Závěrečná konference Soc. úst. AV ČR – projekt Škola jako integrační – on-line

Rádi zveřejňujeme pozvánku na závěrečnou konferenci projektu Škola jako integrační partner řešeného v letech 2019-2021 Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i. Konference proběhne on-line prostřednictvím platformy Zoom dne 30. listopadu 2021 od 13:30.

Pro bezplatnou účast na konferenci je potřeba registrace. Odkaz na Zoom Vám bude zaslán den před konáním konference.

Účelem konference je seznámit účastníky z širší odborné a laické veřejnosti s výsledky aplikovaného výzkumu zaměřeného na žáky s nedostatečnou znalostí češtiny jako vyučovacího jazyka na pražských základních školách.

V první části konference budou podrobně prezentována klíčová zjištění projektu a proběhne o nich diskuse. Jedná se především o poznatky z opakovaného monitorovacího šetření na základních školách v Praze, ale také poznatky z hloubkových rozhovorů realizovaných jak se zástupci škol, tak i s rodiči samotných žáků s nedostatečnou znalostí češtiny jako vyučovacího jazyka. Zde se účastníci dozví, jaký je v Praze odhadovaný počet žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) a jaké jsou jazykové kompetence těchto žáků. Dalšími tématy budou personální kapacita škol a jejich finanční zdroje související s podporou žáků, využívané informační zdroje a spolupracující aktéři, zkušenosti s prováděním jazykové diagnostiky na školách a také dopad distanční výuky na podporu žáků s OMJ a jejich celkové začlenění do vyučovacího procesu. V závěru konference proběhne moderovaná diskuze se zástupci vybraných aktérů, kteří hrají důležitou roli v procesu začleňování žáků s OMJ, a to jak v rovině tvorby koncepcí a politik, tak i v rovině praktického poskytování asistence a podpory.

Projekt je řešen za finanční podpory Technologické agentury ČR. Odborným garantem projektu je Hl. m. Praha.