Webináře a videa

Níže na stránce naleznete záznamy webinářů a videí. Na budoucí plánované webináře je možné se hlásit v sekci Vzdělávací programy (on-line).


Videa na YouTube kanálu

Přehled, zejména těch kratších, videí k tématu dětí a žáků cizinců naleznete v playlistu na YouTube Národního pedagogického institutu ČR. Záznamy z webinářů jsou obvykle sice také na YouTube kanálu, ale není je možné snadno vyhledat a naleznete je pouze, pokud kliknete na některý z odkazů níže.


Ukrajina – Děti-cizinci v českých školách, model SIOP pro úpravu výuky pro cizince – Kateřina Young (04/2022)

Kolegové z projektu SYPO natočili rozhovor s Mgr. Kateřinou Young, Ph.D., která působí jako odborná asistentka na Katedře anglického jazyka FMV VŠE v Praze.

V minulosti učila na českém gymnáziu a na česko-britské základní škole. V ČR vystudovala anglickou filologii a pak angličtinu pro 2. a 3. stupeň a pro cizince v USA, kde pracovala jako asistentka pedagoga, učitelka a koordinátorka programů pro cizince. V Anglii zaměřila své Ph.D. studium v pedagogice na hodnocení a testování cizích jazyků. Své zahraniční zkušeností se snaží vhodně skloubit s českým vzdělávacím prostředím.

 

Systém podpory dětí a žáků cizinců v mateřských a základních školách – krátká verze (08/2021)

Krátké představení – souborná informace o změnách v podpoře dětí/žáků cizinců od 1. 9. 2021 v souvislosti se změnou vyhlášek č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.

Systém podpory dětí a žáků cizinců v mateřských a základních školách – podrobná verze (08/2021)

Podrobné představení – budou představeny parametry nového systému podpory dětí/žáků cizinců který je účinný od 1. 9. 2021, a to v souvislosti se změnou vyhlášek č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Video se věnuje postupně představení parametrů pro předškolní vzdělávání, způsobu nastavení ve školách, financování, výkaznictví apod. Dále se věnuje parametrům systému na ZŠ, jejich nastavení, způsobu realizace výuky ČDJ pro žáky s nárokem, financování systému, spolupráce se zřizovatelem atd. Je vysvětlen též vznik nároku pro zařazení do skupiny pro jazykovou přípravu a systém vzniku skupin pro jazykovou přípravu. 

Přednášejí: Ing. Olga Jůnová, ministerský rada, Oddělení základního vzdělávání MŠMT Mgr. Svatopluk Pohořelý, vedoucí Oddělení základního vzdělávání MŠMT

Podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ (organizace, adaptace, cílená jazyková podpora) – 1. část

Webinář vznikl jako metodická podpora pro pedagogy MŠ v souvislosti se novelizací vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a úpravou RVP PV (Doplněním RVP PV kapitoly 8.4: Jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí češtiny (a odlišného kulturního prostředí), která zavádí systémovou podpory dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka. První část webináře se zabývá obecně tématem úspěšného začleňování dětí cizinců a s odlišným mateřským jazykem do mateřské školy. Ukazuje, co je pro učitele důležité vědět dříve, než dítě nastoupí do mateřské školy a na co je potřeba myslet při přípravách na příchod dítěte. Ukazuje též příklady běžných situací, které při práci s kolektivem, kde jsou též děti s OMJ vznikají.

Podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ (jak na jazykovou podporu) – 2. část

Druhá část webináře se věnuje více do hloubky přímo jazykové podpoře v mateřské škole a češtině jako druhému jazyku.

Představení kurikula češtiny jako druhého jazyka a testu ke zjišťování úrovně českého jazyka u dětí s odlišným mateřským jazykem jako součást připravovaného systému podpory vzdělávání dětí a žáků cizinců (6/2021)

Záznam panelové diskuze z 3. 6. 2021

  • 0:00 – Představení kurikula ČDJ a testu ke zjišťování úrovně českého jazyka, Mgr. Alice Kourkzi, NPI ČR, garantka vzdělávání dětí a žáků s OMJ a nadaných (prezentace Alice Kourkzi, příloha – ukázky )
  • 37:12​ – Systém podpory dětí a žáků cizinců ve školách, PaedDr. Michal Černý, ředitel Odboru základního vzdělávání a mládeže MŠMT (souborná prezentace MŠMT)
  • 45:31 -Představení upraveného systému podpory dětí a žáků cizinců ve školách, Mgr. Svatopluk Pohořelý, vedoucí Oddělení základního vzdělávání (změny oproti říjnu 2020)
  • 1:08:58 – Moderovaná diskuze, dotazy účastníků a jejich vypořádání řečníky

Kurikulum češtiny jako druhého jazyka, které stanovuje očekávané výstupy jazykové přípravy v základním vzdělávání.

Kurikulum ČDJ pro předškolní vzdělávání, které stanovuje deset tematických okruhů pro jazykovou přípravu v mateřské škole.

Společné učení Metodou Feuersteina – zaměřeno na cizince

Jde o volně navazující cyklus on-line setkání v roce 2021 s terénní učitelkou Mgr. Petrou Dočkalovou. Na jednotlivé budoucí webináře se lze hlásit na webu NPI ČR.

1. setkání – téma spolupráce, podpora, nastavení oboustranného respektu, důvěry (2/2021)

2. setkání – téma dynamika, práce s nejbližšími cíli (4/2021)

3. setkání – hodnocení (6/2021)

4. setkání – proces učení, struktura učení (8/2021)

5. setkání – přínos spolupráce s cizinci (10/2021)

Hodnocení a klasifikace žáků s odlišným mateřským jazykem se zohledněním situace vzniklé pandemickými opatřeními (4/2021)

Záznam panelové diskuze z 6. 4. 2021.

  • 0:00 – Úvod – Mgr. Halka Smolová Závorová
  • 4:17​ – Možnosti hodnocení – Mgr. Alice Kourkzi
  • 17:28 -​ Mgr. Ondřej Lněnička, ředitel školy, Základní škola profesora Švejcara v Praze 12
  • 42:46​ – Mgr. Dominika Holubová, výchovná poradkyně, ZŠ LADA Česká Lípa a Mgr. Dana Horynová, Pedagogicko-psychologická poradna, Česká Lípa
  • 1:02:40 -​ Mgr. Jaroslava Trautnerová, zástupkyně ředitele, ZŠ Karlovy Vary a Mgr. Jana Táborková, učitelka ČDJ, ZŠ Karlovy Vary, Libušina 31
  • 1:38:15​ – Diskuze – Mgr. Ing. Alžběta Kubcová Vitoulová a všichni předchozí

Interkulturní rozdíly v kontextu začleňování dětí/žáků cizinců

Série videí pro seznámení se základními specifiky a informacemi souvisejícími s vybranými skupinami cizinců, se kterými se pedagogičtí pracovníci při své práci potkávají v ČR v největší míře. Videa vznikla na základě spolupráce NPI ČR a Integračního centra Praha, které poskytuje již několik let služby interkulturních pracovníků. Předcházel jim workshop, který se setkal s velmi kladným ohlasem. Vznikla tak potřeba zprostředkovat informace co nejširším pedagogické veřejnosti. Nabízíme tedy informace ve zhuštěné podobě.

Mongolové (6/2021)

Rusové a Ukrajinci (1/2021)

Vietnamci (1/2021)

Arabové (1/2021)

Číňané (1/2021)

Podpora žáků cizinců a s odlišným mateřským jazykem v praxi s použitím prvků metody Feuersteina I a II (11/2020 & 12/2020)

Úvodní seznámení s metodou Reuvena Feuersteina a diskuze nad individuálními případy začleňování cizinců a náměty na to, jak přistupovat ke vzdělávání.
Lektorka: Mgr. Petra Dočkalová (terenniucitelka.cz, petra.dockal@seznam.cz)
Prezentace, literatura kognice, další literatura, popis metody, obrázek zdravé myšlenkové menu, inspirativní obrázek změny myšlení, inspirativní obrázek Pipi Dlouhá Punčocha.

Specifika hodnocení a klasifikace žáků s odlišným mateřským jazykem (6/2020)

Webinář se zabývá doporučeními a možnostmi při hodnocení a klasifikaci žáků s odlišným mateřským jazykem s ohledem na nedávné uzavření škol a složitou situaci, která z toho pro vzdělávání i hodnocení těchto žáků vyplývá. Bude obsahovat příklady dobré praxe a další vysvětlení navržených postupů.
Lektorky: Mgr. Alice Kourkzi (NPI ČR, alice.kourkzi@npicr.cz) a Mgr. Dominika Vondrová (ZŠ Curie, dominika.vondrova@zscurie.cz)
Prezentace

Žáci s odlišným mateřským jazykem v době uzavření škol. Praktické ukázky možností výuky. (4/2020)

Lektorka: Mgr. Karolína Dohnalová (META, o.p.s.)
Moderátor: Mgr. Vladislav Günter (NPI ČR – APIV B)

Jak na výuku na dálku u žáků s odlišným mateřským jazykem? (4/2020)

Lektoři: Jan Heinrich, Magdalena Hromadová, Alice Kourkzi

Virtuální hospitace – vzdělávání žákyně s OMJ (ZŠ)

Videohospitace se zaměřuje na integraci žákyně-cizinky do výuky v běžné třídě. Cílem hodiny prvouky ve 3.ročníku základní školy je seznámení se stavbou lidského těla. Učitelka pomocí různorodých aktivit demonstruje, jak je žákyni s omezenou znalostí češtiny možné zprostředkovat stejný vzdělávací obsah jako jejím českým spolužákům. Součástí videohospitace jsou i ukázky upravených pracovních listů. Spoluautor: Mgr. Alice Kourkzi

Virtuální hospitace – výuka češtiny jako druhého jazyka v mateřské škole

Videohospitace je zaměřena na výuku češtiny u dětí-cizinců v mateřské škole. Cílem hodiny je zopakování a posílení slovní zásoby z oblastí: části lidského těla, barvy a čísla. Učitelka názorně demonstruje, jak pracovat se skupinkou dětí v různém věku a různé jazykové úrovně češtiny. V ukázce jsou využity různorodé aktivity odpovídající schopnostem a potřebám dětí předškolního věku.

Zkouška z češtiny pro cizince

Tento kanál NPI ČR na YouTube obsahuje sice jak praktické záležitosti pro zkoušku z češtiny pro cizince, ale také výuková videa, která mohou být užitečná i pro děti a žáky cizince.

Metodický materiál pro výuku dětí v MŠ s odlišným mateřským jazykem

Národní institut pro další vzdělávání připravil další metodický materiál pro učitele mateřských škol. Jedná se o DVD, kde jsou názorně ukázány a okomentovány hudební činnosti podporující osvojování češtiny jako druhého jazyka. NPI ČR pevně věří, že i tento materiál pomůže učitelům při vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem. DVD se natáčelo ve Fakultní mateřské škole Sluníčko pod střechou v Praze 13. Velké dík patří autorce celého projektu paní Mgr. Mileně Kmentové, která se dané problematice věnuje již dlouhá léta.

Video ke stažení ve formátu mp4 (300 MB)
Zde se můžete přihlásit na kurz „Hudební činnosti při osvojování češtiny jako druhého jazyka“

potisk_obalu-dvd-metodicky_material

Obal DVD

Bezplatné předklady/tlumočení

This will close in 0 seconds