha)“ (CZ ekvivalent 2, tj. chvalitebný).

Škála 5,00-5,99 označuje výkon „průměrná (Trung binh)“ (CZ ekvivalent 3, tj. dobrý).

Škála 0,00-4,99 označuje výkon „nedostatečný (Khong đạt )“ (CZ ekvivalent  4, tj. dostatečný)

Škála 0,00-4,99 označuje výkon „neuspěl (Khong)“ (CZ ekvivalent 5, tj. nedostatečný)

Žákům, kteří „uspěli (Đạt )“, je přidělena známka z US P (pass, tzn. prospěl).

Studenti, kteří jsou „osvobozeni (Miễn thi)“ nebo „nepřítomni (Vắng thi)“, jsou rovněž zahrnuti do klasifikační stupnice.

Vietnamské hodnocení Ekvivalent      CZ Vietnamský popis hodnocení Český popis hodnocení % studentů
9-10 1 Xuất sắc výtečný < 5%
8-9 1 Giỏi výborný 5-10%
7 2 Khá chvalitebný 20-25%
6-7 3 Trung Bình dobrý 40-50%
5-6 4 Yếu dostatečný 5-10%
<5 5 Kém/Không đạt/Trượt nedostatečný < 5%

40-ti bodový klasifikační systém je následující:

Studenti, jejichž skóre se pohybuje v rozmezí 36,00-40,00, jsou hodnoceni jako „vynikající (Xuất sắc)“.

Škála 32,00-35,00 označuje výkon „vynikající (Giỏi)“ (CZ ekvivalent 1, tj. výborný)

Škála 28,00-31,00 označuje výkon „dobrý (Kha)“ (CZ ekvivalent 2, tj. chvalitební)

Škála 24,00-27,99 označuje výkon „docela dobrý (Trung binh kha)“ (CZ ekvivalent 2, tj. chvalitební)

Škála 20,00-23,00 označuje výkon „průměrný (Trung binh)“ (CZ ekvivalent 3, tj. dobrý)

Škála 0,00-19,00 označuje výkon „podmíněně nevyhovující (Khong đạt )“ (CZ ekvivalent  4, tj. dostatečný)

Škála 0,00-19,00 označuje výkon „neuspěl (Khong)“ (CZ ekvivalent 5, tj. nedostatečný)

Zdroje:

https://www.justlanded.com/english/Vietnam/Vietnam-Guide/Education/The-Vietnamese-education-system

https://wenr.wes.org/2017/11/education-in-vietnam

https://wise.com/gb/blog/vietnamese-education-overview

https://www.vietnameducation.info/education-system/grading-system-academic-year-and-language-of-instruction.html

https://inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/vietnam_dbkvs.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Academic_grading_in_Vietnam

Zpracováno: prosinec 2023