Změna maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb. a cizinci

MŠMT zveřejnilo vyhlášku č. 311/2016 Sb., kterou byla novelizována maturitní vyhláška     č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Podle upravených pravidel budou konat maturitní zkoušku žáci počínaje jarním zkušebním obdobím 2017. Pro lepší orientaci zveřejňujeme paragraf týkající se žáků-cizinců. Změna je vyznačena.

§ 5

(4) Cizinci, který pobývá na území České republiky nepřetržitě po dobu kratší než čtyři roky bezprostředně před konáním maturitní zkoušky, se na jeho žádost prodlužuje doba konání didaktického testu z českého jazyka a literatury o 15 minut a písemné práce z českého jazyka a literatury o 30 minut. Při konání písemné práce má možnost použít překladový slovník a Slovník spisovné češtiny.

 

Platné znění vyhlášky naleznete na stránkách MŠMT:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/novela-maturitni-vyhlasky-c-177-2009-sb?source=rss