Výstupy z projektu APIV A

Nástroj pro zjišťování jazykových kompetencí v češtině jako druhém jazyce u žáků cizinců (s OMJ) na ZŠ, který zahrnuje:

1. Jazykový test z češtiny pro žáky s odlišným mateřským jazykem

Jedná se o víceúrovňový test, který mapuje úrovně řečových dovedností od jazykové úrovně A1 až po B2 dle SERRJ. Tento test pomáhá pedagogickým pracovníkům zjistit, se kterými řečovými dovednostmi v češtině jako druhém jazyce mají žáci s OMJ problémy v různých komunikačních situacích v českém školním prostředí.

Test se skládá ze 4 subtestů:

  • ČTENÍ a POSLECH: tyto subtesty jsou umístěny v elektronickém systému ČŠI InspIS SET, pro používání testu je nutné mít vytvořený školní účet učitele v SETu. Přímý odkaz do elektronického testovacího systému je zde.
  • MLUVENÍ a PSANÍ: Zadávací dokumentace pro 3. – 5. ročník je volně ke stažení zde. Zadávací dokumentace pro 6. – 9. ročník je volně ke stažení zde.

 Součástí testu jsou i manuály pro zadavatele a hodnotitele testu:

Zadavatelé a hodnotitelé testu mají k dispozici také Záznam z webináře pro zadavatele a hodnotitele testu, který je umístěn na YouTube kanálu NPI v playlistu Žáci cizinci, přímý odkaz zde. Webinář poskytne kompletní základní informaci pro práci s testem.
Doplňkem webináře je Videoprůvodce prostředím tutoriálu (cvičných testů) ke ČTENÍ a POSLECHU v elektronickém prostředí InspIS SET dostupný zde

2. Rozhovor s žákem s odlišným mateřským jazykem, který mapuje jazykové zázemí žáka a není vázán ani na délku pobytu, ani na míru znalosti češtiny. Může být použit jako součást komplexní jazykové diagnostiky, ale i samostatně, když je zapotřebí blíže poznat jazykové zázemí žáka a jeho aktuální potřeby v češtině (např. při příchodu nového žáka). (PDF – volně ke stažení).

3. Učitelovo hodnocení jazykové kompetence žáka v češtině, které posuzuje na základě pozorování žáka s OMJ ve výuce i v dalším kontaktu jeho aktuální úroveň osvojení češtiny a vybraných jazykových a mimojazykových faktorů, které proces osvojování ovlivňují. Může být použit kdykoliv v průběhu školní docházky v případě optimalizace procesu výuky češtiny daného žáka, nebo poskytnutí podpůrných opatření, např. i pro potřeby ŠPZ. Hodnocení je zpracováno ve dvou variantách, volba je na rozhodnutí hodnotitele (Varianta 1 – volně ke staženíVarianta 2 – volně ke stažení).

  • Metodické a výukové/pracovní materiály pro MŠ a ZŠ

Jsou určeny jako pomůcka pro pedagogické pracovníky vzdělávající děti a žáky cizince (s OMJ), popř. s nedostatečnou znalostí češtiny. Vedle metodických doporučení pro rozvoj komunikačních dovedností v češtině u jednotlivých kategorií dětí/žáků obsahují také pracovní listy s texty, úkoly a cvičeními, které si učitel může stáhnout a použít přímo ve výuce.

Pod společným názvem Podporujeme osvojování češtiny jako druhého jazyka jsou k dispozici materiály pro:

 

  •  Jak pracovat s volně dostupnými pexesy

Metodický materiál určený především pro ty, kteří pracují s dětmi v MŠ a se žáky ZŠ s OMJ, kteří se začínají učit česky, tj. jsou na úrovni A0 až A1. Na konkrétních příkladech ukazuje, jak správně vybírat a používat pexesa pro danou kategorii dětí a žáků. (PDF – volně ke stažení)

  • Obrázky pro MŠ a ZŠ – Soubor obrázků k využití ve výuce češtiny jako druhého jazyka podle záměrů učitele. (PDF – volně ke stažení).

Kromě výuky češtiny jako druhého jazyka podporuje projekt APIV A také další oblasti společného vzdělávání: 

  • tvorbou programů DVPP zaměřených na různá témata společného vzdělávání,
  • monitorováním postupů při zavádění a realizaci společného (inkluzivního) vzdělávání na různých stupních vzdělávání,
  • vytvořením materiálů na podporu zkvalitnění výuky českého znakového jazyka u neslyšících.

(https://www.npi.cz/projekty/4604-spolecne)

 Názvy jednotlivých MVM

Hájková, E.: Podporujeme osvojování češtiny u dětí a žáků cizinců – Metodické a pracovní materiály pro poslední ročník mateřských škol

Soubor metodických doporučení a pracovních listů k rozvíjení komunikačních dovednosti v češtině jako druhém jazyce u dětí-cizinců a s OMJ.

Hájková, E.: Podporujeme osvojování češtiny u dětí a žáků cizinců – Metodické a pracovní materiály pro 1.-2. ročník základních škol

Soubor metodických doporučení k rozvoji komunikačních dovedností v češtině u žáků-cizinců a s OMJ na úrovni A1-A2 doplněný pracovními listy.

Boccou Kestřánková, M., Stárková, Z.: Podporujeme osvojování češtiny u dětí a žáků cizinců – Metodické a výukové materiály pro 3.-9. ročník základních škol Díl 1., Díl 2.

Metodické a výukové materiály (pracovní listy) pro rozvoj komunikačních dovedností v češtině jako druhém jazyce v návaznosti na výsledky žáků v jazykovém testu z češtiny vytvořeném v projektu APIV A.

Leix, Al.: Podporujeme osvojování češtiny u dětí a žáků cizinců – Jak pracovat s volně dostupnými pexesy

Metodický materiál ukazuje na konkrétních příkladech, jak vybírat a používat volně dostupná pexesa pro výuku češtiny jako druhého jazyka.

 Obrázky pro mateřské a základní školy

Soubor obrázků vybraných z metodických a výukových/pracovních materiálů pro MŠ a ZŠ. Obrázky jsou volně k dispozici učitelům pro práci s dětmi a žáky cizinci a s OMJ.